Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine (sa grafičkim prilozima I i II)

Na osnovu člana 58. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

Ovom uredbom utvrđuje se Program implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

UVOD

Vlada je 29. decembra 2012. godine donela Uredbu o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 1/13, u daljem tekstu RPPNTP). Ovim strateškim planskim dokumentom utvrđeni su ciljevi, opšte planske postavke, planska rešenja i smernice za njegovu implementaciju/ostvarivanje sa strateškim prioritetima prostornog razvoja teritorije u obuhvatu RPPNTP.

U skladu sa odredbama člana 12. i 58. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/0 9 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US i 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14 – u daljem tekstu Zakon) pristupilo se pripremi Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu: Program implementacije RPPNTP). Sadržina ovog programa utvrđena je Zakonom, a osnovni metodološki okvir za njegovu izradu postavljen je u Programu implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. („Službeni glasnik RS”, broj 102/11- u daljem tekstu: Program implementacije PPRS). Nosilac i koordinator pripreme RPPNTP i ovog programa je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Republička agencija za prostorno planiranje (do njenog postojanja) koji su poslove na izradi Programa implementacije RPPNTP poverili JP Zavod za urbanizam Niš i Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije u svojstvu obrađivača RPPNTP.

U Programu implementacije RPPNTP razrađeni su strateški prioriteti koji se realizuju ili njihova realizacija započinje do 2020. godine i utvrđeni su strateški prioriteti koji se, iz različitih razloga, ne razrađuju u ovom programu. Dati su grafički prikazi detaljno razrađenih strateških prioriteta. Programom implemenatcije RPPNTP utvrđeni su pokazatelji prostornog razvoja koji će biti osnova za izradu godišnjih izveštaja o ostvarivanju ovog regionalnog prostornog plana.

Utvrđivanje RPPNTP, Programa implementacije RPPNTP i godišnje izveštavanje o njihovom ostvarivanju predstavljaju deo kontinuiranog procesa prostornog planiranja i implementacije planskog dokumenta.

Na izradi Programa implementacije RPPNTP ostvarena je aktivna saradnja sa svim akterima u procesu planiranja (nadležni organi, organizacije i institucije) od kojih će zavisiti ostvarenje planskih rešenja i strateških prioriteta i projekata koji bi trebalo da budu u celini ili delimično ostvareni, odnosno pripremljena njihova realizacija u periodu do 2020. godine.

Pojedina planska rešenja i strateški prioriteti koji su definisani RPPNTP suočavaju se sa mogućnostima modifikacije, što podrazumeva njihovu usporenu ili odloženu implementaciju zbog institucionalnih, socio-ekonomskih, finansijskih i dr. prilika. Prilikom pripreme i sprovođenja ovog programa od posebnog je značaja utvrđivanje i uspostavljanje nedovoljno razvijenih horizontalnih veza između sektora koji imaju interes oko istih aktivnosti i projekata, kao i vertikalnih veza među nivoima upravljanja u sprovođenju planskih prioriteta.

RPPNTP je urađen u CAD tehnologiji. Pristupanjem izradi Programa implementacije RPPNTP izvršeno je ažuriranje formirane baze prostornih podataka RPPNTP, čime je unapređena informatička podrška implementacije ovog prostornog plana.

Predlog Programa implementacije RPPNTP pripremljen je na osnovu Izveštaja o izvršenoj stručnoj kontroli usklađenosti Nacrta Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga (broj 350-407-52/2014-01).

I. REGIONALNI PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA, RAZVOJNA DOKUMENTA REGIONALNOG RAZVOJA I NACIONALNI PRIORITETI ZA MEĐUNARODNU POMOĆ (NAD) ZA PERIOD DO 2017. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2020. GODINE

REGIONALNI PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Obuhvat RPPNTP čini funkcionalno područje na teritoriji tri upravna okruga sa 14 administrativnih područja opština i administrativnim područjem grada Niša – na kome je pet gradskih opština, ukupne površine 7.717 km2, sa 756 katastarskih opština, 766 naselja i 589 486 stanovnika ukupne gustine naseljenosti 74,6 st/km2 (Popis 2002). Prostorni plan obuhvata cele teritorije upravnih okruga: Nišavski upravni okrug (opštine Ražanj, Aleksinac, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Svrljig i grad Niš), površine 2.727 km2; Toplički upravni okrug (opštine Prokuplje, Kuršumlija, Blace, Žitorađa), površine 2.229 km2 i Pirotski upravni okrug (opštine Bela Palanka, Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad), površine 2.761 km2. Obuhvaćeno područje pripada statističko-planskom regionu Južna i Istočna Srbija (u daljem tekstu: RJIS).

Vremenski horizont RPPNTP je 2020. godina.

Definisana vizija prostornog razvoja područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga je da bude ravnomerno regionalno razvijen, konkurentan i integrisan sa okruženjem (susednim funkcionalnim područjima Srbije, kao i sa susednim pograničnim opštinama i regionima u Republici Bugarskoj), energetski efikasan i atraktivan za investiranje. To podrazumeva aktiviranje i mobiliziranje teritorijalnog kapitala, održivo korišćenje prirodnih i stvorenih resursa, dugoročnu obnovu i razvoj ljudskih resursa, saobraćajnu pristupačnost prema panevropskim koridorima, kao i infrastrukturnu opremljenost, razvoj privrede i institucija, zaštitu prirodnog i kulturnog nasleđa kao faktora razvoja i zaštitu životne sredine.

Osnovno opredeljenje je postizanje većeg stepena funkcionalne integrisanosti područja. Bitnim se smatra obezbeđenje uslova za znatno veću integraciju planskog područja:

u okviru prostora Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, što podrazumeva smanjenje unutrašnjih subregionalnih razlika, odnosno kvalitativne promene u prostornoj, saobraćajnoj, ekonomskoj i socijalnoj strukturi (naročito brdsko-planinskih područja sa izraženim disfunkcijama socijalnog i ekonomskog razvoja);

sa Republikom Srbijom, u prvom redu sa susednim funkcionalnim područjima, (upravnim okruzima, regionom Južne i Istočne Srbije, odnosno Timočke Krajine, Južnog Pomoravlja i regionom Šumadije i Zapadne Srbije, kao i Autonomnom pokrajnom Kosovo i Metohija) što zahteva realizaciju prioritetnih planskih rešenja od značaja za više lokalnih samouprava (naročito povezivanja preko koridora X i državnih puteva I i II reda, kao i realizacija drugih infrastrukturnih sistema) i

sa međunarodnim okruženjem (susednim pograničnim opštinama i regijama u Republici Bugarskoj) što zahteva pripremu i realizaciju transgraničnih programa (naročito u oblasti infrastrukture, energetike, turizma, ekologije i dr).

Za ostvarivanje ovih opredeljenja, prioritet ima preduzimanje aktivnosti i akcija na: izgradnji institucionalnog okvira za upravljanje prostornim i ukupnim razvojem područja, u prvom redu na promenama i proširivanju organizacione strukture, kadrovskom jačanju i finansiranju poslova opštinskih službi i regionalnih institucija; unapređenju informatičke osnove, odnosno formiranju i održavanju centralizovane baze podataka o prostoru RPPNTP, kao preduslova za praćenje, kontrolu i ocenjivanje sprovođenja planskih rešenja; koordinaciji i uspostavljanju odgovarajuće saradnje između nacionalnog, (sub)regionalnog i lokalnog nivoa u sprovođenju planskih odluka i korišćenje raspoloživih evropskih strukturnih fondova, međunarodnih finansijskih institucija i regionalnih fondova u realizaciji projekata.

Razvoj područja RPPNTP, posebno regionalnih centara zasnivaće se na funkcionalnoj integraciji republičkog prostora i prekograničnoj saradnji. Prostorno funkcionalni uticaji koji su uspostavljeni između centara različitog hijerarhijskog ranga opredeljuju nastavak razvoja moravske razvojne osovine.

Moravska razvojna osovina integriše područje RPPNTP sa beogradsko-novosadskom aglomeracijom na severu, te Leskovcem i Vranjem na jugu (odnosno ka Skoplju i Solunu). Relativna je blizina i zapadnomoravske razvojne osovine koja se kod Kruševca (Pojata) spaja sa moravskom razvojnom osom. Preko Niša, Svrljiga i Knjaževca integriše se dolina Timoka i timočka razvojna osovina, povezujući Zaječar (Bor), Negotin i Kladovo, čime se i ostvaruje veza područja RPPNTP sa Donjim Podunavljem. Pored ovih, za razvoj područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga i njegovu prostorno-funkcijsku organizaciju značajni su i pravci koji od Niša: preko Prokuplja vode ka Kruševcu na severozapadu i Prištini na jugozapadu i preko Pirota i Dimitrovgrada vode ka Sofiji i Republici Bugarskoj na istoku.

Položaj RPPNTP na multimodalnom Koridoru X i Xc omogućuje njegovu tranzitnu ulogu uz potrebu razvoja poprečnih saobraćajnih veza. Specifičnost regiona Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga u međunarodnom kontekstu ogleda se i u sledećem: mogućnostima za saradnju na zaštiti prirodnih vrdnosti i kulturnih dobra na Staroj planini (zajednički park prirode „Zapadna Stara Planina”, kao predlog Republike Srbije i Republike Bugarske za upis Stare planine u listu MAB kao rezervata prirode) i dr; mogućnostima za intezivniju privrednu i kulturnu saradnju opština sa područja RPPNTP i opština u Republici Bugarskoj; perifernom položaju dela regiona, koji nije dovoljno saobraćajno pristupačan i ekonomski razvijen i koji se graniči sa sličnim regionima u Republici Srbiji i susednoj Republici Bugarskoj; postojanje projekta za nekoliko evroregiona koji se finansiraju kroz donacije i programe evropske prostorne saradnje: „Euroregion Eurobalkans”; „Stara Planina” i dr.

Međunarodna saradnja prvenstveno će se odnositi na razvoj infrastrukturnih sistema, očuvanje prirodnih resursa i održivog razvoja, zajedničkog nastupa kod Evropske unije (u daljem tekstu: EU) i drugih relevantnih međunarodnih asocijacija za realizaciju razvojnih programa, privredne i druge saradnje i jačanje partnerstva na nivou lokalnih vlasti. Pokretač saradnje u oblasti infrastrukturnih sistema biće dalji razvoj Koridora X i Xc (posebno autoputa). Pored ovih razvijaće se transgranični energetski prenosni sistemi (elektroenergetski vodovi i gasovod), drumska i železnička mreža, te granični prelazi.

Određene pretpostavke za transgranične veze proizilaze iz tradicije, a određene iz regionalnih politika EU koje se odnose na zemlje tzv. „Zapadnog Balkana”. Uspostavljanje strukturno kvalitetnijih veza može se ostvariti povezivanjem urbanih centara u šire regionalne urbane asocijacije, pre svega sinhronizovanim razvojem komplementarnih delatnosti iz oblasti rada (komplementarna privreda – usaglašavanje proizvodnih programa i privrednih kapaciteta, racionalno korišćenje prirodnih i socijalnih resursa, slobodno kretanje radne snage, zajednički nastup na tržištu i dr), usluga i javno socijalne infrastrukture (trgovina, saobraćaj, zdravstvo, visoko obrazovanje, informacije i dr), turizma i zaštite prirode. Saradnja sa Bugarskom će se takođe ostvarivati preko kulturnih veza uspostavljenih između pripadnika bugarske nacionalne manjine i malogranične saradnje.

Uporišta ravnomernijeg subregionalnog razvoja su: uvažavanje realnih faktora razvoja uz preduzimanje podsticajnih mera od strane državnih i drugih fondova za izgradnju i razvoj Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga u funkciji razvoja lokalnih zajednica, izgradnje lokalne i regionalne infrastrukture i uređenja prostora za razvoj profitabilnih privrednih pogona i ekonomsko oživljavanje prigraničnih područja kroz transgraničnu saradnju.

Spoljašnje funkcionalne veze Regiona ostavruju se na relaciji: grad Niš (centar međunarodnog značaja) – Beograd (urbani centar – evropski MEGA 3); grad Niš (centar međunarodnog značaja) – Leskovac (centar državnog značaja) – Vranje (centar državnog značaja); grad Niš – Sofija – Skoplje. U interregionalnoj saradnji poseban značaj imaće funkcionalana specijalizacija manjih gradova i ekonomska razvijenost sela. Iz prethodno navedenog razloga ostavlja se mogućnost funkcionalnog umrežavanja (fomiranje klastera) opština/naselja koja zasnivaju svoj razvoj na eksploataciji mineralnih sirovina sa odgovarajućim prerađivačkim pogonima, turističkih područja sa sličnim područjima u Srbiji, banjskih mesta sa sličnim kompatibilnim funkcijama, poljoprivrednih centara na području RPPNTP sa pogonima i trgovinskim preduzećima u ostalim delovima Srbije i šire. U jačanju kohezije između funkcionaih područja posebnu ulogu treba da imaju naselja duž osovina glavnih saobraćajnih pravaca. Funkcionalna usmerenost se oslanja na dominantne funkcije Koridora X, ali i proističe iz teritoritorijalno-administrativne podele Srbije. Koridor direktno i indirektno utiče na razvoj funkcionalne komplementarnosti na području RPPNTP sa svim delovima Srbije.

Glavni faktor na području RPPNTP biće razvoj prostornih i funkcionalnih veza između Niša, Pirota i Prokuplja.

Unutrašnja teritorijalna kohezija ostvariće se stvaranjem aglomeracije duž infrastrukturnih koridora, iskorišćavanjem potencijala niškog aerodroma, kao i razvojem komplementarnih i kompatibilnih funkcija Niša, Pirota i Prokuplja.

Predviđa se višestepena hijerarhija centara u mreži naselja: u prvoj hijerarhijskoj ravni je grad Niš, kao centar međunarodnog značaja; u drugoj hijerarhijskoj ravni su Pirot (predlaže se da dobije status grada u planskom periodu) i Prokuplje kao regionalni centri sličnih funkcionalnih kapaciteta čije zone uticaja prelaze granice Nišavskog, Pirotskog i Timočkog upravnog okruga; u trećoj hijerarhijskoj ravni je Aleksinac kao subregionalni centar. Tu poziciju mu daje izvanredan položaj na razvojnoj osovini; u četvrtoj hijerarhijskoj ravni su opštinski centri I reda: Dimitrovgrad (položaj na koridoru Xc, sa pograničnim funkcijama) i Kuršumlija (van FUP Niša, položaj na koridoru intezivnog razvoja, veze sa AP Kosovo i Metohija; u petoj hijerarhijskoj ravni su opštinski centri II reda: Babušnica, Bela Palanka, Blace, Svrljig, Gadžin Han i Ražanj, kao manja urbana naselja u ruralnom okruženju; u šestoj hijerarhijskoj ravni su opštinski centri III reda: Merošina, Žitorađa i Doljevac, kao ruralna naselja u procesu transformacije u urbana, prerasla u opštinske centre; u sedmoj hijerarhijskoj ravni su mikrorazvojni centri u koje spadaju urbana i ruralna naselja koja su centri zajednica naselja sa opštim ili specifičnim funkcijama; u osmoj hijerarhijskoj ravni su centri specijalne namene: Prolom banja, Lukovska banja, Kuršumlijska banja na području Topličkog upravnog okruga, Niška, Kulinska i Banja Topilo u Nišavskom i Dagbanjica i Zvonačka Banja u Pirotskom upravnom okrugu kao i naselje Visoka Ržana u Pirotu i u devetoj hijerarhijskoj ravni su sva ostala primarna seoska naselja.

Kao osnovne planske pretpostavke, pri kreiranju demografske politike, mogu se navesti: pokretanje privrednih aktivnosti (kao pokretača pozitivnih smerova migracionih kretanja i porasta stope prirodnog priraštaja), razvoj policentričnog sistema naselja, poboljšanje nivoa komunalne i saobraćajne infrastrukture (naročito u ruralnom području) i povećanje nivoa bazičnih usluga (socijalnih, zdravstvenih, ptt usluga i sl, kao osnova za poboljšanje uslova života i rada stanovništva). Ispunjenje i realizacija ovih planskih pretpostavki, naročito na području nerazvijenih i depopulacionih opština (Gadžin Han, Svrljig, Kuršumlija, Blace, Žitorađa, Bela Palanka i Babušnica) omogućiće zadržavanje stanovništva, dok će jačanje uticaja gradskih centara (Niša, Pirota i Prokuplja) doprineti smanjenju odlaska mladog i obrazovanog stanovništva u veće gradove Srbije (Beograd i Novi Sad) i u inostranstvo.

Osnovna koncepcija organizacije javnih službi ogleda se u rešavanju problema izražene neujednačenosti kvaliteta usluga i prostorne dostupnosti, karakterističnim za nerazvijeno i devastirano, demografski krajnje ugroženo ruralno područje, koje obuhvata više od 80% planskog područja.

Uporišta privrednog razvoja su sledeća:

Poljoprivreda, prilagođena tržišnim uslovima. Razvoj poljoprivrede zasnovaće se na: efikasnoj proizvodnji i razvoju stočarstva, ratarstva, voćarstva, povrtarstva, vinogradarstva, organske hrane, pčelarstva, boljoj povezanovsti sa agroindustrijom i direktnim plasmanom proizvoda sektoru turizma, formiranju malih pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda, povećanju veličine poseda, brendiranju proizvoda, udruživanju proizvođača, podizanju tehničke opremljenosti i edukacije poljoprivrednih proizvođača i obezbeđenju povoljnih uslova kreditiranja. Poljoprivreda ima multifunkcionalnu ulogu u održivom razvoju koja će se u narednom periodu revalorizovati otvaranjem realnih perspektiva za poboljšanje ekonomskog, društvenog i kulturnog statusa poljoprivrednog stanovništva, u skladu sa programom integralnog ruralnog razvoja, po uzoru na iskustva ruralne politike EU. Razvojnu šansu poljoprivrede čini sinergija sa turizmom.

Diverzifikovani razvoj prerađivačkog sektora industrije i MSPP, pre svega iz oblasti: (1) hi-tech kompleksa (elektronike, elektroindustrije, IKT, proizvodnje električnih mašina, aparata, električnih i optičkih uređaja, radio, televizijske i telekomunikacione opreme i aparata, mašinogradnje, automobilske industrije, opreme u oblasti novih i obnovljivih izvora energije, logistike i distribucije i dr), kao i (2) u tradicionalnom prerađivačkom sektoru (u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića i duvana, metaloprerade, prerade gume, hemijskog kompleksa, prerade drveta, tekstila, kože, obuće, sportske opreme, reciklaže otpada, industrije građevinskih materijala, vađenja šljunka, peska, tehničkog kamena i dr) zasnovan na primeni savremene tehnologije, znanja, inovacija, istraživačko-razvojne aktivnosti. Perspektivno, očekuje se razvoj regionalnog klastera MSP u sektoru elektronike/elektroindustrije, prerade gume, mašinogradnje, u metalskom, prehrambenom kompleksu, kao i u turizmu, agrobiznisu i dr. Razvoj prehrambenog kompleksa, zahteva u budućem razvoju orijentaciju na primenu savremenih standarda kvaliteta hrane HACCP, s osloncom na revitalizaciju postojećih pogona i uvođenje novih tehnologija, novih programa, biotehnologija, proširenje proizvodnog asortimana, primenu rezultata razvojno-istraživačkog rada, unapređenje marketinga, dizajna, pakovanja. Tradicionalne prerađivačke grane zahtevaju modernizaciju postojećih kapaciteta, orijentaciju na razvoj izvoznih programa, specijalizaciju proizvodnje, razvoj brendova, marketinga, uz uvođenje novih tehnologija u proizvodnju radi povećanja konkurentnosti i rentabilnosti. U slučajevima postojećih kapaciteta koji su u stečaju ili su obustavili rad, trebalo bi omogućiti korišćenje napuštenih hala za druge proizvodne ili uslužne namene.

Unapređenje saobraćajnih i skladišno-logističkih usluga, intenzivnim korišćenjem položaja na Koridoru X, pružanjem logističkih usluga u vanrednim situacijama regionu Jugoistočne Evrope, snabdevanjem regionalne i lokalne privrede sirovinama i repromaterijalom, za plasman dela gotovih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda u širem regionalnom okruženju, transport i distribuciju roba široke potrošnje i veleprodaju i dr. Poseban značaj će imati izgradnja regionalnog logističkog i kargo centra i sajmišta u Nišu, transportnog logističkog terminala u Pirotu i transportnog logističkog centra u Dimitrovgradu, izgradnja skladišno-stovarišnih zona i dr.

Turizam, sa turističkim proizvodima i projektima regije u izgradnji novih turističko-rekreativnih i sportskih kompleksa ili modernizaciji postojećih. Projekti bi doprineli poboljšavanju standarda i zaposlenosti lokalnog stanovništva, istovremeno podstičući razvoj poljoprivrede i podizanje atraktivnosti regiona za investiranje i poboljšanje demografske strukture.

Razvoj i diverzifikacija sektora usluga. U ovom sektoru je moguće novo zapošljavanje, podrškom privatnom preduzetništvu za osnivanje i intenzivniji razvoj proizvodnog i uslužnog zanatstva, trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, saobraćajnih i logističkih usluga, poslova sa nekretninama, finansijsko-tehničkih, informatičkih, poslovnih usluga, komercijalnih aktivnosti, kao i razvoj obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta i rekreacije, komunalnih usluga, i dr.

Energetika, posebno proizvodnja uglja, elektroenergije iz hidroenergetskog potencijala, izgradnja gasne elektrane (CHP sistem) snage 450MWe i 150 MWt, rehabilitacija kapaciteta daljinskog grejanja i razvoj novih i obnovljivih izvora energije.

Građevinarstvo, vodoprivreda, šumarstvo i lovna privreda.

Razvoj kreativne ekonomije (kultura, umetnost, moda, edukacija, film, sport, sajmovi, i dr.) na području grada Niša.

Razvoj i izgradnja osnovne regionalne i lokalne infrastrukture, primarno u Koridoru X, kao dopune industrijskih, privrednih, turističkih zona (u oblasti vodosnabdevanja, saobraćajne mreže i objekata, IKT, energetike, komunalne infrastrukture, odlaganja otpada).

Potrebe novih proizvodnih kapaciteta, skladišno-logističkih aktivnosti i MSP za lokacijama biće realizovani: 1) u okviru postojećih privredno-industrijskih zona i planiranih industrijskih zona, parkova, biznis inkubatora, slobodnih zona, preduzetničkih zona (u formi grinfild i braunfild ulaganja); 2) obezbeđenjem zasebnih infrastrukturno opremljenih lokacija površine minimum 1-2 ha za smeštaj pogona u opštinskim centrima, subopštinskim centrima, centrima zajednice naselja i drugim naseljima u kojima je ispoljen interes za razvoj MSP; 3) izgradnjom mikro pogona u okviru građevinskog područja seoskih naselja, uz poštovanje pravila izgradnje i uređenja prostora i uslova zaštite životne sredine i 4) aktiviranjem i poboljšanjem infrastrukturne opremljenosti postojećih lokacija.

Osnovna opredeljenja dugoročnog koncepta razvoja turizma i rekreacije su: turizam će biti osnova razvoja onih prostora, koji raspolažu atraktivnim motivima za turističku i rekreativnu tražnju, prvenstveno klijentele iz Niša, Beograda (i drugih većih i bližih gradova iz regionalnog okruženja) i inostranstva, a delom i sa područja RPPNTP ili kao alternativna delatnost na drugim prostorima (pod režimima zaštite, seoskim područjima i sl) i vid kompenzacije lokalnom stanovništvu za različita ograničenja u razvoju; prema prirodnim i stvorenim potencijalima, razvoj turizma i rekreacije zasnivaće se na integrisanoj turističko-rekreativnoj ponudi Stare planine i drugih planina (Suve planine, Radan planine i dr), jezera, kulturno istorijskih znamenitosti, banja, gradova, sela, lovišta i dr, kojima će biti obuhvaćene i sve značajne vrednosti područja, sa težištem na celogodišnjoj ponudi Stare planine, banja, gradova, sela i dr; turizam će aktivirati razvoj komplementarnih aktivnosti i struktura (sela, poljoprivrede, male privrede, javnih službi i objekata, infrastrukture i dr), podržati i unaprediti zaštitu i kulturološku prezentaciju prirode, prirodnih i kulturnih vrednosti, kao temeljnih resursa i uslova ukupnog, zdravstvenog turizma, eko-turizma, etno-turizma i drugih vidova turizma, proizvodnje eko-hrane i sl; razvoj seoskog turizma stimulisaće se prvenstveno u bližem kontaktu sa najvrednijim delovima planinskih područja, turističkim centrima, mestima, banjama i sadržajima ponude u prostoru i zasnivaće se na fizičkom i funkcionalnom povezivanju sela sa ovim destinacijama; i postojeća turistička ponuda biće tehničko-tehnološki i organizaciono unapređena i funkcionalno zaokružena, posebno u pogledu uređenja, opremanja i korišćenja sadržaja ponude u prostoru; paralelno sa tim razvijaće se atraktivni i profitabilni programi nove turističke ponude za privlačenje domaćeg i inostranog kapitala. Prema prirodnim i stvorenim turističkim resursima i kriterijumima tražnje šireg kruga turističke i rekreativne klijentele, ponuda područja zasnivaće se na sledećim dominantnim vidovima turizma: planinskom turizmu i rekreaciji; kulturnom turizmu; banjskom turizmu; gradskom turizmu; tranzitnom turizmu; seoskom turizmu i turizamu specijalnih interesovanja.

Osnovna strategija daljeg razvoja energetskog sistema je da stvori optimalno rešenje sigurnog, kvalitetnog i ekonomičnog snabdevanja energijom potrošača. Razvoj energetske i telekomunikacione infrastrukture predstavljaće bitan faktor većeg otvaranja i integrisanosti područja RPPNTP sa okruženjem.

Razvoj saobraćajne infrastrukture podrazumeva: povećanje saobraćajne dostupnosti i podizanje kvaliteta saobraćaja na državnim putevima I reda; kompletiranje mreže (rekonstrukcija i izgradnja), modernizacija, rehabilitacija i pojačano održavanje na državnim putevima II reda; rekonstrukcija i izgradnja lokalne putne mreže; unapređenje javnog linijskog prevoza; povećanje opremljenosti i funkcionalnosti postojećih drumskih graničnih prelaza i izgrada novih graničnih prelaza; razvoj železničkog saobraćaja; modernizacija aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu, u cilju povećanja konkurentnosti i atraktivnosti područja za privredni i turistički razvoj; razvoj multimodalnog saobraćaja kombinovanjem i objedinjavanjem funkcija daljinskog putnog i železničkog saobraćaja izgradnjom robno-transportnog centra u Nišu; u turističkim zonama razvoj vertikalnog transporta (žičare, biciklističke i pešačke staze u okviru turističke infrastrukture); i rezervacija prostora za potencijalni koridor plovnog puta Morava – Vardar njegovom povezivanju u mrežu evropskih magistralnih kanala preko kanala „Rajna – Majna – Dunav”.

Vodni resursi zahtevaju izuzetno pažljivo korišćenje i u potpunosti obezbeđen sistem zaštite od zagađenja i neplanskog korišćenja izvorišta površinskih i podzemnih voda. Planiran je razvoj južnomoravskog, regionalnog, višenamenskog, vodoprivrednog sistema, sa podsistemima: Nišavskim čiji su osnovni objekti akumulacija „Zavoj”, i planirane akumulacije „Odorovci” i „Okolište”; Topličkim („Pridvorica”, „Krajkovac”, „Rastovnica”, „Bresnica”, „Selova” i „Zebice”); i Moravički („Bovan”). Intenziviraće se hidro-tehničke aktivnosti na regulisanju bujičnih rečnih tokova, zaštiti od poplava, poboljšanju vodosnabdevanja naseljenih područja, razvoju melioracionih sistema, kao i aktivnosti na sanitarnoj zaštiti ugroženih izvorišta i slivova. Strateško opredeljenje jeste zaštita poljoprivrednog zemljišta, a naročito ograničavanje pretvaranja zemljišta I-IV bonitetne klase u nepoljoprivredne namene, očuvanje kvaliteta i prirodne plodnosti zemljišta. Značajno je pošumljavanje, obnavljanje i poboljšanje kvaliteta šuma, sprovođenje antierozivnih radova u slivovima postojećih i budućih akumulacija, kao i razvoj preduzetništva, posebno u oblasti osnivanja i razvoja mikro preduzeća za ekološki bezbednu preradu lokalnih poljoprivrednih i šumskih sirovina.

Radi blagovremenog rezervisanja prostora za racionalnu izgradnju i korišćenje objekata/područja od javnog interesa, uspostaviće se i sprovoditi režimi korišćenja i zaštite prostora koridora planiranih infrastrukturnih sistema, područja eksploatacije mineralnih sirovina, slivnih područja i prostora za izgradnju planiranih akumulacija, zaštićenih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara, kao i prostora za izgradnju regionalnih sanitarnih deponija sa reciklažnim centrima.

Važna uporišta RPPNTP predstavljaju: zaštita, uređenje i unapređenje prirodnih dobara; očuvanje kvaliteta vazduha, vode, zemljišta, smanjenog uticaja buke, racionalna potrošnja prirodnih i stvorenih resursa; integrisanje nepokretnih kulturnih dobara u savremene društvene procese na osnovu metodologije aktivne konzervacije, politike održivog razvoja i preporuka potvrđenih međunarodnih konvencija u pravcu stvaranja efikasnog sistema upravljanja zaštitom i prezentacijom nepokretnih kulturnih dobara uz usklađivanje stepena komercijalizacije sa principima održivog korišćenja neobnovljivih resursa.

Opšti ciljevi razvoja i uređenja prostora područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga jesu:

odgovorno upravljanje razvojem, uređenjem i zaštitom prostora u skladu sa realnim potencijalima i ograničenjima prirodnih i stvorenih vrednosti i dugoročnim potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine; optimalno korišćenje prirodnih resursa, prirodne baštine i kulturnog nasleđa;

uravnotežen razvoj na intraregionalnom i interregionalnom nivou, podsticanje razvoja (poljoprivrede, turizma, industrije, energetike i infrastrukture), povećanje dostupnosti područja (planinskih i perifernih delova) i iniciranje transgraničnih programa za prigranična područja i

unapređenje kvaliteta života i stvaranje uslova za demografsku obnovu, zadržavanje i podsticanje naseljavanja i povratka stanovništva, posebno u ekonomski zaostale ruralne predele i centre, investiranjem u izgradnju, obnavljanje i održavanje infrastrukture, javnih službi i usluga, očuvanjem i unapređenjem prirodnog i kulturnog nasleđa, razvojem ekonomski isplativih i statusno privlačnih aktivnosti.

Za ostvarenje predviđene vizije, koncepcije i planskih rešenja prostornog razvoja RPPNTP utvrđena su planska rešenja i smernice za njihovo sprovođenje. U delu o implementaciji ovog planskog dokumenta utvrđeni su: strateški prioriteti za implementaciju RPPNTP za period do 2015. godine; učesnici u implementaciji; smernice za izradu planskih dokumenata (prostornih i urbanističkih planova, sektorskih planova i programa); mere i instrumenti za sprovođenje planskog dokumenta; institucionalno-organizaciona, informatička i programska podrška.

RPPNTP će se sprovoditi razradom planskih rešenja i propozicija prostornim planovima područja posebne namene, prostornim planovima lokalne samouprave, urbanističkim planovima i sektorskim planovima i programima u skladu sa Zakonom.

Na području RPPNTP delimično su zahvaćeni sledeći prostorni planovi posebne namene: Prostorni plan područja Parka prirode i turističke regije „Stara planina” („Službeni glasnik RS”, broj 115/08), Prostorni plan područja posebne namene akumulacije „Bovan” („Službeni glasnik RS”, broj 14/09), Prostorni plan infrastrukturnog koridora autoputa E -75, deonica Beograd – Niš („Službeni glasnik RS”, br. 69/03 i 14/09), Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, broj 77/02), Prostorni plan područja posebne namene Radan planina („Službeni glasnik RS” broj 110/14), dok su u celosti zahvati Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske („Službeni glasnik RS”, br. 83/03, 41/06 i 86/09) i Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Suva planina („Službeni glasnik RS”, broj 42/10).

Navedeni prostorni planovi su usklađeni sa RPPNTP i mogu se primenjivati u celosti.

Na osnovu RPPNTP, potrebno je doneti ili uskladiti (već donete), sledeće prostorne planove: Prostorni plan područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Jerma” (koji bi obuhvatao akumulaciju „Odorovci”, Zvonce sa Zvonačkom banjom i klisuru Jerme i stvorio osnov za transgraničnu saradnju sa Republikom Bugarskom), Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije Selova, Prostorni plan posebne namene infrastrukturnog koridora auto puta „Niš – Kladovo”. Prostorne planove jedinica lokalnih samouprava: (grad Niš, Aleksinac, Svrljig, Doljevac, Gadžin Han, Merošina i Ražanj – na teritoriji Nišavskog upravnog okruga; Blace, Prokuplje, Žitorađa i Kuršumlija – na teritoriji Topličkog upravnog okruga; i Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot – na teritoriji Pirotskog upravnog okruga.

Razradu ovog prostornog plana i navedenih prostornih planova područja posebne namene na nivou urbanističkog plana utvrdiće, u koordinaciji, nadležno ministarstvo za poslove prostornog planiranja, jedinice lokalne samouprave i nadležna ministarstva.

Prioritet u pripremanju i donošenju urbanističkih planova, imaće sedišta opština/gradova, banjska i druga turistička mesta, mikrorazvojni centri (posebno u pograničnim područjima), prostorne kulturno-istorijske celine i arheološki lokaliteti, energetski objekti i zone eksploatacije mineralnih sirovina, kao i zone izgradnje za industriju, MSP i infrastrukturnih sistema (posebno od regionalnog značaja i transgranične saradnje) čiji će razvoj podsticati Republika Srbija.

Tabela 1a: Stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije na području RPPNTP

Tematska oblast: Stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije Red.br. Naziv prostornog/urbanističkog plana Status:D – Donet,SK – Obavljena stručna kontrola komisije ministarstvaJU – Obavljen javni uvidNP – Urađen Nacrt planskog dokumentaUi – Planski dokument u izradiOi – Doneta odluka o izradiP – inicijativa za izradu plana Napomene:Datum iliSl. glasnik / Sl. list /Obrađivač planskog dokumenta Opština Aleksinac Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Bovan” D „Službeni glasnik RS”, broj 14/09JP Zavod za urbanizam Niš Prostorni plan opštine Aleksinac D „Službeni list opštine Aleksinac”, broj 4/11Infoplan Aranđelovac Plan generalne regulacije Aleksinca D „Službeni list opštine Aleksinac”, broj 6/14Infoplan Aranđelovac Plan detaljne regulacije naselja Lipovac Ui JP Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac Plan detaljne regulacije dela zaštitne zone akumulacije Bovan Ui JP Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac Plan detaljne regulacije naselja Deligrad i Jasenje Oi „Službeni list opštine Aleksinac”, broj 7/13 – još nije ugovoreno Opština Doljevac Prostorni plan opštine Doljevac D „Službeni list grada Niša”, broj 16/11JP Zavod za urbanizam Niš Plan generalne regulacije Doljevca D „Službeni list grada Niša”, broj 70/12JP Zavod za urbanizam Niš Plan detaljne regulacije magistralnog gasovoda MG-11 Niš-Leskovac-Vranje sa pratećim objektima na teritoriji opštine Doljevac D „Službeni list grada Niša”, broj 12/08JP Zavod za urbanizam Niš Plan detaljne regulacije naselja Motel Doljevac sa pratećim sadržajima u koridoru autoputa E-75, Niš – granica Makedonije, sa desne strane u pravcu ka granici Makedonije na orijentacionoj stacionaži km 830+450 na teritoriji opštine Doljevac D „Službeni list grada Niša”, broj 34/11Projektura d.o.o. Beograd Plan detaljne regulacije kompleksa trafostanice 110/35/10 kV Niš 15 – Doljevac sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV D „Službeni list grada Niša”, broj 66/11JP Zavod za urbanizam Niš Plan detaljne regulacije naselja turističko-izletničog kompleksa u okolini srednjevekovnog grada „Koprijana” do istočne obale reke Južne Morave D „Službeni list grada Niša”, broj 75/11Plan URBAN d.o.o. Niška banja Plan detaljne regulacije industrijske zone u Pukovcu D „Službeni list grada Niša”, broj 32/12Plan URBAN d.o.o. Niška banja Plan detaljne regulacije izmeštanja deonice državnog puta II reda broj 214 D „Službeni list grada Niša”, broj 32/12Plan URBAN d.o.o. Niška banja Plan detaljne regulacije naselja Kompleksa-solarnih elektrana: „Šainovac-1”, „Šainovac 2” i „Šainovac 3”, na k.p. 568/1 u K.O.Šainovac, snaga 3×999 kW D „Službeni list grada Niša”, broj 104/12IST Urban d.o.o. Niš Plan detaljne regulacije radno poslovne zone na jugoistočnom delu „Petlje Doljevac” D „Službeni list grada Niša”, broj 75/11Plan URBAN d.o.o. Niška banja Izmena Plana detaljne regulacije radno poslovne zone na jugoistočnom delu „Petlje Doljevac” D „Službeni list grada Niša”, broj 97/13Plan URBAN d.o.o. Niška banja Plan detaljne regulacije kompleksa pribranske MHE „Biserka” snage 400 kW sa rekreativno-turističkim centrom „Toplički Bistrik” D „Službeni list grada Niša”, broj 88/12JUGINUS Beograd Plan detaljne regulacije uređenja Radno-poslovne zone na zapadnom delu petlje Doljevac Ui – Plan detaljne regulacije uređenja turističko izletničkog kompleksa na brdu Komnjiga u KO Orljane Ui – Plan detaljne regulacije za izgradnju MXE na Južnoj Moravi Ui – Plan detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom Keleš, na teritoriji opštine Doljevac Ui – Plan detaljne regulacije razvodnih 35 kV voda od TS 110/35/10kV Niš 15 Ui – Plan detaljne regulacije deponije smeća Bubanj-Jovanovac na teritoriji opštine Doljevac i grada Niša Ui – Opština Gadžin Han Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne nameneSpecijalni rezervat prirode Suva planina D „Službeni glasnik RS”, broj 55/12JP Zavod za urbanizam Niš Prostorni plan opštine Gadžin Han D „Službeni list grada Niša”, br. 18/12 i 34/12JP Zavod za urbanizam Niš Plan generalne regulacije naselja Gadžin Han D „Službeni list grada Niša”, broj 69/12JP Zavod za urbanizam Niš Opština Merošina 1. Prostorni plan opštine Merošina D „Službeni list grada Niša”, broj 78/12JP Zavod za urbanizam Niš 2. Plan generalne regulacije Merošine Oi i Ui Plan urban Niš 3. Plan detaljne regulacije Industrijske zone „Mramorsko Brdo” D „Službeni list grada Niša”, broj 12/14JP Zavod za urbanizam Niš Opština Ražanj 1. Prostorni plan opštine Ražanj D „Službeni list opštine Ražanj”, broj 4/12Infoplan Aranđelovac 2. Plan generalne regulacije Ražnja D „Službeni list opštine Ražanj”, broj 11/12Infoplan Aranđelovac 3. Plan generalne regulacije naselja Vitoševac Ui Infoplan Aranđelovac 4. Plan generalne regulacije naselja Smilovac Ui Infoplan Aranđelovac 5. Plan generalne regulacije naselja Skorica Ui Infoplan Aranđelovac 6. Plan generalne regulacije naselja Novi Bračin NP Infoplan Aranđelovac 7. Plan generalne regulacije manastirskog kompleksa Sveti Roman P – 8. Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Vitoševac P – 9. Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Novi Bračin P – 10. Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselja Smilovac i Skorica P – Opština Blace 1. Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije Ćelije JU Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije 2. Prostorni plan opštine Blace D „Službeni list opštine Blace”, broj 4/11JUGINUS AD Beograd 3. Plan generalne regulacije naselja Blace NP DOMIT doo Lebane Opština Kuršumlija 1. Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine U „Službeni glasnik RS”, broj 110/14Institut za arhitekturu i urbanizam SrbijeJP Zavod za urbanizam Niš 2. Uredba o utvrđivanju Prostorog plana područja posebne namene sliva akumulacije Selova U „Službeni glasnik RS”, broj 11/15JP Zavod za urbanizam Niš, 3. Prostorni plan opštine Kuršumlija JU Arhitektonski fakultet Beograd 4. Plan generalne regulacije Kuršumlije JP Zavod za urbanizam Niš 5. Plan detaljne regulacije „Lukovska banja” D „Službeni list opštine Kuršumlija” broj 10/08Infoplan Aranđelovac 6. Plan generalne regulacije Kuršumlijska banja JU, spreman za usvajanje JP Zavod za urbanizam Niš 7. Plan generalne regulacije Prolom banja JU, spreman za usvajanje Plan urban d.o.o. Niška banja 8. Plan generalne regulacije Lukovska banja OI JP Zavod za urbanizam Niš 9. Plan detaljne regulacije Đavolja varoš Ui Infoplan Aranđelovac Opština Babušnica 1. Prostorni plan opštine Babušnica 2010-2025 D „Skupštinski pregled opštine Babušnica”, broj 13/12 JP Zavod za urbanizam Niš 2. Plan generalne regulacije Babušnice D „Skupštinski pregled opštine Babušnica”, broj 4/14JP Zavod za urbanizam Niš 3. Plan generalne regulacije Zvonca sa Zvonačkom banjom P – 4. Plan generalne regulacije drumske obilaznice Babušnice (nova trasa državnog puta IB reda broj 39) P – 5. Plan detaljne regulacije potoka Mrmorica P – 6. Plan detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda P – 7. Plan detaljne regulacije gasovoda visokog i srednjeg pritiska banjom P – Opština Bela Palanka 1. Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne nameneSpecijalnog rezervata prirode Suva planina D „Službeni glasnik RS”, broj 55/12JP Zavod za urbanizam Niš 2. Prostorni plan opštine Bela Palanka D „Službeni list grada Niša”, broj 77/11JP Zavod za urbanizam Niš 3. Plan generalne regulacije Bele Palanke D „Službeni list grada Niša”, broj 84/13JP Zavod za urbanizam Niš 4. Plan detaljne regulacije za trafostanice 110/35/10 kV Bela Palanka sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV i dalekovode 35 kV P – Opština Dimitrovgrad 1. Prostorni plan opštine Dimitrovgrad D „Službeni list grada Niša”, broj 62/12, JP Zavod za urbanizam Niš 2. Generalni urbanistički plan Dimitrovgrad JU JP Zavod za urbanizam Niš 3. Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Gradina JU JP Zavod za urbanizam Niš 4. Plan detaljne regulacije Radne zone Beleš D „Službeni list grada Niša”, broj 40/14Biro Cvetković Knjaževac 5. Plan detaljne regulacije Jezera Savat I i II D „Službeni list grada Niša”, broj 64/14Biro Cvetković Knjaževac Opština Pirot 1. Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja parka prirode i turističke regije Stara planina D „Službeni glasnik RS”, broj 115/08Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije 2. Prostorni plan opštine Pirot D „Službeni list grada Niša”, broj 42/11JUP Pirot 3. Generalni urbanistički plan Pirota D „Službeni list grada Niša”, broj 45/13, JP Direkcija za izgradnju opštine Pirot 4. Plan generalne regulacije Pirot-centar D „Službeni list grada Niša”, br. 60/14 i 70/14JP Direkcija za izgradnju opštine Pirot 5. Plan detaljne regulacije Logistički centar Pirot D „Službeni list grada Niša”, broj 60/13JP Direkcija za izgradnju opštine Pirot 6. Plan detaljne regulacije Zavojsko jezero P –

2. RAZVOJNA DOKUMENTA REGIONALNOG RAZVOJA

Razvojni dokumenti regionalnog razvoja predstavljaju jednu od polaznih osnova za izradu dokumenata prostornog planiranja i dokumenata za sprovođenje prostornih planova. Izrađuju se u skladu sa važećim dokumentima prostornog planiranja. U skladu sa odredbama Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10), predviđena je izrada razvojnih dokumenata regionalnog razvoja: Nacionalni plan regionalnog razvoja (daljem tekstu: Nacionalni plan); regionalna razvojna strategija (u daljem tekstu: regionalna strategija); programi finansiranja razvoja regiona; i ostala razvojna dokumenta iz oblasti regionalnog razvoja.

Nacionalnim planom definišu se osnovni razvojni prioriteti regionalnog razvoja Republike Srbije i načini njihovog ostvarivanja. Donosi se za period od deset godina.

Regionalnom strategijom se, u skladu sa Nacionalnim planom, definišu osnovni prioriteti razvoja regiona i načini njihovog ostvarivanja. Regionalna strategija donosi se za period od pet godina. Ministarstvo predlog regionalne strategije priprema u saradnji sa jednom ili više nadležnih regionalnih razvojnih agencija osnovanih za određeni region i jedinicama lokalne samouprave koje čine region za koji se regionalna strategija donosi.

Programi finansiranja razvoja regiona su razvojni dokumenti koji sadrže pregled projekata za region i raspodelu finansijskih sredstava za realizaciju tih projekata za svaki region za budžetsku godinu.

Ostala razvojna dokumenta iz oblasti regionalnog razvoja (strategije, programi, planovi, akcioni planovi) moraju biti usaglašeni sa Nacionalnim planom i regionalnom strategijom.

Finansiranje regionalnog razvoja na području RPPNTP vrši se iz sledećih izvora: budžeta Republike Srbije; budžeta jedinica lokalne samouprave; pretpristupnih fondova Evropske unije; bespovratne razvojne pomoći međunarodne zajednice i ostalih programa Evropske zajednice; razvojnih kredita međunarodnih finansijskih institucija i poslovnih banaka; donacija, priloga i poklona pravnih i fizičkih lica; i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Razvojna pomoć EU (pretpristupni fondovi EU) biće usklađena sa strateškim dokumentima i prioritetima definisanim u skladu sa odredbama Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć IPA („Službeni glasnik RS, Međunarodni ugovori”, broj 19/14), kao i dokumentima čije se donošenje i usvajanje predviđa navedenim sporazumom.

3. NACIONALNI PRIORITETI ZA MEĐUNARODNU POMOĆ (NAD) ZA PERIOD 2014-2017. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2020. GODINE

Strateški cilj ekonomske politike Republike Srbije jeste ubrzanje procesa pristupanja EU sprovođenjem sistematskih reformi neophodnih za ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena. Postepeno ostvarivanje ovih reformi i približavanje Republike Srbije EU treba da omogući privlačnije ekonomsko okruženje koje će delovati kao pokretač bržeg ekonomskog razvoja i socijalne kohezije, npr. podsticanjem preduzetništva i unapređivanjem stepena socijalne uključenosti. Dokument „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć Republici Srbiji za period od 2014. do 2017. godine, sa projekcijama do 2020. godine” (u daljem tekstu: NAD – Needs Assessment Document), predstavlja strateški programski dokument koji će omogućiti veću usklađenost međunarodne pomoći sa nacionalnim prioritetima, kako bi donatorske intervencije bile komplementarne nacionalnim prioritetima i javnim izdvajanjima iz državnog budžeta za sprovođenje strateških reformi. Osim toga, NAD onemogućava preklapanje donatorskih aktivnosti i obezbeđuje racionalizaciju ovih aktivnosti u cilju najveće moguće ekonomičnosti. Ovaj pristup opšte je priznat način povećanja efikasnosti i delotvornosti međunarodne pomoći i zasnovan je na zaključcima Pariske deklaracije o delotvornosti pomoći (Pariska deklaracija o delotvornosti pomoći (OEBS, 2005): zaključak 3(IV): „Uklanjanje preklapanja napora i racionalizacija donatorskih aktivnosti radi što veće ekonomičnosti”). U Tabeli 1b. predstavljena je povezanost prioriteta NAD i RPPNTP.

Tabela 1b: Povezanost prioriteta NAD i RPPNTP

Sektor Prioritetno plansko rešenje (RPPNTP) Prioriteti (NAD) Poljoprivreda i ruralni razvoj Očuvanje i transformacija ruralnih naselja i područja;Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta. (1) Povećanje konkurentnosti sektora poljoprivrednog poslovanja stvoreni uslovi za održivi rast prihoda poljoprivrednika (uz poziv na IPARD osu 1).(2) Unapređenje kvaliteta života ruralnog stanovništva i atraktivnosti ruralnih područja (uz poziv na IPARD ose 2 i (3) Jačanje administrativnih kapaciteta za usklađivanje politika i institucija poljoprivrede (ZPP stub 1) i ruralnog razvoja (IPARD i ZPP stub 2) sa pravnim tekovinama EU (uz poziv na izgradnju administrativnih kapaciteta).(4) Unapređenje standarda i sistema za bezbednost hrane, zdravlje bilja, zdravlje i dobrobit životinja (uz poziv na usklađivanje sa pravnim tekovinama EU). Ljudski resursi i društveni razvoj Razvoj ljudskih resursa;Ostvarivanje minimalnih standarda u pružanju javnih usluga, odnosno, obezbeđivanje dostupnosti osnovnim sadržajima predškolskog i osnovnog obrazovanja, socijalne i primarne zdravstvene zaštite, naročito u nerazvijenim rubnim ruralnim naseljima opština; 1) Jačanje uspostavljanja efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta u oblasti zapošljavanja. (2) Izgradnja društva zasnovanog na znanju putem osnaživanja formalnog i neformalnog obrazovanja. (3) Povećanje delotvornosti i pravednosti sistema socijalne zaštite. (4) Poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva osnaživanjem pristupačnosti, dostupnosti, ekonomičnosti i efikasnosti usluga zdravstvene zaštite. Saobraćaj Povećanje saobraćajne dostupnosti područja državnim putevima I reda;Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture;Modernizacija i kompletiranje mreže državnih puteva II reda i opštinskih puteva;Razvoj vazdušnog saobraćaja i infrastrukture;Usmeravanje uticaja saobraćajne infrastrukture na razvoj urbanih centara i sistema naselja; 1) Povećanje delotvornosti saobraćajnog sistema jačanjem strateškog i institucionalnog okvira, kapaciteta za upravljanje i mehanizama za sprovođenje. (2) Unapređenje kapaciteta i kvaliteta saobraćajne infrastrukture i usluga u okviru panevropskih saobraćajnih koridora i Osnovne regionalne saobraćajne mreže. Jugoistočne Evrope.(3) Promovisanje održivog gradskog i prigradskog saobraćaja. Energetika Razvoj ljudskih resursa;Priprema i početak izgradnje elektroenergetske mreže i objekata;Priprema i početak izgradnje gasovodne mreže i objekata;Priprema i početak korišćenja OIE (1) Unapređenje strateškog, institucionalnog i zakonodavnog okvira kako bi se osigurao održivi razvoj energetskog sektora.(2) Obezbeđivanje pouzdanog, kvalitetnog i efikasnog lanca snabdevanja energijom.(3) Ublažavanje negativnog uticaja energetskog sektora na životnu sredinu putem smanjenja zagađenja, aktivnosti remedijacijom zemljišta i pripremnih aktivnosti usmerenih na pospešivanje buduće održive proizvodnje energije. Zaštita životne sredine Održivo i racionalno korišćenje zemljišta;Zaštita prirodnih vrednosti, šuma i šumskog zemljišta;Zaštita kvaliteta života;Zaštita od poplava i uređenje vodotoka; (1) Izrada i jačanje strateških, regulatornih, finansijskih i mehanizama za praćenje kako bi se osigurao održivi razvoj, uključujući podizanje nivoa svesti u pogledu pitanja životne sredine.(2) Podrška prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove, ublažavanju posledica i sprečavanju rizika.(3) Osiguranje održivosti životne sredine putem valjanog upravljanja prirodnim resursima i smanjenjem zagađenja. II. PRIPREMA I SADRŽAJ PROGRAMA IMPLEMENTACIJE RPPNTP

1. O PROGRAMU IMPLEMENTACIJE

Shodno odredbama Zakona, čl. 12, 58. i 59, Program implementacije RPPNTP utvrđuje mere i aktivnosti za sprovođenje regionalnog prostornog plana za razdoblje od pet godina i donosi ga organ nadležan za donošenje plana, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu regionalnog prostornog plana. Organ nadležan za poslove prostornog planiranja dužan je da organu koji je doneo Program podnosi godišnje izveštaje o ostvarivanju prostornog plana. Izmene i dopune Progrma implementacije regionalnog prostornog plana, na osnovu analize efekata primenjenih mera i stanja u prostoru mogu biti izvršene i pre isteka roka od pet godina, na predlog organa nadležnog za poslove prostornog planiranja. Program implementacije regionalnog prostornog plana sadrži naročito: prioritetne projekte za ostvarivanje prostornog uređenja; dinamiku za uređenje pojedinih prostornih celina i prioritetnih projekata; iznose i izvore sredstva za finansiranje projekata; rok izvršenja projekata; odgovornost za izvršenje projekata; i pokazatelje za praćenje promena stanja u prostoru. Osnovni metodološki okvir za njegovu izradu postavljen je u Programu implementacije PPRS.

Planski ciljevi, koncepcije, rešenja i smernice RPPNTP sprovode se, kao i za ostale planske dokumente, na dva načina:

direktnom implementacijom – razradom u prostornim planovima obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave i urbanističkim planovima na osnovu kojih se prostor neposredno privodi planiranoj nameni, tj. izdaje lokacijska dozvola; i

indirektnom implementacijom – razradom u programu njegove implementacije i usklađivanjem regionalnih, opštih i sektorskih strategija, planova i programa, mera i instrumenata različitih politika.

Za direktnu implementaciju planskih ciljeva, koncepcija, rešenja i propozicija RPPNTP u prostornim planovima obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave i urbanističkim planovima nadležni su organi jedinica lokalnih samouprava.

Za indirektnu implementaciju planskih ciljeva, koncepcija, rešenja i propozicija RPPNTP u regionalnim, opštim i sektorskim strategijama, planovima i programima, merama i instrumentima različitih politika direktnu nadležnost imaju organi i organizacije republičkog nivoa upravljanja (ministarstva, agencije, javna preduzeća i dr), a indirektnu regionalne organizacije (akreditovane regionalne razvojne agencije i dr) i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave (uprave, javna preduzeća i dr).

I za direktnu i za indirektnu implementaciju RPPNTP i drugih navedenih planskih dokumenata ključna je horizontalna i vertikalna koordinacija aktera i njihovih aktivnosti.

Horizontalna koordinacija interesa i aktivnosti različitih sektora i teritorija se odnosi na aktivnosti i aktere istog nivoa upravljanja. Za horizontalno usklađivanje, tj. koordinaciju potrebna je komunikacija između predstavnika institucija različitih sektora. Poželjna je takođe i komunikacija među različitim sektorima društva – javni, privatni i tzv. civilni, odnosno nevladin sektor.

Vertikalna koordinacija se odnosi na aktivnosti i interese aktera među različitim nivoima upravljanja – od međunarodnog, preko republičkog, do regionalnog i lokalnog. U vertikalnoj saradnji je bitan princip supsidijarnosti koji se odnosi na podršku manjim teritorijalnim jedinicama – lokalnoj samoupravi, akterima na regionalnom nivou, privatnom i nevladinom sektoru, prilikom zastupanja njihovih interesa i ostvarivanja njihovih potreba.

Program implementacije RPPNTP trebalo bi da ima nekoliko nivoa horizontalne i vertikalne koordinacije. Kako se radi o implementaciji regionalnog prostornog plana, trebalo bi da podrazumeva usklađivanje aktivnosti i interesa institucija na i između republičkog, regionalnog i lokalnog nivoa upravljanja.

Problem prestavlja nerazvijen sistem institucija i koordinacije aktera i njihovih aktivnosti na nivou statističko-planskih regiona i upravnog okruga/oblasti. Za ostvarivanje celovite vertikalne i horizontalne koordinacije nedostaju nadležnosti institucija na republičkom nivou upravljanja i/ili na nivou statističko-planskog regiona i upravnog okruga/oblasti u odnosu na lokalni nivo upravljanja. Primeri dosadašnje prakse međususedske saradnje u upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave ukazuju da se samousklađivanje aktivnosti i interesa susednih opština/gradova odvija otežano i kada se radi o rešavanju urgentnih potreba i problema od zajedničkog interesa (primeri regionalnih deponija otpada). Njihova aktivna participacija u vertikalnoj i horizontalnoj koordinaciji ne može se očekivati sve dok ne bude uslovljena korišćenjem sredstava Republičkog budžeta, IPA fonda i drugih fondova i donacija za programe i pomoć razvoju jedinica lokalne samouprave i lokalnih aktera, što sada nije slučaj.

Bez toga je horizontalna i vertikalna koordinacija aktera i njihovih aktivnosti veoma neizvesna i otežano se odvija, što se pokazalo i u toku pripreme Programa implementacije RPPNTP i odrazilo se na neujednačenost u razradi strateških priroteta utvrđenih RPPNTP.

Drugi momenat koji je imao uticaja na pripremu Programa implementacije RPPNTP jeste približavanje isteka perioda do 2015. godine, predviđenog planskim dokumentom za ostvarivanje strateških prioriteta. S obzirom na odloženi početak pripreme, ovim programom predviđeno je njegovo ostvarivanje u periodu od 2015. do 2020. godine.

Program implementacije RPPNTP sadrži:

strateške prioritete RPPNTP;

pokazatelje prostornog razvoja koji će biti osnova za praćenje i godišnje izveštavanje o ostvarivanju ovog programa i regionalnog prostornog plana i

preporuke za koordinaciju aktivnosti na ostvarivanju strateških prioriteta, praćenje pokazatelja prostornog razvoja i Programa implementacije RPPNTP.

2. O STRATEŠKIM PRIORITETIMA

Programom implementacije RPPNTP razrađuju se i operacionalizuje realizacija strateških prioriteta iz RPPNTP.

RPPNTP u poglavlju IV. „Implementacija”, odeljak 3. „Prioriteti i strateško razvojni projekti prve etape sprovođenja plana” definisani su strateški prioriteti prostornog razvoja u 14 tematskih oblasti. Razrada strateških prioriteta izvršena je u skladu sa Zakonom .

U Programu implementacije RPPNTP razrađeni su strateški prioriteti koji se realizuju ili njihova realizacije započinje do 2015. godine, utvrđeni su strateški prioriteti koji se, iz različitih razloga, ne razrađuju u ovom programu. Prilikom izrade Programa jasno se ukazala činjenica da se pojedina planska rešenja i strateški prioriteti nalaze u poziciji suočavanja sa mogućnostima promena (institucionalnih, socio-ekonomskih, finansijskih i dr) u periodu od donošenja RPPNTP 2013. do pripreme programa 2014. i njegovog sprovođenja do 2015. godine, te da njihovo ostvarenje može da bude modifikovano, usporeno ili odloženo radi toga. Veliki broj aktera, sa opštim i sektorskim strategijama, planovima i programima, usložnjavaju ostvarenje brojnih aktivnosti i projekata, pogotovo ako se uzme u obzir nedovoljna horizontalna i vertikalna koordinacija među njima. Radi toga je za sprovođenje ovog programa od posebnog značaja uspostavljanje nedovoljno razvijenih horizontalnih veza između sektora koji imaju interes oko istih aktivnosti i projekata, kao i vertikalnih veza među nivoima upravljanja u sprovođenju strateških planskih prioriteta.

U Programu implementacije RPPNTP strateški prioriteti koji se razrađuju prikazani su u okviru tabela i na grafičkim prilozima. Ostali strateški prioriteti navedeni su u posebnom poglavlju prema različitim razlozima zbog kojih se ne razrađuju.

Za izbor strateških prioriteta koji se razrađuju korišćen je metodološki pristup i kriterijumi koji su definisani i primenjeni na izradi Programa implementacije PPRS. Postupak odabira, preispitivanja i preciziranja prioriteta posebno je odrađen sa stanovišta njihove opravdanosti i realnih mogućnosti za njihovo ostvarivanje, koliko je to bilo sagledivo u trenutku izrade Programa implementacije RPPNTP. Za svaki prioritet koji se detaljno razrađuje inicirana je i ostvarena uspešna saradnja sa većinom nadležnih organa i organizacija na republičkom nivou upravljanja, malobrojnih organizacija na regionalnom/okružnom nivou i jedinica lokalne samouprave.

Razrada strateških prioriteta do 2020. godine rađena je u saradnji sa relevantnim akterima prostornog razvoja putem popunjavanja analitičkih kartica koje su pretočene u tabele sa strukturom navedenom u Tabeli 1v: Struktura razrade strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP.

Tabela 1v: Struktura razrade strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP

Red.br.SP Strateški prioritetiSP Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P) Učesnici u realizaciji aktivnosti / Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P Rokovi realizacije A i P(faza P) 1 2 3 4 5 6 Tematska oblast Plansko rešenje: Prioritet utvrđen RPPNTP

Osnovna svrha izrade analitičkih kartica bila je provera realnosti (podrazumevajući i izmene i dopune strateških prioriteta), razrada i realizacija strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP.

Strateški prioriteti

Navedeni su strateški prioriteti, pod rednim brojem za svako pojedinačno plansko rešenje po tematskim oblastima, koji su definisani u glavi IV. „Implementacija”, odeljak 3. „Prioriteti i strateško razvojni projekti prve etape sprovođenja plana” RPPNTP. Na ovaj način je olakšano praćenje razrade i ostvarivanja strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP. Uvršteni su i novi strateški prioriteti po tematskim oblastima koje su predložili relevantni akteri na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou upravljanja.

Aktivnosti/Projekti za realizaciju prioriteta (A/P)

Aktivnosti za realizaciju prioriteta podrazumevaju: upravne i organizacione aspekte i planske aktivnosti (na pripremi i donošenju prostornih, urbanističkih i sektorskih planova i programa) na realizaciji prioriteta sadržanih u nadležnostima i programima resornih ministarstava, republičkih i regionalnih agencija, republičkih javnih preduzeća, javnih ustanova i privrednih društava, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave (uprave, javna preduzeća, javne ustanove). Za ostvarivanje pojedinih strateških prioriteta navedene aktivnosti su diferencirane prema nivou upravljanja koji ih je predložio iz delokruga svoje nadležnosti.

Navedeni su svi konkretni projekti koji su dobijeni od nadležnih organa, organizacija i asocijacija, čija je realizacija predviđena da započne ili da se obavi u vremenskom horizontu Programa implementacije RPPNTP, do 2020. godine. Za ostvarivanje pojedinih strateških prioriteta navedeni projekti su diferencirani prema nivou upravljanja koji ih je predložio iz delokruga svoje nadležnosti. Za pojedine strateške prioritete dati su predlozi novih projekata čija bi realizacija vodila ostvarivanju prioriteta. Za ostvarivanje pojedinih strateških prioriteta navedeno je više projekata. Za pojedine strateške prioritete nisu dobijeni podaci o predviđenim projektima, niti predlozi za potencijalno nove projekte.

Učesnici u realizaciji aktivnosti i projekata

Navedeni su svi akteri za koje je prepoznato da imaju direktnu ili indirektnu ulogu u realizaciji strateškog prioriteta. U njih se ubrajaju: organi i organizacije na republičkom nivou upravljanja (ministarstva, agencije, javna preduzeća, zavodi i dr), organizacije na regionalnom nivou (akreditovane razvojne agencije, zavodi, privredne komore, asocijacije i dr.) i organi i organizacije na lokalnom nivou upravljanja (skupštine i uprave jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, asocijacije i dr). Pored ovih učesnika, naznačene su i druge domaće i međunarodne institucije, nevladine organizacije i zainteresovani investitori koji učestvuju ili su potencijalni učesnici u realizaciji strateških prioriteta.

Odgovornosti i partneri za realizaciju A i P

Odgovornost za realizaciju navedenih aktivnosti i projekata nosi organ ili organizacija na republičkom ili lokalnom nivou upravljanja, koja prati realizaciju strateškog prioriteta po fazama (ukoliko ih ima) i o tome priprema godišnji izveštaj koji će se ugrađivati u godišnji izveštaj o ostvarivanju RPPNTP. Odgovornost za realizaciju prioriteta ima organ zadužen za određenu oblast bez obzira na povremene promene naziva organa u okviru rekonstrukcije u sklopu organa uprave. U glavi V. Programa implementacije RPPNTP predloženi su modaliteti institucionalne koordinacije i praćenja pripreme i ostvarivanja navedenih aktivnosti i projekata koji su u nadležnosti lokalnog nivoa upravljanja.

Orijentacioni iznosi i izvori finasiranja

Sredstva neophodna za ostvarivanje započetih, predviđenih ili predloženih aktivnosti i projekata neophodnih za realizaciju strateškog prioriteta data su u orijentacionim iznosima u dinarima ili u evrima, što je posebno naglašeno, uzimajući u obzir sve trenutne okolnosti. Finansijska sredstva su za većinu prioriteta definisana u trenutku izrade Programa implementacije RPPNTP i treba ih prihvatiti uslovno, odnosno realna finansijska sredstva će se definisati u trenutku realizacije projekata u skladu sa realnim mogućnostima izvora finansiranja. U pojedinim slučajevima, za određene aktivnosti i projekte nisu se mogli dati ni orijentacioni iznosi, već će se utvrditi u kasnijim fazama realizacije projekta i u procesu inoviranja ovog programa. Izvori sredstava za finansiranje projekata jesu javna sredstva (budžet RS, budžeti JLS i ostali javni izvori finansiranja kao što su razni fondovi) i sredstva opredeljena iz drugih izvora, kao što su evropski fondovi (IPA i dr), razni krediti (Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i sl), donacije, privatni i međunarodni fondovi. Opredeljena finansijska sredstva iznose 24.013.441.272 u dinarima i 696.982.000 u evrima. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 21. jul 2015. godine za jedan evro potrebno je 120,1321 dinara, što daje ukupnu cifru od 896.873.962,86 evro.

Rokovi realizacije A i P (faza P)

Za navedene aktivnosti i projekte utvrđeni su rokovi njihove realizacije ili planiranih faza realizacije. Pojedine aktivnosti su kontinualnog karaktera i ne ograničavaju se na vremenski horizont Programa implementacije RPPNTP. Pojedine aktivnosti i projekti nemaju prikazan ovaj podatak, saglasno dostavljenim predlozima od strane nadležnih organa i organizacija.

3. FAZE I UČESNICI IZRADE PROGRAMA IMPLEMENTACIJE RPPNTP

Program je urađen poštujući odredbe zakona koji upućuju na aktivnu saradnju sa svim akterima (nadležni organi, organizacije i institucije) od kojih zavisi ostvarenje planskih rešenja i strateških prioriteta i projekata koji bi trebalo da budu u celini ili delimično ostvareni, odnosno pripremljena njihova realizacija u periodu do 2020. godine.

Izrada Programa implementacije RPPNTP odvijala se po sledećim fazama:

I faza – Identifikacija i komunikacija sa akterima i mogućim izvorima finansiranja u implementaciji strateških prioriteta;

II faza – Provera preliminarne liste aktivnosti i projekata, institucionalno-organizacionih i finansijskih aranžmana za njihovu realizaciju i

III faza – Izrada Nacrta programa implementacije.

Koordinaciju faza i aktera u pripremi i sprovođenju Programa implementacije RPPNTP obavljao je nosilac njegove izrade – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Tokom izrade Programa implementacije RPPNTP održana su dva sastanka sa predstavnicima regionalnih i loklanih institucija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom iz Niša.

Analitičke kartice u tabelarnom obliku sa listama strateških prioriteta, u skladu sa tematskom oblašću na koju se odnosi prioritet, dostavljene su relevantnim akterima u pripremi i ostvarivanju Programa implementacije RPPNTP. U Tabeli 1g: Pregled učešća aktera u pripremi Programa implementacije RPPNTP, naznačeno je od kojih aktera su dobijene popunjene analitičke kartice.

Tabela 1g: Pregled učešća aktera u pripremi Programa implementacije RPPNTP

Grupa institucija Institucija Odgovor Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine + Ministarstvo rudarstva i energetike + Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave + Ministarstvo privrede + Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja + Ministarstvo kulture i informisanja + Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja + Ministarstvo omladine i sporta + Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture + Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija + Javna preduzeća i institucije JP „Srbijašume” Beograd + VPC „Morava” + Privredna komora Srbije – JP „PUTEVI SRBIJE” + Koridori Srbije  d.o.o. + „Železnice Srbije” a.d. + JP „Aerodrom Niš” + JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE” – JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” + NIS Gasprom njeft + „Jugorosgaz” a.d. + JP „Transnafta” + „TELEKOM SRBIJA” a. d. + JP Emisiona tehnika i veze + JP „POŠTA SRBIJE” + VIP mobile d.o.o. + TELENOR + Orion telekom – Zavod za zaštitu prirode Srbije + Republički zavod za zaštitu spomenika kulture + Turistička organizacija Srbije + JP „Srbijagas” + JP „Skijališta Srbije” + Regionalne institucije Regionalna razvojna agencija „Jug” d.o.o. – Regionalna privredna komora Niš – Nacionalna služba za zapošljavanje – Niš + Nacionalna služba za zapošljavanje – Prokuplje + Nacionalna služba za zapošljavanje – Pirot + Institut za javno zdravlje Niš – Zavod za javno zdravlje Pirot – Zavod za zaštitu spomenika kulture – Niš + Lokalne samouprave Grad Niš + Opština Aleksinac + Opština Gadžin Han + Opština Doljevac + Opština Merošina + Opština Ražanj + Opština Svrljig + Opština Blace + Opština Žitorađa + Opština Kuršumlija + Opština Prokuplje + Opština Babušnica + Opština Bela Palanka + Opština Dimitrovgrad + Opština Pirot + Specifični dopisi Republički geodetski zavod + Kancelarija za evropske integracije +

4. PROCES PRAĆENJA, IZVEŠTAVANJA I INOVIRANJA PROGRAMA IMPLEMENTACIJE

Horizontalna i vertikalna koordinacija aktera i njihovih aktivnosti otežano se odvijala u toku pripreme Programa implementacije RPPNTP, što se odrazilo na neujednačenost u razradi strateških priroteta utvrđenih RPPNTP.

Imajući u vidu neujednačenost u nivou detaljnosti kategorije detaljno razrađenih strateških prioriteta, uzimajući u obzir mogućnost da će u toku realizacije ovog programa implementacije dolaziti do adaptacija, modifikacija i novih inicijativa u ostvarivanju detaljno razrađenih strateških prioriteta, a radi omogućavanja da pojedini nerazrađeni strateški prioriteti pređu u kategoriju detaljno razrađenih prioriteta, te pomaka u organizovanju aktivnosti, institucija i koordinacije na nivou regiona Južna i Istočna Srbija sa donošenjim regionalne razvojne strategije za ovaj region, kao i drugih promena u organizaciji i koordinaciji aktivnosti lokalnog nivoa upravljanja, dokument pod nazivom Program implementacije RPPNTP predstavlja deo kontinuiranog procesa planiranja, programiranja i implementacije planskog prostornog razvoja područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga.

Kao deo tog procesa, izmene i dopune Programa implementacije RPPNTP, a po potrebi i izmene i dopune ili inoviranje RPPNTP, predlagaće se na osnovu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju RPPNTP i Programa implementacije RPPNTP. Kako je ovaj program operativni dokument za implementaciju RPPNTP, realno je očekivati da se inovira zajedno sa podnošenjem izveštaja.

Time će se ostvariti kontinuitet procesa planiranja i implementacije planiranog prostornog razvoja područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga i omogućiti:

svim akterima, naročito onima koji nisu bili dovoljno pripremljeni za aktivnije učešće u pripremi prvog programa, da inoviraju i dopune svoje predloge za detaljnu razradu strateških prioriteta;

usklađivanja ovog programa sa izradom regionalne razvojne strategije i (godišnjih) programa finansiranja razvoja regiona za region Južna i Istočna Srbija (u delovima koji se teritorijalno odnose na Timočku krajinu);

usklađivanja ovog programa i izrade sektorskih strategija, planova i programa (u delovima koji se teritorijalno odnose na područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga ); i

usklađivanja ovog programa i projekata koji konkurišu za IPA fond, donacije ili za realizaciju javno-privatnog partnerstva.

Na ovaj način se omogućava povećanje efikasnosti i efektivnosti procesa planiranja, prostornog razvoja i uređenja teritorije Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga.

Monitoring i njegovo dobro uspostavljanje predstavlja sastavni deo i osnov uspešne implementacije. U periodu važenja ovog programa implementacije predviđena je izrada godišnjih izveštaja o stanju u prostoru u kojima treba da se prate: napredovanje u realizaciji strateških prioriteta, promene u vrednostima pokazatelja (pokazatelja) prostornog razvoja i realno ocenjivanje stanja razvoja prostora putem merenja vrednosti definisanih pokazatelja u utvrđenim vremenskim intervalima. Iz tog razloga se u glavi V. Programa implementacije RPPNTP preporučuje organizacija monitoringa, kao postupka kojim se obezbeđuje stalna sprega između dobijanja informacija i njihove interpretacije, a da se tokom implementacije usredsređuje na praćenje i ocenu promena prioriteta.

Programom implementacije utvrđuju se pokazatelji za praćenje promene stanja u prostoru, tako da Program implementacije RPPNTP predviđa izgradnju i korišćenje GIS – orijentisanog informacionog sistema što je neophodan uslov za kvalitetan monitoring i upravljanje implementacijom RPPNTP i prostornim razvojem područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga.

Pored pokazatelja za praćenje promena u stanju u prostoru definisanih u glavi IV. Programa implementacije RPPNTP, date su i preporuke za koordinaciju aktivnosti na ostvarivanju strateških prioriteta i praćenje pokazatelja prostornog razvoja, u glavi V. ovog programa koji će poslužiti i za godišnje izveštavanje o ostvarivanju RPPNTP i Programa implementacije RPPNTP.

III. IMPLEMENTACIJA STRATEŠKIH PRIORITETA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

1. DETALJNO RAZRAĐENI STRATEŠKI PRIORITETI

U Tabeli 2: Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP je detaljno razrađeno 158 strateških prioriteta, pod odgovarajućim rednim brojem koji su definisani u glavi IV. „Implementacija”, odeljak 3. „Prioriteti i strateško-razvojni projekti prve etape sprovođenja plana” RPPNTP za 33 planska rešenja u 14 tematskih oblasti i to:

1. Poljoprivreda;

2. Šume i šumsko zemljište;

3. Geološki resursi;

4. Stanovništvo, naselja i javne službe;

5. Privreda;

6. Turizam;

7. Saobraćajna infrastruktura;

8. Vodoprivreda;

9. Energetika;

10. Elektronske komunikacije (Telekomunikaciona mreža);

11. Komunalne delatosti;

12. Životna sredina;

13. Zaštita prirodnih dobara i

14. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara.

Takođe je utvrđeno stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije na teritoriji jedinica lokalne samouprave u obuhvatu RPPNTP i to onih planskih dokumenata koji su u direktnoj ili posrednoj vezi sa strateškim planskim rešenjima RPPNTP, Tabela 1a: Stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije na području RPPNTP.

Strateški prioriteti iz Tabele 2: Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP, koji imaju preciznu prostornu odrednicu naznačeni su na grafičkim prilozima, i to: Prilog 1. „PRIRODNI RESURSI I VREDNOSTI, ZAŠTITA NKD I RAZVOJ TURIZMA” i Prilog 2. „RAZVOJ PRIVREDE I INFRASTRUKTURNI SISTEMI”, koji su odštampani uz ovaj Program implementacije RPPNTP i čine njegov sastavni deo. Nisu naznačeni oni strateški prioriteti čija prostorna odrednica nije dovoljno precizna (npr. odnosi se na industrijsku zonu/park regionalnog značaja u ili van postojećeg naselja) ili nivo detaljnosti odgovara prostornom planu jedinice lokalne samouprave (npr. PPOV, lokalne deponije komunalnog otpada). Grafički prilog 1. pripremljen je na osnovu generisanog sadržaja referalnih karata RPPNTP.

U sklopu inoviranja Programa implementacije RPPNTP preporučuje se obavljanje inoviranja i dopune navedenih aktivnosti i projekata za ostvarivanje strateških prioriteta.

Tabela 2: Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP

Red.br.SP Strateški prioriteti SP Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta (A/P) Učesnici u realizaciji aktivnosti / Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P Rokovi realizacije A i P (faza II) opis RSD €   1 2 3 4 5 6 Tematska oblast: 1. Poljoprivreda Plansko rešenje: 1.1. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta 1. Aktiviranje regionalnog i lokalnih centara za razvoj lokalnih zajednica Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Strateški plan ekonomskog razvoja opštine.Program razvoja stočarstva.Programa razvoja biljne proizvodnje.Projekat uređenja puteva.Projekat uređenja zemljišta. JLS,MPZŽS,JP PS         Opština Doljevac Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u opštini Doljevac. JLS, MPZŽS   500.000,00   2015. Revitalizacija poljskih i šumskih puteva na teritoriji opštine.     25.000.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Program razvoja biljne proizvodnje. JLS, MPZŽS, JP PS   2.000.000,00   2018. Program razvoja stočarske proizvodnje.     3.000.000,00   2018. Program razvoja prerađivačke industrije.     100.000,00   2018. Program kategorizacije sela.     50.000,00   2018. Program navodnjavanja polj.zemljišta.     100.000,00   2018. Program revitalizacije poljoprivrednih puteva.     5.000.000,00   2018. Grad Niš Plan ruralnog razvoja Nišavskog okruga 2012- 2021. godine, (P). Aktivnosti na implementaciji biće u funkciji očuvanja, unapređenja i razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje, konkurentne i na domaćem i na ino tržištu. Najznačajnije akcije biće usmerene ka: 1. Stvaranju uslova za ukrupljivanje zemljišnog poseda; 2. Specijalizacija i regionalizacija u poljoprivrednoj proizvodnji; Razvoju i modernizaciji proizvodnih, preradnih i skladišnih kapaciteta; 3. Organizacionom jačanju poljoprivredne proizvodnje i proizvođača; Rezvoju i realizaciji regionalnih infrastrukturnih projekata; 4. Održivom upravljanju prirodnim resursima. (O): JLS. (Pr): fakulteti i javne ustanove IPA     U toku je implementacija i revizija plana, a dalje aktivnosti prema planu Izrada Programa komasacije po osnovu konkursa za dodelu sredstava za studijsko – istraživačke radove i projekte od značaja za jedinicu lokalne samouprave i Republiku Srbiju. (O): JLS, (Pr): MPZŽS       Izrada projektne dokumentacije, od 2015 praktična primena na terenu Formiranje Regionalnog centra za ruralni razvoj i inovacije. (O): JLS, (Pr): EU, MPZŽS 20%, 60%, 20%     2015-2020. „Podrška razvoju voća i bobičastog voća na jugu Srbije” (O): DEU, Danski program, (Pr): JLS, MPZŽS 70% 0 30%     2015. Opština Merošina Izrada strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja opštine1. program razvoja stočarstva,2. projekat uređenja puteva, JLS, MPZŽSJP PS JLSDonatori       Opština Ražanj Program razvoja stočarstava Program razvoja biljne proizvodnje Program uređenja puteva Program uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta JLS, KLERR, MPZŽS   300.000,00   2019. Opština Svrljig Program razvoja biljne proizvodnje.Osnivanje i razvoj stočnih farmi.Program razvoja stočarstva.Projekat uređenja puteva.Program uređenja poljoprivrednog zemljišta.Formiranje baze podataka o svim vidovima poljoprivredne proizvodnje. JLS,MPZŽS,JP PS,donatori         Opština Blace Izrada strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja opštine;osnivanje Fonda za razvoj poljoprivrede. Osnivanje Topličkog centra za razvoj voćarstva. JLS,MPZŽS,MRE,CRS         Opština Kuršumlija Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja opštine/Revizija.Program razvoja biljne proizvodnje. Osnivanje i razvoj stočnih farmi. Program razvoja planinskog stočarstva. Projekat uređenja puteva. Program uređenja zemljišta. JLS,MPZŽS,JP PS         Opština Babušnica Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja opštine.Program razvoja stočarstva.Program razvoja biljne proizvodnje.Projekat uređenja puteva.Program uređenja zemljišta. JLS,MPZŽS,JP PS         Opština Bela Palanka Strategija lokalnog ekonomskog (ruralnog razvoja) razvoja opštine.Program razvoja poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na razvoj voćarske i stočarske proizvodnje.Program udruživanja u poljoprivredne zadruge. Projekat uređenja atarskih puteva.Program uređenja poljoprivrednog zemljišta. JLS,MPZŽS,JPPS         Opština Pirot Program uređenja atarskih puteva. O:JLS , Pr.MPZŽS         2. Izrada i početak realizacije projekata za obnovu oštećenog i uništenog zemljišta Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta. UPZ, PSSS Budžet RS     Kontinuirana aktivnost Melioracija livada i pašnjaka. UPZ, PSSS Budžet RS     Kontinuirana aktivnost Revitalizacija atarskih puteva. UPZ, JLS Budžet RS     Kontinuirana aktivnost Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS         Opština Doljevac Kontinuirana saradnja sa poljoprivrednom savetodavnom službom, kao podrška redovnom ispitivanju kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u javnoj i privatnoj svojini. JLS, Uprava za poljoprivredu, PSS Niš   500.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, MRE, JVP SV   100.000,00   2018. Grad Niš Identifikacija terena (A), Program mera za obnovu oštećenog i uništenog zemljišta (P) (O): MPZŽS, MRE, (Pr): JLS, JVP SV 30%, 30%, 10%, 30%     2015-2020. Početak aktivnosti za izradu studije i glavnog projekta navodnjavanja i odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta za Niš, Merošinu, Doljevac i Aleksinac. (O): JLS, (Pr): DEU, JVP SV, MPZŽS 30%, 0% 0% 70%   30.000,00 2015. Poboljšanje stanja atarskih (poljskih) puteva u skladu sa Programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2013.(završetak) i za 2014. godinu. (O): JLS, (Pr): MPZŽS 40% 60%   30.000,00 2015. Opština Merošina Identifikovanje zamljišta oštećenog eksploatacijom šljunka i peska u dolinama reka. JLS, MPZŽS, MRE, JVP SV Budžet JLS       Opština Ražanj Identifikovanje i evidentiranje napuštenog poljoprivrednog zemljišta. JLS, MPZŽS   20.000.000,00   2019. Projekat lokalne komasacije.           Projekat navodnjavanja moravskog područja.           Opština Svrljig Identifikacija terena. Borba protiv napuštenog zemljišta. JLS, MPZŽS, MRE, JVP SV   18.000.000,00   2016-2019. Opština Blace Identifikovanje terena. Izrada karte oštećenosti zemljišta. JLS,MPZŽS         Opština Kuršumlija Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, MRE, JVP SV         Opština Babušnica Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, MRE, JVP SV         Opština Bela Palanka Identifikacija zemljišta oštećenog eksploatacijom prirodnih sirovina (kamen,šljunak). JLS, MPZŽS, JP PS         Opština Pirot Identifikacija terena. O:JLS, Pr.MPZŽS         3. Mere zaštite zemljišta i početak realizacije radova koje je potrebno sprovesti na terenima oštećenim procesima erozije Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Izgradnja specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera i druge mere. UPZ, PSSS Budžet RS     Kontinuirana aktivnost Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Identifikovanje terena.Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom. JLS, MPZŽS, JP SŠ, JVP SV         Opština Doljevac Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta od degradacije (sprečavanje nekontrolisanog korišćenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, nekontrolisanog odlaganja otpada,..). JLS, MPZŽS 1.500.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ, JVP SV   50.000,00   2018. Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom.     50.000,00     Grad Niš Identifikovanje terena (A) Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom (P) (O): MPZŽS, (Pr): JLS, JP SŠ, DP Erozija, JVP SV 50%, 20%, 10%, 10% 10%     2020. Opština Merošina Identifikovanje terena.Izrada karte zamljišta ugroženog vodenom erozijom. JLS, MPZŽS, JP SŠ, JVP SV Budžet JLS       Opština Svrljig Identifikacija terena. Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom. Saniranje bujičnih voda. Podrška radu protivgradne zaštite. JLS, MPZŽS, JP SŠ, JVP SV   20.000.000,00   2017. Opština Blace Identifikovanje terena. Izrada karte ugroženosti zemljišta erozijom. JLS, MPZŽS, MRE, JVP SV         Opština Kuršumlija Identifikovanje terena.Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom JLS, MPZŽS, JP SŠ, JVP SV         Opština Babušnica Identifikovanje terena.Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom JLS, MPZŽS, JP SŠ, JVP SV         Opština Bela Palanka Identifikacija zemljišta oštećenog eksploatacijom prirodnih sirovina (kamen, šljunak). JLS, MPZŽS, JP PS, MPE, JVP SV         Opština Dimitrovgrad Identifikovanje terena.Izrada karte zemljišta ugroženog erozijom. JLS, MPZŽS, JP SŠ, JVP SV         Opština Pirot Identifikacija terena.Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom. O:JLS Pr.MPZŽSJVP SV         4. Mere i početak aktivnosti za pošumljavanje slabo produktivnog poljoprivrednog zemljišta i degradiranih pašnjaka Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ         Opština Gadžin Han Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ   100.000,00   2018. Grad Niš Identifikovanje terena (A). (O): MPZŽS. (Pr): JP SŠ. JLS 70%, 20% 10%   10.000,00   Mera podele sadnica (A).           Opština Merošina Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ Budžet JLS       Opština Svrljig Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ         Opština Blace Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ         Opština Kuršumlija Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ         Opština Babušnica Identifikovanje terena. JLS, MPZŽS, JP SŠ         Opština Bela Palanka Identifikacija terena.Izrada karte slabo produktivnog poljoprivrednog zemljišta i degradiranih pašnjaka. JLS,MPZŽ,JP SŠ         Opština Pirot Identifikovanje terena. O:JLS, Pr:MPZŽS, JP SŠ         5. Monitoring kvaliteta zemljišta Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Aktivnost u planu pod nazivom Popravka kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i monitoring zemljišta. UPZ, PSSS Budžet RS     10 godina Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. JLS,MPZŽS         Opština Doljevac Studijsko istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta od značaja za opštinu. JLS , MPZŽS, PSS Niš, Konsultanti 500.000,00 Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. JLS, MPZŽS 50.000,00 2018. Grad Niš Obaveštavanje, savetodavna i tehnička pomoć. (O): PSSS, (Pr): JLS 100%   2015. Opština Merošina Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. JLS, MPZŽS Budžet JLS, Donatori       Opština Ražanj Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. JLS, MPZŽS   100.000,00   2019. Opština Svrljig Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. JLS, MPZŽS         Opština Blace Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. JLS, MPZŽS         Opština Kuršumlija Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. JLS, MPZŽS         Opština Babušnica Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta. Uvođenje softverske obrade podataka za izradu Programa zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine. JLS, MPZŽS         Opština Bela Palanka Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta.           6. Ažuriranje baze podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ         Opština Doljevac Formiranje baze podataka o registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Doljevac. JLS, MPZŽS   1.000.000,00   2015. Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini.   3.000.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ   50.000,00   2018. Grad Niš Tehnička pomoć. (O): RGZ, (Pr): JLS 100%     Opština Merošina Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ Budžet JLS       Opština Ražanj Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ   1.000.000,00   2019. Opština Svrljig Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ         Opština Blace Uspostavljanje saradnje na razmeni podataka između JLS i katastra. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ         Opština Kuršumlija Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ         Opština Žitorađa Sprovođenje postupaka komasacije u naselju Voljčinac. JLS, GIZ   124.000,00   2015. Opština Babušnica Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, CRS, RGZ         Opština Bela Palanka Ažuriranje podataka katastra o namenama i vlasništvu zemljišta JLS,MPZŽS         Opština Dimitrovgrad Komasacija – Ravna šuma – Do rov -Turski drum/ 300 ha. JLS, MPZŽS   10.500.000,00   2018. Bonitiranje komasiranog zenljišta – 300 ha. JLS, MPZŽS, Ovlašćena organizacija   110.000,00   . Opština Pirot Ažuriranje podataka katastra o nameni i vlasništvu zemljišta. JLS, MPZŽS, RGZ         7. Jačanje stručno-savetodavnih službi i sprovođenje stručnih edukacija poljoprivrednika Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Veće angažovanje kadrova u razvoju poljoprivrede. JLS, MPZŽS, CRS, MP         Opština Doljevac Jačanje kapaciteta lokalne administracije u delu preuzetih nadležnosti u oblasti poljoprivrede. JLS, Nadležna ministarstva   300.000,00   2017. Opština Gadžin Han Veće angažovanje stručnih kadrova u razvoju poljoprivrede. JLS, MPZŽS, CRS, MP   100.000,00   2018. Grad Niš Akcioni plan Odsek za poljoprivrednu proizvodnju (A/P). (O): JLS, (Pr): PSSS, MPZŽS 100%   100.000,00 2020. Analiza rejonizacije (P).       Fond za razvoj poljoprivrede.       Programi za unapređenje primarne proizvodnje.           Opština Merošina Veće angažovanje stručnih kadrova u razvoju poljoprivrede JLS, MPZŽS, CRS, MP         Opština Ražanj Veće angažovanje stručnih kadrova u razvoju poljoprivrede. JLS, MPZŽS, MP   600.000,00   2019. Opština Svrljig Tehničko jačanje poljoprivredno stručno savetodavne službe. JLS, MPZŽS, CRS, MP, Donatori   3.000.000,00     Edukacija i informisanje poljoprivrednih proizvođača.         Organizovanje savetodavstva u vinogradarskoj proizvodnji i vinarstvu.   6.500.000,00     Veće angažovanje stručnih kadrova u razvoju poljoprivrede.       Opština Blace Edukacija poljoprivrednika kroz razmenu iskustva.Obuka zaposlenih u stručno savetodavnim službama. JLS,MPZŽS,MRE         Opština Kuršumlija Veće angažovanje stručnih kadrova u razvoju poljoprivrede. JLS, MPZŽS, CRS, MP         Opština Babušnica Veće angažovanje stručnih kadrova u razvoju poljoprivrede. JLS, MPZŽS, CRS, MP         Opština Bela Palanka Program–terenska funkcionalna poljoprivredna služba. JLS, MPZŽS, PSS         8. Mere za podsticanje ulaganja mladih poljoprivrednika u proširenje poljoprivrednog poseda Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. UPZ, JLS Budžet RS     1-40 godina, kontinuirana aktivnost Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta (fizička licca starija od 65 godina, licima mlađim od 40 godina). UPZ Budžet RS     3 godine, kontinuirana aktivnost Nabavka nove opreme za navodnjavanje. UPZ Budžet RS     1 godina Izgradnja sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje). UPZ, PSSS Budžet RS     1 godina Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta UPZ, PSSS Budžet RS     1 godina Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Pružanje tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima; Ispitivanje zemljišta i primena agrotehničkih mera u cilju povećanja prinosa i očuvanja poljoprivrednog zemljišta.Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa integralnom i organskom proizvodnjom. JLS,MPZŽS, CRS         Opština Doljevac Pomoć u organizovanju „zimske škole” – za poljoprivrednike i drugih edukativnih i promotivnih akcija u cilju unapređenje nivoa znanja kako u primeni novih tehnologija, uvođenju standarda i dobre poljoprivredne prakse kako u proizvodnji, tako i u marketingu, prodaji poljoprivrednih proizvoda i upravljanju gazdinstvom. JLS, PSS, Donatori, Konsultanti 200.000,00 Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Obuka i stimulisanje mladih za implementaciju tržišno orijentisanih modela specijalizovane poljoprivredne proizvodnje. JLS   100.000,00   2018. Obuka za izradu projekata i biznis planova. MPZŽS, CRS   100.000,00   2018. Obuka za primenu novih tehnologija u poljoprivredi i upoznavanje sa EU standardima.   50.000,00   2018. Ispitivanje zemljišta i primena agrotehničkih mera u cilju povećanja prinosa i očuvanja poljoprivrednog zemljišta.   200.000,00   2018. Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa integralnom i organskom proizvodnjom.   50.000,00   2018. Grad Niš Program Fonda za razvoj poljoprivrede u delu koji se odnosi na mere za podsticanje mladih poljoprivrednika – edukacija, pružanje tehničke podrške, poznavanje mladih poljoprivrednika sa raznim delovima u okviru primarne poljoprivredne proizvodnje. JLS (O/P), DEU, IPA (O/P), MPZŽS (O/P), PSSS Srbije (O/P), KZM (O/P), KLERR (O/P) 20%, 60%, 20%   10.000,00 2015-2020. Opština Merošina Pružanje tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima.Ispitivanje zemljišta i primena agrotehničkih mera u cilju povećanja prinosa i očuvanja poljoprivrednog zemljišta.Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa integralnom i organskom proizvodnjom. JLS, MPZŽS,CRS Budžet JLSDonatori       Opština Ražanj Pružanje tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima. JLS, MPZŽS, CRS 1.000.000,00 2019. Ispitivanje zemljišta i primena agrotehničkih mera u cilju povećanja prinosa i očuvanja poljoprivrednog zemljišta.       Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa integralnom i organskom proizvodnjom.       Opština Svrljig Pružanje tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima. Podsticaj razvoju proizvodnje vina i rakije, otvaranju hladnjača i otkupnih mesta za voće i grožđe, otvaranje i podsticaj mini mlekarama i podizanje tehničkog nivoa njihove proizvodnje i prerade. Ispitivanje zemljišta i primena agrotehničkih mera u cilju povećanja prinosa i očuvanja poljoprivrednog zemljišta. Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa integralnom i organskom proizvodnjom. JLS,MPZŽS,CRS,Donatori         Opština Blace Pružanje tehničke podrške (ispitivanje kvaliteta zemljišta, ispitivanje kvaliteta proizvoda). JLS,MPZŽS         Opština Kuršumlija Pružanje tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima. Ispitivanje zemljišta i primena agrotehničkih mera u cilju povećanja prinosa i očuvanja poljoprivrednog zemljišta. Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa integralnom i organskom proizvodnjom. JLS,MPZŽS,CRS         Opština Babušnica Pružanje tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima. Ispitivanje zemljišta i primena agrothničkih mera u cilju povećanja prinosa i očuvanja poljoprivrednog zemljišta. Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa integralnom i organskom proizvodnjom. JLSMPZŽSCRS         Opština Bela Palanka Program stimulativnih mera usmerenih na jačanje „malog i mladog” – profesionalno orijentisanog poljoprivrednog proizvođača. Socio-ekonomski program povratka mladih na selo. MPZŽS,JLS,MP         Opština Dimitrovgrad Izrada studije o mogućnosti navodnjavanja poljoprivrednih površina na teritoriji opštine Dimitrovgrad.Određivanje vodnih potencijala i kartiranje površina za navodnjavanje JLS,MPZŽS,MZJVP SV         Opština Pirot Program subvencija. O:JLS, Pr:MPZŽS         9. Osnivanje klastera Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja. Zaštita geografskog porekla. JLS,MPZŽS,PD         Opština Doljevac Edukacije privrednika i preduzetnika o značaju udruživanja, klasterizaciji, formiranju konzorcijuma.       Podrška udruživanja poljoprivrednika u udruženja i poljoprivredne zadruge, zarad grupisanja i unapređenja proizvodnje, jeftinije nabavke inputa, bolje prodaje i prerade poljoprivrednih poroizvoda. JLS, MPZŽS, Udruženja 700.000,00 Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja. JLS, MPZŽS, PD   50.000,00   2018. Razvoj zadrugarstva.   50.000,00   2018. Zaštita geografskog porekla.   50.000,00   2018. Grad Niš Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja, zadruga, asocijacija i klastera. (O):PKS, (Pr):JLS, MPZŽS, IPA 10%, 20%, 20%, 50%     2015-2020. Projekat formiranja povrtarsko-voćarsko-vinogradarskog centra, faza 1 – izrada studije izvodljivosti i tehnička dokumentacija. Formiranje proizvodno edukativno vinarsko voćarskog doma korišćenjem modela javno-privatnog partnerstva u selu Kamenica, GO Pantelej. – Realizacija projekta „Vinsko selo Malča” – (vinograd, vinarija za proizvodnju organskog vina sa laboratorijom, edukativnim centrom). (O):JLS, (Pr):MPZŽS, EU, NTP, PD, Udruženja 30%, 20%, 30%, 10%, 10%   700.000,00   Projekat saradnje Žirond – Niš u okviru saradnje prokrama projekata decentralizovana saradnje Ministarstva inostranih poslova Francuske. JLS, Generalni Savet Žironda, ARBIO Aquitane, GO Pantelej, GO Niška Banja, JLS Svrljig, Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju, Vinarija Status 20%, 40%, 10%, 10%, 10% 10%     Opština Merošina Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja.Razvoj zadrugarstva.Zaštita geografskog porekla. JLS, MPZŽS,PD JLSDonatori       Opština Ražanj Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja. Razvoj zadrugarstva. Zaštita geografskog porekla. JLS, MPZŽS,PD   100.000,00   2015-2024. Opština Svrljig Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja.Razvoj zadrugarstva i podrška radu postojećih udruženja, zadruga iz oblasti proizvođača i prerađivača mleka, voća i povrća i meda.Regionalno povezivanje poljoprivrednih udruženja.Zaštita geografskog porekla. JLS, MPZŽS,PD         Opština Blace Jačanje postojećih udruženja.Formiranje novih udruženja.Zaštita geografskog porekla. JLS,MPZŽS,MRE         Opština Kuršumlija Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja.Razvoj zadrugarstva.Zaštita geografskog porekla. JLS, MPZŽS,PD         Opština Babušnica Jačanje postojećih i formiranje novih poljoprivrednih udruženja.Razvoj zadrugarstva.Zaštita geografskog porekla. JLS, MPZŽS,PD         Opština Bela Palanka Podrška osnivanju i razvoju zadrugarstva. Podrška stvaranju proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. MPZŽS,JLS,MP         Opština Pirot Zaštita geografskog porekla. O:JLS, Pr:MPZŽS         10. Obezbeđenje poreskih i infrastrukturnih olakšica za investiranje u otvaranje malih i srednjih preduzeća Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Jačanje fonda za razvoj poljoprivrede.Upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. JLS, MPZŽS, CRS, MP, PD         Opština Gadžin Han Jačanje fonda za razvoj poljoprivrede i upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. JLS, MPZŽS, CRS, MP, PD   50.000,00   2018. Grad Niš Mere koje se odnose na olakšice za investicije u otvaranje malih i srednjih preduzeća na seoskom području (O): MF, (Pr): JLS, MPZŽS 40% 20% 40%   2015-2020. Opština Merošina Jačanje fonda za razvoj poljoprivrede. Upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. JLS, MPZŽS, CRS, MP, PD         Opština Ražanj Jačanje fonda za razvoj poljoprivrede. Upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. JLS, MPZŽS, CRS, MP, PD   1.000.000,00   2019. Opština Svrljig Jačanje fonda za razvoj poljoprivrede. Upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. JLS, MPZŽS, CRS, MP, PD         Opština Kuršumlija Jačanje fonda za razvoj poljoprivrede. Upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. JLS, MPZŽS, CRS, MP, PD         Opština Babušnica Jačanje Fonda za razvoj poljoprivrede. Upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. JLS, MPZŽS, CRS, MP, PD         Opština Bela Palanka Jačanje fonda za razvoj poljoprivrede. Upoznavanje sa novim tehnologijama i njihovo uvođenje u proizvodnu praksu. MPZŽS, JLS, MP         Tematska oblast: 2. Šume i šumsko zemljište Plansko rešenje: 2.1. Zaštita i održivo korišćenje šumskog zemljišta i šuma i razvoj lovstva 1. Unapređenje stanja postojećih šuma i povećanje površina pod šumama (pošumljavanjem) u slivovima postojećih i planiranih vodoakumulacija, u okviru jalovišta i oko industrijskih i komunalnih kompleksa Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Plan razvoja za Nišavsko, Topličko i Jablaničko šumsko područje. Osnove i Programi gazdovanja šumama za sve gazdinske jedinice i rekultivacije jalovišta. Korisnici i vlasnici šuma i šumskog zemljišta Sopstvena sredstva i subvencije za proširenu reprodukciju     10 godina Javna preduzeća i institucije JP „Srbijašume” Ostvaren plan uzgoja u periodu od 2010. do 2013. godine na površini od 39.878 ha. JP SŠ   316.051.799,00   Podaci su za radove koji su izvršeni u periodu od 2010. do 2013. godine 2. Izrada projekata pošumljavanja slivova vodoakumulacija na području Prostornog plana Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Projekti pošumljavanja i rekultivacije jalovišta. Korisnici i pravna lica iz člana 71. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) Budžet RS     Do izvršenja 3. Racionalno i održivo korišćenje ukupnih proizvodnih potencijala šuma, uz povećanje procenta ukupne obraslosti i popunjavanje nedovoljno obraslih površina, optimalni odnos obraslog i neobraslog zemljišta (87% : 13%) Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Plan razvoja za Nišavsko, Topličko i Jablaničko šumsko područje. Osnove i Programi gazdovanja šumama za sve gazdinske jedinice i rekultivacije jalovišta. Korisnici i vlasnici šuma i šumskog zemljišta i LS Sopstvena sredstva i Budžet RS     Do 10 godina Javna preduzeća i institucije JP „Srbijašume” Prevođenje izdanačkih u visoke: JP SŠ       1. Melioracijom na površini od 109 ha.   24.101.879,00     2. Indirektno na površini od 143 ha.   429.000,00     3. Popunjavanje na površini od 68 ha.   12.175.029,00     Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Aktivnosti na sanaciji požarišta. JLS, JP SŠ         Opština Doljevac Aktivnosti na sanaciji požarišta . JLS, JP SŠ         Opština Gadžin Han Aktivnosti na sanaciji požara. JLS, JP SŠ   100.000,00   2018. Grad Niš Mere za održivo korišćenje proizvodnih potencijala šuma. Pošumljavanje. JLS, JP SŠ, MPZŽS, JVP SV, DEU 10% 40% 50%   2015-2020. Opština Merošina Aktivnosti na sanaciji požarišta JLS, JP SŠ     Opština Svrljig Izrada projekta planskog pošumljavanja nedovoljno obraslih površina. MPZŽS, JLS, MZ       Opština Blace Kontrolisana seča šuma (sprečevanje nelegalne seče i kontrolisana seča radi formiranja šuma). JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Kuršumlija Aktivnosti na sanaciji požarišta. JLS, JP SŠ         Opština Babušnica Aktivnosti na sanaciji požarišta. JLS, JP SŠ         Opština Bela Palanka Program kontrolisane seče šuma.Aktivnosti na sanaciji požarišta. JLS, JP SŠ         4. Antierozivna zaštita na površinama i lokalitetima ugroženim srednjom, ekscesivnom i jakom erozijom Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Plan razvoja za Nišavsko, Topličko i Jablaničko šumsko područje; Osnove i Programi gazdovanja šumama za sve gazdinske jedinice i rekultivacije jalovišta Korisnici i vlasnici šuma i šumskog zemljišta i JLS Budžet RS     Do 10 godina Javna preduzeća i institucije JP „Srbijašume” Zaštita zemljišta od vodne erozije (27.476,43ha). JP SŠ       Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Identifikovanje terena. JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Doljevac Identifikovanje terena. JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Gadžin Han Identifikovanje terena i izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom. JLS, JP SŠ, MPZŽS, JVP SV   100.000,00   2018. Grad Niš Identifikovanje terena. Izrada karte zemljišta ugroženog vodenom erozijom. JLS,JP SŠ, MPZŽS, JVP SV, DP Erozija 10% 30% 30% 0% 30%   2015-2020. Opština Merošina Identifikovanje terena. JLS, JP SŠ, MPZŽS Budžet JLS       Opština Svrljig Stvaranje uslova za planski monitoring, istraživanje i zaštitu šuma. MPZŽS,šumska gazdinstva,JLS         Opština Blace Upostavljanje monitoringa.Nabavka opreme za rad mobilnih timova. JLS, JP SŠ         Opština Kuršumlija Identifikovanje terena. JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Babušnica Identifikovanje terena. JLS, JP SŠ         Opština Bela Palanka Identifikacija terena.           5. Institucionalno opremanje i organizovanje za potrebe: monitoringa i istraživanja šuma Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Izgradnja jedinstvenog informacionog sistema praćenja i istraživanja šuma i šumskog zemljišta. Korisnici i pravna lica iz člana 71. Zakon o šumama Budžet RS     Kontinuirana aktivnost 6. Očuvanje raznovrsnosti lovne faune (gajenje, naseljavanje i zaštita divljači) uz usklađivanje lovnih i ostalih delatnosti u lovištima Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Program razvoja za Staru planinu I, II, Suvu planinu, Jablaničko-Vranjsko i Jastrebac-Radan-Topličko lovno područje, lovne osnove i godišnji planovi gazdovanja lovištima. MPŽS, korisnici lovišta Sopstvena sredstva i Budžet RS     Rokovi realizacije planskih dokumenata su 15 i 10 godina Javna preduzeća i institucije JP „Srbijašume” STAR Projekat – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji u Srbiji. JP SŠ Zajam Svetske banke i donacija Globalnog fonda za zaštitu životne sredine   17.000.000,00 2010. godine započet UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) Obuhvaćena su zaštićena područja Lepterija Sokograd (uređene turističko pešačke staze). Uspostavljena je baza podataka o prirodnim i stvorenim vrednostima i nepokretnostima u Parku prirode „Stara planina”, Parku prirode „Sićevačka klisura” i Predelu izuzetnih odlika „Lepterija – Sokograd”.         2013. godine započet Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Realizacija lovnih osnova za lovišta. JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Doljevac Realizacija lovnih osnova za lovišta. JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Gadžin Han Realizacija lovnih osnova za lovišta. JLS, JP SŠ, MPZŽS   50.000,00   2018. Grad Niš Realizacija lovnih osnova. JLS, JP SŠ, MPZŽS, Lovačka Udruženja 10% 0% 50% 40%   2015-2020. Opština Merošina Realizacija lovnih osnova za lovišta. JLS,JP SŠ,MPZŽS Budžet JLS       Opština Svrljig Izrada projekta za očuvanje lovne faune- lovna osnova, na osnovu koje bi se utvrdilo potreba za naseljavanje, ili smanjenje autohtonih vrsta divljači, Plansko uslađivanje šumske i lovne osnove. MPZŽS, lovački savez Srbije, lovačko udruženje Dr Milenko Hadžić, JLS       Opština Blace Gajenje divljači u rezervatima. JLS, MPZŽS         Opština Kuršumlija Realizacija lovnih osnova za lovišta. JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Babušnica Realizacija lovnih osnova za lovišta. JLS, JP SŠ, MPZŽS         Opština Bela Palanka Realizacija lovnih osnova za lovišta. JLS, JP SŠ, MPZŽS         7. Organizacija stručnih službi za praćenje i usmeravanje razvoja lovne divljači Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Planska dokumenta koja donose MPZŽS i korisnici lovišta. MPZŽS, Korisnici lovišta, Lovačka komora Sopstvena sredstva i Budžet RS   Kontinuirana aktivnost Jedinice lokalne samouprave Opština Gadžin Han Organizacija stručnih službi. JLS, JP SŠ 50.000,00 2018. Grad Niš Edukacija. Planska dokumenta. JLS, MPZŽS, Lovačka udruženja 30% 50% 20%   2015-2020. Opština Svrljig Stvaranje institucionalnih uslova za osnivanje stručnih službi iz oblasti lova koja će vršiti monitoring lovišta, uzgoj i zaštitu lovne divljači, kao i organizovano bavljenje lovnim turizmom kao profitabilnom granom. MPZŽS, Lovački savez Srbije, Lovačko udruženje Dr Milenko Hadžić, JLS       Opština Bela Palanka Jačanje udruženja lovaca u cilju praćenja i usmeravanja razvoja lovne divljači. JLS, JP SŠ         8. Fazno poboljšanje stanja i fonda sitne i krupne divljači u skladu sa kapacitetima lovišta Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Program razvoja za Staru planinu I, II, Suvu planinu, Jablaničko-Vranjsko i Jastrebac-Radan-Topličko lovno područje, lovne osnove i godišnji planovi gazdovanja lovištima MPZŽS, Korisnici lovišta Sopstvena sredstva i Budžet RS     Rokovi realizacije planskih dokumenata su 15 i 10 godina Jedinice lokalne samouprave Grad Niš Realizacija planova i lovnih osnova. JLS, MPZŽS, Lovačka udruženja 30% 50% 20%   2015-2020. Opština Svrljig Prebrojavanjem divljači utvrđivanje pravog brojnog stanja svih kategorija divljači, a lovnoprivrednom osnovom predviteti mere poboljšanja u skladu sa kapacitetima MPZŽS, Lovački savez Srbije, Lovačko udruženje Dr Milenko Hadžić, JLS       9. Organizovanje lovnog turizma uz edukaciju lovaca i lovnih stručnjaka Ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Program razvoja za Staru planinu I, II, Suvu planinu, Jablaničko-Vranjsko i Jastrebac-Radan-Topličko lovno područje, lovne osnove i godišnji planovi gazdovanja lovištima. MPZŽS, Korisnici lovišta, Lovačka komora Sopstvena sredstva i Budžet RS     Kontinuirana aktivnost Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Organizacija lovnog turizma.Osnivanje i organizacija lovačkih domova ( npr. za početak : u selu Deligradu i u selu Lipovcu). JLS, JP SŠ, TOS, TO         Opština Doljevac Organizacija lovnog turizma.Osnivanje i izgradnja lovačkih domova. JLS, JP SŠ, TOS, TO         Opština Gadžin Han Organizacija lovnog turizma i osnivanje i izgradnja lovačkih domova. JLS, JP SŠ, TOS, TO   100.000,00   2018. Grad Niš Planska dokumenta. Organizacija lovnog turizma. Plansko korišćenje, izgradnja i rekonstrukcija lovačkih domova JLS, MPZŽS, Lovačka udruženja 30% 50% 20%   2015-2020. Opština Blace Osnivanje i izgradnja lovačkih domova. JLS,JP SŠ         Opština Kuršumlija Organizacija lovnog turizma.Osnivanje i izgradnja lovačkih domova. JLS, JP SŠ, TOS, TO         Opština Babušnica Organizacija lovnog turizma.Osnivanje i izrada lovačkih domova. JLS, JP SŠ, TOS, TO         Opština Bela Palanka Organizacija lovnog turizma.Osnivanje i izgradnja lovačkih domova. JLS, JP SŠ, TOS, TO         Tematska oblast: 3. Geološki resursi* * detaljni podaci o lokacijama geoloških istraživanja i eksploatacionih polja su dati u koordinatama i deo su dokumentacionih osnova regionalnog prostornog plana i njegovog programa implementacije u skladu sa mišljenjem Ministarstva rudarstva i energetike br. 350-01-00017/2015-01 od 22. maja 2015. godine. Plansko rešenje: 3.1. Eksploatacija mineralnih sirovina 1. Mere i početak aktivnosti za modernizaciju, revitalizaciju i reinženjering tehnoloških procesa, modernizaciju opreme, kao i postrojenja za pripremu i primarnu preradu mineralnih sirovina Ministarstva Ministarstvo rudarstva i energetike Završetak procesa privatizacije: 1. Partizanskog puta d.o.o. Beoograd (u restrukturiranju) 2. Preduzeća za puteve Niš (u stečaju) 3. Južna morava (u restrukturiranju) 4. Kopaonik AD Kuršumlija 5. JP PEU Rudarsko građevinsko preduzeće Aleksinački rudnici (u restrukturiranju) PD, MRE, MP Privatni kapital   31. decembar 2015. godine Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Projektna dokumentacija za povećanje kapaciteta proizvodnje i uvođenje novih tehnologija. JLS,MRE         Opština Gadžin Han Projektna dokumentacija za povećanje kapaciteta proizvodnje i uvođenje novih tehnologija. JLS,MRE   700.000,00   2018. Opština Babušnica Projektna dokumentacija za povećanje kapaciteta proizvodnje i uvođnje novih tehnologija. JLS,MRE         2. Otvaranje zatvorenih rudnika, obezbeđivanje novih radnih mesta i povećanje iskorišćavanja postojećih mineralnih sirovina uz prateću modernizaciju tehnoloških procesa u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom (Aleksinački rudnici) Ministarstva Ministarstvo rudarstva i energetike Otvaranje zatvorenih rudnika – Glavni rudarski projekat eksploatacije kamenog uglja u ležištu „Jerma” – Opština Babušnica. PD Hram doo Pirot, MRE Privatni kapital     31. decembar 2015. godine Otvoreni novi rudnici – Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Kitka” – Opština Pirot. Kubiktrans plus doo Pirot Privatni kapital     31. decembar 2020. godine Otvoreni novi rudnici – Eksploatacija gabra na površinskom kopu „Rakov Dol” – Opština Babušnica. Mine invest doo Aranđelovac Privatni kapital     31. decembar 2034. godine Otvoreni novi rudnici – Eksploatacija krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena u ležištu „Babin kal –Dušilovnik” – Opština Bela Balanka. Put inžinjering doo Niš Privatni kapital     31. decembra 2025. godine Otvoreni novi rudnici – Eksploatacija andezita kao tehničkog građevinskog kamena u ležištu „Korito” – Opština Dimitrovgrad. Andama doo Pirot Privatni kapital     31.decembra 2032. godine Započeti projekat – Eksploatacija krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena „Kale-Mali Vrh” – Opština Pirot. Drumovi A&D doo Pirot, MRE, JLS Privatni kapital     1. juli 2016. godine Započeti projekat – Eksploatacija mermera kao tehničkog građevinskog kamena u ležištu „Grabak” – Opština Prokuplje. SZR Tasić Kop Prokuplje, MRE, JLS Privatni kapital     2015. Započeti projekat – Studija izvodljivosti eksploatacije kalcita u ležištu „Ćelije” – kod Gadžinog Hana. Balkan Han doo Gadžin Han, MRE, JLS Privatni kapital     2015. Odobreni projekti – Eksploatacija crvenog peščara kao arhitektonsko građevinskog kamena u ležištu „Bobac” – kod Pirota. Geoinženjerin doo Niš, MRE, JLS Privatni kapital     2015. Odobreni projekti – Eksploatacija dolomitskog mermera kao karbonantne sirovine u ležištu „Berilje” – kod Prokuplja. Nevena color d.o.o. Leskovac, MRE, JLS Privatni kapital     2015. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Rešavanje statusa JP PEU „Resavica” – Aleksinački rudnici, Aleksinac. MRE, VRS, Strateški partneri     Opština Blace Istražni radovi za aktiviranje rudnika uglja u Čučalu. JLS, MP, MRE       Opština Babušnica Otvaranje zatvorenog rudnika kamenog uglja, „Jerma” – Rakita. Iskorišćavanje mineralne sirovine Bentonit, Zavidince. JLS, MRE     3. Pripremne aktivnosti na intenziviranju geoloških istraživanja u utvrđenim perspektivnim područjima: vode i utvrđene rezerve; građevinsko-tehnički i arhitektonski kamen (krečnjak, peščar, bentonit i drugo) Ministarstva Ministarstvo rudarstva i energetike Projekat geoloških istraživanja nafte i fasa na teritoriji Republike Srbije južno od Save i Dunava – na istraženom prostoru broj 1915. MRE, NIS ad       Do 21. decembra 2020. godine Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-mineralna voda; Opština Prokuplje: 1. Izvorište u selu Viča (bunar MT-1A/04); 2. Izvorište u selu Tulare (bunar MT-2/04). MRE, JLS Prokuplje, Investitor za Milana Toplicu doo       2015. Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-termomineralna voda; Opština Prokuplje: 1. Izvorište Suva Česma. MRE, JLS Prokuplje, Investitor za Milana Toplicu doo       2015. Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-podzemne vode; Grad Niš: 1. Izvorište u naselju Duvanište. MRE, JLS Niš, ProCredit Bank ad Beograd       2015. Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-pitka voda; Opština Pirot: 1. Izvorište u Pirotu MRE, JLS Pirot, S&V Drilling mine service doo       2015. Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-pitka voda; Grad Niš: 1. Izvorišta na lokacijama sela: GornjaTrnava, Hum i VelePolje, opština Crveni Krst; MRE, JLS Niš, GradNiš – Uprava za poljoprivredu i razvoj sela       2015. 2. Izvorište na lokaciji Krivi vir. MRE, JLS Niš, JKP Gradska toplana Niš       2015. Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-termomineralna voda; Opština Kuršumlija: 1. Izvorište termomineralnih voda Kuršumlijske banje. MRE, JLS Kuršumlija, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje       2015. Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-pitka voda; Opština Doljevac: 1. Izvorište BS Pukovac-bunar B-1. MRE, JLS Doljevac, NIS ad Novi Sad, Blok Promet       2015. Tip odobrenja – Područje istraživanja; Tip podzemne vode-pitka voda; Grad Niš: 1. Izvorište za glavno skladište goriva u Nišu, MRE, JLS Niš, NIS ad Novi Sad, Blok Promet     2015. 2. Izvorište preduzeća BENETTON SERBIA. MRE, JLS Niš, BENETTON SERBIA doo       2015. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-termomineralna voda; Opština Kuršumlija: 1. Izvorište Magovo. MRE, JLS Kuršumlija, Jugo-adrija       Datum izdavanja odobrenja – 11. decembar 2000. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-pitka voda; Opština Bela Palanka: 1. Izvorište Banjica. MRE, JLS Bela Palanka, NIS Jugopetrol       Datum izdavanja odobrenja – 24. decembar 2003. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-mineralna voda; Opština Aleksinac: 1. Izvorište Katun, MRE, JLS Aleksinac, Hidromid d.o.o.     Datum izdavanja odobrenja – 1. jul 2010. 2. Izvorište u Donjem Suhotnu. MRE, JLS Aleksinac, DOO Geocoja       Datum izdavanja odobrenja – 8. maj 2007. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-mineralna voda; Opština Pirot: 1. Izvorište Dag Banjica. MRE, JLS Pirot, JP Vodovod i kanalizacija Pirot       Datum izdavanja odobrenja – 22. avgust 2008. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-termomineralna voda; Opština Kuršumlija: 1. Izvorište u Prolom Banji. MRE, JLS Kuršumlija, AD Planinka       Datum izdavanja odobrenja – 16. novembar 2010. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-mineralna voda; Opština Aleksinac: 1. Izvorište Biser 1, naselje Loćike. MRE, JLS Aleksinac, Talas doo       Datum izdavanja odobrenja – 16. novembar 2010. 2. Izvorište u Donjem Suhotnu (IBDS-1) MRE, JLS Aleksinac, GEOCOJA DOO       Datum izdavanja odobrenja – 24. avgust 2005. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-termomineralna voda; Opština Kuršumlija: 1. Izvorišta termomineralnih voda u Lukovskoj banji. MRE, JLS Kuršumlija, AD Planinka       Datum izdavanja odobrenja – 20. mart 2012. Tip odobrenja – Eksploataciono polje; Tip podzemne vode-pitka voda; Opština Kuršumlija: 1. Izvorište Žuta bara kod Prolom Banje. MRE, JLS Kuršumlija, OZ Profi Omladinac       Datum izdavanja odobrenja – 20. mart 2012. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada Projekta istražnih radova, Izvođenje radova, Izrada Elaborata o optimalnim bilansnim rezervama mineralnih sirovina. MRE, Investitori         Opština Doljevac Identifikovanje terena. JLS, MRE         Opština Gadžin Han Projektna dokumentacija za povećanje kapaciteta proizvodnje i uvođenje novih tehnologija. JLS, MRE 700.000,00 2018. Opština Blace Istražni radovi za eksploataciju krečnjaka u Popovi. JLS, MRE, MP         Istražni radovi za ekspolataciju mineralne vode u Drešnici i Vrbovcu. Istražni radovi za ekspolataciju litijuma u Blacu. Opština Kuršumlija Identifikovanje terena. JLS, MRE         Opština Babušnica Identifikovanje terena. JLS, MRE         Opština Bela Palanka Geološka istraživanja krečnjaka i laporovite stene u ležištu Mala Rudina – Mrtvine KO Ljubatovica. JLS,MRE         4. Mere za zaštitu prostora nad ležištima energetskih sirovina (bituminozni škriljci), na lokacijama malih hidrolektrana i koridora energetske infrastrukture od neplanske izgradnje objekata Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Ispitivanja i utvrđivanje granice prostora koji se štiti od neplanske gradnje. (O) : MRE, MPZŽS, JLS, ZZPS, (Pr) : RPKN, MGSI       Poštovanje dobijenih uslova i informacija MRE prilikom izrade prostornih i urbanističkih planova.       Preispitivanje potreba za izmenom postojećih planova nakon obezbeđivanja novih rezultata istraživanja.       Izrada urbanističkih planova za prostore koji se štite od neplanske gradnje.       Opština Doljevac Identifikovanje terena. JLS, MRE         Opština Gadžin Han Projektna dokumentacija za povećanje kapaciteta proizvodnje i uvođenje novih tehnologija. JLS, MRE   700.000,00   2018. Opština Ražanj Identifikacija terena. JLS, MRE   100.000,00   2019. Opština Svrljig Izrada projekta zaštite prostora nad ležištima bituminoznih škriljaca na teritoriji mesne zajednice Kopajkošare. JLS,MRE       Opština Blace Rezervisanje prostora za izgradnju infrastrukturnih objekata u planskoj dokumentaciji (definisanje koridora za gasovod Beloljin-Blace); JLS, JP SG, MGSI         Opština Kuršumlija Identifikovanje terena. JLS         Opština Babušnica Indentifikovanje terena JLS, MRE         Tematska oblast: 4. Stanovništvo, Naselja, Javne službe Plansko rešenje: 4.1. Zaustavljanje negativnih demografskih tokova i obnova stanovništva 1. Mere podrške države smanjivanju unutarregionalnih razlika (sa posebnom pažnjom na teritorijalnim potencijalima devastiranih područja koja doživljavaju ekonomsko zaostajanje i depopulaciju) Ministarstva Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Realizacija mera aktivne politike zapošljavanja, sa posebnim akcentom na sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđene lokalnim akcionim planom zapošljavanja, a u skladu sa usvojenim nacionalnim akcionim planom zapošljavanja. MRZBSP, NSZ, Lokalna NSZ Budžet RS, Budžet JLS     Na godišnjem nivou Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Obezbeđivanje podsticaja za otvaranje novih radnih mesta (odobravanjem namenskih budžetskih sredstava, otuđenjem ili davanjem u zakup građevinskog zemljišta po ceni manjoj od tržišne ili bez naknade, ili oslobađanjem od obaveza plaćanja lokalnih javnih prihoda u određenom periodu). JLS, NSZ, MRZBSP, Investitori   50.000.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Otvaranje novih radnih mesta privlačenjem investicija (pokretanje i obnova već postojećih kapaciteta iz elektro, mašinske i tekstilne industrije). JLS, MP, MF     3.000.000,00 2018. 2. Mere za zaustavljanje emigracije mladog stručnog kadra (zaposlenje, kvalitet života) i stvaranje uslova za povratak i redistribuciju stanovništva (zaposlenje, komunalno opremanje naselja i dr) Ministarstva Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Realizacija mera aktivne politike zapošljavanja, a u skladu sa usvojenim nacionalnim akcionim planom zapošljavanja. MRZBSP, NSZ, Lokalna NSZ Budžet RS, Budžet JLS     Na godišnjem nivou Regionalne institucije Nacionalna služba za zapošljavanje Poboljšanje ukupnog ekonomskog ambijenta. Delovanje Nacionalne službe za zapošljavanje. VRS, NSZ   Kontinuirana aktivnost Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2015. do 2019. godine . JLS         Opština Doljevac Podrška samozapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta (edukacije, obuke, izrade biznis planova, dodela sredstava). JLS, KZM, KLER,NSZ, Donatori   300.000,00   2019. Opština Gadžin Han Obrazovni programi za osnaživanje mladih i ranjivih grupa u okviru KZM. Grant šeme za samozapošljavanje. Stimulisanje investicija u MSP sektor kroz formiranje regionalnog garancijskog fonda. JLS,MP,MF   560.000,00 2018. Opština Merošina Obrazovni programi za osnaživanje mladih i ranjivih grupa u okviru KZM. Grant šeme za samozapošljavanje. Stimulisanje investicija u MSP sektor kroz formiranje regionalnog garancijskog fonda. O: MOS, KZM, Pr:JLS       Opština Ražanj Obrazovni programi za osnaživanje mlaih iz ranjivih grupa kroz KZM. O: MOS, KZM, Pr:JLS   200.000,00   2015. Opština Svrljig Obrazovni programi za osnaživanje mlaih iz ranjivih grupa kroz KZM. O: MOS, KZM, Pr:JLS       Opština Blace Izgradnja stanova za kadrove. JLS, MRZSP         Opština Kuršumlija Obrazovni programi za osnaživanje mladih iz ranjivih grupa kroz KZM. O: MOS, KZM Pr:JLS       Opština Žitorađa Aktivnosti kancelarije za mlade u cilju zadržavanja mladih na selu. JLS, KZM, MOS   1.000.000,00   2015. Opština Bela Palanka Obrazovni programi i stvaranje uslova kroz komunalno opremanje naselja za zaustavljanje emigracije mladog stručnog kadra. KZM, JLS         Plansko rešenje: 4.2. Razvoj ljudskih resursa 1. Podizanje nivoa obrazovanja, razvoj znanja i specijalnih veština radne snage Ministarstva Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja U skladu sa godišnjim programom dodatnog obrazovanja i obuke, koji je sastavni deo nacionalnog akcionog plana zapošljavanja. MRZBSP, NSZ Budžet RS   Na godišnjem nivou Regionalne institucije Nacionalna služba za zapošljavanje Obuka za aktivno traženje posla. Obuka u klubu za traženje posla. Karijerno informisanje. Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Program obuka za podizanje kompentencija nezaposlenih lica. NSZ Iznosi utvrđeni planom javnih nabavki –dodatno obrazovanje za NTP   Kontinuirana delatnost Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Podizanje kapaciteta opštinske adminastracije, edukacijama i obukama zapošljenih u oblastima bitnim za ekonomski razvoj. JLS, Donatori   1.000.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Edukacija mladih i prekvalifikacija. JLS, NSZ   10.000,00 2015. Opština Ražanj Otvaranje srednje škole. MPNT   2.000.000,00   2019. Opština Blace Programi obuke i edukacija zaposlenih u javnom sektoru. JLS         Opština Žitorađa Lokalni akcioni plan zapošljavanja. JLS, NSZ       2015. 2. Podrška za samozapošljavanje i osnivanje poslova manjeg razmera, kao i unapređenje reintegracije i fleksibilnosti radne snage Ministarstva Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Podrška samozapošavanju (subvencije za samozapošljavanje), u skladu sa usvojenim nacionalnim akcionim planom zapošljavanja. MRZBSP, NSZ Budžet RS   Na godišnjem nivou Regionalne institucije Nacionalna služba za zapošljavanje Pružanje informativno savetodavnih usluga u oblasti preduzetništva. Pružanje edukativnih usluga u oblasti preduzetništva. Program samozapošljavanja. Mentoring program. Isplata novčane nadoknade u jednokratnom iznosu radi pokretanja sopstvenog posla. Isplata novčane nadoknade u jednokratnom iznosu za zasnivanje radnog odnosa. NSZ Utvrditi iznos novčane naknade koja je isplaćena u jednokratnom iznosu radi pokretanja sopstvenog posla za NTP   Kontinuirana delatnost Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Lokalni akcioni plan zapošljavanja. JLS         Opština Doljevac Podrška samozapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta (edukacije, obuke, izrade biznis planova, dodela sredstava) kroz implemenaciju lokalnog akcionog plana zapošljavanja. JLS, KLER, NSZ, Donatori   300.000,00 2019. Opština Gadžin Han Otvaranje kancelarije za edukaciju preduzetnika i lokalni akcioni plan zapošljavanja. JLS, NSZ, MP,MF   100.000,00 2016. Opština Ražanj Program edukacije za preduzetnike i MSP. Edukacija i prekvalifikacija za nezaposlena lica. JLS, Udruženje preduzetnika, Privredni savet 6.000.000,00 2019. Opština Svrljig Program edukacije za preduzetnike i MSP. Edukacija i prekvalifikacija za nezaposlena lica. Lokalni akcioni plan zapošljavanja. O : JLS, Pr: NSZ, MRZBSP       Opština Blace Programi edukacije i prekvalifikacije radne snage i uvođenje novih obrazovnih profila u SŠ Blace. JLS, MRZSP, NSZ, SŠ Blace, VPŠSS         Opština Kuršumlija Programi edukacije za preduzetnike i MSP. Programi edukacije i prekvalifikacije za nezaposlena lica. Lokalni akcioni plan zapošljavanja. O: JLS, Pr: NSZ, MRZBSP       Opština Bela Palanka Programi edukacije za preduzetnike. Programi edukacije i prekvalifikacije za nezaposlena lica. Lokalni akcioni plan zapošljavanja. NSZ, JLS, MRZBSP         3. Poboljšavanje uslova socijalnog statusa pojedinih kategorija stanovništva (odraslih osoba bez obrazovanja, žena, dece, starih, izbeglih i interno raseljenih lica, vojnih invalida i drugih posebno ugroženih grupa) Regionalne institucije Nacionalna služba za zapošljavanje Sprovođenje člana 45.b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 – usklađeni dinarski iznosi, 8/13 – usklađeni dinarski iznosi, 47/13, 108/13, 6/14 – usklađeni dinarski iznosi, 57/14, 68/14 – drugi zakon i 5/15 – usklađeni dinarski iznosi). Informisanje poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI). Sprovođenje postupka procene radne sposobnosti. Uključivanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom u mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Program subencija zarada za zapošljavanje OSI bez radnog iskustva. Program samozapošljavanja OSI. Program subvencija za otvaranje novih radnih mesta OSI. Program refundacije primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta za OSI. Program radne asistencije za OSI. Javni radovi za OSI. Program samozapošljavanja lica romske nacionalnosti. Trening samoefikasnosti. Karijerno savetovanje. NSZ Utvrditi iznos plaćenih doprinosa za osobe sa invaliditetom od strane NSZ   Kontinuirana ativnost Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Podrška NVO koje se bave problemima socijalno ugroženih lica, udruženjima penzionera, boraca i žena. JLS, NVO, Centar za socijalni rad, Crveni krst, MRZBSP   5.000.000,00   Kontinuirana ativnost Obezbeđenje kontinuiranog rada narodne kuhinje za socijalno ugrožene korisnike.   35.000.000,00   Kontinuirana ativnost Unapređenje položaja i prava dece i omladine sa posebnim potrebama.   5.000.000,00   Kontinuirana ativnost Opština Gadžin Han Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost. Nabavka mobilne ambulante. Izgradnja objekata za kolektivno stanovanje i izgradnja staračkog doma. Akcioni plan za izbegla i raseljena lica i Rome. JLS, MZd, MRZBSP   1.000.000,00   Opština Merošina Revizija Akcionog plana za Rome. Programi edukacije mladih i žena na selu radi podsticanja peduzetnišva. O:JLS, Pr:MRZBSP, PrS, UP       Opština Ražanj Programi edukacije mladih i žena na selu radi podsticanja preduzetništva. JLS, UP, Privredni savet   3.000.000,00   2019. Opština Svrljig Izgradnja objekata za kolektivno stanovanje. Akcioni plan za izbegla i raseljena lica. Akcioni plan za Rome. O : JLS, Pr: MRZBSP, UP, Privredni savet       Opština Blace Lokalni akcioni plan za borbu protiv siromaštva. Otvaranje „volonterskog centra”. Izgradnja gerontološkog centra u Blacu (izrada planske i tehničke dokumentacije). Podsticanje uključivanja privatne ponude u organizovanju gerontoloških službi. Izgradnja objekata za socijalno stanovanje (izrada tehničke dokumentcaije). Obezbeđivanje pristupačnosti u javnim objektima i službama (fizička, vizuelna i zvučna signalizacija). JLS, CSR, MRZSP, Udruženja       Opština Kuršumlija Izgradnja objekata za kolektivno stanovanje. Programi edukacije mladih i žena na selu radi podsticanja peduzetnišva. O: JLS, Pr: MRZBSP, UP, Privredni savet       Opština Žitorađa Dodela paketa građevinskog materijala za IRL i izbegla lica. JLS, DEU   96.000,00 2015. Opština Bela Palanka Nastavak izgradnje objekata za kolektivno stanovanje. JLS, MRZBSP         Plansko rešenje: 4.3. Funkcionalno jačanje uloge urbanih centara 1. Podsticanje dnevnih migracija kao instrument teritorijalne i funkcionalne kohezije u regionu na tri nivoa: I nivo – Niš, Prokuplje i Pirot; II nivo – Aleksinac, Gadžin Han, Dimitrovgrad, Kuršumlija i Dimitrovgrad; i III nivo – Doljevac, Merošina, Svrljig, Ražanj, Blace, Žitorađa, Bela Palanka i Babušnica Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Unapređenje konkuretnosti kroz povećanje investicija i urbanizaciiju ruralnih područija. JLS, KLER, Donatori     2020. Opština Gadžin Han Organizovanje edukacija radi podsticanja preduzetništva mladih žena na selu. Kućna radinost. Opremanje domaćinstava za bavljenje seoskim turizmom. Promocija manifestacionog i ruralnog turizma. JLS, MP, MF   100.000,00   Opština Blace Rekonstrukcija državnog puta IB reda br.38 Kruševac-Blace-Beloljin. Rekonstrukcija državnog puta IIA reda br.214 Blace – Kuršumlija. JLS, JP PS, MGSI         2. Razvoj prostornih i funkcionalnih veza između Niša kao makroregionalnog centra, regionalnog centara Pirota i Prokuplja kao snažnog privrednog i industrijskog centra Jedinice lokalne samouprave Opština Gadžin Han Formulisanje aktivne politike privlačenja investitora. Stimulisanje investicija u MSP sektor kroz formiranje regionalnog garancijskog fonda. JLS, MP, MF   100.000,00 2016. Opština Bela Palanka Uspostaviti veći stepen saradnje sa Pirotom kao centrom okruga i sa Nišem kao makroregionalnim centrom JLS         3. Jačanje regionalnih funkcija Niša i Pirota (privrednih, javno-socijalnih, razvojno-upravljačkih, informacionih, naučno-istraživačkih, kulturnih i dr.), i subregionalnih funkcija Prokuplja i Aleksinca (privrednih, javno-socijalnih, razvojno-upravljačkih i kulturnih) i intenziviranje razvoja funkcija opštinskih centara (privrednih i javno-socijalnih) Jedinice lokalne samouprave Opština Gadžin Han Biznis inkubator za podsticaj preduzetništva JLS, MP , MF   250.000,00   2016. Plansko rešenje: 4.4. Očuvanje i transformacija ruralnih naselja i područja 1. Zadržavanje mlađeg dela kontingenta radne snage i podsticanje povratka dela nezaposlene radne snage iz urbanih i opštinskih/gradskih centara na ruralna područja (farmersko stočarstvo, ukrupnjavanje poseda, organska poljoprivreda) modernizacijom poljoprivrede i dopunskih aktivnosti (turizam, mikrobiznis) Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Stvaranje uslova pogodnih za investiranje u poljoprivrednu proizvodnju i preradu (podrška izgradnji prerađivačkih kapaciteta). JLS, Registrovana PG, MPZŽS, Donatori, EU fondovi   50.000.000,00   2023. Izgradnja mreže demonstracionih gazdinstava različitih proizvodnji (mreža dobrih primera) gde je uloga donatora da edukuje i unapredi sistem proizvodnje kroz obezbeđivanje bespovratnih sredstava a obaveza korisnika da pruži servis ostalim proizvođačima koristeći svoje stečeno znanje.   10.000.000,00   2019. Podsticaj bavljenju organskom proizvodnjom – formiranju oglednog primera i promovisanje značaja korišćenja organskih proizvoda kao osnova zdrave ishrane.   1.000.000,00   2019. Opština Gadžin Han Radionica za mlade (razvoj turizma). Formiranje udruženja stočara. Formiranje udruženja pčelara. Formiranje lokalnog otkupnog distributivnog centra za voće i povrće. JLS, MPZŽS   73.000,00 2016. Opština Svrljig Organizovanje edukacija radi podsticanja preduzetništva mladih i žena na selu (JLS). O: JLS, Pr: NSZ, MRZBSP     Opština Blace Davanje podsticaja i olakšica za projekte mladih u oblasti poljoprivrede i preduzetništva.       Odvajanje kategorija za mlade od starijih učesnika na svim konkursima koje raspisuju nadležna ministarstva i lokalna samouprava.       Pružanje stručne pomoći mladima preduzetnicima (pravna pomoć, knjigovodstvena).       Opština Kuršumlija Organizovanje edukacija radi podsticanja preduzetništva mladih i žena na selu (JLS). O: JLS, Pr: NSZ, MRZBSP       Opština Bela Palanka Podsticanje proizvodnje u organskoj poljoprivredi, a u planinskim selima obezbediti podsticaje za ovčarstvo i kozarstvo. MPZŽS, JLS         Stvoriti uslove za razvoj dopunskih aktivnosti – seoski turizam.           2. Poboljšanje kvaliteta mreže puteva i razvoj javnog saobraćaja čime će se omogućiti bolja veza između naselja i posebno, sa centrima zajednice sela Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Izgradnja i rekonstrukcija lokalne putne mreže. Održavati uspešnu saradnju sa lokalnim javnim prevoznicima. JLS,JP Direkcija, Javni prevoznici     Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Uređenje infrastrukture JLS, MP, MF   2.000.000,00 2015. Opština Blace Izrada studije o stanju lokalnih puteva. Izrada plana detaljne regulacije za izgradnju opštinskih puteva. Izgradnja i rekonstrukcija opštinskih puteva (OP1, OP5, OP18, OP9). JLS, MGSI       Opština Bela Palanka Rekonstrukcija postojećih opštinskih puteva posebno onih u planinskom delu opštine. JLS         3. Usklađivanje mreža objekata i usluga javno socijalne infrastrukture sa funkcijama centara u mreži naselja, razmeštajem i potrebama korisnika Regionalne institucije Nacionalna služba za zapošljavanje Pribavljanje zamljišta, izgradnja i rekonstrukcija objekata NSZ. NSZ, JLS     Kontinuirana aktivnost Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Završetak izgradnje i tekuće održavanje objekata MZ. JLS, JP Direkcija, Nadležno ministarstvo   500.000,00   2015. Pribavljanje zemljišta za izgradnju javnih objekata i objekata komunalne infrastrukture.   20.000.000,00   2017. Opština Gadžin Han Dogradnja kanalizacione mreže. Dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže. Nova izvorišta-vodosnabdevanje. JLS, MP, MF   1.880.000,00 2015. Opština Blace Rekonstrukcija zdravstvene stanice u Barbatovcu. Rekonstrukcija osnovne škole u Barbatovcu. JLS, MOS       4. Unapređenje i razvoj ruralne komunalne infrastrukture, posebno telekomunikacija Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje prostora za plasman poljoprivrednih proizvoda (lokalne i regionalne pijace, tržnice). JLS, Konsultanti, JPP, EU fondovi   2.000.000,00   2016. Izgradnja i uređenje pijačnih prostora na teritoriji opštine Doljevac u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom.   80.000.000,00   2015. Opština Gadžin Han Izgradnja dva prečistača otpadnih voda. Pokrivenost internet i mobilnom mrežom u pojedinim naseljima. Postavljanje optičkih kablova. JLS, MP, MF   700.000,00 2016. Opština Blace Izgradnja kanalizacionih sistema u selima sa malim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-2 Pretežana, PPOV-3 Barbatovac, PPOV-4 Svarče, PPOV-5 Stubal, PPOV-6 Kaševar). Dogradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema sa izvorišta „Pridvorica”. Dogradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema sa izvorišta „Cerovica”. Izgradnja vodovodne mreže sa izvorišta „Sibnica”. JLS, MGSI, JVP SV       Plansko rešenje: 4.5. Ostvarivanje minimalnih standarda u pružanju javnih usluga, odnosno obezbeđivanje dostupnosti osnovnim sadržajima predškolskog i osnovnog obrazovanja, socijalne i primarne zdravstvene zaštite, naročito u nerazvijenim rubnim ruralnim naseljima opština 1. U oblasti predškolskog obrazovanja – obezbeđivanje potrebnih kapaciteta kroz proširenje postojećih, adaptaciju prostora u okviru školskih objekata ili drugih javnih objekata (multifunkcionalni centri), odnosno organizovanjem mobilnih vrtića za seoska naselja Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Proširenje kapaciteta predškolske ustanove „Lane” u Aleksincu. JLS,PU,Unicef       Opština Doljevac Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata predškolske ustanove „Lane” Doljevac. JLS, JP Direkcija za izgradnju, MPNT   5.000.000,00   2020. Rekonstrukcija školskih objekata u Šarlincu i Orljanu.   7.600.000,00   2015. Rekonstrukcija „Stare škole” u Pukovcu i njegovo uređenje za prihvat predškolske dece, za formiranje jedne jaslene grupe u celodnevnom boravku.   7.000.000,00   2015. Opština Merošina Adaptacija prostora u okviru škole za istureno odeljenje „Školica života” pri PU „Poletarac” Merošina. O:JLS, Pr: Donacija Fondacije Novak Đoković, PU „Poletarac” Merošina JLS, Fondacija Novak Đoković 2.200.000,00     Opština Svrljig Adaptacija prostora u okviru škole (multifunkcionalni centar). MPNT, PU „Poletarac”, JLS   5.000.000,00   2017. Opština Blace Rekonstrukcija i adaptacija zgrade PU „Naša Radost” u Blacu. JLS, MOS , MPNT   36.000.000,00     Opština Kuršumlija Dogradnja vrtića „Čarolija”. MPNT, PU, JLS       Opština Žitorađa Dogradnja i adaptacija vrtića u naselju Pejkovac. JLS   10.000.000,00   2015. Opština Babušnica Adaptacija školskog prostora u Zvoncu za potrebe ispostave Predškolske ustanove „Dečija radost” Babušnica. O: JLS, Pr: MPNT, PU       Opština Dimitrovgrad Adaptacija i rekonstrukcija objekata Kolibri i Leptirić u okviru PU 8 septembar (rekonstrukcija i adaptacija krovne konstrukcije, fasade, el. instalacija, sanitarija i sl.). MPNT, PU, JLS Budžet RS, EU fondovi 14.000.000,00   2016. Podizanje logističkih kapaciteta za realizaciju osnovnih i naprednih programa (kupovina nameštaja, IT opreme i didaktičkog materijala za tri objekta u okviru PU 8. septembar).   Budžet RS, EU fondovi 4.500.000,00   2016. 2. U oblasti osnovnog obrazovanja – poboljšanje organizovanog đačkog prevoza, obezbeđivanje mobilnih nastavnih timova, odnosno organizovanje đačkog smeštaja za decu udaljenih seoskih naselja Ministarstva Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja U postupku izrade navedenih planskih dokumenata (Priprema i donošenje prostornih, urbanističkih i sektorskih planova i programa), MPNT na zahtev obrađivača planskih dokumenata koje angažuje lokalna samouprava izdaje uslove iz nadležnosti ministarstva definisanih pravilnicima o normativima prostora i opreme za odgovarajuće obrazovne nivoe. MPNT, Stručne službe MPNT, JLS i PrS Budžet RS Međunarodni krediti i donacije     Izrada Programa raspodele investicionoh sredstava po nivoima obrazovanja na osnovu iznosa odobrenih godišnjih aproprijacija po nivoima obrazovanja a na osnovu evidentiranih zahteva za realizaciju projekata izgradnje novih sadržaja, investicionog održavanja objekata kao i opremanja postojećih i novoizgrađenih obrazovnih sadržaja.       Izgradnja novih školskih objekata finansiranih iz kredita evropskih banaka, prema uslovima i prioritetima utvrđenim u saradnji sa predstavnicima institucija koje obezbeđuju kredit i predstavnicima lokalne samouprave.       Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Organizovanje đačkog prevoza.       Opština Gadžin Han Organizovanje đačkog prevoza autobusom. Opremanje učionica belim tablama. Rekonstrukcija i opremanje školskih objekata. JLS, MPNT   260.000,00 2015. Opština Blace Nabavka dva vozila za prevoz đaka iz ruralnog područja. JLS,MOS       Opština Kuršumlija Mobilni nastavni timovi. Organizovanje đačkog prevoza za naselja. MPNT,JLS       Opština Žitorađa Adaptacija osnovne škole u naselju Držanovac. MPNT       Izgradnja četvororazredne škole u naselju Jasenica.       Opština Babušnica Nabavka minibusa i organizovanje prevoza đaka iz mesta gde ne postoji organizovan javni prevoz. O: JLS, Pr: MPNT       Opština Bela Palanka Poboljšanje organizovanog đačkog prevoza do osnovnih škola u Beloj Palanci i Crvenoj Reci dobijenim školskim autobusom od MPNT. JLS,MPNT       Opština Dimitrovgrad Jačanje energetske efikasnosti OŠ (rekonstrukcija i adaptacija krovne konstrukcije, zamena stolarije, fasade i grejanja). MPNT, PU, JLS Budžet RS EU fondovi     2017. Proširenje prostornih kapaciteta za realizaciju programa iz predmeta fizičko vaspitanje (Izgradnja sale za fizičko vaspitanje).   Budžet RS EU fondovi     2017. 3. U oblasti socijalne i primarne zdravstvene zaštite: objediniti ove usluge u nerazvijenim ruralnim naseljima, prvenstveno kroz organizovanje rada mobilnih službi u adaptiranim prostorijama postojećih mesnih zajednica, domova kulture ili multifunkcionalnih centara Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih stanica, ambulanti i uređenje prostora za apoteke. JLS, JP Direkcija, CSR, MRZBSP, MZd, Donatori, EU fond   4.000.000,00   2017. Izgradnja 3-5 stambenih objekata za smeštaj najugroženijih porodica (socijalno i stambeno ugroženih porodica).   10.000.000,00   2021. Izgradnja sigurne kuće za smeštaj žrtava nasilja u porodici.   5.000.000,00   2022. Opština Gadžin Han Savetovalište za brak i porodicu. Izgradnja gerontološkog centra. Nabavka mobilne ambulante. Rekonstrukcija seoskih ambulanti. Promocija usluga zdravstvene zaštite. Nabavka medicinskih aparata. JLS, MZd, MRZBSP, DZ,CSR   213.000,00 2015. Opština Merošina Mobilna gerontološka služba. MRZBZ, JLS, CSR, DZ       Opština Ražanj Otvaranje dnevnog boravka za stare. Formiranje službe za kućnu negu i službe za hitnu pomoć. Nabavka sanitetskih vozila. Izrada socijalne karte opštine Ražanj. Edukacija zaposlenih u zdravstvu kao i njihova specijalizacija i stručno usavršavanje. Zbrinjavanje zlostavljanih članova. Redovno informisanje javnosti o značaju identifikacije zlostavljane, zanemarene i zloupotrebljene dece. MZd, MRZBSP, JLS, DZ,CSR   1.000.000,00   2019. Opština Svrljig Dnevni centri za stare. Gerontološki centar. MRZBSP, JLS, CSR       Opština Blace Rekonstrukcija i adaptacija zdravstvene stanice u Barbatovcu; (staranje uslova za rad specijalizovanih službi: ginekološke, stomatološke i apoteke). Nabavka jednog vozila i opreme za mobilni tim službe opšte medicine i mobilnu apoteku. JLS, MZd, DZ Blace       Opština Kuršumlija Mobilni objedinjeni timovi zdravstvene i socijalne zaštite. Adaptacija ambulanti/domova kulture/mesnih zajednica/multifunkcionalnih centara. MZd, MRZBSP, JLS, DZ, CSR       Opština Žitorađa Mobilna gerontološka služba (usluge gerontodomaćica). Adaptacija ambulante u naseljima na teritoriji opštine Žitorađa. JLS, CSR, UG MZd   5.000.000,00   2015. Opština Babušnica Adaptacija ambulanti i domova kulture u: Stolu, Strelcu, Zvoncu, Ljuberađi i Velikom Bonjincu. Uspostavljanje Gerontološkog centra u Babušnici. Uspostavljanje stalne mobilne gerontološke službe u Babušnici. Uspostavljanje službe za dnevni boravak starih i iznemoglih u okviru već adaptiranog prostora Doma zdravlja u Babušnici za te potrebe. O:JLS, Pr: DZ, CSR, MPNT, MZd       Opština Dimitrovgrad Proširenje kapaciteta Centra za hiporehabilitaciju (kupovina opreme, konja, izgradnja zatvorenog manježa). MRZBSP, JLS,CSR Budžet RS, EU fondovi 20.000.000,00   2017. Rekonstrukcija i adaptacija Doma za stara i iznemogla lica (izrada projektno tehničke dokumentacije i izgradnja lifta i sl). Budžet RS, EU fondovi 17.000.000,00     Izgradnja projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju.   Budžet RS, EU fondovi       4. U oblasti sporta i rekreacije: obnova postojećih i izgradnja novih, adekvatno uređenje i opremanje sportskih objekata uz sve školske objekte (otvoreni tereni obavezni uz osnovne škole nižeg razreda, zatvoreni objekti uz ostale školske objekte) Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Održavanje postojećih sportskih terena, postoje otvoreni tereni pored osnovnih škola, kao i filskulturne sale za potrebe klubova i rekreaciju. JLS         Opština Doljevac Završetak izgradnje fiskulturne balon sale u Malošištu. JLS, JP Direkcija za izgradnju, MOS   5.500.000,00   2015. Rekonstrukcija i dogradnja fiskulturnih sala u Pukovcu i Doljevcu.   26.000.000,00   2016. Izgradnja „mini-pič” i teniskih terena JLS, JP Direkcija, MOS, Donatori, EU fond   5.000.000,00   2016. Izgradnja AKVA parka u opštini Doljevac   150.000.000,00   2016. Opština Gadžin Han Izgradnja tribina na fudbalskom igralištu, adaptacija i dogradnja postojećih i pratećih objekata. Montaža balon sale u Toponici. Rekonstrukcija sportskih terena u MZ. JLS, MOS, MF, JKP   355.000,00 2016. Opština Merošina Rekonstrukcija sportskih terena. MOS, JLS       Opština Ražanj Izgradnja školskih sala u Ražnju, Novon Bračinu i Vitoševcu. MOS, JLS   5.000.000,00   2019. Rekonstrukcija terena u Skorici, Vitoševcu, Ražnju, Novom Bračinu.     2015. Opština Svrljig Izgradnja dečjih igrališta u seoskim naseljima. MOS, JLS       Opština Blace Izgradnja sportsko-rekreativnog bazena u Blacu, (izrada studije opravdanosti, urbanističkih projekta, izrada tehničke dokumentacije, infrastrukturno opremanje lokacije). MOS, JLS   100.000.000,00     Rekonstrukcija sportske hale u Blacu.       Opština Kuršumlija Izgradnja dečjih igrališta u seoskim naseljima. MOS, JLS       Opština Žitorađa Izgradnja sportskih terena u naseljima Lukomir i Podina. Ograđivanje terena za veliki fudbal na teritoriji opštine. MOS, JLS   5.000.000,00   2015 Opština Babušnica Završetak izgradnje sportske-školske hale u Babušnici. Izgradnja otvorenih sportskih terena kod isturenih odeljenja osnovnih škola u Babušnici. Povećanje kvaliteta opremljenosti izgrađenih otvorenih sportskih terena u Babušnici. Izgradnja dečjih igrališta u centrima naselja u Babušnici. O: JLS Pr: MOS, MPNT   60.000.000,00   1 godina Opština Dimitrovgrad Uređenje prostora oko veštačkih akumulacija Savat 1 i Savat 2 „Smilovska jezera”. MTTT, JLS, MOS Budžet RS EU fondovi     2016. 5. U oblasti kulture: uključenje kulturne baštine u turističku ponudu, revitalizacija postojećih domova kulture. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Rekonstrukcija Doma kulture u Lipovcu. Adaptacija stare vodenice u Lipovcu u muzej. Rekonstrukcija Doma kulture u Deligradu. Adaptacija stare škole u Deligradu u muzej. Uređenje parka na rudniku sa pozornicom na otvorenom. Rekonstrukcija i adaptacija bisokopa u Aleksinačkom Rudniku za bioskopske, folklorne , pozorišne predstave. Rekonstrukcija i adaptacija objekta stare upravne zgrade, koju su gradili belgijanci, za muzej sa mogućnošću organizovanja raznih radionica u vezi sa rudarstvom i tehnikom. (O) : JLS, TO, ZZSKN, KZM, KLERR, (Pr): TOS, DEU, MRE       Opština Doljevac Sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta Doma kulture u Doljevcu. JLS, MKI, EU fond   27.500.000,00   2015. Opština Gadžin Han Uređenje domova kulture u MZ. Izgradnja zavičajnog muzeja. Izgradnja spomen sobe Branka Miljkovića. JLS, MKI, TO   1.000.000,00 2016. Opština Merošina Program uključenja kulturne baštine u turističku ponudu. Projekti rekonstrukcije domova kulture. JLS, MKI, TO, ZZSKN       Opština Ražanj Program uključenja kulturne baštine u turističku ponudu. Projekti rekonstrukcije domova kulture u Šetki, Maletini, Starom Bračinu i Vitoševcu. JLS, MKI, TO, ZZSKN   1.000.000,00   2016. Opština Svrljig Programi uključenja kulturne baštine u turističku ponudu. JLS, MKI, MTT, TO, ZZSKN       Opština Blace Rekonstrukcija i adaptacija Doma kulture u Blacu. JLS, KC       Opština Kuršumlija Programi uključenja kulturne baštine u turističku ponudu. Projekti rekonstrukcije domova kulture. JLS, MKI, MTT, TO, ZZSKN       Opština Babušnica Programi uključenja kulturne baštine u turističku ponudu. Projekat rekonstrukcije zgrade Doma kulture u Babušnici. O:TO Pr: JLS,MKI, ZZSKN       6. U oblasti lokalne uprave: otvaranje uslužnih centara, formiranje informacione osnove o prostoru Regionalne institucije Nacionalna služba za zapošljavanje Lociranje radnih stanica, informatički povezanih putem JIS sa odgovarajućim funkcijama. NSZ, JLS   Kontinuirana aktivnost Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Otvoren uslužni centar u opštini. Formiranje GIS: Izrada jedinstvene baze podataka za JLS i region. JLS, RJIS, RPKN, RRA JUG       Opština Doljevac Izrada GIS za područje opštine Doljevac. JLS, RGZ, SKN, Donatori   3.000.000,00   2016. Opština Gadžin Han Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. JLS, MDULS   10.000,00 2016. Opština Merošina Osavremenjavanje rada Uslužnog centra u opštinskoj upravi uvođenjem softvera prijemne pisarnice. JLS, MDULS       Opština Svrljig Uslužni i centar za razvoj. Aktivnosti na izradi informacione osnove o prostoru. JLS, MDULS       Opština Blace Opremanje opštinskog uslužnog centra. Uspostavljanje opštinskog informacionog sistema. JLS, RGZ, JKP         Opština Kuršumlija Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Centar za razvoj sela. Aktivnosti na izradi infomacione osnove. JLS, MDULS       Opština Babušnica Centar za razvoj sela. Aktivnosti na izradi infomacione osnove. Uspostavljanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Babušnici. Uspostavljanje GIS za Babušnicu. O: JLS, Pr: MDULS       Opština Blace Opremanje opštinskog uslužnog centra. Uspostavljanje opštinskog informacionog sistema. JLS, RGZ, JKP       Opština Dimitrovgrad Adaptacija i opremanje objekta za uslužni centar. Uvođenje GIS. Podizanje logističkih kapaciteta objekta OU kroz adaptaciju, rekonstukciju i opremanje objekta. JLS, MDULS Budžet RS, EU fondovi     Tematska oblast 5: Privreda Plansko rešenje 5.1.: Razvoj privrede 1. Institucionalna podrška regionalnom razvoju, uspešnim firmama i sektoru MSP (iz oblasti elektronske, mašinske, tekstilne industrije, prerađivačkog sektora, poljoprivrede, turizma, saobraćaja i skladišno-logističkih aktivnosti, uslužnih delatnosti i dr) sa akcentom na njihovo povezivanje u proizvodno-uslužne regionalne klastere, infrastrukturno opremanje i ekološku prihvatljivost. Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Podrška samozapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta (edukacije, obuke, izrade biznis planova, dodela sredstva). O: JLS, P: KLER, KZM, NSZ, RPKN, EU fond   300.000,00   2019. Razvijati omladinsko preduzetništvo kroz različite programe i mere podrške mladima koji počinju sopstveni biznis.   300.000,00   2022. Izrada Start-up vodiča za privrednike.   200.000,00   2015. Opština Gadžin Han Stimulisanje investitora u MSP sektor kroz formiranje Regionalnog garancijskog fonda. JLS, MP, MF, MDULS   50.000,00   2016. Otvaranje kancelarije za edukaciju preduzetnika kroz različite programe i mere podrške mladima koji počinju sopstveni biznis.   80.000,00   2015. Pokretanje i obnova već postojećih kapaciteta iz oblasti tekstilne industrije.   1.000.000,00   2018. Opština Merošina Program podrške razvoju omladinskog preduzetništva kroz različite programe i mere podrške mladima koji počinju sopstveni biznis. O:JLS, Pr: KLER , RPK Budžet JLS     Osnivanje investicionog fonda za podršku preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.       Opština Ražanj Osnivanje biznis inkubator centra. Osnivanje investicionog fonda za podršku preduzetništvu i MSP. Program i podrška razvoju omladinskog preduzetništva kroz različite programe i mere podrške mladima koji počinju sopstveni biznis. JLS, KLERR, RPKN   5.000.000,00   2019. Opština Svrljig Formiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Osnivanje centra za razvoj preduzetništva. Osnivanje investicionog fonda za podršku preduzetništvu i MSP. JLS, MP       Opština Kuršumlija Osnivanje investicionog fonda za podršku preduzetništvu i MSP. O: JLS, Pr: KLERR, RPKN       Program i podrška razvoju omladinskog preduzetništva kroz različite programe i mere podrške mladima koji počinju sopstveni biznis.       Opština Žitorađa Podrška razvoju omladinskog preduzetništva kroz različite programe i mere podrške mladima koji počinju sopstveni biznis. JLS   1.000.000,00   2015. Opština Babušnica Osnivanje biznis inkubator centra. Osnivanje investicionog fonda za podršku preduzetništvu i MSP. Program i podrška razvoju omladinskog preduzetništva kroz različite programe i mere podrške mladima koji počinju sopstveni biznis. O: JLS, Pr: KLERR, RPKN       Opština Dimitrovgrad Uspostavljanje poljoprivrednih zadruga poljoprivrednih proizvođača. O: JLS PR: Fond za razvoj poljoprivrede, MPZŽS     2018. Opština Pirot Osnivanje fonda za razvoj MSPP. O:JLS Budžet JLS 40.000.000,00   2020. Osnivanje i razvoj regionalnih klastera. O:JLS, Pr:NARR   5.000.000,00   2017-2020. Osnivanje proizvodnog biznis inkubatora. O:JLS       Program smanjenja siromaštva i unapređenja mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa u Srbiji. O: HELP, Pr: JLS   5.200.000,00   2015-2020. Obuka za početnike u biznisu. O: KLER     2015-2020. Edukacija o programu razvoja konkurentnosti MSPP i zadruga. O:NARR, Pr: JLS, KLER     2015-2020. Edukacija o programu podrške ženskom preduzetništvu. O:NARR, Pr: JLS, KLER     2015-2020. Edukacija o prednostima osnivanja i razvoja proizvodnih biznis inkubatora. O:Biznis inkubator ZIP centar, Pr: JLS       2016-2020 2. Unapređenje dostupnosti regionalnog prostora/gradova/opština intenzivnijim korišćenjem prednosti razvojnog koridora 10, kao i povezivanje sa susednim područjima i podizanje komunalne opremljenosti postojećih i novih privrednih lokaliteta. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Infrastrukturno opremanje postojećih radnih zona: Radna zona Žitkovac , koja se nalazi levo i desno uz državni put IIA reda-217. Radna zona Aleksinački rudnik koja je sa direktnim priključkom na IIA reda-158. Radna zona „Kukiš” koja se nalazi sa severne strane državnog puta IIA reda-158 i IA reda. Radna zona „Betonjerka” koja je postavljena južno uz državni put IA reda, sa direktnim priključkom na državni put IIA reda-158. O: JLS, Pr: KLERR, MISP, NARR, NGnj-NIS, PD , PKS,RPKN, RRA JUG, SLAP-SLAP, IPA KLERR,MISP, NARR, NGnj-NIS, PD, PKS,RPKN, RRA JUG, SLAP-SLAP, IPA   2015. g. započeti pribavljanje zemljišta i izradu dokumentacije, 2017. g. započeti izgradnju infrastrukture Za navedene radne zone urbanistička planska dokumentacija postoji. Ove radne zone su delimično izgrađene i opremljene neophodnom infrastrukturom čija rekonstrukcija, proširenje i osavremenjavanje su E845 neophodni. Potrebno je * regulisati pribavljanje zemljišta za planirane i za proširenja postojećih saobraćajnica, ** izraditi tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i izgradnju planirane i postojeće infrastrukture, *** rekonstruisati i izgraditi potrebnu infrastrukturu.       Opština Svrljig Podizanje komunalne opremljenosti na pravcu Svrljig – Kalna – Stara planina. JLS, MP, Donatorske organizacije   5.000.000,00   2017. Opština Blace Izgradnja robno-distributivnog centra za voće na granici opština Blace i Prokuplje (planska i tehnička dokumentcacija, infrastrukturno opremenje lokacije). JLS , MF, MP, MGSI, MPZŽS       Opština Bela Palanka Izgradnja industrijskih zona „Murica 1”, „Murica 2” i „Balvan”. JLS         3. Intenziviranje partnerstva na nivou lokalnih vlasti i regiona u cilju zajedničkog nastupa kod EU i drugih relevantnih međunarodnih asocijacija za realizaciju transgraničnih programa razvoja i zaštite prirode Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Podrška udruživanju i regionalnom povezivanju lokalne privrede i sektora MSP. O: JLS Pr: KLERR, RPKN, EU fond   300.000,00   2015. Uspostavljanje sistema informisanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstva i administrativne pomoći u ostvarivanju prava po osnovu registracije u cilju korišćenja sredstva ministarstva, EU fondova i drugih programa.   200.000,00   2017. Opština Merošina Podrška udruživanju i regionalnom povezivanju lokalne privrede i sektora MSP. O:JLS, Pr: KLER, RPK Budžet JLS     Opština Ražanj Podsticaj udruživanju, regionalnom i međunarodnom povezivanju lokalne privrede. JLS, KLERR, RPKN   5.000.000,00   2019. Opština Svrljig Podrška udruživanju i regionalnom povezivanju lokalne privrede i sektora MSP – (JLS). JLS, KLERR, RPKN       Opština Blace Formiranje mreže stručnih službi sačinjene od predstavnika svih opština u regionu: kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivrednih službi i službi za zaštitu životne stredine. JLS, MDULS, RRA Jug       Opština Kuršumlija Podrška udruživanju i regionalnom povezivanju lokalne privrede i sektora MSP – (JLS). O: JLS, Pr: KLER , RPK       Opština Babušnica Podrška udruživanju i regionalnom povezivanju lokalne privrede i sektora MSP – (JLS) O: JLS,Pr: MP       Opština Bela Palanka Partnerstvo sa opštinama iz Pirotskog okruga i grada Niša u cilju zajedničkog nastupa u programima prekogranične saradnje. JLS       Opština Pirot Unapređenje rada Regionalnog saveta za zapošljavanje. O: JLS, Pr: JLS Knjaževac, Soko Banja, Dimitrovgrad     2015-2020. Povezivanje i zajednički nastup udruženja preduzetnika iz Pirotskog okruga. O: Udruženja preduzetnika, Pr: JLS,RPKN   3.000.000,00   2015-2020. Realizacija regionalnih projekata u pravcu razvoja sektora MSPP. O: JLS, Pr: MP, EU   5.000.000,00   2015-2020. Plansko rešenje: 5.2. Realizacija i opremanje novih privrednih kompleksa i lokaliteta 1. Obezbeđivanje infrastrukturno opremljenih privrednih kompleksa ili lokaliteta od značaja za više opština/gradova i regiona, u centrima zajednice naselja i drugim naseljima u kojima je ispoljen interes za razvoj MSP Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Izrada i donošenje planske dokumentacije. JLS, Donatori   5.000.000,00   2016. Izrada PDR uređenja industrijske zone „Bubanj” u KO Belotinac.       Izrada izmene PDR Radno poslovne zone na jugoistočnom delu petlje Doljevac.   360.000,00   2015. Opština Gadžin Han Izgradnja i opremanje sušare. JLS, KLER   110.000,00   2017. Grad Niš Regulacioni plan Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu (Projekat). JLS, JP Zavod za urbanizam Niš, SZ Jug d.o.o. Niš, JP Direkcija za izgradnju grada Niša, KLER, RRA JUG, JP Aerodrom Niš Budžet JLS     Osnivanje i izgradnja regionalne veletržnice sa preradnim centrom i pakerajem (faza I – izrada projektne dokumentacije). JLS (P), JP Tržnica (O), MF (P), MP (P), MPZŽS (P), EU (P) 30% 20% 10% 10% 10% 20% 9.000.000,00 2015-2025. Rekonstrukcija stočne pijace Mramor. JLS (P), JP Tržnica (O), MPZŽS (P) 40% 30% 30% 40.000,00 2015. Regionalni agrobiznis centar za skladištenje, preradu i distribuciju poljoprivrednih proizvoda, Zelena zona, za međuopštinska područja Niša i Leskovca i opština Merošina, Doljevac i Gadžin Han. JLS (P), USAID (O) 20% 80%   2015. Izrada plansko tehničke dokumentacije i početak rekonstrukcije zadružnog doma u Donjem Matejevcu za potrebe projekta i smeštanje sušara i hladnjača. JLS (O), GO (P), Udruženja (P) 90% 10% 10.000,00   Opština Ražanj Priprema planske dokumentacije za formiranje industrijske zone – zone za metalo-prerađivačku, građevinsku i hemijsku industriju. JLS, MP   4.000.000,00   2016. Opština Svrljig Uređenje i opremanje industrijskih zona. JLS, MP   20.000.000,00   2019. Opština Blace Izgradnja robno-distributivnog centra za voće na granici opština Blace i Prokuplje: 1. Izrada planske dokumentacije, 2. Izrada tehničke dokumentacije, 3. Infrastrukturno opremenje lokacije. JLS, MF, MP, MGSI, MPZŽS       Opština Kuršumlija Izrada i donošenje planske i projektne dokumentacije. O: JLS, Pr: MP       Opština Babušnica Izgradnja komunalne infrastrukture za novoplaniranu industrijsku zonu u Babušnici. O: JLS, Pr: MP       Opština Dimitrovgrad Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture Radne zone Beleš. O: JLS, PR: MP, NARR, EU   1.100.000,00   1 godina Opština Pirot Izrada i donošenje planske dokumentacije za industrijsku zonu Barje. O: JLS Budžet JLS 2.000.000,00   2015-2017. 2. Razvoj i potpunije iskorišćenje osnovnih elementa prostorne strukture privrednih sadržaja, i to: Ekonomske zone u Pirotu (koju čine postojeća i planirana industrijska zona, industrijski park i slobodna zona), naučno-tehnološkog parka i biznis inkubator centra u Nišu, inovacionih centara, logističkog i kargocentra u Nišu, transportnog logističkog terminala u Pirotu, slobodne zone u Pirotu i Nišu, aerodromske zone razvoja u Nišu, poslovnih i proizvodnih inkubatora MSP, trgovinsko-poslovnih centara, kao i sektorskih i regionalnih klastera MSP Jedinice lokalne samouprave Grad Niš Naučno-tehnološki park Niš d.o.o. (Projekat). O: Građevinsko arhitektonski fakultet u Nišu, Pr: JLS, Univerzitet u Nišu, MPNT, JUP „Istraživanje i razvoj” d.o.o. JLS 118.880.000.00     Studija izvodljivosti za izgradnju „Logističkog centra Slobodne zone Jug” u okviru kompleksa Aerodroma Konstantin Veliki (Projekat). JLS, KLER, RRA JUG, JP Zavod za urbanizam Niš, SZ Jug d.o.o. Niš, JP Direkcija za izgradnju grada Niša, JP Aerodrom Niš Budžet JLS     Razvoj projekta i implementacija integrisanog sistema bezbednosti i zaštita kompleksa Aerodroma Konstantin Veliki-Niš (video nadzor, kontrola pristupa) (Projekat). MGSI, JP Aerodrom Niš, JLS MGSI 2.000.000,00   Poboljšanje kvaliteta prevoza vazdušnog saobraćaja na Aerodromu Konstantin Veliki-Niš (Projekat). MGSI, JP Aerodrom Niš, JLS MGSI 10.000.000,00   Rekonstrukcija i izgradnja terminalne zgrade Aerodroma Konstantin Veliki-Niš (Projekat). MGSI, JP Aerodrom Niš, JLS MGSI 5.000.000,00   Obnova i unapređenje poletno-sletne staze na Aerodromu Konstantin Veliki-Niš (Projekat). MGSI, JP Aerodrom Niš, JLS MGSI 6.000.000,00   Izgradnja zgrade Slobodne zone Niš i Inkubator centra u industrijskoj zoni Donje Međurovo (Projekat). JLS Niš i Prokuplje   178.051.380,00     Pokretanje drugog inkubacionog ciklusa i osnivanje Centra za informaciono-komunikacione tehnologije Inkubator centra u Nišu (Projekat). JLS, Inkubator centar d.o.o. Niš JLS, Inkubator centar d.o.o. Niš, EU fondovi 178.051.380,00   Prva polovina 2015. godine Opština Pirot Proširenje kapaciteta industrijske zone Beg Bašča. O: JLS Budžet JLS 5.000.000,00   2015-2017. Osnivanje nove industrijske zone Barje. O: JLS Budžet JLS 20.000.000,00   2016-2020. Izgradnja intermodalnog terminala u Slobodnoj zoni Pirot. O: Slobodna zona Pirot, Pr: JLS,EU   20.000.000,00 2016-2019. Osnivanje proizvodnog biznis inkubatora. O: JLS, Pr: EU, MP     3.000.000,00 2016-2020. 3. Izgradnja zone robno-transportnog logističkog centra, pored same granice sa Republikom Bugarskom u Dimitrovgradu Jedinice lokalne samouprave Opština Dimitrovgrad Izarada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture robno-transporstnog logističkog centra. O: JLS, Pr: MP, NARR, EU     2 godine 4. Razvoj i izgradnja mikro pogona u seoskim naseljima u kojima je ispoljen interes za razvoj MSP, uz poštovanje uslova zaštite životne sredine Jedinice lokalne samouprave Opština Gadžin Han Formiranje lokalnog otkupnog distributivnog centra za voće i povrće. JLS, MP   15.000,00 2015. Grant šema za samozapošljavanje.   300.000,00 2017. Opština Svrljig Izrada projektne dokumentacije. MP, JLS, KLER   3.000.000,00   2016. Opština Blace Izrada planske dokumentacije za radnu zonu u Maloj Draguši. JLS, MGSI       Izrada planske dokumentacije za radnu zonu u Kaševaru.       Izrada planskse dokumentacije za radnu zonu u Blacu.       Opština Bela Palanka Izgradnja pogona za sakupljanje i preradu šumskih plodova u naseljima Kosmovac, Veta, Tamnjanica, Mokra, Divljana, Crvena Reka, Dolac. O: JLS       5. Aktiviranje i infrastrukturno opremanje postojećih atraktivnih lokacija. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Radnoj zoni Žitkovac potrebno pribaviti veću površinu zemljišta za kompletiranje potrebnih saobraćajnih površina, a samim tim i veći je obim izgradnje infrastrukture. O : JLS, Pr : KLER, MISP, NARR, NGnj-NIS, PD , PKS,RPKN, RRA JUG, SLAP-SLAP, IPA JLS, KLERR, MISP, NARR, NGnj-NIS, PD, PKS, RPKN, RRA JUG, SLAP-SLAP, IPA   Početi 2015. godine pribavljanje zemljišta i izradu tehničke dokumentacije. Početi 2017. godine sa izgradnjom infrastrukture Radnoj zoni Aleksinački rudnik, za početak regulisana potrebna primarna saobraćajnica, ali je neophodna izgradnja infrastrukture u njoj.       Radnoj zoni „Kukiš” , potrebna još samo jedna saobraćajnica dužine oko 150m , rekonstrukcija postojeće infrastrukture i izgradnja gasovoda.       Radnoj zoni „Betonjerka”, regulisano pitanje saobraćajne površine i deo infrastrukture. Ovoj radnoj zoni nedostaje regulisanje otpadnih voda i gasovod.       Opština Doljevac Izrada nedostajuće planske dokumentacije za uređenje prostora namenjenih investicionoj i komunalnoj izgradnji. JLS, JP Direkcija za izgradnju, JLS Niš, donatori   5.000.000,00   2016. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za infrastukturno opremanje industrijskih i radno-poslovnih zona (vodovod, kanalizacija, struja, gasovod, eksterne i interne saobraćajnice).   2.000.000,00   2017. Opština Gadžin Han Formiranje industrijske zone u opštini Gadžin Han. JLS, KLERR, MP, MDULS   480.000,00 2018. Otkup poljoprivrednog zemljišta u svrhu izgradnje industrijske zone.   100.000,00 2016. Opština Merošina Izrada i donošenje planske dokumentacije. O:JLS, Pr: MP Budžet JLS       Opština Svrljig Izrada i donošenje planske dokumentacije (Opština Svrljig). MP, JLS, KLER Budžet JLS MP 10.000.000,00   2017. Opština Blace Rekonstrukcija i dogradnja kolektora za otpadne industrijske vode u radnoj zoni „Blace”. JLS, MGSI       Opština Kuršimlija Izrada i donošenje planske dokumentacije . O:JLS, Pr: MP       Opština Babušnica Izrada i donošenje Planova detaljne regulacije poslovno-proizvodnih kompleksa u Babušnci. O: JLS, Pr:MGSI, MP       Tematska oblast: 6. Turizam Plansko rešenje: 6.1. Razvoj turizma i unapređenje turističke ponude regiona 1. Kompletiranje i integracija postojeće ponude u prostoru Parka prirode Stara planina Jedinice lokalne samouprave Opština Dimitrovgrad Formiranje jedinstvenog fonda za sufinansiranje projekata u turizmu za područje Stare Planine (opštine Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac i Zaječar). O: MP Pr: JLS Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac, Zaječar, NVO, seoska kategorisana turistička domaćinstva, preduzetnici, MDULS       Kreiranje jedinstvenog promo paketa Stare planine i uvrštavanje turističkih sadržaja: Nastavna baza za planinsko stočarstvo Veterinarskog fakulteta u Beogradu u selu Gornji Krivodol i Planinarski dom u selu Senokos. O: MP Pr: JLS Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac, Zaječar, NVO, seoska kategorisana turistička domaćinstva, preduzetnici, MDULS       Opština Pirot Rekonstrukcija vojnih karaula u funkciji sportsko rekreativnog turizma (karaula sela Dojkinci). O:JLS, opština Vršec (Bugarska), Pr: Montana tomorrow foundation, Serbia bell association   24.500.000,00   ugovor potpisan 24. jula 2014. period realizacije 18 meseci 2. Kompletiranje i integracija postojeće ponude u prostoru gradskih turističkih centara Niš i Pirot (urbana rehabilitacija) Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima   Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Priprema i donošenje uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude. MTTT, PD i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva     Projekti koji se finansiraju na osnovu uredbe, realizuju se u periodu od 12 meseci, s tim što je period otplate kredita 6 godina Jedinice lokalne samouprave Grad Niš „Banja Topilo” – turistički kompleks „Ajca”, nastavak aktivnosti na urbanističko-planskom i komunalnom uređenju. O: GO Crveni Krst, Pr: TO, JLS 70% 30%   2015. Opština Dimitrovgrad Projekat „Urbana rehabilitacija u ruralnim predelima Niškog i Pirotskog regiona” kojim bi se posetiocima i turistima koji borave u gradskim centrima Niš i Pirot ponudilo kao turistička dopuna tokom boravka i obilazak prirodnih i kulturnih vrednosti ruralnih predela regiona. O: Regionalna TO, Pr:Upravni okrug, TO Niš, TO Pirot, TO Dimitrovgrad, TO Babušnica, TO Bela palanka       Opština Pirot Izgradnja zatvorenog gradskog bazena. O:JLS, MGSI   480.000.000,00   2014/15 Rekonstrukcija srpske srednjevekovne tvrđave Kale. O:MTTT, JLS Pr:EU, ZZSKN   350.000.000,00     3. Kompletiranje i integracija postojeće ponude u prostoru banjskih mesta (Niške banje, Kuršumlijske banje, Prolom banje, Lukovske banje i Zvonačke banje) Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima   Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Priprema i donošenje Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, br. 22/13, 68/13, 30/13). MTTT, PD i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva     Projekti koji se finansiraju na osnovu uredbe, realizuju se u periodu od 12 meseci, s tim što je period otplate kredita 6 godina Jedinice lokalne samouprave Opština Kuršumlija Sanacija i stavljanje u fukciju postojećih turističkih kapaciteta u cilju razvoja banjskog turizma („Žubor” Kuršumlijska banja). O: JLS,Pr: TO, MTTT       Opština Pirot Uređenje kompleksa Dag banjice. O: TO Pr:Planinarsko društvo Vidlič, Sporstski centar Pirot 200.000,00 jul 2015. Rekonstrukcija hotela Mir Zvonačka banja (opština Babušnica).           4. Izgradnja i uređenje novih sadržaja ponude u prostoru, kao generatora ukupne turističke ponude Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima   Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Priprema i donošenje Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, br. 22/13, 68/13, 30/13). MTTT, PD i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva     Projekti koji se finansiraju na osnovu uredbe, realizuju se u periodu od 12 meseci, s tim što je period otplate kredita 6 godina Javna preduzeća i institucije JP Skijališta Srbije Realizacija planske dokumentacije (*) / izrada urbanističko tehničkih dokumenata, tehničke dokumentacije i izgradnja – prateći sadržaji javnog skijališta (novi sadržaji rekreacije i zabave za letnje i zimsko korišćenje, specijalizovani poligoni, uslužni sadržaji i sl). JP SS U skladu sa obezbeđenim sredstvima, usvojenim Programom poslovanja   Jednogodišnji i višegodišnji projekti Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada strategije razvoja turizma. JLS   300.000,00   2015-2016. Priprema i sprovođenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija za razvoj turizma za budžetsku godinu (rekonstrukcija puteva, postojećih objekata turističke ponude, izgradnja novih objekata itd).       Izrada planske i tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje sela Lipovac i prostora oko manastira sv. Stefana. O: JLS, Pr: RRA JUG, LAG, MZ     2015. Izrada planske i tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje sela Deligrad i Jasenje , sa proglašenjem šireg prostora oko Deligradskih šančeva za Spomen područje „Deligrad”. O: JLS, Pr: RRA JUG, LAG, MZ     2015. Izrada planske i tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje sela Gornji Adrovac za potrebe razvoja turizma : seoski turizam i posete grobu Vronskog. O: JLS, Pr: RRA JUG, LAG, MZ     2015-2018. Izrada tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje naselja Aleksinački Rudnik za omogućavanje revitalizacije „belgijskog” rudničkog naselja. O: JLS, Pr: RRA JUG, LAG, MZ     2015-2019. Opština Doljevac Formiranje turističke organizacije – sektor za turizam u okviru postojećih javnih struktura. O: JLS, Pr: MTTT, NVO, EU fond   300.000,00   2015. Izrada baze podataka o ukupnoj turističkoj ponudi i redovno održavanje sajta turističke ponude opštine.   500.000,00   2018. Opština Gadžin Han Priprema i sprovođenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija za razvoj turizma za budžetsku godinu (rekonstrukcija puteva, postojećih objekata turističke ponude, izgradnja novih objekata i sl). JLS, MTTT, TO, NVO   1.000.000,00   2018. Grad Niš Promocija i ulaganja u atraktivne turističke objekte i sadržaje i aktivan marketinški pristup njihovoj promociji: Čegar, Cerjanska pećina, Kamenički vis, Gradac, Višegrad stena, Vinik, Bojanine vode, „Banja Topilo”, Medijana, Ćele Kula, Bubanj, Tvrđava, spa centar, ekstremni sportovi, verski turizam, eko i etno turizam, lovni turizam. O: JLS, Pr: GO, TO, MTTT, MPZŽS 10% 20% 30% 20% 20%   2015-2020. Opština Merošina Izrada strategije razvoja turizma. O: JLS, Pr: MTTT, TO, NVO Budžet JLS     Opština Ražanj Izrada strategije razvoja turizma. JLS, MTTT, TO, NVO   5.000.000,00   2019. Opština Svrljig Priprema i sprovođenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija za razvoj turizma za budžetsku godinu (rekonstrukcija puteva, postojećih objekata, turističke ponude, izgradnja novih objekata). O: JLS, Pr: MTTT, TO, NVO JLS MTTT Donacije 20.000.000,00   2019. Opština Blace Zaštita i uređivanje specijalnog rezervata prirode „Prebreza”. Paleontološko nalazište (zaštita lokaliteta, izgradnja istraživačke stanice i arheološkog kampa): – izrada planske dokuementacije za lokalitet,- izrada planske dokumentacije za izgradnju puta, – izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, – pribavljanje zemljišta, – infrastrukturno opremenje lokacije. JLS, MPZŽS, MGSI, MTTT, MPNTR     Opština Kuršumlija Priprema i sprovođenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija za razvoj turizma za budžetsku godinu (rekonstrukcija puteva, postojećih objekata turističke ponude, izgradnja novih objekata i sl). O: JLS, Pr: MTTT, TO, NVO       Opština Žitorađa Izgradnja lovačkog doma u naselju Debeli Lug. JLS, DEU   150.000,00 2015, 2016. Izrada strategije razvoja turizma.       Opština Babušnica Izrada strategije razvoja turizma u opštini Babušnica. O: JLS, Pr: TO, MTTT       Opština Dimitrovgrad Uspostavljanje kružne ture „Ćira” – nekadašnjeg železničkog puta selo Obrenovac – Rudnik Jerma – Rakita kroz adaptaciju nekadašnje trase u kolski put za turistički vozić (krčenje, nasipanje, uređenje), izgradnja stanica na relaciji selo Sukovo – Poganovski manastir – selo Trnski Odorovci – Zvonačka banja – selo Rakita, nabavka vozića – traktora sa vagonima, krčenje i uređenje priobalnog dela reke Jerme. O: TOS, MP Pr: JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, JLS Dimitrovgrad, MZ Zvonačka banja, JLS Babušnica i TO Babušnica, JLS Pirot i TO Pirot, IPA, MDULS       Uređenje i turistička eksplatacija pešačke staze „Eko put Poganovo – Trn (Republika Bugarska)” .       Izgradnja deonice Trnski Odorovci – Petačinci i objekata za potrebe korišćenja GKP „Petačinci” između Republike Srbije i Republike Bugarske.       Izrada projektnotehničke dokumentacije za komunalno opremanje turističko – rekreativnog kompleksa „Smilovska jezera”. O: MUP Pr: JLS, MDULS       Izrada projektnotehničke dokumentacije za uređenje Turističkog kampa u selu Trnski Odorovci (lokacija podržana i ucrtana na karti Kamping asocijacije Srbije). Opština Trn (Republika Bugarska), IPA       Opština Pirot Izrada strategije razvoja turizma opštine Pirot. O: TO, JLS, Pr: UG, MTTT, TOS   1.000.000,00   2015-2016. Izrada Prostornog plana posebne namene budućeg specijalnog rezervata prirode ,,Jerma”. O: ZZPS, JP SŠ, Pr: JLS, TO JLS u okrugu       Priprema i sprovođenje programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija za razvoj infrastrukture za budžetsku godinu, rekonstrukcija puteva i putne mreže u PP Stara planina, izgradnja novih objekata.       5. Skijalište Stara planina (deo sektora „Topli Do” i „Senokos-Srebrna Glava”) sa prvom fazom razvoja planinskih turističkih mesta za odmor (turističkog naselja Rakitska Gora i vizitor centra Topli Do u opštini Pirot Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, JP SS, JP „Stara planina”, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima   Projekti koji se finansiraju na osnovu programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Javna preduzeća i institucije JP Skijališta Srbije Realizacija planske dokumentacije (*) u skladu sa uslovima zaštite/ izrada urbanističko tehničkih dokumenata, tehničke dokumentacije i izgradnja i uređenje sistema javnog skijališta, povezivanje postojećih žičara i lokacija Konjarnik i Jabučko ravnište, izgradnjom tri nove žičare na lokaciji Rekitska gora, Topli Do i Crni vrh, izgradnja i uređenje novih ski staza, proširenje sistema veštačkog osnežavanja i izgradnja pratećih sadržaja. JP SS U skladu sa obezbeđenim sredstvima, usvojenim Programom poslovanja     Jedinice lokalne samouprave Opština Dimitrovgrad Izrada i postavljanje turističke signalizacije do skijališta „Srebrna glava”. RS, JP SS, JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, JLS Dimitrovgrad, investitori, fondovi       Opština Pirot Master plan Stare planine ( Plan razvoja turizma na Staroj planini sa predinvesticionom studijom i fizičko tehničkim karakteristikama skijališta). O: MTTT, Pr: JP Stara planina, MP, JLS Pirotskog okruga, Falkenštajner grupacija       2022. 6. Turistički centar „Senokos” i ski-stadion „Basarski kamen” na Vidliču u opštini Dimitrovgrad Jedinice lokalne samouprave Opština Dimitrovgrad Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju puta Senokos – Basarski kamen. RS, JP „Park prirode Stara planina”, JLS Dimitrovgrad, JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”         7. Razvoj i unapređenje novih sadržaja turističke ponude u prostoru Suve planine sa pretežnom ponudom u letnjoj sezoni (planinarske i izletničke ture, jahanje, planinski biciklizam i dr), a delom i u zimskoj sezoni (ski-stadioni „Bojanine vode” na Suvoj planini i Radan planini), uz ekološki, etnološki, seoski, lovni i neke druge specijalizovane vidove turizma Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima   Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Priprema i donošenje Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, br. 22/13, 68/13, 30/13). MTTT, PD i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva     Projekti koji se finansiraju na osnovu uredbe, realizuju se u periodu od 12 meseci, s tim što je period otplate kredita 6 godina Jedinice lokalne samouprave Opština Bela Palanka Kompletiranje turističke ponude u Vlaškoj poljani i Kosmovcu izgradnjom objekta verskog turizma i povezivanjem sa turističkom ponudom Bojanine vode. JLS Bela Palanka, JLS Niš (opština Niška banja), Privatni investitori         8. Izgradnja wellness/rekreativnih sadržaja u banjama na bazi termomineralnih voda Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Priprema i donošenje Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, br. 22/13, 68/13, 30/13). MTTT, PD i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva   Projekti koji se finansiraju na osnovu Uredbe, realizuju se u periodu od 12 meseci, s tim što je period otplate kredita 6 godina Jedinice lokalne samouprave Opština Blace Istražni radovi na aktiviranju izvorišta meneralne vode i Budim banje u Drešnici.       Opština Dimitrovgrad Finansijska podrška izgradnji spa/wellness centra i turističko- rekreativnih kapaciteta u Zvonačkoj banji. O: JLS Babušnica, Dimitrovgrad, Pr: MP, MDULS         9. Opremanje touring drumskih pravaca koridora H sa bočnim pravcima za kružna i linearna turistička putovanja/ture/puteve Jedinice lokalne samouprave Opština Svrljig Komunalno opremanje touring drumskog pravca ka koridoru H za kružna i linearna turistička putovanja/ture/puteve. JLS, MTTT, TO, Donatorske organizacije   5.000.000,00   2018. Opština Dimitrovgrad Izraditi turing kartu regiona sa rutama koje obuhvataju najveće turističke vrednosti u regionu. O: TOS, Pr: TO Dimitrovgrad, Pirot       Izrada i postavljanje turističke signalizacije na tim pravcima.       Opština Pirot Kulturne rute Putevima zmaja, putevima Tesle i Stanojevića, Mlečni put, putevima starih zanata. O:TO, Muzej Ponišavlja, Dom kulture, Pr: Opštine u Republici Bugarskoj u Programima IPA       10. Modernizacija, komunalno opremanje i komercijalizacija smeštajnih kapaciteta i pratećih sadržaja, u skladu sa međunarodnim standardima i trendovima u turizmu i hotelijerstvu Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima   Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Priprema i donošenje Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, br. 22/13, 68/13, 30/13). MTTT, PD i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva     Projekti koji se finansiraju na osnovu Uredbe, realizuju se u periodu od 12 meseci, s tim što je period otplate kredita 6 godina Jedinice lokalne samouprave Opština Gadžin Han Kategorizacija seoskih turističkih domaćinstava. JLS, MTTT, TO   200.000,00   2015. Opština Ražanj Projekat opremanja domaćinstava za bavljenje seoskim turizmom JLS, MTTT   2.000.000,00   2019. Opština Dimitrovgrad Formiranje regionalnog fonda za sufinansiranje projekata u turizmu na područjima Stare Planine i Kanjona Jerme. O: MP Pr: JLS Dimitrovgrad, Pirot, Babušnica, MDULS       Opština Pirot Turistički kompleks Jabučko ravnište-Stara Planina. O: JP Stara planina, MTTT, Pr: JLS     2017. Rekonstrukcija škole u selu Temska u funkciji turizma O: OŠ,, Dušan Radović”, Pr: TO, JLS, EU   35.000.000,00     11. Izgradnja krupne saobraćajne i tehničke infrastrukture do destinacija (drumske saobraćajnice, elektrosnabdevanje, gasovod, telekomunikacije) Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Zaštita, restauracija, izgradnja prilaznih puteva i staza, osvetljenje srednjevekovnog grada „Koprijana”, na Seličevici u opštini Doljevac. O: JLS, Pr: MTTT, ZZSKN   30.000.000,00   2016. Opština Blace Izgradnja opštinskog puta OP18 do parka prirode „Prebreza”.       Izgradnja vodovoda i kanalizacije do lokaliteta „Prebreza”.       Opština Babušnica Izrada projekta za asfaltiranje putnog pravca Babušnica –Izletište Šanac. O: JLS, Pr: TO, MTTT       Izrada projekta za asfaltiranje putnog pravca Gorčince – Izletište kod manastira Sv.Petka.       Opština Dimitrovgrad Sanacija II faze lokalnog puta Kamenički most – Senokos. O: JLS, Pr: MDULS       Opština Pirot Projekat izgradnje puta brana Zavojskog jezera – Mrtvački most – Topli Do – Babin zub. O: MGSI, JLS, Direkcija za izgradnju, Pr: EU       Izgradnja puta Pirot – Mirkovci – Jabučko ravnište. O: MGSI, JLS, Direkcija za izgradnju, Pr: EU         12. Komunalno opremanje destinacija (vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda, komunalna oprema, energetika i telekomunikacija) Javna preduzeća i institucije JP Skijališta Srbije Realizacija planske dokumentacije (*) / izrada urbanističko tehničkih dokumenata, tehničke dokumentacije i izgradnja infrastrukture za potrebe opremanja javnog skijališta (elektroenergetsko snabdevanje instalacija skijališta, vodosnabdevanje za potrebe veštačkog osnežavanja i dr. po potrebi). JP SS U skladu sa obezbeđenim sredstvima, usvojenim Programom poslovanja   Jednogodišnji i višegodišnji projekti Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac U cilju poboljšanja turističke ponude,izgradnja mokrog čvora kod crkve Svetih Arhanđela Mihaila i Gavrila u Deligradu i Ruske crkve u Gornjem Adrovcu i otvaranje suvenirnice. JLS, OTIS Deligrad 3.277.693.00   2015-2017.   G.Adrovac 1.458.880.00   2015-2016. Opština Kuršumlija Vodosnabdevanje Prolom banje-izrada projektne dokumentacije u završnoj fazi/aktivnosti na izvođenju radova. O: JLS, Pr: RHMZ,VPC MN,JVP SV, RDV, JLS,GZP MTTT   49.000.000,00     Opština Babušnica Rekonstrukcija vodovodne mreže do izletišta Šanac. O:JLS, Pr:TO, MTTT       Opština Dimitrovgrad Izgradnja nepropusnih septičkih jama u blizini turističkih objekata i turističkih sadržaja. Nabavka i postavljanje kontejnera za organski otpad i specijalnih kontejnera ili kanti za selektivno odvajanje otpada-reciklažu, u ruralnim predelima. Izgradnja kvalitetnije telekomunikacione fiksne i mobilne mreže sa većom pokrivenošću ruralnih predela i pristupom internetu. O: JP „Komunalac”, JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, JLS, Pr: TSr, JP EPS, investitori       13. Izgradnja turističko-rekreativne infrastrukture (skijališta, sportski kompleksi, staze, receptivno-informativni punktovi, turistička signalizacija i dr) Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, JP SS, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima     Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Javna preduzeća i institucije JP Skijališta Srbije Realizacija planske dokumentacije (*) / izrada urbanističko tehničkih dokumenata, tehničke dokumentacije i izgradnja prateće opreme i sadržaja javnog skijališta (kao pod tačkom 4. i 5.); putna turistička signalizacija – pokrenuta inicijativa kod upravljača puteva. JP SS U skladu sa obezbeđenim sredstvima, usvojenim Programom poslovanja     Jednogodišnji i višegodišnji projekti Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Razvoj mreže biciklističkih i pešačkih staza na teritoriji Aleksinačke opštine sa povezivanjem okolnih opština (ukupno oko : 47 km pešačkih staza i 48 km biciklističkih staza). JLS i susedne JLS (Sokobanja, Ražanj i Kruševac)       Opština Doljevac Uređenje kompleksa Maloških bara. O: JLS       Izrada PDR uređenja sportsko rekreativnog centra „Maloške bare”.   750.000,00   2015. Izrada PDR uređenja turističko izletničkog kompleksa na brdu „Komnjiga”.   750.000,00   2015. Opština Gadžin Han Izgradnja info centra. Završetak bazne stanice za uspon na Trem. Završetak otvorenog bazena u Donjem Dušniku. JLS , MTTT, TO   5.000.000,00   2016. Opština Blace Izrada turističke mape za područje između Kopaonika, Jastrepca i Radan planine (prirodna dobra, kulturna dobra, smeštajni kapaciteti, dostupna infrastruktura, sportsko rekrativni sadržaji).       Opština Babušnica Turistička signalizacija na teritoriji opštine Babušnica (projekat spreman za realizaciju). O: TO Babušnica   3.000.000,00   30 dana od uvođenja izvođača u posao Opština Bela Palanka Objekat sportsko-rekreativnog kompleksa „Banjica” uvrstiti u turističku ponudu čitave regije i povezati sa koridorom H JLS Bela Palanka, Niš, Pirot       Opština Pirot Projekat rekonstrukcije gradskog stadiona i Hotela Stadion. O: JLS, Pr: EU       Projekat saobraćajno turističke signalizacije PP Stara planina. O: TO, Pr: JLS, MTTT   4.000.000,00   2015. Projekat formiranja turističkog info centra Pirot. O: TO, Pr: EU   1.200.000,00   2015-2016. Projekat GPRS signalizacije Stare planine (Srbija-Bugarska). O: TO, Pr: JLS, EU, JP SŠ   2.500.000,00   2015-2016. 14. Izgradnja smeštaja i sadržaja javnih službi i servisa Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Izrada baze podataka potencijalnih smeštajnih kapaciteta i kategorizacija smeštajnih kapaciteta u domaćinstvima. NVO, JP, JLS   500.000,00   2018. Opština Dimitrovgrad Regionalna rendžerska služba SRP „Jerma” (zaštita flore i faune, održivi razvoj). O: JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, JLS Dimitrovgrad, JLS i TO Pirot, JLS i TO Babušnica         15. Uređivanje i organizovanje prezentacije prirodnih vrednosti (posebno u Parku prirode Stara planina i prirodnom dobru Radan) i objekata nepokretnih kulturnih dobara (posebno arheoloških nalazišta starorimskog nasleđa i srednjovekovnih spomenika) Jedinice lokalne samouprave Opština Gadžin Han Aktivnosti i radovi na dostupnosti arheoloških nalazišta Rimski kasteli. JLS, MTTT, TO, ZZSKN   3.000.000,00   2018. Opština Ražanj Izrada prezentacije manastira Sv.Romana. JLS , NVO, TO   500.000,00   2019. Opština Kuršumlija Izrada prezentacije prirodnog dobra Radan i nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji opštine Kuršumlija. O: JLS Pr: TO, MTTT, ZZSKN       Opština Dimitrovgrad Prezentacija turističkih vrednosti (Via militaris) od regionalnog značaja u postojećim hotelima „Falkenštajner” na Staroj Planini (turistički promo materijal, karte, table). O: JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, JLS Dimitrovgrad, JLS i TO Pirot, JLS i TO Babušnica, JLS i TO Knjaževac       Promocija turističkih vrednosti i kapacitete u pojasu neposredno uz PP „Stara Planina” promovisati kao dopunu turističke ponude parka.(Smilovska jezera, Petrlaška pećina, crkve i manastiri, arheološka nalazišta, tradicionalni zanati i manifestacije, etno kuće, planinarski domovi, obročni krstovi i seoski sabori, manastir Sv.Kirik i Julita, Sv. Petka, Boljevdolska česma i sl. O: JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, Pr: Veterinarski fakultet Beograd, ZZSKN       Promocija Zvonačke banje u većim i poznatijim banjskim centrima u Srbiji. O:TO Niška banja, Pr:TO Babušnica, TO Dimitrovgrad       Opština Pirot Projekat Vizitor centra na Zavojskom jezeru. O: JP SŠ, Pr: TO, JLS, MTTT, JP Stara Planina       Projekat rekonstrukcije srpske srednjevekovne tvrđave Kale. O: JLS, MTTT, Pr: TO, ZZSKN, Muzej Ponišavlja         16. Razvoj komplementarnih delatnosti u funkciji turizma, posebno u proizvodnji eko-hrane, autentičnih etno-proizvoda i dr, uz očuvanje i prezentaciju regionalnih i lokalnih etno-vrednosti i tradicije Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP, dobavljači , nadzorni organ U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i podnetim zahtevima     Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Program razvoja održivog ruralnog turizma u RS. MTTT, preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva       Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Promocija etno turizma, kao perspektivne grane razvoja turizma u regionu. JLS, MTTT   900.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Izrada nove strategije turizma. JLS, MTTT   500.000,00   2015. Promocija postojeće turističke ponude. TOS, TO       Opština Merošina Promocija i negovanje starih zanata u funkciji turističke ponude. O: JLS, Pr: TO, MTTT JLS       Izrada programa/strategije ruralnog razvoja.         Opština Ražanj Izrada strategije razvoja turizma JLS , TO, MTTT   5.000.000,00   2016. Promocija i negovanje starih zanata u funkciji turističke ponude       Izrada programa ruralnog razvoja.       Opština Svrljig Izrada strategije razvoja turizma (JLS). Promocija i negovanje starih zanata u funkciji turističke ponude. JLS, MTTT       Opština Blace Podrška preduzetnicima koji se bave proizvodnjom eko-hrane, očuvanjem starih zanata i turizmom kroz učešće na manifestacijama na kojima mogu promovisati opštinu kao turističku destinaciju.       Opština Kuršumlija Promocija i negovanje starih zanata u funkciji turističke ponude. Izrada programa/strategije ruralnog razvoja. O: JLS, Pr: TO, MTTT       Opština Babušnica Izrada elaborata za zaštitu geografskog porekla „Vurde”. O: JLS, Pr: TO, MTTT     2 godine Promocija i negovanje starih zanata u funkciji turističke ponude. O: JLS, Pr: TO, MTTT       Opština Dimitrovgrad Izrada programa sufinansiranja rada regionalnog otkupnog centra organske hrane. O: JLS Dimitrovgrad, Pirot, Babušnica i Bela Palanka, Pr: NVO, udruženja proizvođača       Opština Pirot Izrada programa/strategije ruralnog razvoja. Promocija i negovanje starih zanata u funkciji turističke ponude. O: JLS, Pr: TO, MTTT       17. Edukacija kadra, razvoj opštinskih i regionalne turističke organizacije uz bolje motivsko povezivanje različitih vidova turizma (planinskog, banjskog, kulturološkog, lovnog i ribolovnog i dr), kako među opštinama Regiona, tako i sa susednim opštinama u Republici Srbiji, kao i u Republici Bugarskoj Ministarstva Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Priprema i donošenje programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu. MTTT, TO, DMO, PD i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, UTP, neprofitne institucije, dobavljač, nadzorni organ U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima   Projekti koji se finansiraju na osnovu programa, realizuju se u periodu od 3 do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine Priprema i donošenje odluke o proglašenju turističkog prostora i utvrđivanje upravljača turističkog prostora. MTTT, UTP       Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Obuka o specifičnim stručnim znanjima za zaposlene u turizmu. JLS, OTIS   100.000,00   2015-2016. Opština Doljevac Edukacija preduzetnika i poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima diverzifikacije ruralne ekonomije kroz razvoj seoskog turizma. JLS, Registrovana poljoprivrdna gazdinstva, TO   500.000, 00 2019 Grad Niš Realizacija projekata razvoja seoskog turizma u skladu sa Planom ruralnog razvoja Nišavskog okruga od 2012. do 2021. godine O: JLS, Pr: GO, TO, MTTT, MPZŽS JP, Udruženja 30% 10% 10% 30% 10% 10%   2021. Opština Merošina Obuka o specifičnim stručnim znanjima za zaposlene u turizmu. O: JLS, Pr: TO, MTTT Budžet JLS     Opština Ražanj Obuka o specifičnim stručnim znanjima za zaposlene u turizmu. O: JLS, Pr: TO, MTTT   500.000,00   2016. Opština Svrljig Obuka o specifičnim stručnim znanjima za zaposlene u turizmu. JLS, MTTT       Opština Kuršumlija Obuka o specifičnim stručnim znanjima za zaposlene u turizmu. O: JLS, Pr: TO, MTTT       Opština Babušnica Obuka o specifičnim stručnim znanjima za zaposlene u turizmu. O: TO       Opština Dimitrovgrad Organizovanje regionalnih seminara na temu gastro- ponude, održivog razvoja u saradnji sa pograničnim opštinama u Republici Bugarskoj. JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, JLS Dimitrovgrad, JLS i TO Pirot, JLS i TO Babušnica, JLS i TO Knjaževac , i susedne bugarske opštine: Montana, Vidin, Vraca, Sofija oblast, Pernik i Kjustendil     Kreiranje nastavne baze za edukaciju stručnih kadrova za bavljenje seoskim turizmom na regionalnom nivou. O: JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”, Pr: TO Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac i Zaječar     Opština Pirot Obuka zaposlenih iz oblasti turizma. Programi obilaska manastira Pirotskog okruga. Avantura paketi na Staroj planini. Lovni i ribolovni paketi na Staroj Planini. Programi obilaska staroplaninskih vodopada. O: TO, Pr: MTTT     2015. Tematska oblast: 7. Saobraćajna infrastruktura Plansko rešenje: 7.1. Povećanje saobraćajne dostupnosti područja državnim putevima I reda 1. Aktivnosti za izgradnju dela autoputa E-80 – državnog puta I reda br. 1.12 od Niša do granice sa Republikom Bugarskom Javna preduzeća i institucije Koridori Srbije Izgradnja autoputa Prosek – Crvena Reka LOT1 Trasa i mostovi: Prosek – tunel Bancarevo. KS i JV AKTOR -TERNA S.A. EIB 36.220.000,00 2015. Izgradnja autoputa Prosek – Crvena Reka LOT2 Trasa i mostovi: tunel Bancarevo – Crvena Reka. KS i JV AKTOR -TERNA S.A. EIB 39.920.000,00 2015. Izgradnja autoputa Prosek – Crvena Reka LOT3 Tunel Bancarevo. KS i SUBTERRA A.S. EIB 20.370.000,00 2015. Izgradnja autoputa Crvena Reka – Čiflik, sektori 3A i 3B. KS i AKTOR S.A. EBRD 43.040.000,00 2015. Izgradnja autoputa Čiflik-Staničenje. KS i Construcciones Rubau EIB 33.560.000,00 2015. Izgradnja autoputa Staničenje – Pirot istok. KS i AKTOR S.A. EIB 74.960.000,00 2015. Izgradnja autoputa Pirot istok Sukovo – Dimitrovgrad (preostali radovi). KS i Trace group Hold EBRD 19.500.000,00 2015. Izgradnja autoputa Obilaznica Dimitrovgrada, trasa i mostovi 7000 m (preostali radovi). KS i Trace group Hold WB 20.500.000,00 2015. Izgradnja autoputa Obilaznica Dimitrovgrada, tuneli (1100+600=1700m). KS i TERNA S.A. WB 43.000.000,00 2015. JP Putevi Srbije Koridor X, E-80 – završni radovi na petljama Matejevac i Malča (elektro radovi). JP PS   70.000.000,00   2015. Jedinice lokalne samouprave Opština Dimitrovgrad Izgradnja saobraćajne veze između petlje Dimitrovgrad i gradskog područja u naseljenom mestu Beleš (most i saobraćajnica). O:MGSI PR: JLS, MDULS       2. Izgradnja deonica državnog puta II reda kao alternativnog pravca na deonicama na kojima se trasa autoputa poklapa sa trasom državnog puta I reda br. 1.12 (Čiflik –Pirot) Javna preduzeća i institucije Koridori Srbije, d.o.o. Izgradnja državnog puta II reda Paralelni nekomercijalni put, Čiflik – Pirot. KS, Trace group Hold EBRD 15.400.000,00 2015. Plansko rešenje: 7.2. Modernizacija i kompletiranje mreže državnih puteva II reda i opštinskih puteva 1. Osavremenjivanje državnih puteva II reda na čitavoj teritoriji regiona Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Rekonstrukcija kolovoza i trotoara u delu ul. Lele Popović u Aleksincu (II A-217) sa atmosferskim odvodnjavanjem saobraćajnice. O: JPPS, Pr: MGSI, JLS, RRA JUG, RJIS, SLAP-SLAP       2015-2016. Rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ulici 7. juli u Aleksincu (II A-217). O: JPPS, Pr: MGSI, JLS, RRA JUG, RJIS, SLAP-SLAP       2015-2016. Rekonstrukcija dela državnog puta II A-217 od naplatne rampe na petlji državnog puta I A reda na Aleksinačkom rudniku do ukrštanja sa II A-158, kod benzinske stanice, sa izgradnjom kružnog toka na raskrsnici II A-158 sa ul. Tihomira Đorđevića u Aleksincu na km 147 + 972,00 regionalnog puta. O: JPPS, Pr: MGSI, JLS, RRA JUG, RJIS, SLAP-SLAP       2015-2016. Izmeštanje dela državnog puta II A-217 (stari naziv R 121), deonica koja prolazi kroz naselje Aleksinac, da se izmesti na novu trasu: od Aleksinačkog rudnika (od veze sa E75) sa njegove istične strane, a pored naselja Kraljevo, zapadno od njega, do postojećeg II A-217 ispred KO Subotinac – izgradnja obilaznice. O: JPPS, Pr: MGSI, JLS, RRA JUG, RJIS, SLAP-SLAP       2015-2019. Izgradnja nove veze državnih puteva II A-217 (stari naziv R 214), koja bi išla sa teritorije opštine Aleksinac : od Katuna, preko Dobrujevca, Stanci, Prugovca, Crne bare, na teritoriju opštine Sokobanja do sela Resnika sa državnim putem II A-217 (stari naziv R 121). O: JPPS, Pr: MGSI, JLS, RRA JUG, RJIS, SLAP-SLAP       2015-2019. Izmeštanje dela državnog puta II A-217 (stari naziv R 121), deonica koja prolazi uz veštačku akumulaciju „Bovan”, odnosno koja je na klizištu i koja je objekat koji ugrožava postojeći površinski vodozahvat vode za piće iz te akumulacije. Nova trasa bi takođe, kao i postojeća, bila jednim delom na teritoriji opštine Aleksinac, a drugim na teritoriji opštine Sokobanja. (O) : JPPS, (Pr) : MGSI, JLS, RRA JUG, RJIS, SLAP-SLAP       2015-2019. Opština Gadžin Han Rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture. JLS, MDULS, MF   200.000.000,00   2018. Opština Ražanj Pojačano održavanje državnog puta II A reda br.158. Ministarstvo   200.000.000,00   2019. Pojačano održavanje državnog puta II B reda br.420 do Grabova.           Opština Svrljig Radovi na rehabilitaciji i pojčanom održavanju deonica državnih puteva IIA reda oznake puta 222, puta oznake 223, puta oznake 425 i državnog puta IB oznake puta 35 u skladu sa odlukom o kategorizaciji državnih puteva na teritoriji Republike Srbije.     300.000.000,00     Radovi na rehabilitaciji i pojčanom održavanju deonica državnog puta IB oznake puta 35 u skladu sa odlukom o kategorizaciji državnih puteva na teritoriji Republike Srbije.           Opština Blace Rekonstrukcija državnog puta IIA reda br. 214 Blace – Kuršumlija – Podujevo. JLS, MGIS       Opština Babušnica Rekonstrukcija državnog puta IB reda, broj 39: od km 9+050 (početak deonice  kroz  opštinu Babušnica)  do km 22+350, L = 13,30 km, Kruška – Izvor; i od km 26+400  do km 42+700, L=16,30 km, Babušnica – Tropša. O: JP PS, Pr: JLS Budžet RS 1.178.000,00   3 godine Rekonstrukcija državnog puta II A reda, broj 223: od km 40+890 do km 44+094,  L= 3,20 km nema  projekta, od km 51+100 do km 52+100 , L= 1,0 km od  km 54+690  do km 73+190, L= 18,50 km, deonica Raljin – Zvonačka banja. O: JP PS, Pr: JLS Budžet RS 616.000,00     Opština Bela Palanka Izrada Projektne dokumentacije rekonstrukcije državnog puta IIA reda Bela Palanka – Svrljig (broj 222 Svrljig – Periš i broj 223 Periš – Bela Palanka). JP PS         Izrada Projektne dokumentacije rekonstrukcije državnog puta II B reda, broj 428 Bela Palanka – Pirot. JP PS         Opština Dimitrovgrad Sanacija deonice Skrvenica – Zarine vodenice na putu II B reda broj 429 (R244) Zvonačka banja – Trnski Odorovci – Nevlja. O: MGSI Pr: JLS, MDULS   43.000.000,00   2 godine Izrada projektno- tehničke dokumentacije izgradnje puta Trnski Odorovci – Petačinci, (deo puta broj 429). (budući GP Petačinci) O: MGSI Pr: JLS, MDULS   560.000,00   1 godina Opština Pirot Rekonstrukcija i sanacija regionalnih puteva Pirot – Ponor i Pirot – Blato. MGSI, JP PS, JLS Strani donatori, MGSI, JPPS, JLS 132.225.000,00     2. Izgradnja neizgrađenih deonica državnih puteva II reda Jedinica lokalne samouprave Opština Doljevac Nastavak izgradnje „Obilaznice” (buduće deonice državnog puta IIA reda br.158) – rekonstrukcijom „Starog auto-puta” u dužini od oko 7.000 m na teritoriji opštine Doljevac, u dužini od oko 8.000 m na teritoriji grada Niša i izgradnjom projektovane deonice na teritoriji opštine Leskovac u dužini oko 1.500 m. JLS, grad Niš, grad Leskovac, JP PS   170.000.000,00   2017. Opština Ražanj Projekat i izgradnja dela državnog puta II B reda oznaka puta 420 od Grabova do Jošanice. Ministarstva, JPUO, JLS   100.000.000,00 2019. Opština Kuršumlija Državni put II A reda Blaževo – Merćez – Kuršumlija oznaka puta 213, deonica Trećak – Merćez – Kuršumlija u dužini od 30 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, EU fondovi i donacije 480.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2015. godine Izgradnja deonice 2016-2018. godine Državni put II A reda Blace – Kuršumlija – Kuršumlijska banja – Podujevo oznaka puta 214 deonica Spance – Kuršumlija – Kuršumlijska banja – Podujevo u dužini od 35 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, EU fondovi i donacije 560.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2015. godine Izgradnja deonice 2016-2018. godine Državni put II A reda Rudare – Prolom – Gajtan – Negosavlje oznaka puta 228 deonica Rudare – Prolom – Gajtan u dužini od 25 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, EU fondovi i donacije 400.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2015. godine Izgradnja deonice 2016-2018. godine Državni put II B reda Merćez – Lukovo – administrativna linija AP Kosovo i Metohija oznaka puta 414 deonica Merćez – Lukovo – Štava – Ciganski grob (administrativna linija AP Kosovo i Metohija) u dužini od 28 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, EU fondovi i donacije 448.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2015. godine Izgradnja deonice 2016-2018. godine Opština Prokuplje Izrada projektne dokumentacije i eksproprijacija zemljišta za deonice puteva: Gornja Bresnica – Kruševac; Grebac – Merošina; Tovrljane – Prolom Banja; Dobra Voda – Prolom Banja – Žitni Potok (223). JP PS, MGSI       Opština Babušnica Putni pravac od magistralnog puta I B reda – Berduj – Leskovica – Radosin – Rakov Dol – Crvena Jabuka, ukupne dužine 30 km. O: JLS, Pr: JPUO Budžet RS i JLS 500.000.000,00   2 godine Putni pravac od magistralnog puta I B reda – Linovo – Bogdanovac – Štrbovac, ukupne dužine 18 km. O: JLS, Pr: JPUO         Opština Dimitrovgrad Izgradnja deonice Boljevska bara – Pasje polje, na putu II reda R121 Dimitrovgrad – Pirot. O: MGSI Pr: JLS, MDULS   62.000.000,00   2 godine Plansko rešenje: 7.3. Usmeravanje uticaja saobraćajne infrastrukture na razvoj urbanih centara i sistema naselja 1. Izgradnja drumskih obilaznica oko Niša, Pirota, Dimitrovgrada, Prokuplja, Merošine i Svrljiga Jedinica lokalne samouprave Opština Merošina Projekat obilaznice Niš – Merošina – Prokuplje – izmeštanje postojeće trase. O:JLS, Pr:MGSI Nadležno ministarstvo     Opština Svrljig Izgradnja obilaznice oko Svrljiga.   100.000.000.00     Grad Niš Obilaznica oko Niša. JLS, JP Zavod za urbanizam Niš, JP Direkcija za izgradnju grada Niša       Opština Blace Izgradnja obilaznice oko naselja Blace. JLS, MGSI, JP PS       Opština Prokuplje Izrada projektne dokumentacije, eksproprijacija zemljišta na obilaznici oko Prokuplja. JP PS, MGSI         Opština Babušnica Izgradnja drumske obilaznice oko Babušnice. O: JP PS,Pr: JLS Budžet RS     2 godine 2. Osavremenjavanje i izgradnja lokalnih puteva Jedinica lokalne samouprave Opština Aleksinac U toku 2013. godine započeta je izrada Projekta tehničke regulacije saobraćaja za gradsko područje opštine Aleksinac. Projekat je trenutno u postupku tehničke kontrole. JLS, Projektni biro „Signal pro-dizajn” Niš, Saobraćajni fakultet u Beogradu   650.000,00     Sanacija kolovoza dela opštinskog putaTešica – Veliki Drenovac. Sanacija kolovoza se vrši u dužini od 1.000,00 m. Navedeni lokalni put je jedan od puteva koji spaja gradove Niš i Kruševac. MPRS   25.793.325,60   90 dana Opština Doljevac Sanacija, rekonstukcija i izgradnja lokalne putne mreže na teritoriji opštine Doljevac. O: JLS, JP Direkcija za izgradnju, VRS   100.000.000,00   2018. Opština Gadžin Han Rekonstrukcija lokalnog puta G. Han – D. Poljana – Miljkovac – D. Dušnik, Lokalni put br. 1 – Čagrovac, Lokalni put br. 1 – Ćelije, Regegionalni put. br. 224 – D. Dragovlje JLS, MF, MGSI   170.000.000,00   2017. Opština Ražanj Rehabilitacija lokalnog puta od državnog puta drugog reda broj 158 do državnog puta drugog reda broj 215. Ministarstva, donatori, JLS   200.000.000,00   2019. Rehabilitacija lokalnog puta Kovilovica – Skorica.           Rehabilitacija lokalnog puta Grabovo – Pardik.           Rehabilitacija lokalnog puta Crni Kao – Mozgovo.           Rehabilitacija lokalnog puta Cerovo – Maletina.           Izgradnja lokalnog puta od opštinskog puta do Poslona.           Rekonstrukcija od puta drugog reda do manastira Sv. Romana. JLS, MTTT, TO, NVO   5.000.000,00   2019. Opština Svrljig Radovi na rehabilitaciji i pojačanom održavanju lokalnih putnih pravaca za naseljena mesta, Izvor –Željevo –Trojica, Plužina, Mečji-Do, Davidovac, Radmirovac, Galibabinac, Manojlica, Okruglica, Guševac-Vlahovo, Izvor –Burdimo, Periš, Ribare, Đurina   310.000.000,00     Grad Niš Unapređenje putne mreže (ako se pod osavremenjavanje podrazumevaju radovi na održavanju, projektovanju i postavljanju signalizacije i saobraćajne opreme). JLS         Nastavak rekonstrukcije putnog pravca Gornja Studena – Bojanine vode. JLS (O), JP Naisus (P), GO (P), MPZŽS (P), Direkcija za izgradnju(P), JP PS (P) 30% 10% 10% 20% 30%     2015-2020. Izgradnja puta od sela Cerja do Cerjanske pećine dužine 4 km (projekat prekogranične saradnje GO Pantelej sa Bugarskom opštinom Lom). JLS (O), JP Naisus (P), GO (P), MPZŽS (P), Direkcija za izgradnju (P), DEU (P), JP PS (P) 30% 10% 10% 20% 30%     2015-2020. Nastavak izrade i usvajanje PDR puta Bojanine vode – Ploče. JLS (O), JP Naisus (P), GO (P), MPZŽS (P), Direkcija za izgradnju (P), DEU (P), JP PS (P) 30% 10% 10% 20% 30%     2015-2020. Izgradnja mosta na Kutinskoj reci kod pogona Niš – auta. JLS (O), JP Naisus (P), GO (P), MPZŽS (P), Direkcija za izgradnju (P), DEU (P), JP PS (P) 30% 10% 10% 20% 30%     2015-2020. Opština Blace Izgradnja opštinskog puta O broj 22 do Popove. Izgradnja opštinskog puta O broj 18 do Prebreze. Rekonstrukacija opštinskog puta O broj 9 do Grgura. JLS, MGSI         Opština Kuršumlija Opštinski put Zebice – Đavolja varoš – Đake – Gajtan – spoj sa Prolomom u dužini od 19 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS,donacije 304.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2015. godine Izgradnja puta 2016-2017. Opštinski put Pepeljevac (državni put IB reda oznaka puta 35) – Grabovnica – Dedinac – Tovrljane u dužini od 12 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, donacije 192.000.000,00   Izgradnja puta 2015-2016. Opštinski put Baćoglava – Žegrova – Rastelica – Parada – Lukovo u dužini od 25 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, donacije 400.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2016. god Izgradnja puta 2017-2018. godine Opštinski put Kuršumlijska banja – Krtok – Orlovac – Prevetica – Matarova – Merdare u dužini od 14,8 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, donacije 237.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2016. godine Izgradnja puta 2017-2018. Opštinski put (državni put IB reda oznaka puta 35) Rača – Ravni Šort – Kuršumlijska banja u dužini od 7,8 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, donacije 125.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2015. godine Izgradnja puta 2016-2017. Opštinski put Visoka (železnička stanica) – malo Pupavce (KO Kosmača) – Kamenica – Dedinac – Tovrljane u dužini od 13,7 km. MGSI, JPPS, JLS, GZP Budžet RS i JLS, donacije 220.000.000,00   Izrada projektne dokumentacije 2015. godine Izgradnja puta 2016-2017. Opština Prokuplje Izrada projektne dokumentacije. JLS, JP       Opština Bela Palanka Realizacija Projekta asfaltiranja neasfaltiranih ulica u Beloj Palanci. JLS, JP za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bela Palanka   89.725.500,00     Opština Dimitrovgrad Izgradnja deonice Kusa Vrana – Trnski Odorovci (II faza). O: JLS, Pr: MDULS   75.000.000,00     Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju opštinskog puta Željuša – Planinica – Poganovo. O: JLS, Pr: MDULS   500.000,00     Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju opštinskog puta Prtopopinske vodenice – Mazgoš – Brebevnica. O: JLS, Pr: MDULS   500.000,00     Izgradnja II faze opštinskog puta Kamenički most – Senokos. O: JLS, Pr: MP,MDULS         Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju puta Senokos – Basarski kamen. VRS, JP „Park prirode Stara Planina”, JLS, JP „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad”         Sanacija i asfaltiranje puta na delu deonice Boljevksa bara – Pasje polje. O: MDULS, MGSI , Pr: JLS   62.000.000,00     Opština Pirot Projekat izgradnje puta brana Zavojskog jezera – Mrtvački most – Topli Do – Babin zub. O: MGSI, JLS, Direkcija za izgradnju, Pr: EU         Izgradnja puta Pirot – Mirkovci – Jabučko ravnište. O: MGSI, JLS, Direkcija za izgradnju, Pr: EU         Plansko rešenje: 7.4. Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture 1. Elektrificiranje pruge Niš- Pirot-granica sa Republikom Bugarskom (E-70) sa izgradnjom obilaznice Niša u severnom delu grada Javna preduzeća i institucije Železnice Srbije, a.d. „Železnice Srbije” a.d. sprovode aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za Rekonstrukciju i modernizaciju pruge Niš – Dimitrovgrad. ŽS, MGSI     120.000.000,00 2017. Prva faza rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad predstavlja izvođenje građevinskih radova od Sićeva do Staničenja . Poslednju fazu osavremavanja pruge Niš – Dimitrovgrad – granica Bugarske predstavlja Projekat elektrifikacije i modernizacija osiguranja i telekomunikacija železničke pruge od Niša do Dimitrovgrada dužine 98 km.           „Železnice Srbije” a.d. sprovode aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju železničke obilaznice oko Niša. DEU u RS, MGSI, ŽS Projekat se finansira iz IPA 2011   900.000,00 2015. Jedinica lokalne samouprave Grad Niš Elektrifikacija i izgradnja obilaznice oko Niša. ŽS, JP Zavod za urbanizam Niš, JP Direkcija za izgradnju grada Niša, MGSI       2. Aktivnosti na pripremi koridora pruge Niš-Leskovac-granica sa Republikom Makedonijom (E-85) odnosno izgradnja dvokolosečne i elektrificirane pruge, sa brzinom vožnje od 160 km/h, koja će u najvećoj mogućoj meri koristiti postojeći koridor pruge Javna preduzeća i institucije Železnice Srbije Izrada Tehničke dokumentacije za modernizaciju pruge (Trupale) Niš – Brestovac na pruzi Niš – Preševo – granica sa Republikom Makedonijom. DEU u RS, ŽS IPA 2008   1.000.000 2015. Očekuje se da će se nakon ove deonice nastaviti sa projektovanjem ostalih preostalih deonica do granice sa Republikom Makedonijom, kao i eventualno sufinansiranje investicionih aktivnosti na ovoj deonici iz IPA fondova EU. DEU u RS, ŽS IPA 2008   2.600.000   Pored ovoga izrađena je i tehnička dokumentacija za obnovu deonice pruge Vinarci – Đorđevo, Vranjska Banja – Ristovac i Bujanovac – Bukarevac. ŽS, MGSI Sredstava kredita Ruske federacije     Zavisi od datuma potpisivanja Aneksa 2 sa Ruskom Federacijom Jedinica lokalne samouprave Opština Doljevac Pružanje administrativne i tehničke pomoći nadležnim ministarstvima, JP i potencijalnim investitorima. JLS     Grad Niš Elektrifikacija dvokolosečne pruge. ŽS, MGSI       3. Rehabilitacija železničkih pruga, tačnije kritičnih deonica, kao i rekonstrukcija u cilju dovođenja pruga na projektovane ili eventualno povećane brzine, uz modernizaciju signalno-sigurnosnih uređaja Ministarstva Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Planom detaljne regulacije aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu, planirano je izmeštanje dela železnice u kontaktnoj zoni aerodroma, zbog otklanjanja ograničenja korišćenja Aerodroma i daljeg razvoja (skraćena poletno-sletna staza za sletanje 220 m, postavljanje svetlosnog prilaza).       Jedinica lokalne samouprave Opština Svrljig Rekonstrukcija pružnog prelaza u nivo na magistralnoj pruzi Crveni Krst-Prahovo-Pristanište i državnom putu IB reda oznake puta 35.   5.000.000,00     Grad Niš Modernizacija i rehabilitacija železničkih pruga. ŽS       Opština Kuršumlija Modernizacija i elektrifikacija pruge (Niš) – Doljevac – Kastrat – Kosovo polje. MGSI, ŽS, JLS, GZP       Plansko rešenje: 7.5. Razvoj vazdušnog saobraćaja i infrastrukture 1. Proširenje i modernizacija aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu Ministarstva Ministarstvo građevinѕrstva, saobraćaja i infrastrukture Planom detaljne regulacije aerodroma Konstantin Veliki Niš, planirana je izgradnja novog tornja aerodromske kontrole letenja. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA – d.o.o. Beograd)         Javna preduzeća i institucije JP Aerodrom Niš Rekonstrukcija i dogradnja postojeće terminalne zgrade. MGSI, JLS, JP Aerodrom Niš     6.000.000,00 do 2020. godine Rehabilitacija poletno sletne staze sa dogradnjom rulnice i proširenjem platforme. MGSI, Grad Niš, JP Aerodrom Niš     7.000.000,00 do 2020. godine Jedinica lokalne samouprave Grad Niš Priprema planske dokumentacije i nabavka opreme. JP Aerodrom Niš, MGSI         Tematska oblast: 8. Vodoprivreda Plansko rešenje: 8.1. Razvoj vodne i vodoprivredne infrastrukture 2. Obnova mreža svih vodovoda (smanjenje gubitaka na manje od 20%). Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Zamena dotrajale primarne i sekundarne vodovodne mreže u Aleksincu i naseljima koja su vezana na vodovodni sistem „Bresje” KFW program 2, Konsultant „SETEC Engeneering” Austria, MPZŽS Kredit/ donacija 1.500.000,00 2015. Opština Doljevac Sancija, rekonstrukcija, dogradnja sistema za vodosnabdevanje i izgradnja svih sekundarnih vodovodnih mreža na teritoriji opštine Doljevac i povezivanje sa drugim regionalnim sistemima. O: JLS, Pr: JLS Bojnik, JLS Niš, VRS   200.000.000,00   2023. Opština Gadžin Han Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže. JLS, MPZŽS   10.000.000,00   2018. Opština Merošina Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u naseljenom mestu Oblačina. JLS, JP-Direkcija za izgradnju opštine Merošina Budžet JLS     Opština Ražanj Izvođenje pripremnih i glavnih izvođačkih radova po projektnoj dokumentaciji rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreže u Ražnju. JLS, JKP   7.000.000,00   2019. Izvođenje pripremnih i glavnih izvođačkih radova po projektnoj dokumentaciji na izgradnji rezervoara u Ražnju.       Glavni projekat vodosnabdevanja opštine Ražanj i usputnih sela opštine Aleksinac iz vodosistema „Bovan”.       Izvođenje pripremnih i glavnih izvođačkih radova po projektnoj dokumentaciji izgradnje rezervoara Ražanj.       Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i kaptiranja pojedinih seoskih vodovoda.       Opština Svrljig Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže (izbor deonice od strane opštine). JLS, JKSP „Svrljig” JLS, JKSP „Svrljig”, Donatorske organizacije 10.000.000,00   2017. Opština Blace Rekonstrukcija PPVP „Pridvorica”. Rekonstrukcija distributivnih cevovoda vode za piće u Blacu. Rekonstrukcija distributivnih cevovoda vode za piće u Blacu. Rekonstrukcija i dogradnja PPVP „Cerovica”. JLS, MPZŽS, JVP SV, JKP Blace       Opština Kuršumlija Izrada projektne dokumentacije za zamenu azbestnih cevi u dužini od 10 km (gradsko jezgro) RHMZ, VPC MN, JVP SV, JLS, GZP, EVROPSKI PROGRES   2.000.000,00   2015. Zamena azbestnih cevi u dužini od 10 km (gradsko jezgro) RHMZ, VPC MN, JVP SV, JLS, GZP, EVROPSKI PROGRES   120.000.000,00   2015-2018. Opština Žitorađa Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode u naselju Jasenica. JLS, JKP   10.000.000,00   2015. Opština Babušnica Izrada projekata sanacije i rekonstrukcije magistralnog vodovoda Ljuberađa – Veliko Bonjince. O: JLS, Pr: RDV, JPUO         Izrada projektne dokumentacije javnog sistema vodosnabdevanja automatika pumpnih postrojenja.           Rekonstrukcija i dogradnja razvodne mreže vodovoda naselja Babušnica prema postojećoj projektnoj dokumentaciji – prioritet zamena deonica sa azbest cementnim cevima.           Sanacija i rekonstrukcija magistralnog vodovoda Ljuberađa – Veliko Bonjince prema do sada urađenoj projektnoj dokumentaciji.           Sanacija,rekonstrukcija i dogradnja glavnog cevovoda za naselja Rakita, Zvonce i Zvonačka banja prema postojećoj projektnoj dokumentaciji.           Opština Pirot Sanacija vodovodne mreže KWF -banka   800.000,00 2015.       2015. 4. Izgradnja regionalnih sistema vodosnabdevanja, prioritetno sistem „Selova” Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac (Izgradnja regionalnog vodosistema „Bovan” i unapređenje postojeće vodovodne mreže na teritoriji opštine Aleksinac): 1. Izrada plana detaljne regulacije „Bovan” – (PDR). 2. Završetak izgradnje regionalnog vodosistema „Bovan” – izgradnja magistralnog cevovoda sa rezervoarima do opština Ražanj, Paraćin i Sokobanja. 3. Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za preradu vode „Bresje” i zamena dotrajale primarne i sekundarne vodovodne mreže i izgradnja rezervoara. 4. Izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreže – širenje vodovodne mreže u naseljenim mestima opštine Aleksinac. Nadležna ministarstva, JLS, Obrađivač plana Budžet RS Budžet JLS Donatori     Opština Doljevac Rekonstrukcija magistralnog cevovoda od PPV „Bojnik” do opštine Doljevac, u dužini od oko 20.000 m (utiskivanjem polietilenskih u postojeće azbest-cementne cevi) i povezivanje na sistem Selova i NIVOS. JLS Doljevac, Bojnik, grad Niš, RDV, VRS   651.500.000,00   2016. Opština Blace Izrada PDR za glavni distributivni cevovod.Izrada tehničke dokumentacacije za distributivni cevovod. Eksproprijacija zemljišta. JLS, MPZŽS, MF       5. Definisanje zona i pojaseva sanitarne zaštite oko postojećih izvorišta i objekata za vodosnabdevanje Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite. Od postojeća 34 izvorišta (podzemnih vodozahvata), kao prioritetna za period ovog programa izdvajaju se za naselja: (1) Lipovac, (2) Stanci, Dobrujevac i Katun, (3) Kulin, (4) Vrelo, (5) Donje Suhotno i (6) Gornji Krupac, Donji Krupac i Beli breg. O: JLS, Pr: VPC MN, ZZPS, MPZŽS, RJIS, RRA JUG     2015-2017. (navedena 6 kao prioritetna) 2017-2020. (preostala 28 vodozahvata) Opština Gadžin Han Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite. JLS, MZd   500.000,00   2015. Opština Merošina Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite. JLS, JP Direkcija za izgradnju opštine Merošina, MZd Budžet JLS Donatori     Opština Ražanj Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Novom Bračinu, izvorišta Paljevac i u ostalim mesnim zajednicama. JLS, JKP, MZd     2019. Opština Svrljig Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite. JLS, JKSP „Svrljig”, MZd   2.500.000,00   2015. Opština Blace Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite akumulacije „Pridvorica”. JLS, JVP SV       Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Cerovic”. JLS, JVP SV       Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Sibnica”. JLS, JVP SV       Opština Kuršumlija Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite. JLS, JKP, MZd       Opština Žitorađa Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite. JLS   1.500.000,00   2015. Opština Babušnica Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite za izvorište „Ljuberađa” u opštini Babušnica. O: JLS, Pr: JPUO, MZd       Opština Bela Palanka Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite. JLS, ZZPS, MPZŽS, MZd       Opština Dimitrovgrad Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite: 1. Gradinje. 2. Lukavica. 3. Mazgoš. 4. Željuša. JLS, JKP, MZd   500.000,00   2016. Opština Pirot Projektna dokumentacija za zone sanitarne zaštite izvorišta Krupac i Gradište.       6. Sprovođenje legalizacije seoskih vodovoda Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada katastra vodnih objekata u seoskim naseljima opštine Aleksinac. O: JLS, JP Direkcije za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac, Pr: SLAP-SLAP       Izgradnja i uređenje seoskih vodovoda van vodovodnog sistema „Bovan” u naseljenim mestima opštine Aleksinac.       Opština Blace Prikupljanje podataka za izradu katastra podzemnih instalacija (vodovod i kanalizacija). JLS       Izrada tehničke dokumentcije deonica vodovoda koje nemaju upotrebnu dozvolu.       7. Definisanje svih izvora zagađenja (registrovati manje zagađivače), uraditi katastar zagađivača Javna preduzeća Republička direkcija za vode (RDV) U toku je izrada katastra zagađivača na slivu reke Nišave (Niš, Pirot, Dimitrovgrad, Bela Palanka, Kuršumlija, Prokuplje), prikupljanje podataka i unos u bazu KIZ. RDV       Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada katastra zagađivača. JLS, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, JKP „Vodovod i kanalizacija” Budžet JLS     Opština Doljevac Izrada katastra zagađivača. O: JLS       Opština Gadžin Han Izrada katastra zagađivača. JLS   100.000,00   2017. Opština Merošina Izrada mape zagađivača na teritoriji opštine. JLS JLS Donatori     Opština Svrljig Izrada katastra zagađivača. JLS Budžet JLS 1.000.000,00   2016. Opština Blace Izrada katastra zagađivača. JLS       Opština Babušnica Izrada elaborata zagađivača na teritoriji opštine Babušnica. O: JLS, Pr: MPZŽS       8. Uklanjanje divljih deponija duž tokova Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Organizovanje akcija i uklanjanje divljih deponija duž vodotokova. JLS, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, JKP „Vodovod i kanalizacija”, Donatori Budžet JLS Donatori     Opština Gadžin Han Aktivnosti na uklanjanju. JLS   800.000,00   2017. Grad Niš Suzbijanje nastajanja divljih deponija duž rečnih tokova, kao i rekultivacija istih. Gradske opštine u saradnji sa JKP „Mediana” i JKP „Naissus”       Opština Merošina Uklanjanje označenih divljih deponija. JLS BudžetJLS Nadležno ministarstvo     Opština Ražanj Aktivnosti na uklanjanju. JLS   1.000.000,00   2019. Opština Svrljig Aktivnosti na uklanjanju. JLS, JKSP „Svrljig”   3.000.000,00   2016. Opština Blace Čišćenje rečnog korita reke Blatašnice. JLS       Opština Kuršumlija Aktivnosti na uklanjanju. JLS       Opština Babušnica Izrada procene ugroženosti vodotoka divljim smetlištima. O: JLS, Pr: MPZŽS, VPC MN       Opština Bela Palanka Identifikacija divljih deponija i plan uklanjanja. JLS       9. Rekonstrukcija i proširenje obuhvata kanalizacije u opštinskim centrima u vidu grupnih sistema (grad i okolna seoska naselja) Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada plana detaljne regulacije „Regulacije reke Moravice od „Pivarskog mosta” do KO Kraljevo sa naležućim delovima naselja i sportsko rekreativnim centrom „JAZ” O: JLS, Pr: MPZŽS, RRA JUG, SLAP-SLAP     2015-2016. Izrada kanalizacije u naseljima Kraljevo i Vakup.       1. Izrad PDR naselja Vakup.     2015-2016. 2. Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije u selu Vakupu sa priključkom na postojeću mrežu u Aleksincu.     2016-2017. 3. Izrada glavnog projekta atmosferske kanalizacije u selu Vakupu.     2016-2017. 4. Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije u selu Kraljevu sa priključkom na planiranu mrežu u Vakupu.     2016-2017. 5. Izrada glavnog projekta atmosferske kanalizacije u selu Kraljevu.     2016-2017. 6. Izvođenje radova na izgradnji kanalizacija po urađenim glavnim projektima.     2017-2019. Opština Doljevac Izrada i revizija projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, legalizaciju i dogradnju kanalizacionih mreža na teritotiji opštine Doljevac. O: JLS, JP Direkcija za izgradnju, VRS   800.000,00   2016-2017. Nastavak izgradnje fekalnih i atmosferskih kanalizacija na teritoriji opštine Doljevac.   200.000.000,00     Opština Gadžin Han Izrada planske i projektne dokumentacije i izgradnja JLS, MDULS   85.000.000,00   2016-2017. Grad Niš Nastavak/početak izgradnje objekata kanalizacione i vodovodne infrastrukture od kapitalnog značaja, udruživanjem sredstava fizičkih lica i Grada. 1. Glavni projekat, izgradnja kanalizacione mreže Jelašnica, primarni cevovod od Niške Banje do sela. 2. Izradnja kanalizacione mreže za naselje Gornji Komren. 3. Izgradnja kolektora za upotrebljene vode – Popovački kolektor, druga faza. JLS (O), MP (P), MRE (P), MF (P), MPZŽS (P), JP Naisus (P), Direkcija za izgradnju (P) 80% 20%     Komunalna infrastruktura na seoskom području (vodovodna i kanalizaciona mreža) 4. Ugovorena izrada pet projektno – tehničkih dokumentacija za naseljena mesta Mramor i Hum (2014.). 5. Glavni projekat za izgradnju potisnog cevovoda za vodosnabdevanje u selu Brenica. JLS (O), JP Naisus (P), GO (P), MPZŽS (P). 100 %   2015. Opština Ražanj Izrada planske i projektne dokumentacije za rekonstrukcju kanalizacione mreže u Ražnju. JKP   50.000.000,00   2019. Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ražnju.       Opština Svrljig Izrada planske i projektne dokumentacije za naselje Rosulja. JLS, JKSP „Svrljig”, JP direkcija za izgradnju Svrljiga   500.000,00   2016. Izrada kanalizacije u naselju „Rosulja”.   20.000.000,00     Opština Blace Rekonstrukcija i dogradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u naselju Blace. JLS   500.000,00   Opština Kuršumlija Izgradnja kišne kanalizacije užeg centra grada Kuršumlije 5,3 km. JVP SV, JLS, GZP, EVROPSKI PROGRES   56.000.000,00   2015-2016. Opština Babušnica Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u naselju Babušnica prema postojećoj i novoformiranoj projektnoj dokumentaciji. O: JLS Pr: VPC MN, MZ, JPUO       Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda za Babušnicu, Suračevo, Izvor, Donji Striževac, Provaljenik, Gornji Striževac, Bartiševac, Resnik, Donje Krnjino, Gornje Krnjino i Vojnici prema urađenom idejnom projektu sa studijom opravdanosti.       Opština Bela Palanka Izrada projektne dokumentacije i izgradnja kanalizacije u većim seoskim naseljima Crvena Reka, Dolac, Mokra. JP za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bela Palanka, JLS, JKP KOMNIS       Opština Pirot Projektna dokumentacija kanalizaciona mreža u selima Berilovac i Izvor.       10. Realizacija PPOV u naseljima sa najvećim uticajima na izvorišta ili na ugrožene vodotoke: Niš, Blace, Pirot, Kuršumlija, Prokuplje Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Aleksinca sa prigradskim naseljima. Izgradnja primarnih kolektora otpadnih voda i sekundarne kanalizacione mreže. Izgradnja primarnih kolektora atmosferskih voda i sekundarne mreže atmosferske kanalizacije. Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u seoskim i turističkim naseljima (Bovan i druga naselja). MPZŽS, RDV, JLS, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, JKP Vodovod i kanalizacija, Građani, Donatori Budžet RS, Budžet JLS, Donatori     Opština Gadžin Han Izrada planske i projektne dokumentacije. JLS   4.000.000,00   2015. Opština Blace Izgradnja PPOV-1 u naselju Blace. JLS, JKP Blace   3.500.000,00   Opština Kuršumlija Izrada projektne dokumentacije za PPOV za opštinu Kuršumlija. JVP SV, RDV, JLS, GZP, GIZ     2015-2016. Izgradnja PPOV za opštinu Kuršumlija. JVP SV, RDV, JLS, GZP, GIZ     2016-2018. PPOV Prolom banja/izrada glavnog projekta u toku/aktivnosti na izvođenju radova. O: JLS Pr: RHMZ, VPC MN, JVP SV, RDV, JLS, GZP, MTTT   62.000.000,00     PPOV Lukovska banja/izrada glavnog projekta u toku/aktivnosti na izvođenju radova. O: JLS Pr: RHMZ, VPC MN, JVP SV, RDV, JLS, GZP, MTTT   50.000.000,00     Opština Pirot PPOV Pirot (PDR je u izradi-JP Direkcija za izgradnju Pirot). MPZŽS, JLS, strani donatori KWF -banka Strani donatori, nadležna ministarstva, Budžet JLS 12.000.000   11. Rekonstrukcija postojećih PPOV u Beloj Palanci, Svrljigu i Blacu Jedinice lokalne samouprave Opština Svrljig Izrada planske dokumentacije. JLS, JKSP „Svrljig”   1.000.000,00   2015. Opština Bela Palanka Program rekonstrukcije PPOV u Beloj Palanci i izgradnja mini PPOV u industrijskoj zoni Balvan i naseljima Dolac i Crvena Reka. JLS, JP za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bela Palanka       12. Izrada Plana za proglašenje erozionih područja i Plana za odbranu od poplava u opštinama koje te planove nemaju Javna preduzeća i institucije Republička direkcija za vode (RDV) Izdavanje mišljenja na operativne planove za odbranu od poplava na vodotocima drugog reda i pružanje stručne pomoći za izradu planova.       Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada Plana erozionih područja. Izrada Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Aleksinac za vode II reda. MPZŽ, RDV Beograd, JLS, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Budžet RS, Budžet JLS     Grad Niš Izrada i donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za 2014. godinu na teritoriji grada Niša za vode II reda. JLS (O), JP Erozija (P), JVP SV (P) 100%     Izrada i donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za 2014. godinu na teritoriji grada Niša za vode II reda.       Grad Niš će pristupiti izradi opšteg plana za odbranu od poplava za vodotoke II reda u funkciji sistamatskog rešavanja problema zaštite i upravljanja rizicima od štetnog dejstva voda.       Opština Ražanj Operativni plan odbrane od poplava od voda drugog reda na teritoriji opštine Ražanj. JLS   500.000,00   2019. Opština Blace Izrada plana odbrane od poplava. JLS, MUP, MO       Pirotski upravni okrug Opština Babušnica Izrada plana erozionih područja za celu teritoriju opštine Babušnica, potrebno je izraditi karte razmera 1:25.000 i to: 1. karta o načinu iskorišćavanja zemljišta, 2. karta erozije, 3. karta erozionih područja, 4. karta planiranih mera i radova, 5. detaljni planovi erozionih područja sa popisom parcela. JLS       Opština Bela Palanka Identifikacija erozionih područja i izrada programa mera za sanaciju erozionih područja. JLS       13. Realizacija započetih radova za zaštitu od poplava i na uređenju korita vodotokova, radova za koje postoji urađena tehnička dokumentacija, radova na dogradnji, rekonstrukciji i održavanju postojećih sistema za zaštitu od poplava i uređenje vodotoka, zaštita površina u priobalju od poplava i zaštita ruševnih obala Javna preduzeća i institucije JVP Srbijavode Programom o izmenama i dopunama Programa poslovanja JVP Srbijavode za 2014. godinu, posle katastrofalnih poplava, predviđeni su hitni interventni radovi:       1. Sanacija Kutinske reke na ušću u reku Nišavu. JVP SV   5.830.000,00   Izvršeno 2. Sanacija regulisanog korita Toponičke reke. JVP SV   2.400.000,00   Izvršeno Programom o izmenama i dopunama Programa poslovanja JVP Srbijavode za 2014. godinu, posle katastrofalnih poplava, predviđeni su hitni sanacioni radovi:       1. Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Gabrovačke reke. JVP SV   3.000.000,00   2015. 2. Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Mokranjske reke. JVP SV   8.800.000,00   2015. 3. Obezbeđenje propusne moći i sanacija regulisanog korita Nišave kroz Dimitrovgrad. JVP SV   21.200.000,00   2015. 4. Obezbeđenje propusne moći Kutinske reke (Marina Kutina, Taskovići). JVP SV   8.000.000,00   2015. 5. Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita reke Nišave (Popovac, Medoševac, Niš). JVP SV   11.800.000,00   2015. 6. Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita Jugbogdanovačke reke (Doljevac, Žitorađa, Merošina, Prokuplje). JVP SV   19.800.000,00   2015. 7. Obezbeđenje propusne moći neregilsanog korita Lužnice u Babušnici. JVP SV   9.500.000,00   2015. 8. Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Toplice u Doljevcu (merno mesto RHMZ). JVP SV   4.900.000,00   2015. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada projektne dokumentacije i regulacija vodotokova na teritoriji opštine Aleksinac-Južna Morava, Moravica, Turija. MPZŽS, RDV, JLS Aleksinac, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Budžet RS, Budžet JLS     Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u komasiranim područjima i individualnih poljoprivrednih parcela.       Izgradnja MHE.       Izrada i realizacija elaborata čišćenja deonica vodotokova radi zaštite od poplava.       Izrada projekata i realizacija radova na uređenju i regulaciji vodotokova radi zaštite od poplava.       Rekonstrukcija i dogradnja Postrojenja za preradu vode „Bresje” u Subotincu, Aleksinac. Urbanističko – projektna dokumentacija je u fazi izrade, Institut Jaroslav Černi, Vojvodinaprojekt. KFW program 2, Konsultant „SETEC Engeneering” Austria, MPZŽS Kredit/ donacija 2.500.000,00 2015-2016. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Aleksincu (grupa ulica 1 i 2). Projektno-tehnička dokumentacija za grupu ulica 1 izvedena i radovi u toku sa rokom završetka do kraja 2014. godine Dok su za grupu ulica 2 u postupku izrade sa dobijanjem dozvola do kraja 2014. godine, izrađivač dokumentacije „SETEC Engeneering” Austria. KFW program 2, Konsultant „SETEC Engeneering” Austria, MPZŽS Kredit/ donacija 1.500.000,00 2015. Opština Doljevac Uređenje Torinskog potoka kroz naselje Šarlinac. O: JLS, JP   630.000,00   2015. Uređenje – Vlaškog potoka od katastarske opštine Belotinac do Južne Crnatovačke reke Dulin potok, Šainovac deonica kroz naselje Šainovac u dužini od 800 m.         Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje vodotokova I i II reda. O: JLS, Pr: JP, RDV, donatori   25.000.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Granica KO Niška Banja (kod sela Lasarevo selo) do sela Taskovići u opštini Gadžin Han u KO Marina Kutina. JLS VPC MN   10.000.000,00   2015. Grad Niš Aktivnosti regulisanja i uređenja Gabrovačke reke, Toponičke reke, Humskog, Rujničkog, Suvodolskog, Matejevačkog, Breničkog potoka i Jelašničke i Kutinske reke, Kovanlučkog, Suvobanjskog i Rautovskog potoka u Niškoj Banji, realizovaće se u skladu sa Programom uređivanja građeviskog zemljišta i izgradnje za 2014. godinu, Programom JVP „Srbijavode” i Operativnim planom odbrane od poplava na teritoriji grada Niša za vode II reda za 2013. godinu. JLS (O), JP Erozija (P), JVP SV (P) 100%     Nastavak aktivnosti na regulaciji vodotokova i uređenju reke Nišave i Južne Morave. Aktivnosti regulisanja i uređenja Gabrovačke reke, Toponičke reke, Humskog, Rujničkog, Suvodolskog, Matejevačkog, Breničkog potoka i Jelašničke i Kutinske reke, Kovanlučkog, Suvobanjskog i Rautovskog potoka u Niškoj Banji, realizovaće se u skladu sa Programom uređivanja građeviskog zemljišta i izgradnje za 2014. godinu, Programom JVP „Srbijavode” i Operativnim planom odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda za 2014. godinu. JLS (O), JP Erozija (P), JVP SV (P) 100%     Nastaviti aktivnosti na uređenju vodotokova i to: uređenja korita i obale reke Nišave od Železničkog do Medoševačkog mosta (leva obala Nišave); detaljno čišćenje Kutinske reke sa regulisanjem kritičnih deonica; održavanje postojećih i iniciranje izgradnje novih hidromeliracionih sistema na teritoriji Grada Niša.       Opština Ražanj Završetak desnoobalnog nasipa uz Južnu Moravu. JLS, RDV     2019. Završetak regulacionih radova Ražanjske reke.       Regulacioni radovi na Jovanovačkoj reci i Smilovačkoj reci.       Opština Svrljig Radovi na zaštiti od poplava i na uređenju korita vodotokova u delu : od uliva Željevačkog potoka do ITKS Svrljig, Prekonoška reka od „SIEN” do Gramade, Pravački potok od uliva u Prekonošku reku do 2000 m uzvodno, Lukavički potok od uliva u Svrljiški Timok do 3000 m uzvodno, Željevački potok od uliva u Svrljiški Timok do 1000 m uzvodno, Izvorska reka od uliva u Svrljiški Timok do 3000 m uzvodno, Bela Reka od sela Popšica do 2000 m nizvodno. JLS, JKSP „Svrljig”, RDV, MPZŽS   30.000.000,00   2018. Melioracija platoa Lipnice i odvođenje površinskih voda u različite vodotokove.       Uređenje Merdželatskog i Grbavačkog potoka u dužini od 500 m.       Opština Blace Izrada PDR za izgradnju nasipa za zaštitu od poplava za PPOV Blace. JLS, JKP Blace       Eksproprijacija zamljišta.       Izgradnja nasipa za odbranu PPOV od poplava.       Čišćenje korita reke Blatašnice i korita potoka.       Opština Kuršumlija Urađen je plan odbrane od poplava i određene kritične deonice na vodama II reda /nije urađena projektna dokumentacija za izvođenje radova. Za vode I reda – JVP SV, RDV, Za vode II reda – JLS       Opština Žitorađa Uređenje rečnog korita reke Toplice. JLS, MPZŽS, RDV   250.000.000,00   2015, 2016. Opština Babušnica Regulacija Lužnice od km 18+970,89 do km 20+0,210. Za vode I reda – JVP SV, RDV, Za vode II reda – JLS       Regulacija Lužnice od PR 1 km 18+970,89 do PR 30 km 19+592,16.       Regulacuja reke Lužnice u dužini od 800 m, na potezu od ušća potoka Mrmorice do puta Draginac – Gorčinci.       Regulacija potoka Mrmorica – 1km.       Opština Bela Palanka Izrada tehničke dokumentacije za uređenje vodotokova II reda (dogradnja, rekonstrukcija i održavanje postojećih sistema za zaštitu od poplava, naročito bujičnih poplava) JLS, JP za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bela Palanka, JP KOMNIS       1.        Gradiški potok       2.        Laniški potok       3.        Dolački potok       4.        Krupački potok       5.        Crvena reka       6.        Špajski potok       7.        Vrgudinački potok       8.        Rinjski potok       9.        Mokliški potok       10.     Dolski potok       11.     Bandolski potok       12.     Ljubatovački potok       13.     Telovačka (Čiflička reka)       14.     Sinjački potok       15.     Koritnička reka       16.     Paješka reka       Na svim ovim vodotocima postoji realna opasnost od naglog nadolaska bujičnih voda i plavljenja naselja, poljoprivrednih površina, putne i komunalne infrastrukture.       Opština Dimitrovgrad Izrada tehničke dokumentacije za preostale faze regulacije toka reke Nišave. JLS   2.000.000,00   2016. Tematska oblast: 9. Energetika Plansko rešenje: 9.1. Priprema i početak izgradnje elektroenergetske mreže i objekata         1. Rekonstrukcija trafostanice 35/10 kV „Niš 6” (Ratko Pavlović) sa naponskog nivoa 35/10 kV na naponski nivo 110/10 kV Javna preduzeća i institucije JP Elektroprivreda Srbije A – Izrađen je plan detaljne regulacije, i u završnoj fazi je izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti. JP EPS, PD Jugoistok Niš   444.000.000,00   2015. 2. Izgradnja novih trafostanica 110/35 kV „Niš 15” (Doljevac) i „Bela Palanka” Javna preduzeća i institucije JP Elektroprivreda Srbije Doljevac Pribavljena pravnosnažna građevinska dozvola , sklopljen ugovor za izvođenje građevinskih radova i obavljen tender za elektromontažne radova, početak elektromontažnih radova. JP EPS, PD Jugoistok Niš   910.000.000,00   do 2016. Bela Palanka A – U planovima, pripremne radnje za pokretanje projekta.     Bela Palanka A- u daljoj perspektivi do 2018. Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Urađena planska dokumentacija, projektna u fazi izrade. Izgradnja TS 110/35/10KV „Doljevac”. JLS, PD Jugoistok Niš   250.000.000,00   2016. Opština Bela Palanka Izgradnja trafostanice 110/35 kV u industrijskoj zoni Balvan za potrebe industrijske zone i elektrifikacije pruge Niš – Dimitrovgrad. JLS, ŽS       3. Izgradnja duplog priključnog voda 110 kV (sistem „ulaz-izlaz”) za trafostanicu 110/35 kV „Bela Palanka” sa dalekovoda 110 kV TS 400/220/110 kV „Niš 2” – TS 110/35 kV „Pirot 2” Javna preduzeća i institucije JP ElektromrežaSrbije Izgradnja duplog priključnog voda 110 kV (sistem „ulaz-izlaz”) za trafostanicu 110/35 kV „Bela Palanka” sa dalekovoda 110 kV TS 400/220/110 kV „Niš 2” – TS 110/35 kV „Pirot 2”. JP EMS, JP EPS   107.000.000,00   do 2018. 4. Izgradnja duplog priključnog voda 110 kV (sistem „ulaz-izlaz”) za trafostanicu 110/35 kV „Doljevac” sa dalekovoda 110 kV TS 400/220/110 kV „Niš 2” – TS 110/35 kV „Leskovac 4” Javna preduzeća i institucije JP ElektromrežaSrbije U toku priprema dokumentacije za podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole. JP EMS   17.400.000,00   do kraja 2015. Mešoviti nadzemno kablovski vod 2×110 kVNiš 2 – Niš 6 (Ratko Pavlović), Usvojen PDR, u toku je izrada tehničke dokumentacije. JP EMS   435.600.000,00   2017. Adaptacija DV 110 kV 1188A TS Niš 10 – TS Niš 13, Opremanje druge trojke (1188B) na dalekovodu 110 kVbr. 1188A TS Niš 10 – TS Niš 13, priprema tehničke dokumentacije. JP EMS   19.080.000,00   2017. DV 110 kV 113/1 TS Niš 2 – TS Niš 1, U toku izrada PPPPN ( Nosilac izrade plana nadležno ministarstvo). JP EMS   261.000.000,00   2018-2019. godine DV 110 kV 113/2 TS Niš 2 – TS Leskovac 4, U toku izrada PPPPN ( Nosilac izrade plana nadležno ministarstvo). JP EMS   371.000.000,00   2018-2019. godine DV 1206+154/3 Niš 2 – Pirot 2, Povezivanje TS Niš 5 na DV 1206+154/3 Niš 2 – Pirot 2 – U toku izrada PDRa. JP EMS   17.400.000,00   2017.g. DV TS Niš 2 – TS Niš 1 (trasa 154/1 i 154/4), Podnet zahtev za dobijanje rešenja o odobrenju radova na rekonstrukciji DV 154/1 nadležnom ministarstvu. JP EMS   164.000.000,00   2016. 5. Rekonstrukcija i izgradnja većeg broja DV 35 kV i trafostanica 35/10 kV Javna preduzeća i institucije JP Elektroprivreda Srbije A – U planovima, pripremne radnje za pokretanje projekta. JP EPS, PD Jugoistok Niš   3.000.000.000,0     Opština Doljevac Poboljšanje elektroenergetskih prilika na teritoriji opštine Doljevac – izgradnja razvodnih 35KV, 10KV vodova i TS-a 10/0,4KV. JLS, PD Jugoistok Niš, investitori   10.000.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Merošina Rekonstrukcija dalekovoda 35 kV Merošina – Prokuplje. PD Jugoistok Niš       Rekonstrukcija DV Merošina-Tehno-Gas Mramorsko Brdo.       Izgradnja trafo stanice 10/04 kV ili MBTS 1000 kVA u novoprojektovanoj Industrijskoj zoni Jugbogdanovac.           Plansko rešenje: 9.2. Priprema i početak izgradnje gasovodne mreže i objekata 1. Izgradnja magistralnog gasovoda MG-10 Niš – Dimitrovgrad (granica Republike Bugarske) Javna preduzeća i institucije JP „Srbijagas” Pribavljanje lokacijske dozvole, izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja. JP „Srbijagas”   65.000.000,00 2017. Jedinice lokalne samouprave Opština Dimitrovgrad Izrada PDR Magistralnog gasovoda MG-10. O: JLS, Pr: MDULS         2. Izgradnja glavnih merno regulacionih stanica za naselja: Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad (na MG-10), Doljevac, Prokuplje (na MG-11) i gasifikacija tih naselja Javna preduzeća i institucije JP „Srbijagas” Pribavljanje lokacijske dozvole, izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja. JP „Srbijagas”   1.000.000,00 2017. Razvodni gasovod Doljevac – Prokuplje – Beloljin – izrada planske dokumentacije za potrebe utvrđivanja javnog interesa. JP „Srbijagas”   160.000,00 2020. Razvodni gasovod Beloljin – Kuršumlija – Podujevo – izrada planske dokumentacije za potrebe utvrđivanja javnog interesa. JP „Srbijagas”   170.000,00 2020. Razvodni gasovod Beloljin – Blace – izrada planske dokumentacije za potrebe utvrđivanja javnog interesa. JP „Srbijagas”   65.000,00 2020. Razvodni gasovod Niš – Svrljig – Knjaževac – izrada planske dokumentacije za potrebe utvrđivanja javnog interesa. JP „Srbijagas”   190.000,00 2020. Gasovod Niš – Gacin Han – izrada planske dokumentacije za potrebe utvrđivanja javnog interesa. JP „Srbijagas”   70.000,00 2020. Gasovod Pirot – Babušnica – izrada planske dokumentacije za potrebe utvrđivanja javnog interesa. JP „Srbijagas”   80.000,00 2020. Razvodni gasovod Aleksinac – Sokobanja – izrada planske dokumentacije za potrebe utvrđivanja javnog interesa. JP „Srbijagas”   95.000,00 2020. Jedinice lokalne samouprave Opština Doljevac Izrada planske i projektne dokumentacije za izgradnju razvodnog gasovoda. JLS, MRE   15.000.000,00   2017. Izgradnja Merno regulacionih stanica i razvodnih gasovoda na teritoriji opštine Doljevac.   200.000.000,00   2023. 3. Primopredajni kompleks (terminal) sa merno-regulacionom, distributivnom i skladišnom funkcijom, a u funkciji produktovoda za transport nafte i naftnih derivata Sombor-Niš, u ataru naselja Mezgraja Javna preduzeća i institucije JP Transnafta Izrada planske i projektno- tehničke dokumentacije (Studija opravdanosti, Idejni i Glavni projekat) za izgradnju primopredajnog i skladišnog kompleksa za naftne derivate (Terminal Niš), uključujući i Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. JP TN EIB, EBRD, IPA 500.000,00 2016-2018. Izgradnja primopredajnog i skladišnog kompleksa za naftne derivate sistema produktovoda Niš (koristi će se i postojeći skladištni rezervoarski prostor NIS a.d). JP TN, NIS a.d. EIB, EBRD, IPA 8.000.000,00 2018-2020. 4. Izgradnja produktovoda za transport nafte i naftnih derivata Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš u delu zahvata Prostornog plana (od Pojata do Niša) Javna preduzeća JP Transnafta Izrada projektno- tehničke dokumentacije (Studija opravdanosti, Idejni i Glavni projekat) za izgradnju produktovoda za transport naftnih derivata od Pojata do Niša, uključujući i studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. JP TN EIB, EBRD, IPA 500.000,00 2016-2018. Izgradnja produktovoda za transport naftnih derivata od Pojata do Niša. JP TN EIB, EBRD, IPA 10.000.000,00 2018-2020. Plansko rešenje: 9.3. Priprema i početak korišćenja OIE 1. Revitalizacija i rekonstrukcija postojećih MHE u zahvatu prostornog plana (Sveta Petka, Sićevo, Temac), korišćenje postojećih akumulacija kao potencijala za izgradnju MHE (pre svih Bovan, Brestovac, Krajkovac, Bresnica, Selova), izgradnja malih hidroelektrana na već postojećim hidroelektranama (Zavoj, Pirot) i aktivnosti na izgradnji novih MHE na vodotokovima (Tigar, Banjica) Javna preduzeća i institucije JP Eelektroprivreda Srbije Završena je izrada generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti revitalizacije MHE Sveta Petka, MHE Sićevo koje pripadaju Nišavskom upravnom okrugu i MHE Temac koja pripada Pirotskom upravnom okrugu. – Raspisivanje tendera za opremu i radove se očekuje krajem 2014. godine. JP EPS JP EPS, EBRD 3.900.000,00 2015-2019. Završena je izrada Idejnih projekata sa studijom opravdanosti za izgradnju MHE korišćenjem postojećih akumulacija kao potencijala za izgradnju MHE i to: MHE Bovan koja pripada Nišavskom upravnom okrugu i MHE Selova, koja pripada Topličkom upravnom okrugu. – Raspisivanje tendera za opremu i radove se očekuje tokom 2015. godine. JP EPS, EBRD 5.400.000,00   Urađena je tehnička dokumentacija za MHE Banjica. JP EPS 10.900.000,00   Planirana izgradnja MHE Zavoj i MHE Pirot. JP EPS 1.800.000,00   U toku je izrada Generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti za MHE za koje je konkurs raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike a pripada RPP Nišavskom okrugu – MHE Sokolovac. JP EPS 3.500.000,00   Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac U toku je izrada glavnih projekata za revitalizaciju i rekonstrukciju MHE u zahvatu prostornog plana (Sveta Petka, Sićevo, Temac): O: JP EPS, Pr: ED „Jugoistok” Niš, EBRD       MHE Sićevo EBRD 290.918.040,00     MHE Sveta Petka EBRD 111.789.600,00     Opština Merošina Izrada generalnog projekta sa studijom opravdanosti (Krajkovac): MRE, JLS, EPS JLS, Donatori     1. izrada urbanističke dokumentacije.       2. rešavanje imovinsko pravnih odnosa – izrada projektne dokumentacije.       Opština Blace Ispitivanje vodnog potencijala Jošaničke reke i uvođenje lokacija u katastar MHE. JLS, ME, EPS       Izrada PSO i SO za izgradnju MHE na Jošaničkoj reci.       Izrada PDR za izgradnju MHE na Jošaničkoj reci.       Opština Kuršumlija Izrada generalnih projekata sa studijom opravdanosti MRE, JLS, EPS       1. Izrada urbanističke dokumentacije.       2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.       3. Izrada projektne dokumentacije.       Opština Babušnica Izrada generalnih projekata sa studijom opravdanosti MRE, JLS, EPS       1. Izrada urbanističke dokumentacije.       2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.       3. Izrada projektne dokumentacije.       Opština Bela Palanka Izgradnja 7 malih hidroelektrana na reci Nišavi i 1 na Koritničkoj reci, 1 na Toponičkoj reci i 1 na Crvenoj Reci. Privatni investitori, MRE, JP EPS       2. Revizija spiska lokacija MHE predviđenih Katastrom malih hidroelektrana. Ministarstva Ministarstvo rudarstva i energetike (P): Izrada novog katastra za MHE (A): MRE je objavilo dva obaveštenja o slobodnim lokacijama za izgradnju MHE u koje su uključene JLS iz Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog i to opštine Svrljig, Prokuplje, Kuršumlija, Pirot i Dimitrovgrad i grad Niš na mestima gde je PP JLS-e predviđena izgradnja MHE. O: MRE, Pr: MGSI, JVP SV, RDV, RHMZ, ZZPS, JP EPS, SIEPA, PKS, JLS, privatni investitori IPA 1.500.000,00 2015-2017. Grad Niš (A): Izgradnja 5 MHE na Toponičkoj reci (3), Kutinskoj (1) i Beloj reci (1). O: JLS, privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JVP SV, RDV, RHMZ, ZZPS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Svrljig (A): Izgradnja 3 MHE na Beloj reci (2) i Svrljiškom Timoku (1). O: JLS, privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JVP SV, RDV, RHMZ, ZZPS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Prokuplje (A): Perspektivna izgradnja 3 MHE na Novoselskoj, Brzećkoj i Crnoj reci. O: JLS, privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JVP SV, RDV, RHMZ, ZZPS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Kuršumlija (A1): Perspektivna izgradnja 2 MHE na Dojkinačkoj reci i Vlasini. (A2): Izgradnja 6 MHE u slivu reke Toplice na rekama Banjska (2), Bunjačka (1), Žegrovačka (1), Štavska (1) i na Žutom potoku (1). O: JLS, privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JVP SV, RDV, RHMZ, ZZPS, JP EPS (A1 i A2): sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Pirot (A1): Perspektivna izgradnja 7 MHE na reci Nišavi: MHE Nišava 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Tigar (A2): Izgradnja MHE na Dojkinačkoj reci, Samokovki, Brzećoj reci, Želebiću, Jerešničkoj i Nazaričkoj reci, Lomničkoj reci, Bistričkoj reci i Crnoj reci. O: JLS, privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JVP SV, RDV, RHMZ, ZZPS, JP EPS (A1 i A2): sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Dimitrovgrad A): Izgradnja 5 MHE u slivu reke Nišave na rekama Gradeščica (2), Kamenička (1), Temštica (1) i Vodenička vrla (1). O: JLS, privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JVP SV, RDV, RHMZ, ZZPS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Javna preduzeća i institucije JP Elektroprivreda Srbije Planirane su aktivnosti na reviziji spiska lokacija MHE predviđenih katastrom malih hidroelektrana. JP EPS JP EPS 5.000.000,00   2016-2017. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Revizija spiska lokacija MHE predviđenih Katastrom malih hidroelektrana. O: RRA JUG, RPKN, RJIS, Pr: JL       Opština Doljevac Predvideti lokacije MHE na Južnoj Moravi i Toplici na teritoriji opštine Doljevac. Izrada studije lokacija MHE. JLS, MRE       Opština Gadžin Han Izrada studije lokacija MHE. JLS, MRE   500.000,00   2018. Opština Svrljig Izrada studije lokacija MHE. JLS, MRE   600.000,00     Opština Blace Revizija lokacija MHE na Goličkoj reci. JLS, ME, RHMZ, JVP SV       Izrada studije vodnog potencijala za izgradnju MHE reka Topličkog sliva. JLS, ME, RHMZ, JVP SV       Opština Kuršumlija Izrada studije lokacija MHE. JLS, MRE       Opština Babušnica Izrada studije lokacija MHE. JLS, MRE       Opština Dimitrovgrad Izrada urbanističkih projekata za 12 lokacija predviđenih Katastrom MHE.       3. Pripremne aktivnosti za izgradnju vetroelektrana, pre svega ispitivanje potencijalnih lokacija na obroncima Stare Planine, Suve Planine i Jastrebca, kao i izrada studija prostornog razmeštaja i potencijalnih lokacija vetroelektrana (vetroparkova) sa njihovim potencijalima, kapacitetima i integracijama u elektroenergetski sistem na teritoriji plana Jedinice lokalne samouprave Opština Gadžin Han Izrada studije lokacija vetroelektrana JLS, MRE   200.000,00   2018. 1. Izrada urbanističke dokumentacije.   250.000,00   2018. 2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.   2.000.000,00   2018. 3. Izrada projektne dokumentacije.   250.000,00   2018. Opština Merošina Izrada studije lokacija vetroelektrana JLS, MRE JLS     1. izrada urbanističke dokumentacije. Donatori     2. rešavanje imovinsko pravnih odnosa – izrada projektne dokumentacije.       Opština Ražanj Izrada studije lokacija vetroelektrana JLS, MRE   20.000.000,00   2019. 1. Izrada urbanističke dokumentacije.       2. Rešavanje imovinsko pravnih odnosa.       3. Izrada projektne dokumentacije.       Opština Blace Izrada studije o potencijalima za izgradnju vetroelektrana na planini Jastrebac. JLS, MRE       Izrada planske dokuementacija za izgradnju vetroparkova.       Opština Kuršumlija Izrada studije lokacija vetroelektrana. JLS, MRE       Opština Babušnica Izrada studije lokacija vetroelektrana. JLS, MRE         Opština Bela Palanka Aktivnosti za izgradnju vetroelektrana na potezu Pasarelo na Suvoj Planini i na Šljivovičkom vrhu. Privatni investitori       Aktivnosti na izgradnji vetroelektrane na prostoru sela Gornji Rinj.       4. Izrada studija prostornog razmeštaja, potencijalnih lokacija i mogućnosti korišćenja energije sunca sa potencijalima i načinima eksploatacije i integracije u energetski sistem (solarne elektrane, zagrevanje vode itd,) Ministarstva Ministarstvo rudarstva i energetike (A): Perspektivna izgradnja velikog broja elektrana na sunčevu energiju u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom upravnom okrugu. O: MRE, Pr: MGSI, JLS, JP EPS, privatni investitori sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Aleksinac (A): Status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na sunčevu energiju snage 171.5 kW. O: Privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JLS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Grad Niš A): Status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za 5 elektrana na sunčevu energiju ukupne snage 100 kW. (A): Status povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na sunčevu energiju snage 30 kW. O: Privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JLS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Prokuplje (A): Status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za 2 elektrane na sunčevu energiju ukupne snage 32 kW. (A): Status povlašćenog proizvođača električne energije za 3 elektrane na sunčevu energiju ukupne snage 117 kW. O: Privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JLS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Kuršumlija (A): Status povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na sunčevu energiju snage 30 kW. O: Privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JLS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Babušnica A): Status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na sunčevu energiju snage 50 kW. O: Privatni investitori Pr: MRE, MGSI, JLS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Opština Dimitrovgrad A): Status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za 10 elektrana na sunčevu energiju ukupne snage 895 kW. (A): Status povlašćenog proizvođača električne energije za 2 elektrane na sunčevu energiju ukupne snage 125 kW. O: Privatni investitori, Pr: MRE, MGSI, JLS, JP EPS sredstva privatnog sektora, krediti   2015. Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada studija prostornog razmeštaja, potencijalnih lokacija i mogućnosti korišćenja energije sunca sa potencijalima i načinima eksploatacije i integracije u energetski sistem (solarne elektrane, zagrevanje vode itd). O: RRA JUG, RJIS, Pr: JLS, RHMZ, MGSI       Opština Doljevac Izrada studije lokacija solarnih elektrana. JLS, MRE       Opština Gadžin Han Izrada studije lokacija solarnih elektrana i zagrevanje vode. JLS, MRE   200.000,00   2018. Izrada urbanističke dokumentacije.   250.000, 00   2018. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.   2.000.000, 00   2018. Izrada projektne dokumentacije   250.000, 00   2018. Opština Merošina Izrada studije lokacija solarnih elektrana. JLS, MRE JLS, Donatori     Opština Ražanj Izrada studije lokacija solarnih elektrana. JLS, MRE   1.500.000,00   2019. Izrada urbanističke dokumentacije.       Rešavanje imovinsko pravnih odnosa.       Izrada projektne dokumentacije.       Opština Svrljig Izrada studije lokacija i solarnih elektrana i razmeštaja. JLS, MRE       Opština Blace Izrada studije o potencijalima za izgradnju solarnih parkova na teritoriji Topličkog okruga. JLS, MRE       Izrada planske dokumentacija za izgradnju solarnih parkova. JLS, MRE       Opština Kuršumlija Izrada studije lokacija solarnih elektrana JLS, MRE       1. Izrada urbanističke dokumentacije.       2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.       3. Izrada projektne dokumentacije.       Opština Babušnica Izrada studije lokacija solarnih elektrana JLS, MRE       1. Izrada urbanističke dokumentacije.       2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.       3. Izrada projektne dokumentacije.       Opština Bela Palanka Izgradnja solarnih elektrana u KO Bela Palanka – van varoš i KO Mokra i na drugim lokacijama za koje investitori pronađu interesovanja. Privatni investitori       Opština Dimitrovgrad Rešavanje imovinsko pravnih odnosa državnog poljoprivrednog zemljišta na lokaciji predviđeno PPO Dimitrovgrad kao SE Lukavica kapacieteta 5MW u prvoj fazi i 25MW u drugoj fazi na površini od 76,14 ha O: JLS Dimitrovgrad, Pr: MPZŽS, SPDC-Solar project development doo     1 godina Izrada glavnog projekta izgradnje solarne elektrane Lukavica O: JLS Dimitrovgrad, Pr: SPDC-Solar project development doo     1 godina 5. Izrada studija o mogućnosti korišćenja biomase i drugih kapaciteta OIE lokalnog karaktera Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada studija o mogućnosti korišćenja biomase i drugih kapaciteta OIE lokalnog karaktera. O:JLS, RRA JUG, RJIS, Pr: MGSI       Opština Gadžin Han Izrada studije lokacija za proizvodnju bio mase JLS, MRE   200.000   2018. 1. Izrada urbanističke dokumentacije.   250.000   2018. 2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.   2.000.000   2018. 3. Izrada projektne dokumentacije.   250.000   2018. Opština Merošina Izrada studije o mogućnosti korišćenja biomase. JLS, MRE JLS, Donatori     Opština Ražanj Izrada studije o mogućnosti korišćenja biomase. JLS, MRE   3.000.000,00   2019. Opština Svrljig Izrada studije o mogućnosti korišćenja biomase. JLS, MRE       Opština Blace Izrada studije o potencijalima za korišćenja biomase na području Topličkog okruga. JLS, MRE, JP SŠ       Opština Kuršumlija Izrada studije o mogućnosti korišćenja biomase. JLS, MRE       Opština Babušnica Izrada studije o mogućnosti korišćenja biomase. JLS, MRE       Opština Bela Palanka Izgradnja studije o mogućnosti korišćenja biomase za proizvodnju električne energije i daljinskog grejanja objekata u Beloj Palanci. Privatni investitori, JLS       6. Donošenje zakonske regulative, tehničkih propisa i standarda vezanih za ekonomsku efikasnost na regionalnom i opštinskom nivou, kao i podsticajnih mera na svim nivoima Ministarstva Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) (A): Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i podzakonska akata uređuju oblast OIE i time unapređuju i podstiču rast investicija. O: MRE, Pr: JP u oblasti energetike, Agencija za energetiku     Početi 2015. godine Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Donošenje podsticajnih mera na opštinskom nivou. O: MGSI, Pr: RJIS, RRA JUG, JLS       Opština Gadžin Han Izdvajanje iz budžeta za subvencije za izolovanje stambenih objekata. JLS, MRE   2.000.000,00   2017. Zamena energenata u kotlarnicama.   3.000.000, 00   2017. Stavljanje solarnih kolektora na objektima javne namene.   20.000.000, 00   2017. Opština Ražanj Izdvajanje iz budžeta za subvencije za izolovanje stambenih objekata. JLS   100.000.000,00   2019. Stavljanje solarnih kolektora na objekte javne namene.       Opština Svrljig Izdvajanje iz budžeta za subvencije za izolovanje stambenih objekata. JLS, MRE   5.000.000,00     Zamena energenata u blokovskim kotlarnicama i toplanama.       Stavljanje solarnih kolektora na objekte javne namene.       Opština Blace Donošenje odluke o podsticajima za mere kojima se unapređuje energetska efikasnost objekata. JLS         Tematska oblast: 10. Elektronske komunikacije (Telekomunikaciona mreža) Plansko rešenje: 10.1. Razvoj elektronskih komunikacija 1. Zamena postojećih analognih komutacija (centrala) digitalnim u mrežnim grupama: MG Niš (018): Malča, Sićevo, Toponica, Trupale, Jugbogdanovac, Aleksinac, Donji Krupac, Dobrujevac, Draževac, Kulina, Lužane, Mozgovo, Bela Palanka; MG Prokuplje (027): Žitni Potok, Džigolj, Gornja Jošanica; MG Pirot (010): Strelac, Zvonce, Cerova, Krupac, Trnjana, Velika Lukanja Javna preduzeća i institucije Telekom Srbija a.d. Obezbeđivanje finansijskih sredstava za modernizaciju komutacija. O: TSr, Pr: Izvođači radova i proizvođači uređaja i opreme Sopstvena sredstva TSr 31.634.000,00   2014-2019. god. dinamikom koja je definisana sredstvima Biznis plana TSr Priprema i izrada investiciono tehničke dokumentacije (Tehnička rešenja, Idejni projekti, Glavni projekti implenetacije novih tehnoloških sistema). O: TSr, Pr: Izvođači radova i proizvođači uređaja i opreme       Nabavka i montaža novih uređaja. O: TSr, Pr: Izvođači radova i proizvođači uređaja i opreme         2. Izgradnja novih komutacija (MSAN) u naseljima i delovima naselja: MG Niš (018): Aleksinac, Lužane, Bela Palanka, Dolac, Gadžin Han, Zaplanjska Toponica, Doljevac, Belotinac, Malošište, Mekiš, Orljane, Šainovac, Šarlinac, Pukovac, Niš – Branka Krsmanovića, Niš – Dragiše Cvetkovića; MG Prokuplje (027): Prokuplje – Plehane kuće, Prokuplje – Garić, Prokuplje – Jugopetrol, Ćukovac, Donja Stražava, Donja Rečica; MG Pirot (010): Gnjilan, Pirot – Nova mala, Pirot – Tijabara, Pirot – Mali most, Pirot – Jatagan mala (industrijska zona), Pirot – Senjak Javna preduzeća i institucije Telekom Srbija a.d. Obezbeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju izgradnje. O: TSr, Pr: Izvođači radova i proizvođači uređaja i opreme Sopstvena sredstva TSr 57.822.000,00   2019. god. dinamikom koja je definisana sredstvima Biznis plana TSr Priprema i izrada planske i investiciono tehničke dokumentacije. O: JLS, TSr, Pr: Izvođači radova i proizvođači uređaja i opreme       Nabavka i montaža novih uređaja, izvođenje radova. O: TSr, Pr: Izvođači radova i proizvođači uređaja i opreme       3. Polaganje optičkih kablova: polaganje optičkih kablova za povezivanje novih digitalnih centrala i novih komutacija (MSAN) sa postojećim optičkim kablovima; polaganje optičkog kabla na relaciji Kuršumlija – Merdare. Javna preduzeća i institucije Telekom Srbija a.d. Obezbeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju izgradnje. O: TSr, Pr: Izvođači radova Sopstvena sredstva TSr 137.131.000,00   2019. godina dinamikom koja je definisana sredstvima Biznis plana TSr Priprema i izrada planske i investiciono tehničke dokumentacije dokumentacije. O: JLS, TSr, Pr: Izvođači radova       Nabavka i montaža novih uređaja, izvođenje radova. O: JLS, TSr, Pr: Izvođači radova       4. Izgradnja planiranih baznih stanica mobilnih operatera Telekom – MTS, VIP Mobile i Telenor prema njihovim razvojnim planovima Javna preduzeća i institucije Telekom Srbija a.d. Obezbeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju izgradnje; O: TSr, Pr: MGSI, JLS, Izvođači radova Sopstvena sredstva TSr 1.000.000.000,0   Od 2014. do 2019. god. dinamikom koja je definisana sredstvima Biznis plana TSr Priprema i izrada planske i investiciono tehničke dokumentacije; O: TSr, Pr: MGSI, JLS, Izvođači radova       Nabavka i montaža opreme, izvođenje radova. O: TSr, Pr: MGSI, JLS, Izvođači radova       5. Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala Javna preduzeća i institucije JP Emisiona tehnika i veze Bela Palanka – Veliko Kurilo – Novi antenski stub i sanacija objekta. JP ETV, MTT   7.322.445,00   Kraj 2015. godine Donje Krnjino – Sanacija objekta i antenskog stuba. JP ETV, MTT   1.997.190,00   Kraj 2015. godine Rosomač – Sanacija objekta i antenskog stuba. JP ETV, MTT   2.718.495,00   Kraj 2015. godine Babušnica – Berduj – Sanacija objekta i stuba. Elektro radovi i klimatizacija. JP ETV, MTT   1.520.357,00   Kraj 2016. godine Basara – Sanacija objekta i stuba. Elektro radovi i klimatizacija. JP ETV, MTT   1.806.920,89   Kraj 2016. godine Činiglavci – Sanacija objekta i stuba. Elektro radovi i klimatizacija. JP ETV, MTT   1.460.660,00   Kraj 2016. godine Kardašnica – Sanacija objekta i stuba. Elektro radovi i klimatizacija. JP ETV, MTT   1.642.917,00   Kraj 2016. godine Gadžin Han-Mosor – Sanacija objekta i stuba. Elektro radovi i klimatizacija. JP ETV, MTT   1.401.227,00   Kraj 2016. godine Kuršumlija – Sanacija objekta i stuba. Elektro radovi i klimatizacija. JP ETV, MTT   1.979.580,00   Kraj 2016. godine Tematska oblast: 11. Komunalne delatosti Plansko rešenje: 11.1. Integralno upravljanje komunalnim otpadom 1. Izgradnja regionalnih sanitarnih deponija za Nišavski i Toplički upravni okrug Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Učešće u aktivnostima predviđenim usvojenim Regionalnim planom upravljanja otpadom i međuopštinskim Ugovorom u koje spadaju: Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS JPP, Budžet RS, Budžet JLS   / Izrada plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac. Izbor tehnologije koja će biti primenjena u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”. Izrada urbanističkog projekta za urbanističku razradu PDR. Rešavanje vlasništva nad lokacijom regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”. Pribavljanje dozvola. Izrada projektne dokumentacije za regionalni centar za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac. Izrada regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”.       Opština Doljevac Izrada plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS JPP   / Izbor tehnologije koja će biti primenjena u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”.       Izrada urbanističkih projekata za urbanističku razradu PDR.       Rešavanje vlasništva nad lokacijom regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”.       Pribavljanje dozvola.       Izrada projektne dokumentacije za regionalni centar za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac.       Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”.       Opština Gadžin Han Izrada PDR regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac sa izradom projektne dokumentacije. JLS, RRA JUG, MGSI, MPSŽS JPP   2018. Grad Niš Projekat „Regionalni centar za upravljanje otpadom Keleš-JPP” usvojen Rešenjem Gradskog veća grada Niša broj 1482-5/2013-03 od 28. 10. 2013. godine i Rešenjem o izmeni i dopuni Rešenja broj 1603-2/2013-03 od 23. 11. 2013. godine. O: RRA Jug, Pr: grad Niš i opštine Ražanj, Aleksinac, Sokobanja, Merošina, Svrljig, Gadžin Han i Doljevac. JLS Niš 66,22%, JLS Doljevac 4,7%, JLS Aleksinac 13,22%, JLS Sokobanja 4,18%, JLS Svrljig 3,65%, JLS Merošina 3,57%, JLS Ražanj 2,4% i JLS Gadžin Han 2,15%. 12.998.179,91   Vreme realizacije projekta je 10 (deset) meseci. Opština Merošina Izrada PDR regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac. Regionalni savet za upravljanje otpadom Nišavskog upravnog okruga, RRA Jug, MPZŽS, MGSI       Opština Svrljig Izrada plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS JPP     Izbor tehnologije koja će biti primenjena u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”.       Izrada urbanističkih projekata za urbanističku razradu PDR.       Rešavanje vlasništva nad lokacijom regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”.       Pribavljanje dozvola.       Izrada projektne dokumentacije za regionalni centar za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac.       Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš”.       Opština Blace Izrada Regionalne strategije za upravljanje otpadom za Toplički okrug. O: JLS Prokuplje, Blace, Kuršumlija i Žitorađa       Izrada studije za izbor lokacije regionalnog centra za upravljanje otpadom, lokacije reciklažnih dvorišta i tansfer stanica.       Izrada planske dokumentacije za izgradnju regionalne deponije.       Izrada planske dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta.       Eksproprijacija zemljišta za lokacije objekata deponija.       Opština Kuršumlija Izbor lokacije regionalnog centra za upravljanje otpadom. Koordinaciono telo za upravljanje otpadom Topličkog regiona, JLS, MGSI, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS, Donacije   / Izrada regionalne strategije upravljanja otpadom Topličkog upravnog okruga.       Izbor tehnologije koja će biti primenjena u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom.       Izrada plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom.       Rešavanje vlasništva nad lokacijom regionalnog centra za upravljanje otpadom.       Pribavljanje dozvola.       Izrada projektne dokumentacije za regionalni centar za upravljanje otpadom.       Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom.       Opština Bela Palanka Izgrađena regionalna deponija za Pirotski upravni okrug Sve četiri JLS Pirotskog upravnog okruga Budžet RS, Evropska donacija     Završeno 2. Izrada projektne dokumentacije za zatvaranje, sanaciju i remedijaciju postojećih nesanitarnih deponija na teritoriji Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, sa predmerom i predračunom troškova i strateškom procenom uticaja na životnu sredinu Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Glavni projekat za sanaciju i rekultivaciju deponije čvrstog komunalnog otpada u Aleksincu izrađen. /   77.093.466,81   Usvojen 2012. god. Opština Doljevac Izrada izmena projekta za zatvaranje, sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije „Bubanj”. JLS Niš, JLS Doljevac, JKP, JP Direkcija za izgradnju, MPZŽS Budžet grada Niša, Donacije   / Opština Gadžin Han Definisanje lokacija reciklažnog dvorišta urbanističkom dokumentacijom. JLS, JKP   500.000,00   2018. Grad Niš Projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije „Bubanj”. JLS   Rok za izvođenje radova na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije „Bubanj” od 2010-2014. godine Opština Ražanj Izrada projekta za sanaciju deponije u Lipopvcu i Ražnju. JLS   20.000.000,00   2019. Opština Svrljig Izrada projekta za zatvaranje, sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije. JLS, JKP, JP direkcija za izgradnju JLS, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS, Donacije   / Opština Blace Izrada tehničke dokumentacije za zatvaranje, sanaciju i remedijaciju nesanitarne deponije „Međuhana” sa izradom strateške procene uticaja na životnu sredinu. JLS, JKP       Opština Kuršumlija Revizija projekta za zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju postojeće nesanitarne deponije „Lakovski bregovi” Kuršumlija. JLS, JKP, JP Direkcija za izgradnju, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS, Donacije 100.000.000,00     Opština Babušnica Sanacija i rekultivacija postejećeg smetlišta na lokaciji ,,Kruška” prema revidiranoj projektnoj dokumentaciji. O:JLS Pr: JKP ,MPZŽS Budžet JLS, Budžet RS, Donacije     Opština Bela Palanka Izrada glavnog projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije (smetlišta) komunalnog otpada u Beloj Palanci. JKP, JLS Budžet RS, Budžet JLS   1 godina Zatvaranje i sanacija postojeće deponije prema Glavnom projektu sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije (smetlišta) komunalnog otpada u Beloj Palanci.           3. Određivanje lokacija za transfer stanice (TS) i reciklažna dvorišta (RD) na teritoriji Prostornog plana (na teritoriji Nišavskog upravnog okruga okruga 1 TS u opštini Aleksinac i 6 RD u opštinama Ražanj, Merošina, Doljevac, Niška Banja, Gadžin Han i Svrljig; na teritoriji Topličkog upravnog okruga 1 TS u opštini Kuršumlija i 2 RD u opštinama Blace i Žitorađa; na teritoriji Pirotskog upravnog okruga 2TS u opštinama Dimitrovgrad i Bela Palanka i 1 RD u Babušnici) Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Planom generalne regulacije Aleksinca definisana je lokacija transfer stanice u neposrednoj blizini postojeće opštinske deponije za koju je izrađen i usvojen Glavni projekat za sanaciju i rekultivaciju. /   93.785.000,00   Usvojen 2014. god. Opština Doljevac Definisanje lokacije reciklažnog dvorišta urbanističkom dokumentacijom. JLS, JKP Budžet JLS   / Grad Niš Regionalni plan upravljanja otpadom za Niški region. JLS Niš, Ražanj, Aleksinac, Sokobanja, Merošina, Svrljig, Gadžin Han i Doljevac.   / Opština Merošina Izrada plana generalne regulacije naselja Merošina (definisanje lokacija reciklažnog dvorišta). JLS JLS, Donatori   / Opština Ražanj Definisanje lokacije za transfer stanice i reciklažnog dvorišta urbanističkom dokumentacijom. JLS, JKP   5.000.000,00 2019. Opština Svrljig Definisanje lokacije reciklažnog dvorišta urbanističkom dokumentacijom. JLS Budžet JLS     / Opština Blace Izrada regionalne strategije za upravljanje otpadom za Toplički okrug. JLS, MGSI       Izrada studije za izbor lokacije regionalnog centra za upravljanje otpadom, lokacije reciklažnih dvorišta i tansfer stanica.       Izrada planske dokumentacije za izgradnju dva reciklažna dvorišta.       Opština Kuršumlija Definisanje lokacije transfer stanice urbanističkom dokumentacijom. JLS       Opština Babušnica Izrada urbanističkog projekta za lokaciju reciklažnog dvorišta u Babušnici (predviđena PGR Babušnica). O: JLS, Pr: JKP Budžet JLS     Izrada urbanističkog projekta za lokaciju transfer stanice u Babušnici (Predviđena PPO Babušnice).       Opština Bela Palanka Izbor lokacije transfer stanice sa potrebnom urbanističkom dokumentacijom. Transfer stanicu locirati na mestu stare deponije. JLS, JKP Budžet RS, budžet JLS   2 godine 4. Plansko determinisanje sistema primarne selekcije i prikupljanja otpada u gradskim i seoskim sredinama Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom. JLS Budžet JLS 150.000,00   Izrađen nacrt PUO, očekuje se usvajanje do kraja 2015. godine Opština Doljevac Sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom i edukacija stanovništva o selekciji i prikupljanju otpada. JLS, JKP       Opština Gadžin Han Sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom i edukacija stanovništva o slekciji i prikupljanja otpada. JLS, JKP   300.000,00   2018. Grad Niš U gradu Nišu nije uspostavljen sistem primarne separacije komunalnog otpada u domaćinstvima. JKP „Mediana” Niš u saradnji sa ugostiteljskim objektima na 3 lokacije u gradu obavlja sakupljanje reciklabilnog otpada koji se kasnije razdvaja i sortira u Radnoj jedinici „Reciklažni centar” i takav otpad ne dospeva na deponiju. Takođe, ovo komunalno preduzeće je, na više lokacija u gradu, postavilo tipske posude za prikupljanje plastičnog i metalnog otpada. JKP       Izgradnjom regionalne deponije i postrojenja za tretman otpada biće definisana tehnologija tretmana otpada na novoj sanitarnoj deponiji, kao i način razdvajanja reciklabilnog otpada.       Opština Merošina Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom. JLS, JP Direkcija za izgradnju Budžet JLS, Donatori   / Opština Ražanj Sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom i edukacija stanovništva o selekciji i prikupljanju otpada. JLS, JKP   15.000.000,00   2019. Opština Svrljig Revizija lokalnog plana upravljanja otpadom. JLS, JKP Budžet JLS   2016. Opština Blace Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom. JLS, JKP       Izrada lokalnog ekološkog akcionog.       Opština Kuršumlija Sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom i edukacija stanovništva o selekciji i prikupljanju otpada. JLS, JKP Budžet JLS       Opština Babušnica Sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom. O: JLS, Pr: JKP Budžet JLS     Uvođenje primarne separacije- projekat „Čista životna sredina za bolji život”.       Nabavka i raspoređivnje 400 kontejnera 1,1 m3 u seoskim naseljima prema Lokalnim planu upravljanja otpadom.       Opština Bela Palanka Izrađen plan lokalnog upravljanja. JLS Budžet JLS     1 godina 5. Izgradnja reciklažnih postrojenja za preradu otpada iz sva tri upravna okruga u neposrednoj blizini lokacije postojeće i planiranih regionalnih deponija Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Učešće u aktivnostima predviđenim usvojenim Regionalnim planom upravljanja otpadom i međuopštinskim ugovorom. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS JPP, Budžet RS, Budžet JLS     Opština Doljevac Izrada urbanističke dokumentacije za izgradnju reciklažnih postrojenja za preradu otpada. JLS, JKP, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS, Donacije     Izrada projekta reciklažnih postrojenja za preradu otpada.       6. Zatvaranje i sanacija lokalnih smetlišta u ruralnim područjima Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada popisa lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. JLS Budžet JLS     Izrada projekata zatvaranja i sanacije lokalnih smetlišta u ruralnim produčjima.       Opština Doljevac Izrada popisa lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. JLS, JKP Budžet JLS     Izrada projekata zatvaranja i sanacije lokalnih smetlišta u ruralnim produčjima.       Opština Gadžin Han Izrada popisa lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. JLS, JKP   3.000.000,00   2018. Izrada projekata zatvaranja i sanacije lokalnih smetlišta u ruralnim produčjima.       Grad Niš Programom održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja, na godišnjem nivou se planira uklanjanje divljih deponija, postavljanje adekvatnog mobilijara i ozelenjavanje na određenim prioritetnim lokacijama. JLS, JKP „Medijana” Niš JKP „Gorica” Niš, i gradske opštine   / Opština Merošina Izrada popisa lokalnih smetlišta u ruralnom području. JLS, JP-Direkcija za izgradnju JLS, Donatori     Izrada projekta zatvaranja i sanacije lokalnog smetlišta u ruralnim područjima.       Opština Ražanj Izrada popisa lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. JLS, JKP   20.000.000,00   2019. Izrada projekta zatvaranja i sanacije lokalnih smetlišta u ruralnim područjima.       Opština Svrljig Izrada popisa lokalnih smetlišta u seoskim područjima. JLS, JKSP Budžet JLS   2017. Izrada projekta zatvaranja i sanacije lokalnih smetlišta u seoskim područjima.       Opština Blace Izrada elaborata za zatvaranje i sanaciju lokalnih smetlišta u ruralnim podučjima. JLS, JKP       Izvođenje radova na zatvaranju i sanaciji lokalnih smetlišta.       Opština Kuršumlija Izrada popisa lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. JLS, JKP Budžet JLS     Izrada projekta zatvaranja i sanacije lokalnih smetlišta u ruralnim područjima.       Opština Babušnica Izrada katastra lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. O: JLS, Pr: JKP Budžet JLS     Izrada projekta zatvaranja i sanacija lokalnih smetlišta u ruralnim područjima.       Opština Bela Palanka Izrada propisa lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. JKP, JP za građevinsko zemljište i izgradnju Budžet JLS     2 godine Plansko rešenje: 11.2. Upravljanje opasnim otpadom 1. Izgradnja regionalnog skladišta opasnog otpada na području Nišavskog upravnog okruga Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Učešće u aktivnostima predviđenim usvojenim Regionalnim planom upravljanja otpadom i međuopštinskim ugovorom u koje spadaju: Izbor lokacije, izrada urbanističkog plana, izrada projekta. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS Javno-privatno partnerstvo, Budžet RS, Budžet JLS   / Opština Doljevac Izbor lokacije regionalnog skladišta. Izrada urbanističkog plana za izgradnju regionalnog skladišta. Izrada projekta za izgradnju regionalnog skladišta. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS   / Opština Gadžin Han Izbor lokacije regionalnog skladišta. Izrada planskih dokumenata i planske dokumentacije. JLS, RRA, JUG, MGSI, MPŽS   2018. Opština Svrljig Izbor lokacije regionalnog skladišta. Izrada urbanističkog plana za izgradnju regionalnog skladišta. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS   / Opština Kuršumlija Izbor lokacije regionalnog skladišta. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS Budžet RS, Budžet JLS   / Izrada urbanističkog plana za izgradnju regionalnog skladišta. MGSI, MPZŽS       Izrada projekta za izgradnju regionalnog skladišta.       Opština Babušnica Izbor lokacije regionalnog skladišta. Izrada urbanističkog plana za izgradnju regionalnog skladišta. Izrada projekta za izgradnju regionalnog skladišta. Regionalni savet za upravljanje otpadom Niškog regiona, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS   / Opština Bela Palanka Izbor lokacije za regionalno skladište. Regionalni savet za upravljanje otpadom Pirotskog okruga Budžet JLS     / 2. Preusmeravanje ukupnih tokova opasnog otpada na Regionalno skladište opasnog otpada na području Nišavskog upravnog okruga Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Kontrola odlaganja opasnog otpada. MPZŽS, JLS, JKP Budžet RS, Budžet JLS   / Opština Doljevac Kontrola odlaganja opasnog otpada. JLS, JKP Budžet JLS   / Opština Ražanj Kontrola odlaganja opasnog otpada JLS, JKP   100.000,00   2019. Opština Svrljig Kontrola odlaganja opasnog otpada. JLS Svrljig, JKSP Budžet JLS   2017. Opština Blace Uspostavljanje mehanizama za kontrolu tokova opasnog otpada. JLS, JKP   / Opština Kuršumlija Kontrola odlaganja opasnog otpada. JLS, JKP Budžet JLS   / Opština Babušnica Kontrola odlaganja opasnog otpada. O: JLS, Pr: JKP Budžet JLS     Opština Bela Palanka Kontrola odlaganja opasnog otpada. JKP, JLS Budžet JLS   1 godina 3. Izgradnja stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava (baterija, akumulatora, otpadnih ulja, otpadnih električniih i elektronskih aparata) koje mogu biti uz centre za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada na nivou svake opštine Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Izrada projekta za izgradnju stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstva. JLS, JKP, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS   / Izgradnja stanica.       Opština Doljevac Izrada projekta za izgradnju stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava. JLS, JKP, MPZŽS Budžet JLS   / Opština Gadžin Han Izrada projekta za izgradnju stanica za odvojeno skupljanje opasnog otpada iz domaćinstava. JLS, JKP, MPZŽS   700.000,00   2018. Opština Ražanj Izrada projekta za izgradnju stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava. JLS, JKP, MPZŽS   20.000.000,00   2019. Opština Svrljig Izrada projekta za izgradnju stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava. Opština Svrljig, JKSP, MPZŽS Budžet JLS 600.000,00   2016. Opština Blace Izrada tehničke dokumentcije za izgradnju stanice za odvojeno sakupljanje opasanog otpada. JLS, JKP   / Obezbeđivanje lokacije i rešavanje imovinsko pravnih odnosa.       Izgradnja stanice za prikupljanje opasnog otpada u Blacu.       Opština Kuršumlija Izrada projekta za izgradnju stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava. JLS, JKP, MPZŽS Budžet JLS   / Opština Babušnica Izrada projekta za izgradnju stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstva. JLS, JKP, PZŽ Budžet JLS   / Opština Bela Palanka Izrada projekta za izgradnju stanica za sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstva. JLS, JKP Budžet JLS     1 godina Tematska oblast: 12. Životna sredina Plansko rešenje: 12.1. Održivo i racionalno korišćenje zemljišta 1. Sistematsko praćenje kvaliteta zemljišta Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Identifikacija lokacija za sistematsko praćenje. Izrada Programa monitoringa zemljišta, redovan monitoring. MPZŽS, JLS, donatori Budžet RS, Budžet JLS, donacije     Opština Doljevac Izrada programa monitoringa zemljišta, redovan monitoring. MPZŽS, JLS, stručne organizacije – instituti       Opština Gadžin Han Izrada programa monitoringa zemljišta, redovan monitoring. JLS, MPZŽS   700.000,00   2018. Grad Niš Program sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Niša za 2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i „Institut vatrogas” d.o.o. Novi Sad, ugovor br. 05-62/14, od 21. 01. 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 1.067.976,00   2015. Opština Ražanj Izrada i realizacija Plana praćenja kvaliteta prirodnih resursa; Redovne analize kvaliteta zemljišta. JLS, MPZŽS, JKP „Komunalac”, donatori   5.000.000,00   2019. Opština Svrljig Izrada programa monitoringa zemljišta, redovan monitoring . MPZŽS, JLS, instituti       Opština Blace Izrada programa monitoringa zemljišta, redovan monitoring. JLS, MPZŽS       Opština Babušnica Izrada programa monitoringa zemljišta, redovan monitoring. MPZŽS, JLS, JKP „Komunalac”, donatori       Opština Dimitrovgrad Monitoring zemljišta. MPZŽS Budžetski fond zaštite životne sredine opštine Dimitrovgrad       2. Rekultivacija područja u priobalju reka na kojima se vrši eksploatacija peska i šljunka kao i na pozajmištima zemlje za izgradnju puteva Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Identifikacija područja za rekultivaciju. Izrada programa rekultivacije i tehničke dokumentacije. MPZŽS, JLS, donatori Budžet RS, Budžet JLS, donacije     Opština Doljevac Rekultivacija zemljišta u javnoj svojini. MPZŽS, JLS, JKP Doljevac, donatori   2.000.000   2021. Opština Gadžin Han Rekultivacija zemljišta. JLS, MPZŽS   5.000.000   2018. Opština Merošina Rekultivacija zemljišta. MPZŽS, JLS, JP-Direkcija za izgradnju opštine Merošina, donatori JLS, Donatori     Opština Ražanj Rekultivacija zemljišta. JLS, MPZŽS, JKP Komunalac, donatori   15.000.000,00   2019. Opština Blace Rekultivacija zemljišta. JLS, MPZŽS       Opština Babušnica Rekultivacija zemljišta. MPZŽS, JLS, JKP Komunalac, donatori       Opština Bela Palanka Rekultivacija zemljišta. Izvođači radova, JLS, MPZŽS       Po završetku radova 3. Uspostavljanje sistema za pravilno upravljanje komunalnim otpadom Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Učešće u inicijalnim troškovima regionalnog sistema za upravljanje otpadom obezbeđivanje zemljišta, izrada projektne dokumentacije i izgradnja transfer stanice. Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom. Regionalni savet za upravljanje otpadom, RRA JUG, JLS, MGSI, MPZŽS, donatori Javno – privatno partnerstvo, Budžet RS, Budžet JLS, donacije     Opština Doljevac Revizija lokalnog i regionalnog plana upravljanja otpadom. MPZŽS, JLS, JKP Doljevac       Opština Gadžin Han Revizija regionalnog plana upravljanja otpadom. JLS, MPZŽS   300.000,00   2018. Revizija Regionalnog plana upravljanja otpadom. MPZŽS, JLS, JP-Direkcija za izgradnju opštine Merošina         Opština Ražanj Revizija Regionalnog plana upravljanja otpadom. JLS, MPZŽS, JKP Komunalac   20.000.000,00   2019. Opština Svrljig Revizija Regionalnog plana upravljanja otpadom. MPZŽS, JLS, javno komunalno stambeno preduzeće Svrljig       Opština Blace Izrada regionalnog plana upravljanja otpadom. JLS, MPZŽS, JKP       Opština Kuršumlija Edukacija stanovništva za pravilno upravljanje otpadom i selekcija otpada. JLS, Javno komunalno preduzeće, NVO, GIZ       Opština Babušnica Izgradnja reciklažnog dvorišta. Revizija Regionalnog plana upravljanja otpadom. MPZŽS, JLS, JKP Komunalac       Opština Dimitrovgrad Implementacija Plana upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za opštinu. MPZŽS Budžetski fond zaštite životne sredine, Fondovi EU, Donacije       4. Kontrola upotrebe agrohemijskih sredstava u poljoprivredi Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. MPZŽS, JLS Budžet RS, Budžet JLS     Opština Doljevac Primena mera iz Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu. MPZŽS, JLS       Opština Gadžin Han Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. JLS, MPZŽS   400.000,00   2016. Opština Merošina Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. JLS, MPZŽS JLS     Opština Ražanj Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. JLS, MPZŽS   5.000.000,00   2019. Opština Svrljig Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. MPZŽS, JLS       Opština Blace Izrada plana kontrole upotrebe agrohemisjkih sredstava u poljoprivredi. JLS, MPZŽS       Edukacija poljoprivrednika.       Opština Babušnica Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. MPZŽS, JLS       Opština Bela Palanka Primena mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. MPZŽS, JLS       Opština Dimitrovgrad Edukacija poljoprivrednika. JLS Dimitrovgrad, Služba za poljoprivredu         5 Uklanjanje divljih deponija Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Uklanjanje deponija i sanacija zemljišta. JLS Budžet JLS     Opština Doljevac Uklanjanje divljih deponija na osnovu Lokalnog plana upravljanja otpadom . JLS, JKP Doljevac       Opština Gadžin Han Uklanjanje deponija i sanacija zemljišta. JLS   3.000.000,00   2017. Opština Merošina Uklanjanje deponija i sanacija zemljišta. JLS, JP-Direkcija za izgradnju opštine Merošina Budžet JLS, Donatori     Opština Ražanj Uklanjanje deponija i sanacija zemljišta. JLS, JKP Komunalac   5.000.000,00   2019. Opština Svrljig Uklanjanje deponija i sanacija zemljišta. JLS, JKSP Svrljig   2.000.000,00   2017. Opština Blace Identifikacija i uklanjanje divljih deponija. JLS, JKP       Opština Kuršumlija Kontinuirano uklanjanje divljih deponija. JLS, JKP       Opština Babušnica Uklanjanje deponija i sanacija zemljišta. JLS, JKP „Komunalac”       Opština Bela Palanka Uklanjanje divljih deponija i sanacija zemljišta. JKP „Komnis”, JLS       Opština Dimitrovgrad Mapiranje divljih deponija i sanacija i rekultivacija zemljišta. MPZŽS Budžetski fond zaštite životne sredine opštine Dimitrovgrad       6. Zaštita zemljišta od pojave erozije Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Sprovođenje antierozionih mera u skladu sa Planom za proglašenje erozionih područja 2008. godine. JLS, JP SŠ, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS     Opština Gadžin Han Izrada karte zemljišta ugroženog erozijom. JLS   100.000,00     Opština Svrljig Izrada karte zemljišta ugroženog erozijom. JLS       Opština Blace Izrada karte zemljišta ugroženog erozijom. JLS, JP SŠ       Opština Babušnica Izrada karte zemljišta ugroženog erozijom. JLS       Opština Bela Palanka Pošumljavanje. MPZŽS, JLS         Opština Dimitrovgrad Izrada katastra erozivnih područja na teritoriji opštine Dimitrovgrad. JP SŠ, JLS Dimitrovgrad       7. Smanjenje rizika od udesa pri transportu opasnih materija Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Praćenje kvaliteta zemljišta duž značajnih saobraćajnica i procena rizika od udesa. JLS, MGSI, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS     Zabrana/ograničavanje transporta opasnih materija na pojedinim deonicama (npr. deo državnog puta II A – 217 pored Bovanskog jezera).       Opština Gadžin Han Praćenje kvaliteta zemljišta i procena rizika od udesa. JLS, Stručne organizacije   200.000,00   2018. Opština Merošina Praćenje kvaliteta zemljišta i procena rizika od udesa. JLS, JP-Direkcija za izgradnju opštine Merošina, stručne organizacije JLS, Donatori     Opština Svrljig Praćenje kvaliteta zemljišta i procena rizika od udesa. JLS, Javno komunalno stambeno preduzeće Svrljig, stručne organizacije   1.000.000,00   2015. Opština Blace Praćenje kvaliteta zemljišta i procena rizika od udesa. JLS, JKP, MUP       Opština Babušnica Praćenje kvaliteta zemljišta i procena rizika od udesa. JLS, JKP „Komunalac”, stručne organizacije         Procene rizika od udesa na teretnom terminalu železničke stanice Dimitrovgrad. ŽS         Plansko rešenje: 12.2. Zaštita prirodnih vrednosti, šuma i šumskog zemljišta 1. Poštovanje propisanih mera za zaštićena prirodna dobra Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Razmatranje potrebe stavljanja pod zaštitu nekih prirodnih celina na teritoriji opštine (šume i lovišta na Ozrenu-Leskoviku, Bukoviku i Malom Jastrepcu). JLS, ZZPS, MPZŽS Budžet RS, Budžet JLS     Opština Doljevac Izrada elaborata za pokretanje postupka za stavljanje pod zaštitu pojedinih oblasti na teritoriji opštine. JLS, Konsultanske kompanije   300.000,00   2017. Opština Gadžin Han Uvođenje kazni za nepoštovanje mera za zaštitu prirodnih dobara. JLS, MPZŽS   100.000,00   2018. Grad Niš Realizacija Programa promocije i razvoja organske poljoprivrede u seoskim naseljima Grada Niša u zaštićenom prirodnom dobru. JLS Niš, ZZPS Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 500.000,00   2015. Priprema predloga akta o proglašenju zaštićenog područja i izrada Studije o zaštiti spomenika prirode „Lalinačka Slatina”. JLS Niš, ZZPS i MPZŽS Budžet grada Niša     2015. Opština Merošina Uvođenje kazne za nepoštovanje mera za zaštitu prirodnih dobara. MPZŽS, ZZPS, JLS JLS     Opština Svrljig Uvođenje kazni za nepoštovanje mera za zaštitu prirodnih dobara. MPZŽS, ZZPS       Opština Blace Edukacija javnosti o obavezi poštovanja propisanih mera i značaju zaštite prirodnih dobara. MPZŽS       Opština Babušnica Uvođenje kazni za nepoštovanje mera za zaštitu prirodnih dobara MPZŽS, ZZPS       Opština Dimitrovgrad Rigoroznija kaznena politika. Nadležne inspekcijske službe         2 Rekultivacija i revitalizacija šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Povećanje nivoa pošumljenosti na teritoriji opštine i rekultivacija i revitalizacija šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta. MPZŽS, JP SŠ, JLS, NVO Budžet RS, Budžet JLS     Opština Doljevac Rekultivisanje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini. JLS, MPZŽS, NVO   2.000.000,00   2021. Povećanje pošumljenosti ogolelih površina u višim delovima opštine.   1.500.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Povećanje nivoa pošumljenosti na teritoriji opštine. JLS, MPZŽS, SŠ   15.000.000,00   2018. Opština Merošina Povećanje nivoa pošumljenosti na nivou opštine. MPZŽS, JP SŠ, JLS, NVO JLS, Donatori     Opština Svrljig Povećanje nivoa pošumljenosti na teritoriji opštine. MPZŽS, SŠ, JLS, NVO       Opština Blace Izrada programa rekultivacije i revitalizacije poljoprivrednog zemljišta i istražni radovi za potrebe izrade programa. JLS, MPZŽS       Opština Babušnica Povećanje nivoa pošumljenosti na teritoriji opštine. MPZŽS, SŠ, JLS, NVO       Opština Bela Palanka Pošumljavanje na teritoriji opštine. SŠ, MPZŽS, JLS       Opština Dimitrovgrad Pošumljavanje. MPZŽS, SŠ, JLS, NVO       3. Uvećanje zelenih površina u naseljenom području i urbanim centrima, i očuvanje i unapređenje postojećih zelenih površina Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Preispitivanje postojećih urbanističkih planova i eventualne izmene sa propisivanjem pravila izgradnje i uređenja kojima se čuvaju, unapređuju i proširuju postojeće zelene površine. O: JLS Budžet JLS, donacije     Zakonsko regulisanje obima poštovanja planom propisanih uslova uređenja prostora oko objekta. O: MGSI, MPZŽS, ZZPS       Opština Doljevac Uvođenje „Zelenog Telefona” radi sprečavanja nepropisnog odlaganja otpada i parkiranja na zelenim površinama. JLS, MPZŽS, donatori   1.500.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Zatravljivanje i održavanje zelenih površina. JLS   800.000,00   2016. Grad Niš Realizacija Programa uređenja međublokovskog zelenila u cilju unapređenja životne sredine. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i JKP „Gorica”, Ugovor br. 2072/2014-01, od 10. 6. 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 16.500.000,00   2015. Realizacija Programa uređenja Spomen parka Bubanj i održavanje spomenika prirode. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i JKP „Gorica”, Ugovor br. 2084/2014-01, od 13. 6. 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 3.849.991,23   2015. Realizacija Projekta uređenja prostora u okviru školskog dvorišta, kao nastavno sredstvo. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine, PMF, ZZPS i organizacija izabrana sprovođenjem postupka javne nabavke Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 600.000,00   2015. Realizacija Programa ozelenjavanja dvorišta školskih i predškolskih ustanova u cilju smanjenja nivoa buke i aerozagađenja. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i organizacija izabrana sprovođenjem postupka javne nabavke Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 3.480.000,00   2015. Opština Merošina Zatravljivanje i održavanje zelenih površina. JLS, JP-Direkcija za izgradnju opštine Merošina JLS     Opština Svrljig Zatravljivanje i održavanje zelenih površina. JLS, JKSP Svrljig   2.000.000,00   2015. Opština Kuršumlija Uređenje gradskog parka. JLS, JKP, Direkcija za izgradnju       Formiranje novih parkovskih površina u gradskoj zoni.       Opština Babušnica Zatravljivanje i održavanje zelenih površina. JLS, JKP „Komunalac”       Opština Bela Palanka Očuvanje postojećih zelenih površina u gradskom parku i parku Vrelo i zatravljivanje. JLS, JKP „Komnis”       Opština Dimitrovgrad Uređenje i održavanje zelene površine pored železničke stanice. JP Direkcija za izgradnju Dimitrovgrad         4 Rekultivacija degradiranih prostora Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Identifikacija prostornih celina za rekultivaciju (osim opštinske deponije), izrada tehničke dokumentacije. MPZŽS, JLS Budžet RS, Budžet JLS     Opština Doljevac Uređenje kompleksa Maloških bara i rekultivacija degradiranog zemljišta u priobalju Južne Morave radi razvoja lovnog, ribolovnog i akva turizma. JLS, JP Direkcija, MPZŽS, donatori   50.000.000,00   2023. Opština Gadžin Han Rekultivacija prostora. JLS, MPZŽS   5.000.000,00   2018. Opština Svrljig Rekultivacija prostora. JLS, MPZŽS       Opština Blace Rekultivacija zemljišta na lokaciji na kojoj se planira izgradnja PPOV Blace. JLS, MPZŽS       Opština Babušnica Rekultivacija prostora. JLS, MPZŽS       Opština Dimitrovgrad Rekultivacija prostora oko rudnika uglja Mazgoš. JLS, MPZŽS         Plansko rešenje: 12.3. Zaštita kvaliteta života 1. Praćenje kvaliteta svih parametara života u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovnika, naročito na mestima gde postoji intenzivno narušavanje kvaliteta životne sredine (u blizini većih infrastrukturnih koridora, industrijskih objekata, deponija) Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke radi zaštite naselja koja se nalaze uz saobraćajnice i prugu. MPZŽS, JLS, MGSI, ZZPS, ovlašćene organizacije Budžet RS, Budžet JLS     Opština Doljevac Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke. JLS, MPZŽS, instituti   2.000.000,00   Kontinuirana aktivnost Opština Gadžin Han Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke. JLS, MPZŽS   1.000.000,00   2016. Grad Niš Realizacija Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2013/2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i „MD Projekt institut” d.o.o. Niš, Ugovor br. 05-33/14, od 15. januara 2014. godine. Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 1.689.600,00   2015. Realizacija Programa praćenja aktivnosti radionuklida u zemljištu i u životnoj sredini na teritoriji Grada Niša za 2013/2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i ZZZR„Niš”, Ugovor br. 05-45/14, od 17. januara 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 840.00,00   2015. Realizacija Programa kontrolnog monitoringa nivoa nejonizjućih zračenja u životnoj sredini, određivanje elektromagnetno ugroženih područja na teritoriji Grada Niša za 2013/2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i „Institut Vatrogas” d.o.o. Novi Sad, Ugovor br. 05-63/14, od 21. januara 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 359.982,00   program je realizovan u celosti. Realizacija Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Niša za 2013/2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i IJZN, Ugovor br. 05-165/14-1, od 28. februara 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 2.281.893,10   2015. Realizacija Programa kontrole praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji Grada Niša za 2013/2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i IJZN, Ugovor br. 05-66/14-1, od 28. februara 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 80.000,00   2015. Realizacija Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2013/2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i IJZN, Ugovor br. 05-199/14, od 11. marta 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 980.100,00   2015. Realizacija istraživačko razvojnog programa ocene kvaliteta vazduha – putem senzora, sa procenom zdravstvenog rizika pri kratkotrajnim ekspozicijama, objavljivanjem rezultata u realnom vremenu i predlogom mera za smanjenje zagađenja 1. a. faza. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i „Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT” d.o.o. Niš, br. 05-38/14, od 15. januara 2014. godine Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 2.880.000,00   2015. Realizacija Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2014. godinu. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i „Sanit M&M” d.o.o. Niš, ugovor br. 05-308/14, od 29. aprila 2014. godine. Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 1.928.350,00   2015. Realizacija Projekta obezbeđivanja uslova i formiranja mobilne stanice za kontrolni monitoring nivoa nejonizujućih zračenja, određivanje elektromagnetno ugroženih područja i formiranje mape elektromagnetnih zračenja za teritoriju grada Niša u 2014/2015. godini. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i ovlašćena organizacija izabrana sprovođenjem postupka javne nabavke Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 3.480.000,00   2015. Realizacija druge faze monitoringa radi utvrđivanja parametara stanja zemljišta i podzemnih voda u užoj i široj zoni uticaja deponije „Bubanj”. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine, JKP „Medijana” i ovlašćena organizacija izabrana sprovođenjem postupka javne nabavke Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 3.000.000,00   2015. Istraživačko razvojni program ocene kvaliteta vazduha – putem senzora, sa procenom zdravstvenog rizika pri kratkotrajnim ekspozicijama, objavljivanjem rezultata u realnom vremenu i predlogom mera za smanjenje zagađenja 2. faza. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i ovlašćena organizacija izabrana sprovođenjem postupka javne nabavke Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 3.480.000,00   2015. Izrada projekta zvučne zaštite (zvučne barijere) na odabranim lokacijama. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i ovlašćena organizacija izabrana sprovođenjem postupka javne nabavke Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 720.000,00     Izvođenje radova na realizaciji projekta zvučne zaštite (zvučne barijere) na odabranim lokacijama – prva faza. Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine i organizacija izabrana sprovođenjem postupka javne nabavke Budžetski fond za zaštitu životne sredine grada Niša 1.560.000,00     Opština Merošina Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke. MPZŽS, JLS, instituti JLS     Opština Ražanj Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke. JLS, MPZŽS, instituti   2.000.000,00   2019. Opština Svrljig Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke. JLS, MPZŽS, instituti   3.000.000,00   2016. Opština Blace Donošenje programa zaštite životne sredine. JLS, MPZŽS       Uspostavljanje sistema za monitoring kvaliteta vazduha, vode i zemljišta.       Opština Babušnica Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke. JLS, MPZŽS, instituti       Opština Dimitrovgrad Redovni monitoring vode, vazduha, zemljišta i buke. JLS, MPZŽS, instituti Budžetski fond zaštite životne sredine opštine Dimitrovgrad       Plansko rešenje: 12.4. Zaštita od poplava i uređenje vodotoka 1. Održavanje starih i izgradnja novih odbrambenih nasipa Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Aktivnosti na održavanju postojećih nasipa i izgradnja novih – na levoj obali Južne Morave (od naselja Trnjane do naselja Vitkovac) i nasipa na Moravici uzvodno od Aleksinca. MGSI, MPZŽS, JVP SV, JLS Budžet RS, Budžet JLS     Opština Doljevac Aktivnosti na održavanju i izgradnji nasipa na neuređenim vodotocima II reda. JLS, MPZŽS       Opština Gadžin Han Aktivnosti na održavanju i izgradnji nasipa. JLS, MPZŽS   20.000.000,00   2016. Opština Merošina Aktivnosti na održavlju i izgradnji nasipa. JLS, MPZŽS Budžet JLS     Opština Svrljig Aktivnosti na održavanju i izgradnji nasipa. MPZŽS, JLS   20.000.000,00   2016. Opština Blace Izgradnja nasipa za odbranu od poplava kod lokacije PPOV Blace. JLS, MPZŽS       Opština Babušnica Aktivnosti na održavanju i izgradnji nasipa. JLS, MPZŽS       Opština Bela Palanka Održavanje starih odbrambenih nasipa i naročito rekonstrukcija keja Mokranske reke kroz Belu Palanku. MPZŽS, JLS, JVP SV       Opština Dimitrovgrad Regulacija toka reke Nišave od Dimitrovgrada do Granice sa Republikom Bugarskom. JVP SV, MPZŽS       Opština Merošina Pripremne aktivnosti na inteziviranju realizacije akumulacije. JLS, MPZŽS Budžet JLS     Opština Ražanj Pripremne aktivnosti na inteziviranju realizacije akumulacije. JLS, MPZŽS   1.500.000.000,0   2019. Opština Kuršumlija Završni radovi na akumulaciji „Selova”.         Opština Babušnica Pripremne aktivnosti na intenziviranju realizacije akumulacije. JLS, MPZŽS         3. Sprovođenje zaštite akumulacija sanitacijom svih naselja u slivu Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Sprovođenje zaštite u skladu sa Prostornim planom područja posebne namene sliva akumulacije „Bovan” i PDR dela zaštitne zone akumulacije „Bovan”, tj. izrada atmosferske i fekalne kanalizacije vikend naselja oko akumulacije „Bovan” i izmeštanje regionalnog puta Aleksinac – Sokobanja dalje od obale jezera. MPZŽS, JVP SV, JLS Sokobanja Budžet RS, Budžet JLS Sokobanja     Opština Doljevac Izrada PDR za izgradnju Centralnog PPOV u KO Orljanje, sa izveštajem o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. JLS, MPZŽS, JP Direkcija, JKP Doljevac, donatori   2.000.000,00   Izgradnja PPOV.   100.000.000,00   2023. Opština Gadžin Han Izgradnja PPOV. JLS, MPZŽS   100.000.000,00   2018. Opština Merošina Izgradnja PPOV. JLS, MPZŽS, JP-Direkcija za izgradnju opštine Merošina JLS, Donatori     Opština Ražanj Izgradnja PPOV. JLS, JKP Komunalac   1.500.000.000,0   2015-2019. Opština Blace Izgradnja PPOV u Blacu PPOV-1. JLS, MPZŽS, JVP SV       Izgradnja manjih PPOV u ruralnim sredinama (sliv Toplice i Rasine).       Opština Žitorađa Izgradnja PPOV u naselju Dobrič. JLS Žitorađa, Merošina i Doljevac   100.000.000,00     Izgradnja glavnog kolektora za prikuljanje i odvođenje otpadnih voda.       Opština Babušnica Izgradnja PPOV za naselje Babušnica. MPZŽS, JLS, JKP „Komunalac”, Direkcija za gradsko građevinsko zemljište   1.100.000,00   Opština Bela Palanka Izrađen PPOV. JLS, JKP „Komnis” JLS,budžet RS     završeno Opština Dimitrovgrad Rekonstrukcija PPOV Beleš. JLS, MPZŽS, JP Komunalac Dimitrovgrad Budžetski fond zaštite životne sredine opštine Dimitrovgrad       4. Sprovođenje zaštite akumulacija Jedinice lokalne samouprave Opština Aleksinac Aktivnosti na zaštiti akumulacije „Bovan” kao glavnog izvorišta vodosnabdevanja opštine Aleksinac (izrada elaborata sanitarne zaštite vodozahvata (površinski vodozahvat) akumulacije „Bovan”, izrada PDR dela zaštitne zone akumulacije „Bovan” . MPZŽS, JVP SV, JLS Budžet RS, Budžet JLS     Opština Merošina Aktivnosti na zaštiti akumulacija. MPZŽS JLS     Opština Ražanj Aktivnosti na zaštiti akumulacije. MPZŽS   1.000.000.000,0   2019. Opština Babušnica Aktivnosti na zaštiti akumulacije. MPZŽS         Tematska oblast: 13. Zaštita prirodnih dobara Plansko rešenje: 13.1. : Zaštita, prezentacija i kontrolisano korišćenje prirodnih dobara 1. Sprovođenje postojećih režima zaštite Parka prirode „Stara Planina”, Parka prirode „Sićevačka klisura”, Spomenika prirode „Đavolja Varoš”, specijalnih rezervata prirode, spomenika prirode i prirodnih prostora oko zaštićenih objekata Javna preduzeća i institucije Zavod za zaštitu prirode Srbije Dosledno sprovođenje postojećih režima zaštite. Monitoring zaštićenih područja. Planovi upravljanja. UZP, ZZPS, MPZŽS Budžet RS     Trajno 2. Očuvanje raznovrsnosti i slike predela, unapređenje njegove čistoće i uređenosti, sprovođenje prioritetnih aktivnosti sanacije i rekultivacije degradiranih površina Javna preduzeća i institucije Zavod za zaštitu prirode Srbije Godišnji monitoring zaštićenih područja. Terenska istraživanja. Valorizacija prostora. Izrada studija zaštite. Izrada projekta. UZP, ZZPS, MPZŽS Budžet RS, NVO     Trajno 3. Održavanje i očuvanje staništa i raznovrsnosti divlje flore i faune, njeno jačanje i prostorno širenje Javna preduzeća i institucije Zavod za zaštitu prirode Srbije Praćenje stanja populacija: Praćenje stanja populacija božura (Paeonia spp.) u Južnoj Srbiji, vrste kozinac (Astragalus glaucus) u okolini Dimitrovgrada, Južna Srbija, 1. Stanje i monitoring populacija divljih papkara u Republici Srbiji. 2. Stanje i monitoring populacija strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta zveri u speleološkim i drugim objektima u Republici Srbiji: 1) Monitoring i zaštita lešinara Srbije. 2) Monitoring i zaštita orlova Srbije. 3) Monitoring i zaštita sokolova Srbije. 4) Monitoring i zaštita slepih miševa. UZP, ZZPS, MPZŽS Budžet RS, NVO     Trajno Plansko rešenje: 13.2. Istraživanje i ustanovljavanje zaštićenih prirodnih dobara 1. Istraživanje, vrednovanje i izrada potrebne dokumentacije za zaštitu celina predviđenih za sticanje statusa zaštićenih prirodnih dobara Javna preduzeća i institucije Zavod za zaštitu prirode Srbije Terenska istraživanja. Valorizacija prostora. Izrada studije zaštite. UZP, ZZPS, MPZŽS Budžet RS, NVO     Trajno Donošenje akata o proglašenju zaštićenih područja za koja su urađene studije zaštite:           A.Nišavski upravni okrug Gadžin Han – Spomenici prirode predloženi za zaštitu, i to: Babička gora – Kruщevica, Stablo klena u selu Jagličje, Stablo hrasta u selu Donji Dušnik, Stablo cera u selu Krastavče i grupa stabala hrasta u Gadžinom Hanu.           Grad Niš – Područje predloženo za zaštitu „Lalinačka slatina”. – Područje predloženo za zaštitu Planina Jastrebac (Veliki i Mali) Aleksinac, Merošina, Prokuplje, Blace, Kruщevac, grad Niš. – Spomenici prirode predloženi za zaštitu: „Tatkova zemunica”, Merošina, Stablo bresta i Stablo belog duda, oba u selu Donje Međurovo, i dva Stabla hrasta medunca u Čukljeniku. * Na teritoriji opština Gadžin Han, Bela Palanka, Babušnica, kao i grada Niša, nalazi se „Suva planina”, prostor za koji je pokrenut postupak zaštite. – Klisura Svrljiškog Timpka kod Svrljiga prostor za koji je pokrenut postupak zaštite. Zaštita staništa vrste Hypecoum pseudograndiflorum kod Niša prostor za koji je pokrenut postupak zaštite.           B. Toplički upravni okrug -Područja planirana za zaštitu, slatinska područja, slatina „Bresničić” i slatina „Suva Česma”, Blace – Spomenik prirode predviđen za zaštitu Stablo hrasta granice. Kuršumlija – Prostor planiran za zaštitu planina „Radan”. – Spomenik prirode planiran za zaštitu Stablo cera u Mačkovcu.           V. Pirotski upravni okrug Dimitrovgrad – U sklopu Specijalnog rezervata prirode „Jerma”, nalazi se kulturno dobro manastir ,,Sv. Jovan Bogoslov”-manastir „Poganovo”, čija je okolina predložena za zaštitu; – Spomenik prirode „Petrlaška pećina”;           Bela Palanka – Stablo hrasta u selu Divljana.           Pirot – U sklopu Parka prirode „Stara planina”, nalazi se kulturno dobro, manastir „Temska”, čija je okolina predložena za zaštitu. – Osim registrovanih zaštićenih prirodnih dobara na administrativnom području opštine Pirot nalazi se močvarno područje, prostor planiran za zaštitu, „Krupačko Blato”. – Na teritoriji opština Babušnica, Dimitrovgrad, Pirot, nalazi se „Jerma”, prostor za koji je pokrenut postupak zaštite. – Izrada prostornih planova posebne namene zaštićenih i predviđenih za zaštitu područja, posebno: specijalnog rezervata prirode „Jerma” i prirodnog prostora okoline manastira „Temska”.           2. Uspostavljanje zaštite i organizovanje adekvatnog upravljanja, očuvanja, uređenja i prezentacije manjih područja i lokaliteta od lokalnog značaja: Ozren-Devica, područje Jastrebca Zaštićenim područjem upravlja pravno lice, upravljač, koje ispunjava stručne, kadrovske i organizacione uslove za obavljanje poslova očuvanja, unapređenja, promovisanja prirodnih i drugih vrednosti i održivog korišćenja zaštićenog područja. UZP, ZZPS, MPZŽS, MGSI Budžet RS, NVO     Trajno Upravljač donosi Plan upravljanja zaštićenim područjem za period od deset godina.           Plansko rešenje: 13.3. Preduzimanje mera na međunarodnoj afirmaciji zaštite prirodnih vrednosti 1. Zaštita populacija ugroženih, retkih i u drugom pogledu značajnih vrsta divlje flore i faune ustanovljenjem zaštićenih područja male površine u vidu staništa ili spomenika prirode na mestima koja su identifikovana kroz naučne studije i projekte i odgovarajuća programska dokumenta (kao što su „Crvena knjiga flore Srbije”, projekat, „Staništa Srbije”, IBA, IPA i PBA projekti i dr) Terenska istraživanja. Valorizacija prostora. Izrada studija zaštite. Donošenje akata o proglašenju zaštićeinih područja. UZP, ZZPS, MPZŽS Budžet RS, NVO     Trajno 2. Uspostavljanje mreže ekološki značajnih područja, na osnovu Zakona o zaštiti prirode, merodavnih podzakonskih akata, i mreže područja po programu NATURA 2000 i Emerald mreža Redefinisanje postojećih granica ekološke mreže Republike Srbije. UZP, ZZPS, MPZŽS Budžet RS, NVO     Trajno Uspostavljanje mreže Natura 2000.       Prikupljanje i obrada podataka o divljim biljnim i životinjskim vrstama i njihovim staništima.       Izdvajanje za zaštitu prioritetnih tipova staništa, utvrđivanje mera za očuvanje i praćenje njihovog stanja.       Utvrđivanje i praćenje stanja populacija.       Dopuna baze podataka identifikovanih ekološki značajnih područja.       Identifikacija ekoloških koridora.       Na predmetnom prostoru postoji veliki broj nabrojanih područja, i to: Suva planina, Sićevačka klisura, Stara planina, područje uz reku Jermu, te veliki broj veoma značajanih manjih područja i staništa kao npr. delovi planine Ozren-Devica, delovi Bovanskog jezera (Aleksinac), planina Bukovik (Ražanj), delovi očuvanih i zapuštenih polja i slatine oko Merošine, klisura Svrljiškog Timoka, delovi masiva Svrljiških planina (Svrljig), sačuvana i zapuštena polja na području između sela Novo Momčilovo i Gornje Crnatovo i atari okolnih sela (Žitorađa), očuvana šumska staništa planine Jastrebac (Prokuplje), delovi masiva Radana (Kuršumlija i Prokuplje), delovi masiva planine Golem Sto (Babušnica), delovi Odorovačkog polja i jezera, delovi Vidliča (Dimitrovgrad) i dr. UZP, ZZPS, MPZŽS Budžet RS, NVO   Trajno IPA, IBA i PBA područja, područja NATURA 2000 i Emerald mreža, kao deo ekološke mreže, definisane Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije”, br.36/09, 88/10 i 91 /10 – ispravka) podrazumevaće poseban status zaštite ekološki značajnih područja. Kroz proces integracije u EU Republika Srbija će imati obavezu razvijanja ovakvih ekoloških mreža u skladu sa evropskom Direktivom o staništima, Direktivom o pticama, kao i ostalom važećom zakonskom regulativom koja se primenjuje u EU.           Tematska oblast: 14. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara Plansko rešenje: 14.1. Trajna i sveobuhvatna zaštita nepokretnih kulturnih dobara 1. Nastavak istraživanja i rekognosciranja planskog područja radi uvida u stanje spomeničkog fonda i evidentiranja dobara koja uživaju predhodnu zaštitu Javna preduzeća i institucije Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd Redovna godišnja aktivnost stručnjaka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. ZZSKN Budžet RS (MKI)   Godišnja aktivnost /Trajno Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Arheološko nalazište Medijana u Nišu . ZZSKN, Arheološki institut Beograd Budžet grada Niša, Budžet RS   započet 2008, nastavljen 2012. godine, u toku izgradnja zaštitne konstrukcije Nastavak realizacije Projekta prezentacije Vile sa peristilom i izgradnje zaštitne konstrukcije nad njom (istraživanja-arheološka i arhitektonska, konzervacija, prezentacija). ZZSKN Budžet grada Niša, Budžet RS     Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, pitanja upravljanja i korišćenja). MKI, Narodni muzej Niš, JLS Budžet grada Niša, Budžet RS     Jedinice lokalnih samouprava Opština Doljevac Okončanje postupka utvrđivanja za nepokretno kulturno dobro vile Dušana Dimitrijevića u Doljevcu i zgrade stare žandarmerije u Kočanu. MKI, ZZSKN Budžet RS (MKI)     Opština Bela Palanka Iskopavanja na koridoru H. ZZSKN       2010-2015. 2. Utvrđivanje zaštićene okoline za ona nepokretna kulturna dobra za koja aktom o proglašenju njen obuhvat nije jasno preciziran Javna preduzeća i institucije Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd Za AN Brzi brod – Medijana odluka o utvrđivanju zaštićene okoline u proceduri od 2010. godine, a u 2014. godini obnovljena. O: MKI       Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Proširenje zone zaštite-granica arheološkog nalazišta Medijana u Nišu . ZZSKN, RZZSK, MKI     do usvajanja predlog odluke od strane VRS Jedinice lokalnih samouprava Opština Aleksainac Utvrđivanje zaštićene okoline za ona nepokretna kulturna dobra za koja aktom o proglašenju njen obuhvat nije jasno preciziran, a to su : 1. objekti navedeni kao objekti pod zaštitom i objekti evidentirani pod prethodnom zaštitom u Planu generalne regulacije Aleksinca i Prostornom planu opštine Aleksinac – belgijski objekti u Aleksinačkom Rudniku i u Donjem Adrovcu. 2. postojeće vodenice na celoj teritoriji opštine. 3. prostor oko Deligradskih šančeva za potrebe proglašenja Spomen područja „Deligrad”. 4. širi prostor oko manastira sv. Stefan u Lipovcu. O: JLS , ZZSKN, RZZSK, Pr: PSD-RT, SLAP-SLAP     2015-2019. Opština Doljevac Definisanje katastarskim parcelama obuhvata zaštićene okoline za srednjovekovni grad Koprijan i crkvu Svetog Jovana. ZZSKN Budžet RS (MKI)     Opština Gadžin Han Definisanje katastarskih parcela koje obuhvataju zaštićenu okolinu za crkvu Sv.Vaznesenja u Velikom Krčimiru. JLS, ZZSKN   100.000,00   2015. Opština Merošina Definisanje granica obuhvata zaštićene okoline arheološkog nalazišta od velikog značaja Kulina (katastarskim parcelama). ZZSKN Budžet RS (MKI)     Opština Svrljig Definisanje katastarkim parcelama obuhvata zaštićene okoline za sva nepokretna kulturna dobra. ZZSKN, Uprava za zaštitu životne sredine, MKI, ZZPS Budžet RS (MKI)   2016. Opština Babušnica Definisanje obuhvata zaštićene okoline katastarskim parcelama za sva nepokretna kulturna dobra. ZZSKN Budžet RS (MKI)     Opština Bela Palanka Projekat stalne postavke muzeja u Beloj Palanci. JLS, Zavičajni muzej, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić”   200.000,00   realizvano 2013. godine 3. Izrada studije čuvanja, održavanja i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara sa valorizacijom stanja u kome se nalaze i utvrđivanjem mera zaštite Javna preduzeća i institucije Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd Studija čuvanja, održavanja i korišćenja arheološkog nalazišta Ranovizantijska grobnica sa freskama, Kosovke devojke 6, Niš. RZZSK, ZZSKN Budžet RS (MKI) 500.000,00   5 godina Jedinice lokalnih samouprava Opština Aleksinac Izrada studije čuvanja, održavanja i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara sa valorizacijom stanja u kome se nalaze i utvrđivanjem mera zaštite za objekte koje su gradili belgijanci pri otvaranju Aleksinačkog rudnika : 1. Upravna zgrada Aleksinački rudnik. 2. stambeno naselje ( objekti i organizacija naselja) Aleksinački rudnik. 3. objekat SEPARACIJA – Aleksinački rudnik, koja se nalazi u Donjem Adrovcu. O: JLS , ZZSKN, RZZSK, Pr: PSD-RT, SLAP-SLAP     2015-2019. Opština Bela Palanka Izrada i realizacija projekata konzervacije, restauracije, rekonstukcije i revitalizacije nepokretnih kulturnih dobara sa spiska identifikovanih objekata koji su obuhvaćeni standardom QUALICITIES, prioritetno određenih zakonskim kategorijama i ugroženošću građevina. JLS, Zavičajni muzej, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić”, RZZSK, ZZSKN   2.000.000,00   2020. 4. Integracija zaštite prirodnih i nepokretnih kulturnih dobrara, kada se nalaze u okviru jedinstvene i prepoznatljive celine Jedinice lokalnih samouprava Opština Doljevac Zaštita, uređenje i prezentacija prirodne okoline srednjovekovnog grada Koprijana. MKI, ZZSKN Budžet RS (MKI)     Opština Gadžin Han Zaštita, uređenje i prezentacija 17 vodenica na prostoru katastarskih opština Gornji i Donji Dušnik u okviru prezentacije SRP Suva Planina. JLS, MKI, ZZSKN   1.500.000,00   2016. Opština Merošina Uređenje, obeležavanje i prezentacija istorisjkih spomenika u okviru prirodnog dobra „Tatkova zemunica”. JLS, MKI, ZZSKN, ZZPS Budžet RS (MKI), Budžet JLS     Opština Svrljig Objedinjavanje obuhvata zaštićene okoline Svrljiškog grada sa zaštitom prirode u okolini. MKI, ZZSKN, ZZPS Budžet RS (MKI)   2017. Opština Babušnica Zaštita, uređenje i prezentacija manastira svetog velikomučenika Dimitrija sa prirodnom okolinom. MKI, ZZSKN Budžet RS (MKI)       5. Valorizacija objekata narodnog graditeljstva i objekata tehničke kulture kao najugroženijih kategorija graditeljskog nasleđa Javna preduzeća i institucije Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Projekat revitalizacije i modernizacije malih hidroelektrana u vlasništvu JP EPS. JP EPS, ZZSKN, EBRD       U obuhvatu Regionalnog prostornog plana nalaze se : 1) MHE „Sićevo” u Sićevu kod Niša, 2) MHE „Sv. Petka” u Ostrovici kod Niša, MHE „Temac” u Temskoj kod Pirota.       Van obuhvata Regionalnog prostornog plana nalaze se : 1) MHE „Vučje” u Vučju kod Leskovca, 2) MHE „Gamzigrad” u Gamzigradskoj banji, 3) MHE „Cokolovica” selo Čokonjar kod Zaječara, 4) MHE „Jelašnica” u Jelašnici kod Surdulice.       Jedinice lokalnih samouprava Opština Doljevac Prezentacija starog mlina sa hidrocentralom u Doljevcu. Opštinske i gradske ustanove iz oblasti kulture, NVO, TO JLS Budžet JLS     Opština Gadžin Han Revitalizacija zaseoka u staroj Dubravi u kome je rođen pesnik Branko Miljković. JLS, MKI, TO   1.000.000,00   2016. Opština Blace Valorizacija objekata narodnog graditeljstva za područje Topličke regije. JLS, RRZSK       Opština Babušnica Prezentacija objekata narodnog graditeljstva u okviru etno-parka. Opštinske i gradske ustanove iz oblasti kulture, NVO, TO JLS Budžet JLS     Opština Bela Palanka Izrada i realizacija projekata popularizacije graditeljskog nasleđa koja će biti namenjena svim ciljnim grupama. Zavičajni muzej, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić”, TO JLS, JLS, RZZSK, ZZSKN       2020. Plansko rešenje: 14.2. Uključivanje nepokretnih kulturnih dobara u savremene društvene procese 1. Završetak radova na konzervaciji i prezentaciji arheološkog lokaliteta od izuzetnog značaja Bresje Medijana u Nišu kao arheološkog parka u okviru priprema za proslavu 1700 godina od donošenja Milanskog edikta Javna preduzeća i institucije Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Arheološko nalazište Medijana u Nišu 1. nastavak realizacije Projekta prezentacije Vile sa peristilom i izgradnje zaštitne konstrukcije nad njom (istraživanja-arheološka i i arhitektonska, konzervacija, prezentacija). 2.- rešavanje imovinsko – pravnih odnosa, pitanja upravljanja i korišćenja). ZZSKN, Arheološki institut Beograd, RZZSK, MKI, JLS, Narodni muzej Niš     Započet 2008, nastavljen 2012. godine, u toku izgradnja zaštitne konstrukcije Jedinice lokalnih samouprava Opština Bela Palanka Podizanje i montiranje zaštitne konstrukcije nad Vilom sa peristilom. MKI, ZZSKN   162.000.000,00   2015. 2. Adekvatna prezentacija nepokretnih kulturnih dobara na osnovu metodologije aktivne konzervacije kao preduslov za promociju postojećih i kreiranje novih vrednosti prostora Javna preduzeća i institucije Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Projekti konzervacije mozaika na arheološkom nalazištu Brzi brod Medijana: O: RZZSK Budžet RS (MKI)   5 godina 1. Hristov monogram.       2. mozaik u stibadijumu A.       3. prilazni trem ka termama.       4. mozaik u auli.       5. mozaik u vili s peristilom.       6. mozaik u stibadijumu B.       7. mozaik u vili s konhama.       Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Ranohrišćanska nekropola u Jagodin Mali, Niš 1. prikupljanje svih prethodno izrađenih elaborata, izveštaja sa istraživanja, dokumentacije.2. objedinjavanje svih postojećih dokumenata.3. projekat konzervatorsko-restauratorskih radova. 4. projekat prezentacije, upravljanja i korišćenja. ZZSKN, Arheološki institut Beograd, MKI, JLS       2018. projekat započet u toku 2013. Arheološko nalazište Remezijana u Beloj Palanci 1. prikupljanje svih prethodno izrađenih elaborata izveštaja sa istraživanja, dokumentacije.2. objedinjavanje svih postojećih dokumenata.3. formiranje arheološke karte Remezijane.4. prikupljanje tehničke dokumentacije na terenu.6. projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na utvrđenju i drugim lokalitetima.7. projekat prezentacije, upravljanja i korišćenja. ZZSKN, Filozofski fakultet Beograd, MKI, Muzej Ponišavlja i odeljenje u Beloj Palanci, JLS Bela Palanka       projekat započet u toku 2013. Jedinice lokalnih samouprava Opština Svrljig Izrada Programa dinamike konzervacije, restauracije i revitalizacije nepokretnih kulturnih dobara na osnovu njihovog stanja očuvanosti/ ugroženosti, odnosno potencijala kulturne i turističke promocije. ZZSKN, Centar za turizam, kulturu i sport opštine Svrljig, JLS Svrljig Budžet RS (MKI), Budžet JLS   2016. 3. Aktivacija nepokretnih kulturnih dobara u autentičnoj ili adekvatnoj nameni koja neće ugroziti spomeničke vrednosti Javna preduzeća i institucije Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Niška tvrđava, Niš – sveobuhvatni projekat uređenja i revitalizacije. ZZSKN, MKI, JLS Niš, Narodni muzej Niš       2018, projekat započet u toku 2009. Manastir Sv.Đorđe u Temskoj, Pirot – istraživanje, konzervacija i prezentacija živopisa crkve. ZZSKN, RZZSK, MKI, SPC, JLS Pirot       2018. Manastir Sv.Roman, Aleksinac – projekat istraživanja, konzervacije i restauracije, uređenja i revitalizacije. ZZSKN, MKI, SPC, JLS Aleksinac       2018. Projekat uređenja memorijalnog parka „Vojničko groblje” na Delijskom Visu u Nišu – sveobuhvatni projekat istraživanja, uređenja i revitalizacije. ZZSKN, JLS Niš       2018, Projekat započet 2013. Ratni vojni memorijali na teritoriji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš-Prvi Svetski rat – sveobuhvatni projekat istraživanja, uređenja i prezentacije. ZZSKN, RZZSK, MKI, MRZBSP       2018., Projekat započet 2013. Jedinice lokalnih samouprava Opština Doljevac Aktivacija srednjevekovnog grada Koprijana u kulturno-obrazovne svrhe (održavanje kulturnih manifestacija) . ZZSKN, NVO, organi lokalne samouprave nadležni za urbanistučko planiranje i organi lokalne samouprave nadležni za izgradnju Budžet RS (MKI), Budžet JLS     Opština Babušnica Aktivacija Srpskog vojnog utvrđenja-„Šanac” u Donjem Striževcu u kulturno-obrazovne svrhe (održavanje kulturnih manifestacija). ZZSKN, NVO, organi lokalne samouprave nadležni za urbanistučko planiranje i organi JLS nadležni za izgradnju Budžet RS (MKI), Budžet JLS     Opština Bela Palanka Uvođenje metodologije „QUALICITIES”. Članice Aveka u Srbiji ( Kragujevac, Novi Pazar ,Niš, Niška Banja i Bela Palanka)       2020. 4. Formiranje tematskih „puteva kulture” u funkciji prezentacije NKD i unapređenje turističke ponude područja Javna preduzeća i institucije Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Arheološko nalazište Brzi brod – Medijana nalazi se u turističkoj ruti „Put rimskih careva”. O: TOS, MKI, Pr: TO JLS     Trajno Ostala kulturna dobra obuhvaćena su u ponudi teritorijalno nadležnih Turističkih organizacija.       Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Kulturna ruta-Putevima Rimskih careva Srbije – Itinerarium Romanum Serbie sa najznačajnijim praistorijskim, antičkim, vizantijskim i srednjovekovnim spomenicima kulture i prirodnim nasleđem.           Dobra u granicama obuhvata Regionalnog prostornog plana: 1) Arheološko nalazište Medijana, Arheološko nalazište Caričin Grad – Iustiniana Prima, 2) prirodni fenomen Đavolja Varoš.           Kulturna ruta – Putevima zmajeva kroz Srbiju. Ovim putem kulture su između ostalih obuhvaćeni: – Momčilov Grad – Pirotska tvrđava, – Jug Bogdanov grad – Hisar, Latinska crkva i Crkva Sv. Prokopija u Prokuplju , – Manastir Sv. Nikole i Manastir Sv. Bogorodice u Kuršumliji.           Jedinice lokalnih samouprava Opština Doljevac Prezentacija srednjevekovnog grada Koprijana u okviru turističke rute „Put rimskih careva” . MKI, TO JLS, NVO Budžet RS (MKI), Budžet JLS     Opština Gadžin Han Prezentacija potencijala graditeljskog nasleđa u okviru turističke rute „Manastirska ruta”. JLS, MKI, TO   100.000,00   2015. Opština Merošina Prezentacija arheološkog nalazišta od velikog značaja Kulina u okviru turističke rute „Put rimskih careva”. ZZSKN, JLS, TO, KLER Budžet RS (MKI), Budžet JLS     Opština Svrljig Prezentacija potencijala graditeljskog nasleđa u okviru turističke rute „Manastirska ruta” i „Srpski srednjevekovni gradovi”. MKI, Centar za turizam, kulturu i sport opštine Svrljig Budžet RS (MKI), Budžet JLS   2016. Opština Blace Izrada tematske ili intergralne turističke karte za područje između planina Jastrebac, Kopaonik i Radan. JLS, RZZSK, RZZŽS, TOS, TO       Opština Babušnica Prezentacija potencijala kulturne baštine u okviru turističkih ruta „Srpski srednjevekovni gradovi” i „Manastirska ruta”. MKI, TO JLS, NVO Budžet RS (MKI), Budžet JLS     Opština Bela Palanka Projekat „Putevima rimskih imperatora”. MKI, TOS, TO JLS Sremske Mitrovice, AP Vojvodine, Beograda, Požarevca, Zaječara, Kladova, Niša, Lebana Budžet RS (MKI) 112.000.000,00   2015.

2. LISTA STRATEŠKIH PRIORITETA KOJI SE NE RAZRAĐUJU

Strateški prioriteti iz RPPNTP koji nisu razrađeni u Programu implementacije RPPNTP razvrstani su, prema razlozima zbog kojih nisu razrađivani, polazeći od metodologije primenjene u Programu implementacije PPRS koja je prilagođena regionalnom nivou planiranja i implementacije planiranog prostornog razvoja.

Izvestan broj strateških prioriteta nalazi se i u Tabeli 2. Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP sa detaljno razrađenim prioritetima i u prioritetima koji se ne razrađuju. Među njima, najveći je broj strateških prioriteta koji izvorno pripadaju prioritetima koji se detaljno ne razrađuju. Navedeni su u Tabeli 2. Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP, zato što su predloženi i razrađeni od strane nekog od relevantnih aktera na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou upravljanja, a pripadaju strateškim prioritetima koji su u indirektnoj vezi sa prostornim razvojem, uslovljeni drugim aktivnostima, realizuju se kroz druga planska dokumenta i programe, ili se odnose na edukaciju i promociju. Manji broj strateških prioriteta koji ima direktan uticaj na prostorni razvoj područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga nije dovoljno detaljno razrađen u Tabeli 2, te su navedeni u aktivnostima i projektima koji će biti predmet detaljne razrade u procesu inoviranja ovog programa. Među detaljno razrađenim strateškim prioritetima iz Programa implementacije PPRS koji obuhvataju strateške prioritete iz RPPNTP, pojedini su obrađeni i u detaljno razrađenim prioritetima ovog programa, kada je više detalja za njihovo ostvarivanje dobijeno od relevantnih aktera.

Prioriteti koji se ne razrađuju podeljeni su u sledeće grupe:

1. aktivnosti i projekti koji će biti predmet detaljne razrade u procesu inoviranja ovog programa;

2. smernice za urbanističke planove i tehničku/projektnu dokumentaciju;

3. uslovljenost drugim aktivnostima;

4. realizacija kroz nacionalne, regionalne, lokalne i sektorske strategije, planove i programe i programe poslovanja institucija i preduzeća;

5. edukacija i promocija;

6. ostali prioriteti u indirektnoj vezi sa prostornim razvojem;

7. detaljno razrađeni strateški prioriteti iz Programa implementacije PPRS koji obuhvataju strateške prioritete iz RPPNTP i

8. detaljno razrađeni strateški prioriteti iz Programa implementacije PPRS od značaja za područje RPPNTP.

2.1. Aktivnosti i projekti koji su predmet detaljne razradeu procesu inoviranja Programa

U ovu grupu svrstani su strateški prioriteti utvrđeni RPPNTP čije ostvarivanje omogućava implementaciju planiranog prostornog razvoja područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, a za koje nisu dati odgovarajući predlozi za detaljnu razradu od strane relevantnih aktera.

Utvrđivanje aktivnosti i projekata za ostvarivanje navedenih strateških prioriteta biće predmet inoviranja ovog programa.

Tabela 3: Aktivnosti i projekti koji su predmet detaljne razrade u procesu inoviranjaPrograma implementacije RPPNTP

Tematska oblast iz RPPNTP R.br.ppr Prioritetno planskorešenje (ppr) Strateški prioritetiz RPPNTP 1. Poljoprivreda 1.1. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta 1. Izrada Programa komasacije po osnovu konkursa za dodelu sredstava za studijsko – istraživačke radove i projekte od značaja za jedinicu lokalne samouprave i Republiku Srbiju; 2. Projekat formiranja povrtarsko-voćarsko-vinogradarskog centra, faza 1 – izrada studije izvodljivosti i tehnička dokumentacija. 2. Šume i šumsko zemljište 2.1. Zaštita i održivo korišćenje šumskog zemljišta i šuma i razvoj lovstva 1. Izrada projekata pošumljavanja slivova vodoakumulacija na području Prostornog plana: 1) Projekat pošumljavanja slivova vodoakumulacija na području Prostornog plana 2) Projektno tehnička dokumentacija 3. Geološki resursi 3.1. Eksploatacija mineralnih sirovina Otvaranje zatvorenih rudnika, obezbeđivanje novih radnih mesta i povećanje iskorišćavanja postojećih mineralnih sirovina uz prateću modernizaciju tehnoloških procesa u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom (Aleksinački rudnici): 1. Otvoreni novi rudnici – Eksploatacija gabra na površinskom kopu „Rakov Dol” opština Babušnica, 2. Otvoreni novi rudnici – Eksploatacija krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena u ležištu „Babin kal –Dušilovnik” opština Bela Balanka, 3. Otvoreni novi rudnici – Eksploatacija andezita kao tehničkog građevinskog kamena u ležištu „Korito” opština Dimitrovgrad. 5. Privreda 5.1. Razvoj privrede 2. Unapređenje dostupnosti regionalnog prostora/gradova/opština intenzivnijim korišćenjem prednosti razvojnog koridora H, kao i povezivanje sa susednim područjima i podizanje komunalne opremljenosti postojećih i novih privrednih lokaliteta. 5.2. Realizacija i opremanje novih privrednih kompleksa i lokaliteta 1. Obezbeđivanje infrastrukturno opremljenih privrednih kompleksa ili lokaliteta od značaja za više opština/gradova i regiona, u centrima zajednice naselja i drugim naseljima u kojima je ispoljen interes za razvoj MSP. 2. Razvoj i potpunije iskorišćenje osnovnih elementa prostorne strukture privrednih sadržaja, i to: Ekonomske zone u Pirotu (koju čine postojeća i planirana industrijska zona, industrijski park i slobodna zona), naučno-tehnološkog parka i biznis inkubator centra u Nišu, inovacionih centara, logističkog i kargocentra u Nišu, transportnog logističkog terminala u Pirotu, slobodne zone u Pirotu i Nišu, aerodromske zone razvoja u Nišu, poslovnih i proizvodnih inkubatora MSP, trgovinsko-poslovnih centara, kao i sektorskih i regionalnih klastera MSP. 3. Izgradnja zone robno-transportnog logističkog centra, pored same granice sa Republikom Bugarskom u Dimitrovgradu. 4. Razvoj i izgradnja mikro pogona u seoskim naseljima u kojima je ispoljen interes za razvoj MSP, uz poštovanje uslova zaštite životne sredine. 6. Turizam 6.1. Razvoj turizma i unapređenje turističke ponude regiona 4. Izgradnja i uređenje novih sadržaja ponude u prostoru, kaogeneratora ukupne turističke ponude. 6. Turistički centar „Senokos” i ski-stadion „Basarski kamen” na Vidliču u opštini Dimitrovgrad. 7. Razvoj i unapređenje novih sadržaja turističke ponude u prostoru Suve planine sa pretežnom ponudom u letnjoj sezoni (planinarske i izletničke ture, jahanje, planinski biciklizam i dr), a delom i u zimskoj sezoni (ski-stadioni „Bojanine vode” na Suvoj planini i Radan planini), uz ekološki, etnološki, seoski, lovni i neke druge specijalizovane vidove turizma. 10. Modernizacija, komunalno opremanje i komercijalizacija smeštajnih kapaciteta i pratećih sadržaja, u skladu sa međunarodnim standardima i trendovima u turizmu i hotelijerstvu. 11. Izgradnja krupne saobraćajne i tehničke infrastrukture do destinacija (drumske saobraćajnice, elektrosnabdevanje, gasovod, telekomunikacije). 12. Komunalno opremanje destinacija (vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda, komunalna oprema, energetika i telekomunikacija). 9. Energetika 9.1. Priprema i početak izgradnje elektroenergetske mreže i objekata Izgradnja i rekonstrukcija većeg broja DV 110 kV. 9.2. Priprema i početak izgradnje gasovodne mreže i objekata 5. Izgradnja međunarodnog magistralnog gasovoda. 12. Životna sredina 12.1. Održivo i racionalno korišćenje zemljišta 1. Sistematsko praćenje kvaliteta zemljišta. 12.2. Zaštita prirodnih vrednosti, šuma i šumskog zemljišta 1. Poštovanje propisanih mera za zaštićena prirodna dobra. 3. Uvećanje zelenih površina u naseljenom području i urbanim centrima, i očuvanje i unapređenje postojećih zelenih površina. 12.3. Zaštita kvaliteta života 1. Praćenje kvaliteta svih parametara života u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovnika, naročito na mestima gde postoji intenzivno narušavanje kvaliteta životne sredine (u blizini većih infrastrukturnih koridora, industrijskih objekata, deponija). 14. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara 14.1. Trajna i sveobuhvatna zaštita nepokretnih kulturnih dobara 1. Nastavak istraživanja i rekognosciranja planskog područja, radi uvida u stanje spomeničkog fonda i evidentiranja dobara koja uživaju predhodnu zaštitu . 2. Izrada studije čuvanja, održavanja i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara sa valorizacijom stanja u kome se nalaze i utvrđivanjem mera zaštite.

2.2. Smernice za urbanističke planove i tehničku/projektnu dokumentaciju

U glavi IV. „Implementacija”, u odeljku 2. „Smernice za izradu planskih dokumenata i druge razvojne dokumentacije” RPPNTP utvrđene su smernice za razradu regionalnog prostornog plana u drugim planskim dokumentima. Razradom u prostornim planovima obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave i urbanističkim planovima na osnovu kojih se prostor neposredno privodi planiranoj nameni, tj. izdaje lokacijska dozvola, obezbeđuje se direktna implementacija RPPNTP.

U ovom delu Programa implementacije RPPNTP navedene su smernice iz pojedinih strateških prioriteta ako su od značaja za izradu urbanističkih planova na teritoriji obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave.

Za realizaciju pojedinih strateških prioriteta neophodna je izrada odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom, radi omogućavanja direktnog sprovođenja tih prioriteta.

Tabela 4: Smernice za urbanističke planove i tehničku/projektnu dokumentaciju

Tematska oblast iz RPPNTP R. br. ppr Prioritetno plansko rešenje (ppr) Strateški prioritetiz RPPNTP 4. Stanovništvo 4.2. Razvoj ljudskih resursa 1) Poboljšavanje uslova socijalnog statusa pojedinih kategorija stanovništva (odraslih osoba bez obrazovanja, žena, dece, starih, izbeglih i interno raseljenih lica, vojnih invalida i drugih posebno ugroženih grupa). 6. Turizam 6.1. Razvoj turizma i unapređenje turističke ponude regiona 2) Kompletiranje i integracija postojeće ponude u prostoru gradskih turističkih centara Niš i Pirot (urbana rehabilitacija). 4) Izgradnja i uređenje novih sadržaja ponude u prostoru, kao generatora ukupne turističke ponude. 11) Izgradnja krupne saobraćajne i tehničke infrastrukture do destinacija (drumske saobraćajnice, elektrosnabdevanje, gasovod, telekomunikacije). 12) Komunalno opremanje destinacija (vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda, komunalna oprema, energetika i telekomunikacija). 13) Izgradnja turističko-rekreativne infrastrukture (skijališta, sportski kompleksi, staze, receptivno-informativni punktovi, turistička signalizacija i dr.). 7. Saobraćajna infrastruktura 7.4. Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture 1) Elektrificiranje pruge Niš- Pirot-granica sa Republikom Bugarskom (E-70) sa izgradnjom obilaznice Niša u severnom delu grada.* 7.5. Razvoj vazdušnog saobraćaja i infrastrukture 2) Proširenje i modernizacija aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu.* 8. Vodoprivreda 8.1. Razvoj vodne i vodoprivredne infrastrukture 5) Definisanje zona i pojaseva sanitarne zaštite oko postojećih izvorišta i objekata za vodosnabdevanje. 7) Definisanje svih izvora zagađenja (registrovati manje zagađivače), uraditi katastar zagađivača. 12) Izrada plana za proglašenje erozionih područja i Plana za odbranu od poplava u opštinama koje te planove nemaju. 9. Energetika 9.1 Priprema i početak izgradnje elektroenergetske mreže i objekata 6) Izgradnja i rekonstrukcija većeg broja DV 110 kV. 9.3. Priprema i početak korišćenja OIE 2) Revizija spiska lokacija MHE predviđenih Katastrom malih hidroelektrana. 3) Pripremne aktivnosti za izgradnju vetroelektrana, pre svega ispitivanje potencijalnih lokacija na obroncima Stare Planine, Suve Planine i Jastrebca, kao i izrada studija prostornog razmeštaja i potencijalnih lokacija vetroelektrana (vetroparkova) sa njihovim potencijalima, kapacitetima i integracijama uelektroenergetski sistem na teritoriji plana. 4) Izrada studija prostornog razmeštaja, potencijalnih lokacija i mogućnosti korišćenja energije sunca sa potencijalima inačinima eksploatacije i integracije u energetski sistem (solarne elektrane, zagrevanje vode itd,). 5) Izrada studija o mogućnosti korišćenja biomase i drugih kapaciteta OIE lokalnog karaktera. 11. Komunalne delatnosti 11.1. Integralno upravljanje komunalnim otpadom 1) Izrada plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom „Keleš” na teritoriji opštine Doljevac. Izrada plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom za Toplički uptavni okrug. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju regionalnih centara za upravljanje otpadom za Nišavski i Toplički upravni okrug. 2) Izrada tehničke dokumentacije za zatvaranje, sanaciju i remedijaciju postojećih nesanitarnih deponija u Nišu, Doljevcu, Lipopvcu, Ražnju, Svrljigu, Blacu , Kuršumliji, i Beloj Palanci, sa predmerom i predračunom troškova i procenom uticaja na životnu sredinu. 3) Izrada urbanističke dokumentacije za lokacije transfer stanica i reciklažnih dvorišta na teritoriji RPPNTP. 11.2. Upravljanje opasnim otpadom 1) Izrada urbanističkog plana za izgradnju regionalnog skladišta za Nišavsku oblast. 12. Životna sredina 12.2. Zaštita prirodnih vrednosti, šuma i šumskog zemljišta 3) Preispitivanje postojećih urbanističkih planova i eventualne izmene sa propisivanjem pravila izgradnje i uređenja kojima se čuvaju, unapređuju i proširuju postojeće zelene površine; Zakonsko regulisanje obima poštovanja planom propisanih uslova uređenja prostora oko objekta. 14. Nepokretna kulturna dobra 14.1. Trajna i sveobuhvatna zaštita nepokretnih kulturnih dobara 1) Glavni građevinsko – arhitektonski projekat „Rekonstrukcija i revitalizacija arheološkog nalazišta Remizijana”.2) Izrada urbanističkog projekta za Turističku zonu pored crkve Sv. Cara Konstantina i carice Jelene u Manojlici. 14.2. Uključivanje nepokretnih kulturnih dobara u savremene društvene procese 1) Projekat prezentacija Vile sa peristilom i izgradnja zaštitne konstrukcije nad njom na arheološkom nalazištu Medijana.2) Ranohrišćanska nekropola u Jagodin Mali, Niš -prikupljanje svih prethodno izrađenih elaborata, izveštaja sa istraživanja, dokumentacije -objedinjavanje svih postojećih dokumenata, -projekat konzervatorsko-restauratorskih radova, -projekat prezentacije, upravljanja i korišćenja.3) Izrada urbanističkih projekata kojima bi se regulisali režimi zaštite, prezentacije i korišćenja prostora srednjovekovnog grada Koprijana i crkve Svetog Jovana.4) Izrada planova detaljne regulacije za etno-parkove na prostoru delova naselja Gornji Dušnik, Sopotnica i Kaletinac.5) Izrada plana detaljne reuglacije arheološkog parka Kulina u Balajncu.6) Izrada urbanističkog projekta za uređenje manastira Svete Petke.7) Konzervacija rimskog puta Via militaris na lokalitetu Selište/Kndina bara u Dimitrovgradu, Izrada urbanističkog projekta arheološkog nalazišta.8) Izrada urbanističkih projekata uređenje brda Srog sa vidikovcem (ambijentalna celina od urbanističkog i kulturnog značaja).9) Izrada urbanističkog projekta za Sportsko-rekreativni turistički kompleks u okviru predložene zone integralne zaštite Niševačke klisure.Nastavak iskopavanja i konzervacije arhiološkog nalazišta „Goinsko kale” u Dimitrovgradu, Izrada urbanističkog projekta arheološkog nalazišta.

U Tabeli 4: Smernice za urbanističke planove i tehničku/projektnu dokumentaciju, navedeni su strateški prioriteti za čiju je realizaciju, iako su prepoznati od strane relevantnih aktera, neophodna izrada odgovarajućih planskih dokumenata radi omogućavanja direktnog sprovođenja pomenutih strateških prioriteta.

Sprovodljivost strateškog prioriteta koji se odnosi na proširenje i modernizaciju aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu direktno zavisi od usvajanja Plana detaljne regulacije aerodroma „Konstantin Veliki”.

Sprovodljivost strateškog prioriteta koji se odnosi na elektrificiranje pruge Niš – Pirot – granica sa Republikom Bugarskom (E-70) sa izgradnjom obilaznice Niša u severnom delu grada, uslovljen je izradom planske dokumentacije niškog železničkog čvora, koja se bazira na rešenju iz Plana detaljne regulacije pruge Niš – Dimitrovgrad deonica Crveni Krst – Prosek u koridoru autoputa E80, kao i stavljanjem van snage Prostornog plana infrastrukturnog koridora.

2.3. Uslovljenost drugim aktivnostima

Realizacija određenog broja prioriteta uslovljena je različitim aktivnostima (npr. prethodna istraživanja) ili utvrđivanjem i primenom odgovarajućih mera i instrumenata različitih politika. Tek nakon realizacije tih aktivnosti može se pristupiti razradi i ostvarivanju prioriteta iz ove grupe.

U drugom slučaju neophodno je sprovođenje sektorskih aktivnosti na osnovu sektorskih planova i programa, kao i programa poslovanja javnih preduzeća (npr. u oblasti šumarstva, vodoprivrede), koje omogućavaju direktno sprovođenje strateških prioriteta.

Tabela 5: Uslovljenost drugim aktivnostima

Tematska oblast iz RPPTNTP R.br.ppr Prioritetno planskorešenje (ppr) Strateški prioritetiz RPPNTP 3. Geološki resursi 3.1. Eksploatacija mineralnih sirovina Otvaranje zatvorenih rudnika, obezbeđivanje novih radnih mesta i povećanje iskorišćavanja postojećih mineralnih sirovina uz prateću modernizaciju tehnoloških procesa u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom: 1. Istražni radovi za aktiviranje rudnika uglja u Čučalu; 2. Otvaranje zatvorenog rudnika kamenog uglja, „Jerma”, Rakita. 4. Stanovništvo, naselja i javne službe 4.4. Ostvarivanje minimalnih standarda u pružanju javnih usluga, odnosno, obezbeđivanje dostupnosti osnovnim sadržajima predškolskog i osnovnog obrazovanja, socijalne i primarne zdravstvene zaštite, naročito u nerazvijenim rubnim ruralnim naseljima opština 1) U oblasti predškolskog obrazovanja – obezbeđivanje potrebnih kapaciteta kroz proširenje postojećih, adaptaciju prostora u okviru školskih objekata ili drugih javnih objekata (multifunkcionalni centri), odnosno organizovanjem mobilnih vrtića za seoska naselja. 2) U oblasti osnovnog obrazovanja – poboljšanje organizovanog đačkog prevoza, obezbeđivanje mobilnih nastavnih timova, odnosno organizovanje đačkog smeštaja za decu udaljenih seoskih naselja. 3) U oblasti socijalne i primarne zdravstvene zaštite – objediniti ove usluge u nerazvijenim ruralnim naseljima, prvenstveno kroz organizovanje rada mobilnih službi u adaptiranim prostorijama postojećih mesnih zajednica, domova kulture ili multifunkcionalnih centara. 4) U oblasti sporta i rekreacije: obnova postojećih i izgradnja novih, adekvatno uređenje i opremanje sportskih objekata uz sve školske objekte (otvoreni tereni obavezni uz osnovne škole nižeg razreda, zatvoreni objekti uz ostale školske objekte). 5) U oblasti kulture: uključenje kulturne baštine u turističku ponudu, revitalizacija postojećih domova kulture. 7. Saobraćajna infrastruktura 7.4. Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture 1) Elektrificiranje pruge Niš- Pirot-granica sa Republikom Bugarskom (E-70) sa izgradnjom obilaznice Niša u severnom delu grada. 2) Aktivnosti na pripremi koridora pruge Niš-Leskovac-granica sa Republikom Makedonijom (E-85) odnosno izgradnja dvokolosečne i elektrificirane pruge, sa brzinom vožnje od 160 km/h, koja će u najvećoj mogućoj meri koristiti postojeći koridor pruge. 3) Rehabilitacija železničkih pruga, tačnije kritičnih deonica, kao i rekonstrukcija u cilju dovođenja pruga na projektovane ili eventualno povećane brzine, uz modernizaciju signalno-sigurnosnih uređaja. 7.5. Razvoj vazdušnog saobraćaja i infrastrukture 4) Proširenje i modernizacija aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu. 9. Energetika 9.2. Priprema i početak izgradnje gasovodne mreže i objekata 2) Nastavak izgradnje magistralnog gasovoda MG-11-02 ka Kuršumliji i Podujevu. 11. Komunalne delatnosti 11.1. Integralno upravljanje komunalnim otpadom 1) Izbor lokacije regionalnog centra za upravljanje otpadom Topličkog upravnog okruga. 11.2. Upravljanje opasnim otpadom 1) Izbor lokacije regionalnog skladišta za Nišavsku oblast. 12. Životna sredina 12.1. Održivo i racionalno korišćenje zemljišta 1) Sistematsko praćenje kvaliteta zemljišta. 2) Rekultivacija područja u priobalju reka na kojima se vrši eksploatacija peska i šljunka kao i na pozajmištima zemlje za izgradnju puteva. 3) Uspostavljanje sistema za pravilno upravljanje komunalnim otpadom. 4) Kontrola upotrebe agrohemijskih sredstava u poljoprivredi. 7) Smanjenje rizika od udesa pri transportu opasnih materija. 12.2. Zaštita prirodnih vrednosti, šuma i šumskog zemljišta 1) Poštovanje propisanih mera za zaštićena prirodna dobra. 2) Rekultivacija i revitalizacija šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta. 4) Rekultivacija degradiranih prostora. 12.3. Zaštita kvaliteta života 1) Praćenje kvaliteta svih parametara života u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovnika, naročito na mestima gde postoji intenzivno narušavanje kvaliteta životne sredine (u blizini većih infrastrukturnih koridora, industrijskih objekata, deponija). 12.4. Zaštita od poplava i uređenje vodotoka 1) Održavanje starih i izgradnja novih odbrambenih nasipa. 3) Sprovođenje zaštite akumulacija sanitacijom svih naselja u slivu. 14. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara 14.1. Trajna i sveobuhvatna zaštita nepokretnih kulturnih dobara „Arheološka topografija Naissus”- Niš1.1. prikupljanje svih prethodno izrađenih elaborata, izveštaja sa istraživanja i dokumentacije, 1.2. objedinjavanje svih postojećih dokumenata,1.3. formiranje arheološke karte „Naissus”,1.4. nastavak istraživanja na Palati sa oktogonom i konzervatorsko-restauratorski radovi i1.5. prezentacija svih poznatih lokalitetaNarodno graditeljstvo Stare planine-selo Gostuša kod Pirota -sveobuhvatni projekat istraživanja, uređenja i prezentacije sela Gostuša u sklopu unapređenja turističkih i kulturnih sadržaja Stare planine. 14.2. Uključivanje nepokretnih kulturnih dobara u savremene društvene procese Realizacijom Projekta prezentacije Vile sa peristilom i izgradnje zaštitne konstrukcije nad njom na arheološkom nalazištu Medijana u drugoj fazi nastavak razrade aktivacije u svrhu trajnog izlaganja i prezentacije,Obnova srednjovekovnih graditeljskih celina u Kuršumliji – „Nemanjine Bele Crkve”, Kuršumlija- revitalizacija graditeljskih celina kroz sveobuhvatne programske i projektne delatnosti i njihovo povezivanje u prostornu, kulturno-istorijsku i prirodnu celinu, primenom principa zaštite i prezentacije „Kulturnog predela”,Prezentacija nalaza u okviru arheološkog nalazišta od velikog značaja Kulina

2.4. Realizacija kroz nacionalne, regionalne, lokalne i sektorske strategije, planove i programe i programe poslovanja institucija i preduzeća

Za ovu grupu strateških prioriteta neophodna pretpostavka je prethodno donošenje strateških dokumenata opšteg karaktera sa različitim teritorijalnim obuhvatom (npr. regionalne razvojne strategije, strategije razvoja jedinica lokalne samouprave i sl), programa ili akcionih planova za njihovo ostvarivanje i/ili strateških dokumenta za različite sektore, bez kojih nije moguće pristupiti realizaciji pojedinih strateških prioriteta. Takođe, strateški prioriteti iz ove grupe mogu biti ostvareni i kroz programe poslovanja institucija i preduzeća.

Tabela 6: Realizacija kroz nacionalne, regionalne, lokalne i sektorske strategije, planovei programe, kao i programe poslovanja institucija i preduzeća

Tematska oblast iz RPPNTP R. br. ppr Prioritetno plansko rešenje (ppr) Strateški prioritetiz RPPNTP 1. Poljoprivreda 1.1. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta Formiranje regionalnog centra za ruralni razvoj i inovacije 2. Šume i šumsko zemljište 2.1. Zaštita i održivo korišćenje šumskog zemljišta i šuma i razvoj lovstva 1) Institucionalno opremanje i organizovanje za potrebe monitoringa i istraživanja šuma (nabavka opreme za rad mobilnih timova), 2) Organizacija stručnih službi za praćenje i usmeravanje razvoja lovne divljači,3) Stvaranje institucionalnih uslova za osnivanje stručnih službi iz oblasti lova koja će vršiti monitoring lovišta, uzgoj i zaštitu lovne divljači, kao i organizovano bavljenje lovnim turizmom kao profitabilnom granom 4. Stanovništvo, mreža naselja, javne službe Strategija razvoja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga (RRA JUG) 4.1. Zaustavljanje negativnih demografskih tokova i obnova stanovništva 1) Mere za zaustavljanje emigracije mladog stručnog kadra (zaposlenje, kvalitet života) i stvaranje uslova za povratak i redistribuciju stanovništva (zaposlenje, komunalno opremanje naselja i dr). 4.2. Razvoj ljudskih resursa 2) Podizanje nivoa obrazovanja, razvoj znanja i specijalnih veština radne snage. 3) Podrška za samozapošljavanje i osnivanje poslova manjeg razmera, kao i unapređenje reintegracije i fleksibilnosti radne snage 4) Poboljšavanje uslova socijalnog statusa pojedinih kategorija stanovništva (odraslih osoba bez obrazovanja, žena, dece, starih, izbeglih i interno raseljenih lica, vojnih invalida i drugih posebno ugroženih grupa). 6. Turizam 6.1. Razvoj turizma i unapređenje turističke ponude Regiona 1) Kompletiranje i integracija postojeće ponude u prostoru Parka prirode Stara Planina 4) Izgradnja i uređenje novih sadržaja ponude u prostoru, kao generatora ukupne turističke ponude 5) Skijalište Stara Planina (deo sektora „Topli Do” i „Senokos-Srebrna Glava”) sa prvom fazom razvoja planinskih turističkih mesta za odmor (turističkog naselja Rakitska Gora i vizitor centra Topli Do u opštini Pirot 6) Razvoj komplementarnih delatnosti u funkciji turizma, posebno u proizvodnji eko-hrane, autentičnih etno-proizvoda i dr, uz očuvanje i prezentaciju regionalnih i lokalnih etno-vrednosti i tradicije. 7. Saobraćajna infrastruktura 7.1. Povećanje saobraćajne dostupnosti područja državnim putevima I reda 1) Aktivnosti za izgradnju dela autoputa E-80 – državnog puta I reda br. 1.12 od Niša do granice sa Republikom Bugarskom. 9. Energetika 9.1. Priprema i početak izgradnje elektroenergetske mreže i objekata 2) Rekonstrukcija trafostanice 35/10 kV „Ratko Pavlović” sa naponskog nivoa 35/10 kV na naponski nivo 110/10 kV. 3) Izgradnja i rekonstrukcijavećegbroja DV 110 kV . 5) Izgradnja novih trafostanica 110/35 kV „Doljevac” i „Bela Palanka”. 10) Rekonstrukcija i izgradnja većeg broja DV 35 kV i trafostanica 35/10 kV. 9.2. Priprema i početak izgradnje gasovodne mreže i objekata 1) Izgradnja magistralnog gasovoda MG-10 Niš – Dimitrovgrad (granica Republike Bugarske). 2) Nastavak izgradnje magistralnog gasovoda MG-11 sa pravcem Niš – Doljevac, izgradnja glavnog razdelnog čvora (GRČ) „Doljevac”, kao i izgradnja dva kraka iz GRČ „Doljevac”, MG-11-01 ka Leskovcu i Vranju i MG-11-02 ka Kuršumliji i Podujevu. 3) Izgradnja glavnih merno regulacionih stanica za naselja: Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad (na MG-10), Doljevac, Prokuplje (na MG-11) i gasifikacija tih naselja. 4) Primopredajni kompleks (terminal) sa merno-regulacionom, distributivnom i skladišnom funkcijom, a u funkciji produktovoda za transport nafte i naftnih derivata Sombor-Niš, u ataru naselja Mezgraja. 5) Izgradnja međunarodnog magistralnog gasovoda. 6) Izgradnja produktovoda za transport nafte i naftnih derivata Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš u delu zahvata Prostornog plana (od Pojata do Niša). 10. Elektronske komunikacije 10.1. Razvoj elektronskih komunikacija 1) Zamena postojećih analognih komutacija (centrala) digitalnim u mrežnim grupama: MG Niš (018): Malča, Sićevo, Toponica, Trupale, Jugbogdanovac, Aleksinac, Donji Krupac, Dobrujevac, Draževac, Kulina, Lužane, Mozgovo, Bela Palanka; MG Prokuplje (027): Žitni Potok, Džigolj, Gornja Jošanica; MG Pirot (010): Strelac, Zvonce, Cerova, Krupac, Trnjana, Velika Lukanja. 2) Izgradnja novih komutacija (MSAN) u naseljima i delovima naselja: MG Niš (018): Aleksinac, Lužane, Bela Palanka, Dolac, Gadžin Han, Zaplanjska Toponica, Doljevac, Belotinac, Malošište, Mekiš, Orljane, Šainovac, Šarlinac, Pukovac, Niš – Branka Krsmanovića, Niš – Dragiše Cvetkovića; MG Prokuplje (027): Prokuplje – Plehane kuće, Prokuplje – Garić, Prokuplje – Jugopetrol, Ćukovac, Donja Stražava, Donja Rečica; MG Pirot (010): Gnjilan, Pirot – Nova mala, Pirot – Tijabara, Pirot – Mali most, Pirot – Jatagan mala (industrijska zona), Pirot – Senjak. 3) Polaganje optičkih kablova: polaganje optičkih kablova za povezivanje novih digitalnih centrala i novih komutacija (MSAN) sa postojećim optičkim kablovima; polaganje optičkog kabla na relaciji Kuršumlija – Merdare. 4) Izgradnja planiranih baznih stanica mobilnih operatera Telekom – MTS, VIP Mobile i Telenor prema njihovim razvojnim planovima. 5) Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala. 11. Komunalne delatnosti 11.1. Integralno upravljanje komunalnim otpadom 1) Izrada regionalne strategije za upravljanje otpadom za Toplički okrug. 4) Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom za opštine Aleksinac, Merošina i Blace. 6) Izrada popisa lokalnih smetlišta u ruralnim područjima. Izrada programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja na nivou jedinica lokalne samouprave, kako bi se na godišnjem nivou planiralo uklanjanje divljih deponija, postavljanje adekvatnog mobilijara i ozelenjavanje na prioritetnim lokacijama. 11.2. Upravljanje opasnim otpadom 2) Usmeravanje ukupnih tokova opasnog otpada na regionalno skladište za Nišavsku oblast. 3) Izgradnja stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava (baterija, akumulatora, otpadnih ulja, otpadnih električniih i elektronskih aparata) koje mogu biti uz centre za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada na nivou svake opštine. 12. Životna sredina 12.1. Održivo i racionalno korišćenje zemljišta 1) Izrada Programa monitoringa zemljišta. 2) Izrada Programa rekultivacije područja u priobalju reka na kojima se vrši eksploatacija peska i šljunka kao i na pozajmištima zemlje za izgradnju puteva. 4) Izrada Plana kontrole upotrebe agrohemisjkih sredstava u poljoprivredi za opštinu Blace. 12.3. Zaštita kvaliteta života 1) Realizacija Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2013/2014. godinu. 2) Realizacija Programa praćenja aktivnosti radionuklida u zemljištu i u životnoj sredini na teritoriji grada Niša za 2013/2014. godinu. 3) Realizacija Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2013/2014. godinu. 4) Realizacija Programa kontrole praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji grada Niša za 2013/2014. godinu. 5) Realizacija Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2013/2014. godinu. 6) Realizacija istraživačko razvojnog programa ocene kvaliteta vazduha – putem senzora, sa procenom zdravstvenog rizika pri kratkotrajnim ekspozicijama, objavljivanjem rezultata u realnom vremenu i predlogom mera za smanjenje zagađenja 1. a. faza. 7) Realizacija Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2014. godinu. 8) Istraživačko razvojni program ocene kvaliteta vazduha – putem senzora, sa procenom zdravstvenog rizika pri kratkotrajnim ekspozicijama, objavljivanjem rezultata u realnom vremenu i predlogom mera za smanjenje zagađenja 2 faza. 14. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara 14.1. Trajna i sveobuhvatna zaštita nepokretnih kulturnih dobara Istraživanje i rekognosciranje planskog područja radi uvida u stanje spomeničkog fonda i evidentiranja dobara koja treba štititiOkončanje postupaka utvrđivanja evidentiranih nepokretnosti za nepokretna kulturna dobra.Istraživanje arheoloških lokaliteta.Istraživanje i evidentiranje stanja.Pokretanje postupka za proglašenje kulturnih dobara na teritoriji opštine Blace; (Crkva uspenja Sv.Bogoridice, objekti varoške i narodne arhitekture, groblja, Grgure).Izrada studije sa prospekcijom graditeljskog nasleđa i utvrđivanjem obuhvata i mera zaštite, čuvanja i korišćenja objekata i njihove zaštićene okoline.

2.5. Edukacija i promocija

Ovoj grupi pripadaju strateški prioriteti koji će se realizovati kroz aktivnosti edukacije i promocije. Edukacija predstavlja značajan instrument za sprovođenje prioriteta, kroz aktivnosti edukacije svih aktera koji učestvuju u realizaciji ovih prioriteta. Takođe, za stvaranje povoljnijeg ambijenta za realizaciju razvojnih prioriteta potrebna je promocija kao jedan od instrumenata koji doprinose njihovoj realizaciji.

Tabela 7: Edukacija i promocija

Tematska oblast iz RPPNTP R. br. ppr Prioritetno plansko rešenje (ppr) Strateški prioritetiz RPPNTP 1. Poljoprivreda 1.1. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta Jačanje stručno-savetodavnih službi i sprovođenje stručnih edukacija poljoprivrednika.Tehničko jačanje poljoprivredno stručno savetodavne službe.Edukacija i informisanje poljoprivrednih proizvođača.Organizovanje savetodavstva u vinogradarskoj proizvodnji i vinarstvu. Veće angažovanje stručnih kadrova u razvoju poljoprivrede. 2. Šume i šumsko zemljište 2.1. Zaštita i održivo korišćenje šumskog zemljišta i šuma i razvoj lovstva 1) Organizacija lovnog turizma i osnivanje i izgradnja lovačkih domova. 2) Planska dokumenta. 3) Organizacija lovnog turizma. 4) Plansko korišćenje, izgradnja i rekonstrukcija lovačkih domova. 4. Stanovništvo 4.2. Razvoj ljudskih resursa 1) Podizanje nivoa obrazovanja, razvoj znanja i specijalnih veština radne snage. 2) Podrška za samozapošljavanje i osnivanje poslova manjeg razmera, kao i unapređenje reintegracije i fleksibilnosti radne snage. 3) Poboljšavanje uslova socijalnog statusa pojedinih kategorija stanovništva (odraslih osoba bez obrazovanja, žena, dece, starih, izbeglih i interno raseljenih lica, vojnih invalida i drugih posebno ugroženih grupa). 5. Privreda 5.1. Razvoj privrede 1) Institucionalna podrška regionalnom razvoju, uspešnim firmama i sektoru MSP (iz oblasti elektronske, mašinske, tekstilne industrije, prerađivačkog sektora, poljoprivrede, turizma, saobraćaja i skladišno-logističkih aktivnosti, uslužnih delatnosti i dr) sa akcentom na njihovo povezivanje u proizvodno-uslužne regionalne klastere, infrastrukturno opremanje i ekološku prihvatljivost. 6. Turizam 6.1. Razvoj turizma i unapređenje turističke ponude regiona 1) Kompletiranje i integracija postojeće ponude u prostoru Parka prirode Stara planina. 3) Kompletiranje i integracija postojeće ponude u prostoru banjskih mesta (Niške Banje, Kuršumlijske Banje, Prolom Banje, Lukovske Banje i Zvonačke Banje). 4) Izgradnja i uređenje novih sadržaja ponude u prostoru, kao generatora ukupne turističke ponude. 15) Uređivanje i organizovanje prezentacije prirodnih vrednosti (posebno u Parku prirode Stara planina i prirodnom dobru Radan) i objekata nepokretnih kulturnih dobara (posebno arheoloških nalazišta starorimskog nasleđa i srednjovekovnih spomenika). 16) Razvoj komplementarnih delatnosti u funkciji turizma, posebno u proizvodnji eko-hrane, autentičnih etno-proizvoda i dr, uz očuvanje i prezentaciju regionalnih i lokalnih etno-vrednosti i tradicije. 17) Edukacija kadra, razvoj opštinskih i regionalne turističke organizacije uz bolje motivsko povezivanje različitih vidova turizma (planinskog, banjskog, kulturološkog, lovnog i ribolovnog i dr), kako među opštinama regiona, tako i sa susednim opštinama u Republici Srbiji, kao i u Republici Bugarskoj. 11. Komunalne delatnosti 11.1. Integralno upravljanje komunalnim otpadom 1) Edukacija stanovništva o pravilnom upravljanju otpadom i selekciji otpada. 12. Životna sredina 12.1. Održivo i racionalno korišćenje zemljišta 3) Edukacija stanovništva o pravilnom upravljanju otpadom i selekciji otpada. 4) Edukacija poljoprivrednih proizvođača o značaju kontrole upotrebe agrohemijskih sredstava u poljoprivredi.

Ostali prioriteti u indirektnoj vezi sa prostornim razvojem

Realizacija strateških prioriteta u indirektnoj vezi sa prostornim razvojem ne zahteva prethodno obezbeđenje odgovarajućih prostornih preduslova, ali ima uticaj na ostvarivanje održivog prostornog razvoja i viši kvalitet življenja na području RPPNTP. Ostvarivanje ovih prioriteta značajno doprinosi zaštiti, uređenju i korišćenju prostora, čime se podiže i vrednost teritorijalnog kapitala.

Tabela 8: Ostali prioriteti u indirektnoj vezi sa prostornim razvojem TK

Tematska oblast iz RPPNTP R.br.ppr Prioritetno planskorešenje (ppr) Strateški prioritetiz RPPNTP 4. Stanovništvo, naselja i javne službe 4.4. Ostvarivanje minimalnih standarda u pružanju javnih usluga, odnosno, obezbeđivanje dostupnosti osnovnim sadržajima predškolskog i osnovnog obrazovanja, socijalne i primarne zdravstvene zaštite, naročito u nerazvijenim rubnim ruralnim naseljima opština 1. u oblasti predškolskog obrazovanja – obezbeđivanje potrebnih kapaciteta kroz proširenje postojećih, adaptaciju prostora u okviru školskih objekata ili drugih javnih objekata (multifunkcionalni centri), odnosno organizovanjem mobilnih vrtića za seoska naselja. 2. u oblasti osnovnog obrazovanja – poboljšanje organizovanog đačkog prevoza, obezbeđivanje mobilnih nastavnih timova, odnosno organizovanje đačkog smeštaja za decu udaljenih seoskih naselja. 3. u oblasti socijalne i primarne zdravstvene zaštite – objediniti ove usluge u nerazvijenim ruralnim naseljima, prvenstveno kroz organizovanje rada mobilnih službi u adaptiranim prostorijama postojećih mesnih zajednica, domova kulture ili multifunkcionalnih centara. 4. u oblasti sporta i rekreacije: obnova postojećih i izgradnja novih, adekvatno uređenje i opremanje sportskih objekata uz sve školske objekte (otvoreni tereni obavezni uz osnovne škole nižeg razreda, zatvoreni objekti uz ostale školske objekte). 5. u oblasti kulture: uključenje kulturne baštine u turističku ponudu, revitalizacija postojećih domova kulture. 7. Saobraćajna infrastruktura 7.3. Usmeravanje uticaja saobraćajne infrastrukture na razvoj urbanih centara i sistema naselja 1) Izgradnja drumskih obilaznica oko Niša, Pirota, Dimitrovgrada, Prokuplja, Merošine i Svrljiga. 2) Osavremenjavanje i izgradnja lokalnih puteva. 11. Komunalne delatnosti 11.1. Integralno upravljanje komunalnim otpadom 1) Zatvaranje i sanacija lokalnih smetlišta u ruralnim područjima i formiranje sanitarno uređenih seoskih odlagališta komunalnog otpada. 14. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara 14.2. Uključivanje nepokretnih kulturnih dobara u savremene društvene procese Formiranje „Srpskog Aveka”.

Detaljno razrađeni strateški prioriteti iz Programa implementacijePPRS koji obuhvataju strateške prioritete iz RPPNTP

Strateški prioriteti iz ove grupe obuhvaćeni su detaljno razrađenim prioritetima u Programu implementacije PPRS (PPPRS). Pojedini od ovih prioriteta obrađeni su i u detaljno razrađenim prioritetima ovog programa, kada je više detalja za njihovo ostvarivanje dobijeno od relevantnih aktera.

Tabela 9: Detaljno razrađeni strateški prioriteti iz Programa implementacije PPRS (PI PPRS) koji obuhvataju strateške prioritete iz RPPNTP

Tematska oblast iz RPPNTP R.br.ppr Prioritetno planskorešenje RPPNTP (ppr)Strateški prioritet iz RPPNTP Detaljno razrađen strateški prioritetiz PI PPRS koji obuhvata strateškeprioritete iz RPPNTP 7. Saobraćajna infrastruktura 7.1. Povećanje saobraćajne dostupnosti područja državnim putevima I reda1) Aktivnosti za izgradnju dela autoputa E-80 – državnog puta I reda br. 1.12 od Niša do granice sa Republikom Bugarskom. 61. Izgradnja autoputa u dužini od 85,5 km: Niš – granica sa Republikom Bugarskom kod Dimitrovgrada (Koridor Xc)(SEETO). 7.4. Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture 1) Elektrificiranje pruge Niš- Pirot-granica sa Republikom Bugarskom (E-70) sa izgradnjom obilaznice Niša u severnom delu grada. 82. Niš – Dimitrovgrad (remont postojeće pruge, elektrifikacija,savremena SS i TK postrojenja) 7.5. Razvoj vazdušnog saobraćaja i infrastrukture1) Proširenje i modernizacija aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu. 86. Proširenje i modernizacija aerodroma „Konstantin Veliki” uNišu (civilno-vojni) 11. Komunalne delatnosti 11.1. Integralno upravljanje komunalnim otpadom 1) Izgradnja regionalnih sanitarnih deponija za Nišavski i Toplički upravni okrug,3) Određivanje lokacija za transfer stanice (TS) i reciklažna dvorišta (RD) na teritoriji Prostornog plana (na teritoriji Nišavskog upravnog okruga 1TS u opštini Aleksinac i 6RD u opštinama Ražanj, Merošina, Doljevac, Niška Banja, Gadžin Han i Svrljig; na teritoriji Topličkog upravnog okruga 1TS u opštini Kuršumlija i 2RD u opštinama Blace i Žitorađa; na teritoriji Pirotskog upravnog okruga 2TS u opštinama Dimitrovgrad i Bela Palanka i 1 RD u Babušnici). 12. Izgradnja osam regionalnih centara za upravljanje otpadom – regionalnih deponija sa postrojenjima za separaciju reciklabilnog otpada, transfer stanicama i centrima za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – reciklažnim dvorištima. 11.2. Upravljanje opasnim otpadom 1) Izgradnja regionalnog skladišta opasnog otpada na području Nišavskog upravnog okruga;3) Izgradnja stanica za odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava (baterija, akumulatora, otpadnih ulja, otpadnih električniih i elektronskih aparata) koje mogu biti uz centre za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada na nivou svake opštine. 14. Izgradnja centralnog postrojenja za fizičko – hemijski tretman opasnog otpada u Republici Srbiji u skladu sa navodima iz PPRS. 12. Životna sredina 12.3. Zaštita kvaliteta života:Praćenje kvaliteta svih parametara života u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovnika, naročito na mestima gde postoji intenzivno narušavanje kvaliteta životne sredine (u blizini većih infrastrukturnih koridora, industrijskih objekata, deponija). 11. Uspostavljanje monitoringa zagađivača u skladu sa članom 72. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RSˮ, br. 135/04 , 36/09 , 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – US)

2.8. Detaljno razrađeni prioriteti iz Programa implementacije PPRSod značaja za područje RPPNTP

Prioriteti ove grupe utvrđeni su Programom implementacije PPRS (PPPRS). U ovom programu su navedeni zato što će se njihova realizacija odvijati na teritoriji Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga , te će uticati na prostorni razvoj ovog područja.

Ovi prioriteti se ne razrađuju u Programu implemetacije RPPNTP, zato što su predmet realizacije na nacionalnom nivou od strane nadležnih republičkih organa i institucija.

Tabela 10: Detaljno razrađeni prioriteti iz Programa implementacije PPRS (PIPPRS)od značaja za područje RPPNTP

Tematska oblast iz RPPNTP R.br.ppr Plansko rešenje RPPNTP (ppr)(Strateški prioritet) Detaljno razrađen strateški prioritet iz PPPRSkoji se odnosi na područje i tematsku oblast RPPNTP 12. Životna sredina 12.3. Zaštita kvaliteta života 10. Podsticanje racionalnog korišćenja prirodnih resursa, podsticanje korišćenja sekundarnih sirovina, smanjenje emisije zagađujućih materija i uvođenje čistije proizvodnje

IV. POKAZATELJI PROSTORNOG RAZVOJA

Za praćenja sprovođenja RPPNTP pomoć pokazatelja se ogleda u ocenjivanju trendova razvoja, identifikovanju unutarregionalnih razlika, kao i oceni odstupanja od utvrđenih kriterijuma i planskih rešenja. Pokazatelji će pokazati u kojim se segmentima regionalno područje unapređuje, a u kojim stagnira ili zaostaje u odnosu na postavljene ciljeve razvoja. U kontekstu isprepletanih razvojnih politika u prostoru izborom odgovarajućih pokazatelja nastoji se postići koordiniranje različitih nivoa odgovornosti pojedinih aktera u pravcu postizanja zadovoljavajućeg nivoa uzajamne optimizacije u prostoru.

Izbor i sistematizacija pokazatelja bazira se na ciljno-orijentisanom pristupu, što znači njihovoj prevashodnoj povezanosti sa ciljevima prostornog razvoja područja. Shodno tome organizaciona šema pokazatelja prati razmatrane problemske oblasti planerskog postupka, vodeći računa o standardnim informacijskim zahtevima relevantnosti pokazatelja, među kojima su: prepoznatljivost u ciljevima i prioritetima razvoja datog područja; mogućnost objektivnog i pouzdanog merenja; mogućnost da se mogu dugoročno pratiti za čitavo područje (vremenska i geografska pokrivenost); uporedivost sa drugim pokazateljima uz što manje preklapanja; usaglašenost sa pokazateljima prostornog razvoja na nacionalnom nivou, koji su definisani u Prostornom planu Republike Srbije.

Dodatni zahtev u izboru i organizovanju pokazatelja jeste da se dođe do što kraće liste, ali i da oblasti budu ravnomerno zastupljene, tako da pojedini pokazatelji mogu ukazati na korelacije između pojedinih problemskih oblasti, u aspektima koji se razmatraju.

Intencija je da predloženi pokazatelji budu prvi korak ka složenijem monitoringu prostornog razvoja u pravcu formiranja informacionog sistema o prostornom razvoju Planskog područja.

Shodno navedenim zahtevima izdvojena je lista od 56 pokazatelja u okviru 24 problemskih zadataka za potrebe periodičnog izveštavanja o stanju u prostoru. Za svaki od predloženih pokazatelja urađena je detaljnija razrada kojom se bliže određuju oblasti i svrha primene, parametri izračunavanja, prostorna i vremenska pokrivenost, izvori podataka, kao i povezanost sa drugim pokazateljima.

Od 56 izabranih pokazatelja 34 su razrađeni pokazatelji za nivo Regionalnog prostornog plana na osnovu istih pokazatelja koji su definisani u Uredbi o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 102/11).

Tabela 11: Organizaciona šema izbora pokazatelja za monitoring Prostornog planaza područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga

Tematska oblast Problemski zadatak Pokazatelj ( Upravljanje prirodnim resursima Racionalnije korišćenje prostora 1) Korišćenje zemljišta (poljoprivredne, šumske, vodne, rudarske, izgrađene površine) *2 Urbani rast – širenje urbanih područja * Očuvanje poljoprivrednog zemljišta i održivi razvoj poljoprivrede 3) Navodnjavane površine (ha; % od površine na kojima je potrebno navodnjavanje)4) Udeo poljoprivrednih površina pod organskom/ kontrolisanom proizvodnjom * 5) Površine na kojima su sprovedene mere remedijacije, rekultivacije i revitalizacije oštećenih zemljišta Korišćenje vodnih resursa i snabdevanje energijom 6) Specifična potrošnja vode u naseljima (L/st/dan) *7) Potrošnja energije po izvorima i vrsti korisnika *8) Broj i snaga mini-hidroelektrana Zaustavljanje negativnih demografskih trendova i uravnoteženost naseljske strukture Demografske promene 9) Broj stanovnika (indeksi promena) opština i gradova Planskog područja10) Udeo stanovništva po velikim starosnim grupama i polu * Policentričnost urbanog sistema 11) Stepen koncentracije stanovništva u primarnim centrima prema funkcionalnim nivoima centara *12) Zastupljenost funkcija tercijarnog i kvartarnog sektora prema funkcionalnim nivoima centara Održivost naseljske strukture (odnosi grada i sela) 13) Demografski trendovi urbanih područja u odnosu na ruralna područja *14) Obim dnevnih migracija * Unapređenje dostupnosti javnih službi 15) Dostupnost primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti *16) Obuhvat kontingenta srednjoškolskim obrazovanjem Privredni razvoj i poboljšanje kvaliteta življenja Zaposlenost 17) Stopa zaposlenosti18) Zaposlenost po ekonomskim delatnostima * Investiranje 19) Broj i alokacija novih pokrenutih preduzeća i broj ugašenih preduzeća godišnje20) Stopa investicija *21) Broj izdatih građevinskih dozvola (rešenja) za turističke i industrijske objekte22) Broj i površina brownfield i greenfield lokacija * Konkurentnost 23) Zaposleno stanovništvo prema stepenu obrazovanja Pristup tržištu rada 24) Stopa nezaposlenosti *25) Stopa zapošljavanja starijih radnika (55-64 godina) * Smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva 26) Broj domaćinstava koja žive ispod granice siromaštva *27) Broj socijalno neprofitnih stanova prema broju domaćinstava u programu socijalnog stanovanja Očuvanje biodiverziteta 28) Zaštićena prirodna područja i predlozi za zaštitu *29) Ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste Očuvanje kulturnih markera područja 30) Broj i vrsta zaštićenih kulturnih dobara i dobara predloženih za zaštitu *31) Broj društvenih događaja (manifestacija) sa prezentacijom narodne tradicije i kulturnog identiteta lokalnih zajednica * Unapređenje regionalnih potencijala za turizam i kreativne industrije 32) Turistički smeštaj (prema tipu i kategoriji objekata i broju ležaja)33) Broj turista i turističkih noćenja godišnje * Unapređenje infrastrukturne i komunalne opremljenosti naselja Saobraćajna dostupnost regiona i veze sa okruženjem 34) Dostupnost regionalnih i subregionalnih centara javnim prevozom (od toga: dostupnost železnicom)35) Potencijalna intermodalna dostupnost36) Udeo stanovništva koje živi unutar 30-minutne izohrone od železničke stanice *37) Prosečan nedeljni broj letova ka domaćim i međunarodnim destinacijama 38) Broj i opremljenost graničnih prelaza na planskom području i promet putnika i robe sa susednim zemljama Opremljenost komunalnom infrastrukturom 39) Pokrivenost naselja (procenat broja domaćinstava) mrežom javnog vodovoda *40) Pokrivenost naselja (procenat broja domaćinstava) kanalizacionom mrežom *41) Pokrivenost naselja (procenat broja domaćinstava) elektro mrežom visoke sigurnosti snabdevanja *42) Pokrivenost područja gasovodnom mrežom 43) Pristup širokopojasnim sistemima * Zaštita životne sredine Poboljšanje kvaliteta vazduha 44) Broj i procenat stanovnika naselja koji su izloženi stalnom i učestalom prekomernom zagađenju vazduha * Poboljšanje kvaliteta površinske i podzemne vode 45) Kvalitet površinskih voda (klase kvaliteta) *46) Kvalitet podzemne vode * Minimiziranje negativnih posledica prirodnih procesa i ljudskih aktivnosti u prostoru 47) Naselja i kultivisana područja potencijalno ugrožena od poplava *48) Naselja u prostorima ugroženosti od erozivnih procesa *49) Oblici kompenzacije izazvanih socijalnih problema prilikom planske prenamene prostora Smanjenje količine otpada, povećanje recikliranja 50) Količina komunalnog otpada koja se generiše na nivou lokalnih zajednica (t/god) *51) Udeo komunalnog otpada koji se organizovano sakuplja (procenat domaćinstava) *52) Procenat od ukupne količine otpada koji se reciklira * Teritorijalna uprava Raspoloživi prihodi opštine/grada 53) Budžet opštine/grada Efikasnost rada teritorijalne uprave 54) Pokrivenost prostora prostornim i urbanističkim planovima čija je izrada predviđena Prostornim planom *55) Vreme potrebno za dobijanje građevinske dozvole Učešće u projektima međuregionalne i transgranične saradnje 56) Broj programa i projekata transgranične i međuregionalne saradnje

Napomena: Zvezdicom (*) su obeleženi razrađeni pokazatelji na nivou Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, na osnovu istih pokazatelja koji su definisani u Uredbi o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 102/11).

Opis pokazatelja

1) Korišćenje zemljišta (poljoprivredne, šumske, vodne, rudarske, izgrađene, površine) *

Promene u strukturi korišćenja prostora treba da pruže uvid u poštovanje planskih rešenja racionalnog korišćenja prostora, poboljšanja kvalitativnih karakteristika i uslova konverzije namene zemljišta.

Izračunavanje: Identifikacija osnovnih kategorija namena prostora (iskazana u ha ili km², udelom u ukupnoj površini opštine/grada, kao i mapiranjem teritorije). Osnovne kategorije namena prostora za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga:

poljoprivredno zemljište:

struktura korišćenja poljoprivrednog zemljišta po izdvojenim poljoprivrednim rejonima (vinogradarski rejon, rejon intenzivne poljoprivrede, polimorfni rejon, rejon pašnjačkog stočarstva, rejon zaštićenih prirodnih dobara),

smanjenje poljoprivrednog zemljišta na račun pošumljavanja zemljišta niske bonitetne vrednosti;

šume i šumsko zemljište, od toga:

promene u stepenu šumovitosti područja (u horizontu Prostornog plana predviđeno je povećanje šumovitosti za oko 5,56%, kao i da se do 2020. godine pošumi oko 150 km²),

promene stanja šuma prema poreklu sastojina (%): izdanačke šume, visoko poreklo, veštački podignute sastojine,

– promene stanja očuvanosti sastojina (%):očuvane sastojine, razređene sastojine, devastirane šume.

– građevinska područja naselja;

– industrija i drugi privredni kompleksi i lokaliteti (posebno ukoliko su regionalnog značaja);

– rudnici, kopovi i termomineralni izvori (eksploatacione površine rudarskih kopova i zone prerade):

– ležišta uglja (kameni, mrki, lignit); ležišta ostalih mineralnih sirovina,

– ležišta građevinsko – tehničkog kamena,

– lokacije na kojima se redovno eksploatiše pesak i šljunak,

– lokacije sa termalnim i mineralnim vodama koje se koriste u balneološke svrhe (Niška, Kulinska i Banja Topilo u Nišavskom upravnom okrugu, Lukovska i Kuršumlijska Banja na području Topličkog okruga i Dagbanjica i Zvonačka Banja u Pirotskom upravnom okrugu, mineralni izvor Toplički kiseljak i dr).

površine akumulacija i prostor rezervisan za nove akumulacije, zone izvorišta podzemnih i površinskih voda, zone obezbeđenja regionalnih vodovoda, kanalskih sistema i PPOV:

izvorišta „Medijanaˮ, „Krupac” i „Ljuberađa”, koji funkcionišu u regionalnom sistemu vodosnabdevanja; lokalna izvorišta za snabdevanje vodom naselja;

– postojeće akumulacije od kojih su najveće Bovan, Zavoj i Brestovac kao i veliki broj manjih (Blačko, Bresničko, Kačarevo, Krajkovačko, Oblačinsko, Smilovsko jezero itd), planirane akumulacije (Odorovci, Okolište, Zebice i Selova).

– površine pod saobraćajnom infrastrukturom: multimodalni infrastrukturni koridori (koridora X i Xc), izgradnja deonica autoputeva, postojeći i planirani putevi I i II reda; lokalni putevi, železnički koridor Xc (E-70) i X (E-85), zona aerodroma;

– rezervacija prostora za izgradnju magistralnih gasovoda Niš – Leskovac – Vranje i Niš – Dimitrovgrad; kao i izgradnju produktovoda Smederevo – Jagodina – Niš;

– površine pod energetskom mrežom i objektima;

– prostori zaštićenih prirodnih i kulturnih vrednosti izvan građevinskih područja; turistička infrastruktura;

– prostori posebne namene, zone zabranjene gradnje i zone kontrolisane gradnje.

2) Urbani rast – širenje urbanih područja *

Plansko opredeljenje je da se racionalnije i intenzivnije koriste i uređuju postojeća građevinska područja naselja, kao i da se ograniči i kontroliše njihovo širenje. Zbog toga se ovim prostornim planom građevinska područja naselja zadržavaju u orijentaciono istim površinama, dok će se izgradnja putne mreže (sem planiranih autoputeva) vršiti pretežno u koridorima postojećih trasa.

Pokazatelje prati povećanje urbanih područja po određenim vremenskim intervalima (zavisno od raspoloživih podataka) planskog perioda, uz ocenu trendova (usporenih ili dinamičnih procesa). Značaj praćenja ovog pokazatelja sadržan je u jednom od osnovnih ciljeva prostornog razvoja koji se tiče racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta, posebno u smislu opravdanosti konverzije poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, kao i ograničavanja fizičkog širenja građevinskog područja naselja u skladu sa demografskim i ekonomskim potrebama razvoja.

Izračunavanje: Urbani rast tokom perioda do pet godina, prikazan kao relativno povećanje izgrađenih/zauzetih površina, prema klasifikaciji Corine o zemljišnom pokrivaču. Preporučena skala vrednosti: <0,5 / 0,5-1 / 1-2,5 / 2,5-5 / 5-10 / 10-20 / >20 (%), urbanih područja.

3) Navodnjavane površine (ha; procenat površine na kojima je potrebno navodnjavanje)

Na području RPPNTP se mogu realizovati racionalni sistemi za navodnjavanje, sa zahvatanjem vode iz mnogobrojnih tokova, bez većih ograničenja za ekološki bezbedno navodnjavanje, posebno duž južnomoravske i nišavske doline.

Planom je predviđena izgradnja sistema za navodnjavanje u sklopu kompleksnog unapređenja vodoprivredne infrastrukture.

Izračunavanje: Poželjno je mapiranje površina koja se navodnjavaju prema podacima o realizaciji planiranih vodoprivrednih projekata, prema označenim područjima koja je potrebno navodnjavati.

4) Udeo poljoprivrednih površina pod organskom/kontrolisanom proizvodnjom *

Jedan od osnovnih potencijala za unapređenje stanja u oblasti korišćenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta jeste izuzetna heterogenost prirodnih uslova koji pružaju mogućnost iskorišćavanja komparativnih prednosti pojedinih područja u ponudi širokog asortimana kvalitetnih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda. Ovim pokazateljom se prati proizvodnja hrane visoke biološke vrednosti i/ili poznatog geografskog porekla u sistemima organske, integralne i tradicionalne poljoprivrede.

Primena ovog pokazatelja namenjena je i za širi kontekst, jer se organska poljoprivreda može definisati kao pristup u poljoprivredi gde je cilj da se stvori integralni, humani, ekološki održivi sistemi poljoprivredne proizvodnje. Prednost može biti i u tome što je organska poljoprivreda u većoj meri radno intenzivna od konvencionalne, što bi trebalo da doprinese većoj zaposlenosti seoskog stanovništva i da pomogne da se manja gazdinstva i farme zadrže u proizvodnji, pošto u suprotnom ne bi bila sposobna da se izbore na tržištu konvencionalne poljoprivrede i globalnom konkurencijom.

Izračunavanje: U analizu se uzimaju podaci o poljoprivrednim površinama koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili uzgajanje kultura pod stručnim nadzorom. Računa se udeo tih površina u ukupnim poljoprivrednim površinama opštine (procenat). Očekuje se da pokazatelj bude obuhvaćen redovnim statističkim izveštajima po odgovarajućoj metodologiji za međunarodna upoređenja i raspoloživ za manje teritorijalne celine.

5) Površine na kojima su sprovedene mere remedijacije, rekultivacije i revitalizacije oštećenih zemljišta

Ovim pokazateljem prati se povećanje ili nastajanje prirodnih područja pošumljavanjem, sanacijom i rekultivacijom degradiranih površina kao i prirodnom regeneracijom predela, u skladu sa planskim rešenjima kojima su označena ova područja.

Prati se ostvarivanje cilja da se degradiranje i zagađivanje životne sredine svede na propisan nivo u svim fazama tretiranja mineralnih sirovina (eksploatacija, priprema, prerada, transport), uz dosledno ostvarivanje kratkoročnih i dugoročnih programa i planova sanacije i rekultivacije degradiranih površina. Slično se odnosi i na korišćenje potencijala šuma kao resursa za razvoj drvne industrije, s obzirom da je neadekvatnom sečom i krčenjem šuma zadnjih decenija, na manjim delovima došlo do degradiranja šuma, što iziskuje određenu ekološku sanaciju i potpunu zaštitu.

Izračunavanje: Pošumljene površine, sanirane i rekultivisane degradirane površine kao i prirodno regenerisani predeli u regionu.

6) Specifična potrošnja vode u naseljima (L/st/dan) *

Osnovna ograničenja regiona u razvoju vodoprivredne infrastrukture su: nedefinisanost rezervi javnih izvorišta, nesklad između sve većih potreba za vodom, rast potrošnje vode, koja sve teže može da se podmiruje iz lokalnih izvorišta. Uloga ovog pokazatelja je da prati rezultate planskih mera racionalizacije potrošnje vode i smanjenja specifične potrošnje u svim vidovima potrošnje. U prvom redu, potrebne su analize relacijskih odnosa između specifične potrošnje vode i gubitaka u distribuciji vode. Za potpunije prostorne analize potrebno je dalje dekomponovanje ovog pokazatelja prema korisnicima/potrošačima.

Izračunavanje: Prosečna dnevna potrošnja vode po stanovniku po naseljima (godišnji prosek), uz prikaz sezonskih oscilacija (L/st/dan). Rezultati se prikazuju u relaciji sa veličinom naselja, gustinom naseljenosti, kao i pokrivenošću javnim vodovodom.

7) Potrošnja energije po izvorima i vrsti korisnika *

Ovaj pokazatelj pokriva aspekt upotrebe raspoložive energije za plansko područje, tj. količinu potrošene energije, prema nameni i vrsti energije, u određenom vremenskom periodu. U širem kontekstu, pokazatelj ovim pokazuje mogućnosti održivog korišćenja energije na dva načina, u okviru ponude i u okviru potrošnje. Može biti korisna informacija da se na regionalnoj osnovi utiče na energetsku efikasnost (smanjenjem količine utrošene energije bez smanjenja ukupne privredne aktivnosti).

Izračunavanje: Godišnja potrošnja energije prema nameni (saobraćaj, industrija, domaćinstva) i vrsti energije (električna, toplotna, pogonska), po lokalnim zajednicama (diferencirano za urbano i ruralno područje), na osnovu raspoloživih podataka zvanične statistike i drugih institucija odgovornih za distribuciju energije.

8) Broj i snaga mini-hidroelektrana

Na području RPPNTP slabo je razvijena proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Od obnovljivih izvora energije postoji iskorišćenje vodnog potencijala u minimalnom obimu, i to mini hidroelektranama starijeg datuma, pre svega Sveta Petka, Sićevo, Pirot i druge. Pored izvesnog broja malih hidroelektrana koje imaju prvenstveno lokalni značaj, izvor električne energije od većeg značaja za elektroenergetski sistem Republike Srbije je hidroelektrana „Zavoj” kapaciteta 2 h 45 MVA.

Pokazatelj prati cilj da se u budućoj strukturi potrošnje energenata poveća učešće obnovljivih izvora energije. U okviru ovog pokazatelja moguće je za sada pratiti samo jedan od njih – energiju hidroelektrana (s tim da se shodno raspoloživim podacima mogu uzeti u obzir i drugi obnovljivi izvori energije, kao što su: vetroenergija, solarna energije, biomasa i biogas.

Izračunavanje: broj, razmeštaj i snaga hidroelektrana i minihidroelektrana (do 10 MW) na teritoriji planskog područja. Očekuje se da pokazatelj bude obuhvaćen redovnim statističkim izveštajima i raspoloživ za manje teritorijalne celine.

9) Broj stanovnika (indeksi promena) opština i gradova Planskog područja

Za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga ovim pokazateljem prati se da li se ostvaruje očekivani blagi porast broja stanovnika u planskom periodu, prema scenariju značajnijeg socio-ekonomskog razvoja u svim delovima regiona.

Ovaj pokazatelj pruža uvid u širi kontekst stepena razvijenosti i usaglašenosti funkcija naselja, s obzirom da najbrže reaguje na promene socijalnih, ekonomskih i ekoloških faktora prostornog razvoja. Indeks porasta/smanjenja broja stanovnika povezan je sa dinamikom funkcionalne transformacije zajednice (porast broja stanovnika zapravo odslikava sposobnost zajednice da zadrži stanovništvo i omogući relativno dobre uslove života i rada, i obratno).

Izračunavanje: statistički podaci iz Popisa stanovništva i godišnjih procena broja stanovnika.

10) Udeo stanovništva po velikim starosnim grupama i polu *

Ocena prostornih analiza je da osnovno ograničenje razvoja Planskog područja predstavlja trend starenja populacije – demografsko starenje ukupnog stanovništva i radne snage (duboka i najdublja demografska starost, senilizacija i feminizacija radne snage u poljoprivredi), što se planskim merama nastoji usporiti. Pored toga, starosna struktura stanovništva je relevantna indikacija i drugih aspekata prostornog razvoja. Udeo stanovništva do 15 godina pokazuje stanovništvo školskog uzrasta i time potencijalni trošak za zajednicu, a takođe deo stanovništva koji će ući na tržište rada u bliskoj budućnosti, što znači i mogući nastanak disbalansa na tržištu rada. Populacija 15-65 godine je esencijalna varijabla, pošto pokazuje radno sposobni deo populacije. Udeo stanovništva starijeg od 65 godina je važan pokazatelj, jer ova populacija skoro u potpunosti zavisi od kolektiva, što ukazuje na ekonomski pritisak starih na radni kontingent. Zahtevi ovog dela populacije se stoga razlikuju u odnosu na udeo mladog stanovništva, koje predstavlja buduće aktivno stanovništvo, i samo do tada čini izdržavani deo populacije.

Izračunavanje: Udeo školske populacije (do 15 godina starosti), sredovečne populacije (15-64 godina) i stare populacije (preko 65 godina) u ukupnom stanovništvu, kao i polna struktura svake starosne grupe.

Pored ovih parametara, koje je važno pratiti radi upoređenja sa nacionalnim i međunarodnim (ESPON) trendovima promena, za regionalni nivo prostornih analiza od značaja su i sledeći starosni kontigenti: udeo mladog stanovništva (do 19 godina), mlađe sredovečnog (20-39 godina), starije sredovečnog (40-65 godina) i starog stanovništva (preko 65 godina), kao i polna struktura svake starosne grupe.

11) Stepen koncentracije stanovništva u primarnim centrima prema funkcionalnim nivoima centara *

Pokazatelj omogućava uvid u policentričnost urbane strukture planskog područja. Regionalno područje je policentrično ako je stepen koncentracije relativno podjednak za urbane centre istog funkcionalnog nivoa i monocentrično ako je on visok samo u jednom centru. Ovim merenjem moguće je preispitati ranije korišćene tipologije i pratiti promene kategorija za funkcionalna područja.

Izračunavanje: Udeo stanovništva planskog područja u urbanim centrima prema funkcionalnom značaju u mreži naselja; preporučena skala vrednosti: <10, 10-15, 15-20, 20-30, >30 (%).

12) Zastupljenost funkcija tercijarnog i kvartarnog sektora prema funkcionalnim nivoima centara

Prema modelu organizacije funkcionalno urbanih područja pokazatelj pokazuje stepen zaokruženosti funkcija za svaki urbani centar prema značaju u mreži i sistemu naselja, kao i raspodelu funkcija između urbanih centara prema nivou centraliteta koji je istraživan u RPPNTP.

Izračunavanje: Broj zaposlenih radnika po pojedinim granama tercijarnog i kvartarnog sektora u urbanim centrima prema njihovom funkcionalnom značaju u mreži naselja.

Izračunavanje: Broj zaposlenih radnika po pojedinim granama tercijarnog i kvartarnog sektora u urbanim centrima prema njihovom funkcionalnom značaju u mreži naselja.

13) Demografski trendovi urbanih područja u odnosu na ruralna područja *

Pokazateljem se prati unutarregionalna polarizovanost koja se obično manifestuje kao demografski disbalans između razvijenijeg urbanog središta i uže zone prigradskih naselja i nerazvijene periferije. Velike promene u prostorno-demografskoj strukturi uzrokovane su snažnim procesom primarne urbanizacije i intenzivnim migracionim tokovima na relaciji selo-grad, čije usporavanje je otpočelo tek „pražnjenjem” demografskih „rezervi”, ruralnih sredina. Cilj ovog pokazatelja je da prati trend ovih procesa i identifikuje prostore prema intenzitetu promena.

Izračunavanje: Promena ukupnog broja stanovnika unutar područja koje je identifikovano kao urbano, u poređenju sa promenom ukupnog broja stanovnika ostalog dela planskog područja (koje se smatra ruralnim).

14) Obim dnevnih migracija *

Primena pokazatelja je u kontekstu modela policentričnog razvoja regiona, u smislu identifikovanja gravitacionih područja uticaja naseljskih centara. Plan predviđa da se na regionalnom nivou (Nišavsko-Topličko-Pirotskog područja) razvijaju dnevni urbani sistemi, kao jedan od instrumenata hijerarhizovano uravnoteženog i policentričnog razvoja.

Izračunavanje: Modelovanje prostora uticaja centara prema pravcima dnevnih migracija (statistički podaci o migracijama), za funkcionalne urbane centre koji su izdvojeni u okviru planskog područja. Bolja primena pokazatelja moguća je ukoliko se izvrši strukturiranje dnevnih migracija prema cilju putovanja (posao, škola, usluge i sl).

15) Dostupnost primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti *

Imajući u vidu složenost merenja dostupnosti i nivoa zdravstvenih usluga, predviđeno je da se ovaj pokazatelj prati preko tri bazna pokazatelja, shodno raspoloživosti podataka.

Prvi pokazatelj odnosi se na udeo stanovništva koje nema osnovno zdravstveno osiguranje i govori o najvišem stepenu socijalne isključenosti. Drugi je pokazatelj dostupnosti zdravstvenih usluga meren kroz broj stanovnika prema broju lekara. Treći pokazatelj odnosi se na zadovoljenje sekundarnog nivoa zdravstvenih usluga, koji je važna indikacija regionalne razvijenosti (zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou obuhvata specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu delatnost).

Shodno planskim rešenjiama ovaj pokazatelj bi trebalo dalje poboljšavati u smislu većeg obuhvata modaliteta zdravstvene zaštite, kao što je organizovanje mobilnih zdravstvenih ekipa koje pružaju zdravstvenu, edukativnu i preventivnu uslugu, integrisanost pružanja usluga zdravstvene i socijalne zaštite i pružanje prehospitalne hitne medicinske pomoći. Ova poboljšanja pokazatelja su važna za praćenje ostvarenja cilja koji se odnosi na povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite korisnicima, naročito na ruralnom području. U kasnijim fazama monitoringa očekuje se poboljšanje pokazatelja kroz kompletiranje podataka i za tercijarni nivo zdravstvenih usluga (dostupnost klinika, instituta, kliničko-bolničkih centara).

Izračunavanje: 1) udeo lica koja nemaju osnovno zdravstveno osiguranje u ukupnom stanovništvu opštine; 2) broj stanovnika na jednog lekara opšte prakse (mapiranje u odnosu na republički prosek); 3) broj stanovnika na jednu bolničku postelju

Povezanost sa drugim pokazateljima: Uvid u radijus dostupnosti zdravstvenih ustanova može se sagledati preko dva pokazatelja iz predložene liste: a) zastupljenost funkcija tercijarnog i kvartarnog sektora prema funkcionalnim nivoima centara; i b) dostupnost regionalnih i subregionalnih centara javnim prevozom.

16) Obuhvat kontingenta srednjoškolskim obrazovanjem

Pokazatelj je važan za praćenje ostvarivanja cilja poboljšanja obrazovne strukture stanovništva (s obzirom na zatečeno stanje da 25,16% ukupnog stanovništva starijeg od 15 godina nema čak ni završenu osnovnu školu).

Većina srednjih škola Planskog područja imaju regionalni i subregionalni značaj. Prema planskom konceptu razvoja mreže javnih službi, obuhvat kontingenta srednjoškolskim obrazovanjem treba povećavati, a perspektivno računati na potpuni obuhvat generacija 15 do 19 godina srednjim obrazovanjem. Tom cilju treba prilagoditi prostorni kapacitet objekata srednjeg obrazovanja, uključujući i podršku osnivanju ustanova koje povećavaju gravitaciono područje srednje škole i fakulteta (internati, đački i studentski domovi, umrežena ponuda privatnog smeštaja, kampus sistemi organizovanja srednjeg i visokog obrazovanja i sl).

Izračunavanje: Udeo učenika srednjih škola u ukupnom kontigentu stanovništva uzrasta 15 do 19 godina, na nivou opštine/grada.

U drugom koraku, shodno raspoloživosti podataka, monitoring treba proširiti na pokazatelje: površina učionica po učeniku; površina kompleksa po učeniku; opremljenost kabinetima i salom; higijensko sanitarni uslovi.

17) Stopa zaposlenosti

Stopa zaposlenosti je jedan od ključnih pokazatelja za procenu regionalnog tržišta rada i uopšte za ocenu dinamičnosti razvoja, kao i za procenu stepena socijalne isključenosti i siromaštva. Prema statističkoj definiciji, pod pojmom zaposleni podrazumevaju se sva lica koja imaju zasnovani radni odnos sa privrednim društvom ili ustanovom, ili preduzetnikom, bez obzira na to da li su radni odnos zasnovala na neodređeno ili određeno vreme i da li rade puno ili kraće od punog radnog vremena. Zaposlenima se ne smatraju pomažući članovi domaćinstva na imanju, u radnji ili privrednom društvu nekog od članova domaćinstva, kao ni lica na izdržavanju kazne i spoljni saradnici (ugovor o delu).

Izračunavanje: Udeo zaposlenih lica starosti 15-64 godine u ukupnom broju stanovnika iste starosne grupe na nivou lokalne samouprave; preporučena skala vrednosti: <20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, >70 (%).

Povezanost sa drugim pokazateljima: Značajno je prikazati relacije sa promenom broja stanovnika, stepenom razvoja javnih službi, obimom investicija u region, kao i ulaganjima u razvoj humanog kapitala kroz uslove obrazovanja i nivoa kvaliteta življenja.

18) Zaposlenost po ekonomskim delatnostima *

Doprinos ovog pokazatelja je uvid u ekonomski profil lokalne zajednice, kao i razmeštaj privrednih aktivnosti unutar planskog područja, čime se iz ovog aspekta (profesionalna orijentacija zaposlenih) analizira dostignuti nivo privredne razvijenosti i potencijalna konkurentnost regiona.

Ovo se dalje elaborira kroz druge pokazatelje iz predložene liste, ali je ovde važno da se ukaže na doprinos pojedinih grupa aktivnosti u ukupnoj zaposlenosti planskog područja. Dalje, prostorne neravnomernosti mogu se pratiti prema promeni broja zaposlenih u industriji, sumiranjem podataka po nivoima industrijskih centara, kako su kategorizovani planskim kriterijumima.

Izračunavanje: Broj zaposlenih lica po ekonomskim aktivnostima (prema jedinstvenoj međunarodnoj klasifikaciji delatnosti) (statistički podaci), na nivou lokalne samouprave.

19) Broj i alokacija novih pokrenutih preduzeća i broj ugašenih preduzeća godišnje

Ovaj pokazatelj upućuje na stepen diverzifikovanosti i vitalnosti ekonomije. Nova preduzeća su znak dinamične ekonomije, dok njihovo gašenje ukazuje na smanjenje privlačnosti područja za investiranje, što dugoročno može uticati na pogoršanje demografske i socijalne strukture područja.

Izračunavanje: statistički podatak, praćenje na nivou lokalne samouprave.

20) Stopa investicija *

Pokazatelj pokazuje unutarregionalne disparitete u privrednom rastu, istovremeno ukazujući na stepen ekonomske atraktivnosti pojedinih lokalnih zajednica. Agregirano na regionalnom nivou pokazuje se koliko plansko područje generiše od ukupnih investicija u zemlji, odražavajući regionalnu konkurentnost i pristupačnost.

Izračunavanje: Ostvarene investicije u nova osnovna sredstva u tekućim cenama po stanovniku (statistički podatak) u odnosu na nacionalni prosek; prikaz na lokalnom nivou, u jednogodišnjim intervalima.

21) Broj izdatih građevinskih dozvola (rešenja) za turističke i industrijske objekte

Podaci o izdatim građevinskim dozvolama pokazuju intenzitet građevinske delatnosti, kao i strukturu i razmeštaj investicija, kao i realizaciju planskih rešenja. Ovim pokazateljem izdvojeni su objekti iz klase 121, 125 i 230 prema statističkoj klasifikaciji objekata (+).

Izračunavanje: statistički podaci – iz upitnika i kontrolnika GRAĐ-10, agregirano na godišnjem nivou (na osnovu mesečnih statističkih istraživanja), za nivo naselja prema funkcionalnom značaju u mreži naselja, kao i za nivo lokalne samouprave.

(+)(121- Hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, 125 – Industrijske zgrade i skladišta, 230 – Složene industrijske građevine (građevine za rudarstvo, elektrane, građevine i postrojenja za hemijsku industriju i drugi objekti i postrojenja u teškoj industriji) (Izvor: Klasifikacija vrsta građevina, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2005).

22) Broj i površina brownfield i greenfield lokacija *

Ovim pokazateljom prati se plansko opredeljenje da se za nove delatnosti i namene u slučajevima kada je to moguće koristi postojeći građevinski fond, (umesto „greenfield” davanje prednosti „brownfield” investicijama).

Osnovni elementi prostorne strukture privrednih sadržaja su: industrijske zone, tzv. ekonomska zona u Pirotu (koju čine postojeća i planirana industrijska zona, industrijski park i slobodna zona), naučno-tehnološki park i inkubator u Nišu, inovacioni centri, logistički i kargo centar u Nišu, transportni logistički terminal u Pirotu, slobodne zone u Pirotu i Nišu, aerodromska zona razvoja u Nišu, biznis inkubator centri, poslovni i proizvodni inkubatori MSPP, trgovinsko-poslovni centri, kao i sektorski i regionalni klasteri MSP.

Izračunavanje: Pokazatelj ne zahteva posebne tehnike izračunavanja ali su potrebna mapiranja, zavisno od raspoloživosti podataka (katastri brownfield i greenfield lokacija opština i gradova).

23) Zaposleno stanovništvo prema stepenu obrazovanja

Obrazovna struktura zaposlenog stanovništva pruža uvid o potencijalima ili ograničenjima područja za kapitalne investicije, kao i prostornoj (ne)uravnoteženosti ponude radne snage. Mapiranjem ovog pokazatelja jasno se može ukazati na funkcionalni disbalans mreže naselja, shodno prostornoj koncentraciji stručnih profila zaposlenih.

Izračunavanje: statistički podaci, trend promene obrazovnog nivoa stanovništva na nivou lokalnih samouprava po godinama i u odnosu na republički prosek.

24) Stopa nezaposlenosti *

Prostornom analizom podataka o nezaposlenim licima može se dobiti uvid o ekonomskoj i socijalnoj koheziji teritorije, imajući u vidu da visok nivo nezaposlenosti generiše niz demografskih problema. Za potpuniju primenu ovog pokazatelja bilo bi poželjno analizirati i kvalifikacionu strukturu nezaposlenih. Visoka stopa nezaposlenosti može ići uporedo sa delovima društva koji imaju poteškoće u pristupu tržištu rada, koje ih sprečavaju da budu u potpunosti integrisani članovi društva u kom žive. Za potpunije analize pokazatelj bi trebalo raščlaniti po kategorijama nezaposlenog stanovništva, na primer: žene, mladi, etničke grupe, urbani i opštinski/gradski centri, ruralne oblasti i mikrorazvojni centri.

Izračunavanje: statistički podatak – udeo nezaposlenih lica (po starosti i polu) u ukupnom broju aktivnih lica; preporučena skala vrednosti: <5, 5-10, 10-15, 15-20, >20.

Povezanost sa drugim pokazateljima: Ovaj pokazatelj je potrebno analizirati kroz različite regionalne uslove (u brdsko-planinskim područjima, urbanim i ruralnim područjima) i uporediti sa drugim pokazateljima kako bi se mogla definisati marginalizacija sela, stagniranje i opadanje vitalnosti ruralnih područja i ruralnog stanovništva, ograničene mogućnosti za zapošljavanje mladih, visok stepen siromaštva.

25) Stopa zapošljavanja starijih radnika (55-64 godina) *

Ovaj pokazatelj se koristi da odslika ukupne regionalne kapacitete tržišta rada, ali takođe i doprinos socijalnoj i ekonomskoj koheziji zajednice, kroz otvaranje radnih mesta za zapošljavanje starijih lica. Pokazatelj odražava mere socijalne politike i zapošljavanja sa ciljem da se poveća participacija onih kategorija stanovništva koji su ostali bez posla u periodu tranzicije privrednog sistema.

Izračunavanje: Udeo broja zaposlenih lica starosti 55-64 godina u ukupnom broju stanovnika iste starosne grupe, (%) na nivou lokalne samouprave.

26) Broj domaćinstava koja žive ispod granice siromaštva *

Ovaj pokazatelj pruža uvid o udelu populacije čiji su prihodi ispod utvrđenog egzistencijalnog minimuma. Siromaštvo nije samo problem distribucije prihoda već ide uporedo sa drugim socijalnim problemima, kao što su dugoročna nezaposlenost, nedostatak radnog iskustva i nizak nivo obrazovanja, slaba dostupnost javnih službi (zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalnog staranja i dr), slaba dostupnost komunalnih usluga i dr.

Izračunavanje: S obzirom da postoji više različitih metodoloških pristupa za izračunavanje ovog pokazatelja, potrebne su dodatne analize o načinu njegovog prikazivanja. Jedan od načina izračunavanja: broj domaćinstava čiji su prihodi ispod praga od 60% prosečne zarade u zemlji (statistički podatak, %).

Povezanost sa drugim pokazateljima: migracioni bilans, stopa zaposlenosti, nivo obrazovanja, dostupnost javnih službi, standard stanovanja i komunalnih usluga (energija, sanitarno-higijenski uslovi, komunikacije).

27) Broj socijalno neprofitnih stanova prema broju domaćinstava u programu socijalnog stanovanja *

Definisanje nacionalne strategije socijalnog stanovanja povezuje se sa ciljevima regionalnog i prostornog razvoja. Izrazito neravnomeran regionalni razvoj može se poboljšati pažljivom strategijom u kojoj će socijalno stanovanje imati važnu ulogu, kao što se može i dodatno pogoršati ukoliko se neodgovarajućom politikom socijalnog stanovanja bude dalje povećavala privlačnost razvijenih urbanih sredina. Socijalno stanovanje, kao instrument socijalne stambene politike treba na sistemski način da doprinese rešavanju stambenih potreba domaćinstava koja iz ekonomskih, socijalnih i drugih razloga nisu u mogućnosti da samostalno na tržištu obezbede adekvatno stanovanje. Pored direktnog uticaja na povećanje socijalne održivosti zajednice, ono ima pozitivne uticaje i na ekonomske i druge parametre, kao što su: tržište rada, zaposlenost, unapređenje standarda stanovanja i sl.

Izračunavanje: Godišnja ponuda socijalno neprofitnih stanova u odnosu na broj domaćinstava koja čine ciljnu grupu programa socijalnog stanovanja, na nivou lokalnih samouprava.

28) Zaštićena prirodna područja i predlozi za zaštitu *

Pokazateljem se prate zaštićena područja prema vrsti i stepenu zaštite, odnosno ostvarenje cilja strogo kontrolisanog smanjivanja prirodnih područja, zaštite prirodnih staništa i očuvanja biodiverziteta.

Posebno je značajno da se prati zaštita prostornih celina koje su inicirane ovim prostornim planom, do okončanja istraživanja i ustanovljavanja novih prirodnih dobara različite vrste. Osnovni potencijal predstavljaju zaštićena prirodna područja, sa bogatim, reliktnim i endemičnim biljnim i životinjskim svetom, područja koja će biti upisana u listu Ramsarskih područja, značajnih ornitoloških područja (IBA-Important Bird Areas), listu međunarodno značajnih biljnih područja-IPA (Important plant areas), leptire (RVA-Prime Butterfly Areas) i Emerald područja, zatim hidrološke pojave, posebno termomineralne vode, objekti geonasleđa i dr.

Izračunavanje: Zaštićena prirodna područja prema vrsti i stepenu zaštite, status područja predloženih za zaštitu, prema registru Zavoda za zaštitu prirode, kao i registru područjima Emerald mreže.

29) Ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste

Područje plana karakteriše velika raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta, kao i raznovrsnost predela, različitost geografskih uslova i mogućnost za stvaranje staništa za različite vrste. Ovo područje karakteriše veliki broj ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Sa područja Stare Planine na srpskoj Crvenoj listi ugroženih vrsta nalaze se Pančićeva žablja trava i Snežna voluharica. Na IUCN Crvenoj listi ugroženih vrsta nalazi se Riđi mišar, Poljska ševa i Šumska šljuka.

Krčenjem šuma, prekomernom ispašom, nekontrolisanom berbom retkih i lekovitih biljaka, izgradnjom skijaških staza na Staroj Planini, ugrožava se opstanak biljnih vrsta.

Izračunavanje: Stanje ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta

30) Broj i vrsta zaštićenih kulturnih dobara i dobara predloženih za zaštitu*

U skladu sa osnovnim planskim konceptom da se kulturno nasleđe artikuliše kao razvojni resurs, da se zaštiti, uredi i koristi na način koji će doprineti uspostavljanju regionalnog i lokalnog identiteta, u skladu sa evropskim standardima zaštite, ovim pokazateljom prati se broj, vrsta i status zaštite kulturnih dobara. Pored već zaštićenih kulturnih dobara pokazatelj prati status dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, kao i objekata i lokaliteta koji su RPPNTP identifikovani za zaštitu, s obzirom da planska rešenja predviđaju za njih isti tretman kao i za proglašena kulturna dobra.

Izračunavanje: Mapiranje zaštićenih kulturnih dobara, prema vrsti i stepenu zaštite (površina teritorije pod zaštitom), kao i dobara i lokaliteta predloženih za zaštitu (prema vrsti i površini), na nivou lokalnih samouprava, prema podacima zvaničnih službi zaštite spomenika.

31) Broj društvenih događaja (manifestacija) sa prezentacijom narodne tradicije i kulturnog identiteta lokalnih zajednica *

Veliku ulogu u kulturnom životu imaju sve brojnije i masovnije kulturne manifestacije otvorenog tipa, posebno značajno za ruralna područja, s obzirom da je najveći broj kulturnih sadržaja skoncentrisan u Nišu, kao makroregionalnom centru, a potom u Pirotu i Prokuplju, kao regionalnim centrima. Ovaj pokazatelj treba da identifikuje posebnost mesta, stepen oživljavanja izvorne kulturne tradicije, nivo očuvanosti identiteta, ali i spremnost lokalnog stanovništva da preuzmu deo odgovornosti za razvoj mesta (uključujući folklor, obnovljene radionice starih zanata, prodaju originalnih lokalnih proizvoda i dr).

Izračunavanje: Društveni događaji (manifestacije) po mestu održavanja, broju učesnika i eventualno broju posetilaca.

32) Turistički smeštaj (prema tipu i kategoriji objekata i broju ležaja)

Pokazateljem se prati raspoloživost smeštajnih kapaciteta za razvoj turizma, koji je označen kao jedan od glavnih opredeljenja prostornog razvoja planskog područja. Shodno izdvojenim turističkim rejonima planskog područja važno je da pokazatelj bude razmatran nivou opštine/grada, kao i nivou turističkih rejona i kompleksa-destinacija koji su naznačeni u Prostornom planu.

Izračunavanje: Broj ležaja prema vrsti i kategoriji turističkih objekata (shodno propisanoj kategorizaciji turističkih objekata).

Povezanost sa drugim pokazateljima: Pokazatelj se tumači povezano sa pokazateljima o saobraćajnoj dostupnosti i opremljenosti komunalnom infrastrukturom, kao i realizacijom prostornih i urbanističkih planskih dokumenata za ova područja.

33) Broj turista i turističkih noćenja godišnje *

Povećanje ili smanjenje broja turista pokazuje nivo atraktivnosti područja, kvalitet i raznovrsnost ponude, kao i u kojoj meri su postojeće komplementarne lokalne aktivnosti integrisane sa turizmom.

Izračunavanje: Pokazatelj predstavlja razradu nacionalnog nivoa izveštavanja o stanju u prostoru, mereći promene u godišnjem broju turista i turističkih noćenja po opštinama i turističkim centrima planskog područja. Podaci su raspoloživi iz zvaničnih statističkih izvora.

Povezanost sa drugim pokazateljima: Tumačenje pokazatelja bi trebalo dopuniti informacijama o turističkom smeštaju.

34) Dostupnost regionalnih i subregionalnih centara javnim prevozom (od toga: dostupnost železnicom)*

Ovim pokazateljom može se pokazati svaka aktivnost na izgradnji, osavremenjavanju i kompletiranju saobraćajne mreže, s obzirom da se to odražava na skraćenje vremena putovanja.

Na nivou regionalnih i subregionalnih centara organizuju se javne službe višeg ranga – više i visoko obrazovanje, bolnička i specijalizovana zdravstvena zaštita, određeni vidovi socijalne zaštite osetljivih društvenih grupa, aktivnosti i usluge u oblasti kulture na regionalnom nivou i dr. Pokazatelj je namenjen da ukaže da li je omogućena dostupnost ovih usluga za stanovništvo manjih gradskih i seoskih naselja planskog područja ili je potrebno da se obezbede određena sredstva ili mehanizmi kojima se povećava njihovo gravitaciono područje.

Ovaj pokazatelj uključuje kako socijalnu tako i ekološku dimenziju. U socijalnom smislu, dobra pristupačnost na primer javnim službama od opšteg interesa je primer jednakih mogućnosti za sve grupe stanovništva, uključujući i socijalno osetljive grupe i građane koji ne koriste automobil. U ekološkom smislu, dostupnost javnim prevozom može biti razlog da se ne koristi automobil, čime se ujedno doprinosi smanjenju uticaja saobraćaja na životnu sredinu.

Izračunavanje: Analizira se pokrivenost teritorije uslugama javnog prevoza (%, broj naselja, broj stanovnika), kao i prosečno vreme putovanja do regionalnog i subregionalnog centra. U okviru ovih analiza izdvojeno se prati procenat stanovništva planskog područja koje živi unutar izohrone od 45 minuta putovanja autom do najbližeg regionalnog i subregionalnog centra.

35) Potencijalna intermodalna dostupnost

Ovaj pokazatelj je u skladu sa ocenom da najveći potencijal razvoja saobraćaja predstavlja perspektivu intermodalnog koncipiranja infrastrukturnih sistema na bazi drumskog, železničkog i vazdušnog transporta. Shodno tome, pokazatelj prati realizaciju cilja (strateškog prioriteta) da će se robni terminali u velikim čvorovima i na mestima kontakta železnice sa putnim, vazdušnim i rečnim saobraćajem formirati kao logistički centri, uključujući i uvođenje sistema gradske i prigradske železnice. (Logistički centri međunarodnog-regionalnog karaktera predlažu se na prostoru Niša, čime bi se realizovala povezanost železnice sa drumom (Koridor X-Xc) i sa aerodromom „Konstantin Veliki”).

Izračunavanje pokazatelja podrazumeva više nivoa modelovanja, počev od modelovanja prostora uticaja svakog transportnog sistema prema najkraćim rutama. Potrebno je posebno razraditi metod za standardizaciju pokazatelja za upoređenja sa drugim područjima, što uključuje i odabir varijabli za prezentaciju potencijalne dostupnosti (BDP, investiciona aktivnost, zaposlenost, koncentracija stanovništva i sl).

36) Udeo stanovništva koje živi unutar tridesetominutne izohrone

od železničke stanice *

Planiranim razvojem železničke infrastrukture povećaće se stepen saobraćajne dostupnosti u odnosu na Centralnu Srbiju i susedne regione. Jedno od osnovnih pitanja je pristup železničkim stanicama, što ističe problem neuravnoteženosti železničkom prevozu. S tim u vezi, ovaj pokazatelj je pogodan pošto ne izračunava samo vreme putovanja već i pokazuje da li su područja koja su dobro povezana (kratko vreme putovanja), u skladu sa onim područjima gde živi većina stanovnika (mapiranjem se jasno pokazuju područja sa dobrom, a posebno sa slabom pristupačnošću), poštujući pravilo da lokacija železničke stanice treba da bude u skladu sa distribucijom stanovništva.

Izračunavanje: Broj stanovnika koji živi unutar tridesetominutne izohrone oko svake železničke stanice (mereno putovanjem automobilom), kao procenat od ukupnog broja stanovnika grada/opštine.

37) Prosečan nedeljni broj letova ka domaćim i međunarodnim destinacijama

Pokazatelj prati ostvarivanje planskog cilja da će se aerodrom „Konstantin Veliki” u Nišu (civilno-vojni) razvijati za međunarodne, dolazne i odlazne turističke letove i kao alternativni aerodrom i u sistemu aerodroma za regionalni saobraćaj.

Izračunavanje: Prosečan nedeljni broj letova na domaćim i međunarodnim destinacijama prema itinererima avionskog saobraćaja.

38) Broj i opremljenost graničnih prelaza na planskom području i promet putnika i robe sa susednim zemljama

Ovaj pokazatelj prati ostvarenje cilja jačanja prostorno-funkcionalnih veza sa okruženjem, što podrazumeva veću propusnost granica – veći obim prekograničnog saobraćaja, a za to poseban značaj imaju mesta graničnih prelaza. Pokazateljom se prati predviđeno povećanje broja i poboljšanje opremljenosti graničnih prelaza I i II kategorije shodno standardima EU.

Postojeći granični prelazi na području RPPNTP su: sa Republikom Bugarskom na državnom putu I reda broj 1.12 „Gradina” i planirani granični prelazi sa Republikom Bugarskom (na osnovu međudržavnog ugovora) su: „Petačinci” – u nastavku Državnog puta II reda broj 244 Dimitrovgrad – Babušnica. Potencijalni granični prelaz sa Republikom Bugarskom „Krivodol” je u nastavku Državnog puta II reda broj 121 Dimitrovgrad – Donji Krivodol koji je u funkciji razvoja turizma na Staroj Planini.

Ovim pokazateljom prati se aktivnost regiona u podsticanju razvoja trgovine, transporta i komunikacija kroz unapređenje međuregionalne i međudržavne saradnje sa opštinama u transgraničnim područjima.

Izračunavanje: Broj drumskih graničnih prelaza i godišnji obim putničkog i robnog saobraćaja na graničnim prelazima.

39) Pokrivenost naselja (procenat broja domaćinstava) mrežom javnog vodovoda *

Opremljenost naselja vodovodnom infrastrukturom jedan je od ključnih pokazatelja kvaliteta življenja i urbanog standarda. Ovaj pokazatelj je namenjen za praćenje realizacije strateškog prioriteta obnove mreže svih vodovoda (smanjenje gubitaka na manje od 20%).

Pokazatelj bi trebalo povezati sa demografskim trendovima i koliko ovi procesi utiču na komunalno opremanje i obnovu postojećih sistema.

Izračunavanje: Udeo domaćinstava urbanih i ostalih naselja, na nivou lokalnih samouprava, priključenih na mrežu javnog vodovoda (statistički podatak); preporučena skala vrednosti: <30, 30-50, 50-70, 70-90 >90 (%).

40) Pokrivenost naselja (procenat broja domaćinstava) kanalizacionom mrežom *

Opremljenost naselja kanalizacionom mrežom jedan je od ključnih pokazatelja standarda življenja, kao i urbanog standarda, što opravdava praćenje ovog pokazatelja. Ovim se prati razvoj kanalizacionih sistema i realizacija planiranih PPOV.

Izračunavanje: Udeo domaćinstava u urbanim i ostalim naseljima, na nivou lokalnih samouprava, priključen na javnu kanalizacionu mrežu (statistički podatak); preporučena skala vrednosti: <10, 10-30, 30-50, 50-70 >70 (%).

41) Pokrivenost naselja (procenat broja domaćinstava) elektro mrežom visoke sigurnosti snabdevanja *

Pokazatelj prati realizaciju planskih rešenja prostornog razvoja energetske infrastrukture (izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih prenosnih i distributivnih infrastrukturnih objekata i vodova), pri čemu se prate samo podaci za domaćinstva za potrebe preciznijih prostornih analiza. Potpunija primena pokazatelja bi se postigla praćenjem podataka na naseljskom nivou, pošto bi se mogli identifikovati problemi seoskih i gradskih naselja, naselja sa malim gustinama naseljenosti, prigradskih naselja u odnosu na naselja sa relativno kompaktnom urbanom strukturom.

Izračunavanje: Udeo domaćinstava urbanih i ostalih naselja po jedinicama lokalne samouprave, priključen na elektro mrežu visoke sigurnosti (izvorni podatak).

42) Pokrivenost regionalnog područja gasovodnom mrežom

Pokazateljem se prati realizacija predviđenih magistralnih gasovoda, kao i priključenost industrijskih potrošača i dinamiku izgradnje predviđene distributivne mreže za široku potrošnju.

Izračunavanje: % teritorije sa omogućenim priključenjem na gasovodnu mrežu.

43) Pristup širokopojasnim sistemima *

Pokazatelj se odnosi na pokrivenost planskog područja pristupnim mrežama širokopojasnih usluga za prenos podataka, s tim da je poželjno prikazati da li je baziran na žičanom, bežičnom ili optičkom povezivanju.

Izračunavanje: Širokopojasna konekcija u domaćinstvima i preduzećima urbanih i ostalih naselja na nivou lokalnih samouprava. Primena pokazatelja uslovljena je raspoloživošću podataka na potrebnom teritorijalnom nivou za prostorne analize.

44) Broj i procenat stanovnika naselja koji su izloženi stalnom i učestalom prekomernom zagađenju vazduha *

Pokazatelj prati stanje područja izloženog stalnom ili učestalom prekoračenju graničnih vrednosti tipičnih i specifičnih zagađujućih materija. Primena ovog pokazatelja je u prvom periodu monitoringa ograničena, imajući u vidu ocenu da na je mali broj opština u kojima se vrši praćenje i merenje kvaliteta vazduha (na primer, tačni podaci o kvalitetu vazduha za 2009. godinu postoje samo za Niš, opštinu Pirot i za lokaciju fabrike „Tigar” – Pirot, dok se u ostalim opštinama i naseljima nije vršila kontrola kvaliteta vazduha).

Izračunavanje: Broj stanovnika koji živi unutar zona zagađenja – prema evidencijama praćenja koncentracije, intenziteta i učestalosti zagađenja.

45) Kvalitet površinskih voda (klase kvaliteta) *

Pokazatelj opisuje jedan aspekt u okviru osnovnog cilja optimizacije integralnih vodoprivrednih sistema i usklađivanje njihovog razvoja sa ciljevima očuvanja životne sredine i drugih korisnika prostora. Taj aspekt se odnosi na zaštitu voda na nivou rečnih sistema, koji su već teritorijalno uspostavljeni, uz integralno korišćenje tehnoloških, vodoprivrednih i organizaciono-ekonomskih mera.

Nužnost praćenja ovog pokazatelja je zaključak da na profilima hidroloških stanica na rekama Južna Morava, Nišava, Toplica i Moravica karakteristični parametri kvaliteta vode uglavnom prelaze normirane vrednosti (u odnosu na propisanu Ia i Ib klasu) i najčešće su u III klasi, ali se često kategorišu „van klase”. Slična situacija je i sa Banjskom rekom u profilu Kuršumlije gde je degradacija još izraženija (u odnosu na propisanu I klasu).

Izračunavanje: Pokazateljem se prati klasa kvaliteta površinskih voda u odnosu na propisanu klasu prema Uredbi o kategorizaciji vodotoka („Službeni glasnik SRS”, broj 5/68), na bazi redovnih analiza kvaliteta vode na mernim profilima (statistički podaci, izvorni podaci RHMZ (Srbije) o kvalitetu vode).

46) Kvalitet podzemnih voda *

Pokazatelj je namenjen praćenju ostvarivanja cilja planskog i održivog korišćenja podzemnih voda, uz adekvatne mere zaštite za vodosnabdevanje, kao i rezervi termomineralnih voda. Područje RPPNTP raspolaže rezervama podzemnih voda, ali je dosadašnji stepen njihove eksploatacije mali.

Izračunavanje: Primenjuju se rezultati analiza kvaliteta voda od strane ovlašćenih institucija.

47) Naselja i kultivisana područja potencijalno ugrožena od poplava *

Ovaj pokazatelj identifikuje slučajeve poplava i istovremeno prati ostvarivanje cilja na optimizaciji integralnih vodoprivrednih sistema. Pokazatelj je važno povezati sa sprovedenim zaštitnim merama za odbranu od poplava (izgradnja nasipa, regulisanje vodnog režima, sprečavanje gradnje u plavnim zonama i dr).

Do prikupljanja preciznih podataka i mapiranja zona naselja i kultivisanih površina ugroženih plavljenjem, ovaj pokazatelj se može predefinisati u „površine teritorija opština koje su ugrožene plavljenjem” (u procentima), pošto se podaci mogu lakše prikupiti.

Izračunavanje: Mapiranje teritorije prema broju slučajeva poplava prema podacima Sektora MUP za vanredne situacije, Republičke direkcije za vode, raspoloživih karata plavnih zona ili karata hazarda terena.

48) Naselja u prostorima ugroženosti od erozivnih procesa *

Ovim pokazateljem identifikuju se i prate promene površina zahvaćene erozivnim procesima i izloženost naselja prema intenzitetu erozije.

Mapiranjem pojava može se ukazati na područja intenzivnih erozivnih procesa koji mogu biti odraz neodgovarajuće upotrebe prostora (na primer, pojava klizišta na terenima relativno slabije nosivosti u periodima povećanih padavina ili u delovima naselja gde nije adekvatno regulisano odvođenje voda). Sa druge strane, označavanje ovih zona omogućava sigurniji izbor lokacije i smanjenja troškova izgradnje kuća, privrednih objekata i infrastrukturnih sistema.

Kontinuitet praćenja ovog pokazatelja omogućiće sagledavanje efikasnosti preduzetih antierozivnih mera.

Izračunavanje: Erozivni procesi odnose se na eroziju zemljišta, klizišta i odrone. Pokazatelj bi se računao superponiranjem karata naseljenosti i karata erozije, kao i podataka katastra klizišta.

49) Oblici kompenzacije izazvanih socijalnih problema prilikom planske prenamene prostora

Ovim pokazateljom prate se oblici rešavanja narušenih prava stanovništva i uslova življenja u lokalnim zajednicama u postupku realizacije planskih rešenja.

Izračunavanje: Zavisno od konkretnog slučaja pokazatelj se može iskazati opisno i/ili numerički, da se pokaže na obim raseljavanja, obim izmeštanja infrastrukture, oblike naknade štete i dr.

50) Količina komunalnog otpada koja se generiše na nivou

lokalnih zajednica (t/god) *

Količina komunalnog otpada koja se generiše na lokalnom nivou u poređenju sa rezultatima pokazatelja „količina otpada koji se organizovano sakuplja”, ukazuje na obim problema neodrživog upravljanja otpadom, pokazujući koji deo otpada završava van komunalnih deponija.

Izračunavanje: Količina komunalnog otpada koja se stvara iz naselja, agregirano na nivou lokalnih zajednica i na nivou planskog područja (potrebno je dodatno razmatranje načina modelovanja podataka i identifikovanje izvora podataka).

51) Udeo komunalnog otpada koji se organizovano sakuplja

(procenat domaćinstava) *

Količina komunalnog otpada koje se organizovano sakuplja na nivou svih lokalnih samouprava, ilustruje i stepen održivosti koji je dostignut za plansko područje.

Izračunavanje: Udeo domaćinstava po lokalnim samoupravama (agregirano na nivou planskog područja) koje pokriva rad komunalnih službi za odnošenje otpada.

52) Procenat od ukupne količine otpada koji se reciklira *

Pokazatelj prati jedan aspekt tretmana otpada koji se tiče reciklabilnog otpada (prema količini i vrsti), koji upućuje i na nivo održivosti regiona.

Izračunavanje: Udeo komunalnog i industrijskog otpada koji se reciklira od ukupne količine sakupljenog otpada u okviru svake lokalne samouprave i agregirano za plansko područje. Praćenje je uslovljeno stepenom pouzdanosti podataka, s obzirom da ovaj pokazatelj uključuje i podatke o količini i sastavu otpada koji se reciklira, količine otpada koji se organizovano sakuplja, kao i količine ukupno generisanog otpada.

53) Budžet opštine/grada

Ovaj pokazatelj pruža uvid u materijalnu osnovu lokalne samouprave, odnosno sistem finansiranja poslova jedinica lokalne samouprave – prihodi i rashodi za obavljanje izvornih i poverenih poslova u toku jedne godine. S obzirom na razuđeni model formiranja izvora prihoda lokalne samouprave, kao i promene u skladu sa promenama republičkog budžetskog sistema, za interpretiranje ovog pokazatelja važno je uključiti i okolnosti koje su u datoj godini promenjene u odnosu na prethodnu godinu formiranja budžeta. U okviru izvora prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, značajno je ukazati na srazmeru između izvornih javnih prihoda (za koje uživaju relativnu autonomiju u pogledu utvrđivanje visine) i ustupljenih javnih prihoda (koji su predmet utvrđivanja centralnih vlasti radi obezbeđenja približno jednakog nivoa usluga koje lokalna samouprava pruža građanima), kao i prihoda koje Republika Srbija delimično ustupa (koji su obično najizdašniji izvor prihoda za budžet lokalnih samouprava).

Izračunavanje: statistički podatak. Za detaljnije prostorne analize raspoloživi su i izvedeni pokazatelji: budžet opštine/grada po stanovniku, udeo pojedinih izvora prihoda u ukupnom budžetu (izvorni javni prihodi, ustupljeni javni prihodi i dopunska sredstva iz budžeta Republike Srbije).

54) Pokrivenost prostora prostornim i urbanističkim planovima čija je izrada predviđena Prostornim planom *

Pokazateljem se prati planska razrada Prostornog plana područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, kroz donošenje prostornih planova područja posebne namene, prostornih planova jedinica lokalne samouprave i urbanističkih planova. Bilo bi značajno uključiti nekoliko osnovnih parametara za proveru usaglašenosti planova, kao i koordinacije u njihovom sprovođenju. Pored toga, u praćenje je potrebno uključiti druge strategije i programe na državnom i regionalnom nivou, u meri u kojoj imaju uticaj na prostorni razvoj, a posebno sektorske razvojne dokumente – osnove, na koje se prostorni planovi direktno oslanjaju (ključni dokumenti po sektorima navedeni su u Prostornom planu Republike Srbije).

Izračunavanje: Mapiranje teritorije važećim prostornim i urbanističkim planovima (prema prostornom nivou i godini donošenja), prema podacima centralnog i lokalnih registara planskih dokumenata.

55) Vreme potrebno za dobijanje građevinske dozvole

Kao indikacija efikasnosti rada državne uprave (na republičkom i lokalnom nivou), kao i validnosti, ažurnosti i operativnosti planske dokumentacije, ovim se može pratiti kako rad odgovornih instanci u sprovođenju plana, tako i nivo razrade planske dokumentacije da se može sprovesti u praksi.

Izračunavanje: Vreme potrebno za dobijanje građevinske dozvole prema složenosti procedure za različite vrste objekata.

56) Broj programa i projekata transgranične i međuregionalne saradnje

Praćenje ovog pokazatelja predviđeno je u okviru programa izveštavanja na nacionalnom nivou, dok se za regionalni nivo predviđa njegova razrada na tematske oblasti na koje se projekti odnose. Pokazateljom se prate oblici interregionalne i transgranične saradnje, pre svega u oblastima značajnim za prostorni razvoj regiona (u oblasti privrednog razvoja, saobraćaja, turizma i dr).

Izračunavanje: Broj projekata u okviru međunarodne saradnje u koje je uključena najmanje jedna institucija rezident koja predstavlja lokalnu samoupravu ili region, prikazano po tematskim oblastima.

V. PREPORUKE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI, PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O OSTVARIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE

1. KOORDINACIJA AKTIVNOSTI NA OSTVARIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE

Specifičnosti razvojnih problema i položaj područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga prema susednim regionalnim područjima Republike Bugarske članice Evropske unije, uticaće na pravac i sadržaj institucionalno-organizacionog prilagođavanja za potrebe upravljanja i ostvarivanja planiranog prostornog razvoja.

U pogledu novih institucionalnih i organizacionih aranžmana, mogući su sledeći modaliteti integralnog upravljanja prostornim razvojem područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga:

Oblasne asocijacije klastera;

Interregionale forme povezivanja opština/gradova;

Regionalna/oblasne korporacije/agencije za održivi regionalni razvoj i uređenje teritorije, kao razvojne institucije/organizacije sa pojedinim ovlašćenjima koja su preneta od republičkih i lokalnih organa vlasti.

Ključno je da se institucionalno-organizacionim aranžmanom obezbede uslovi za efikasniju koordinaciju aktivnosti relevantnih aktera na ostvarivanju strateških prioriteta RPPNTP i drugih strateških dokumenata opšteg karaktera sa različitim teritorijalnim obuhvatom (regionalna razvojna strategija za region Južna i Istočna Srbija, strategije razvoja jedinica lokalne samouprave i sl), i za različite sektore (na republičkom nivou), kao i programa ili akcionih planova za njihovo ostvarivanje i programa poslovanja preduzeća u javnom i privatnom sektoru i ustanova javnih službi na svim nivoima upravljanja.

Imajući u vidu da se na regionalnom nivou planiranja donose i implementiraju regionalni prostorni plan sa programom njegove implementacije i regionalna razvojna strategija sa programom finansiranja razvoja regiona, najcelishodnije bi bilo da se uspostavi institucionalno-organizacioni aranžman koji će obezbediti integrisanu podršku ostvarivanju ovih planskih dokumenata. Bilo bi značajno da se u sklopu tog aranžmana obezbedi monitoring ostvarivanja i efekata ostvarivanja strateških prioriteta regionalnog prostornog plana i regionalne razvojne strategije.

Prema članu 39. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i radne verzije nacrta novog zakona, regionalne razvojne agencije obavljaju, između ostalih, sledeće poslove: učestvuju u pripremi i sprovođenju razvojnih dokumenata, sarađuju u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova, realizuju razvojne projekte za koje su ovlašćene, vode informacioni sistem od značaja za region i oblast. U toku 2013. i 2014. godine, na radnim sastancima Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture razmatrano je proširenje delokruga poslova ovih agencija na praćenje regionalnih prostornih planova. U slučaju da se rade izmene Zakona o regionalnom razvoju, trebalo bi dopuniti član 39. tako da se poslovi regionalnih razvojnih agencija prošire sa: učešćem u pripremi, sprovođenju i praćenju sprovođenja regionalnih prostornih planova i vođenjem informacionog sistema o prostoru obuhvaćenom regionalnim prostornim planovima.

Koordinacija aktivnosti relevantnih aktera na ostvarivanju i podrška praćenju ostvarivanja RPPNTP i Programa implementacije RPPNTP može da se poveri akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, koja bi trebalo da obezbedi:

koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave i republičkog nivoa upravljanja na ostvarivanju detaljno razrađenih strateških prioriteta iz Programa implementacije RPPNTP (Tabela 2. Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP) i izveštavanju o njihovom ostvarivanju;

iniciranje i koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave i aktera sa njihove teritorije sa republičkim nivoom upravljanja na pripremi i razradi strateških prioriteta koji su predmet detaljne razrade u procesu inoviranja Programa implementacije RPPNTP (Tabela 3. Aktivnosti i projekti koji su predmet detaljne razrade uprocesu inoviranja Programa implementacije RPPNTP );

formiranje i održavanje baze podataka o prostoru u funkciji korišćenja, praćenja i ocene sprovođenja (Tabela 12. Ctruktura baze prostornih podataka, po temama i klasama podataka), kao i dopune i inoviranja planskih koncepcija i rešenja;

monitoring ostvarivanja i efekata ostvarivanja detaljno razrađenih strateških prioriteta iz Programa implementacije RPPNTP (Tabela 2. Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP);

koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave i aktera sa njihove teritorije na godišnjem izveštavanju o ostvarivanju detaljno razrađenih strateških prioriteta iz Programa implementacije RPPNTP (Tabela 2. Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP).

Za obavljanje navedenih poslova neophodnu stručno planersku pomoć akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, pružaće nadležno ministarstvo za poslove prostornog planiranja, JP Zavod za urbanizam Niš i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS, u svojstvu obrađivača RPPNTP i ovog programa).

Ovakav dopunjeni delokrug rada akreditovane regionalne razvojne agencije, podrazumeva izmenjenu ulogu i položaj prema osnivačima i redefinisanje seta standardizovanih usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije koje ustanovljava Ministarstvo privrede na godišnjem nivou. Set standardizovanih usluga za 2016. i naredne godine trebalo bi proširiti poslovima iz domena prostornog planiranja. Ti poslovi bi trebalo da obuhvate: a) praćenje ostvarivanja programa implementacije regionalnih prostornih planova, b) učešće u pripremi/inoviranju regionalnih prostornih planova, i v) vođenje informacionog sistema o prostoru obuhvaćenim regionalnim prostornim planovima.

Realizacija navedenih poslova podrazumeva podršku promenama i proširenju organizacione strukture, kadrovskom jačanju i finansiranju poslova akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji.

2. GIS-PODRŠKA PRAĆENJU I IZVEŠTAVANJU O OSTVARIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE I RPPNPT

2.1. Informacioni sistem za praćenje i ocenjivanje prostornog razvoja

Program implementacije PPRS predviđa uspostavljanje informacionog sistema zasnovanog na GIS tehnologiji sa ciljem praćenja i ocene sprovođenja plana. Informacioni sistem će doprineti jednostavnijem i efikasnijem upravljanju kompleksnim skupom različitih podataka čime će se povećati efikasnost u donošenju blagovremenih mera i aktivnosti neophodnih za uravnoteženi i kontrolisani razvoj socio-ekonomsko-ekološkog potencijala prostora Republike Srbije. Time će se istovremeno unaprediti sistem prostornog planiranja u Republici Srbiji prilagođavanjem i jačanjem institucionalno-organizacionih kapaciteta u svrhu primene savremenih informacionih tehnologija.

Jedan od osnovnih ciljeva uspostavljanja Informacionog sistema je doprinos formiranju infrastrukture prostornih podataka u domenu prostornog planiranja, čime se stvaraju uslovi za integraciju tehnologija, prostornih podataka, brojnih korisnika i dr, a koji su neophodni za aktivnu ulogu planera u budućem planskom procesu.

Programom implementacije PPRS definisani su sledeći ciljevi uspostavljanja Informacionog sistema:

– razvoj instrumenta podrške izradi, praćenju, oceni i reviziji planova različitih hijerarhijskih nivoa (regionalnih prostornih planova, prostornih planova područja posebne namene i prostornih planova jedinica lokalnih samouprava) i stvaranje uslova za njihovo jednostavno usklađivanje sa izmenama u PPRS, kao i promenama u domenu pravne osnove i državne politike;

– uvođenje standarda u tehnologiju izrade i sadržaj planskih dokumenata, čime se omogućuje formiranje jedinstvene baze prostornih podataka, primena analitičkih GIS alata i povezivanje sa sektorskim bazama podataka;

– primena metoda simulacije i scenarija razvoja, kako bi se preduzele odgovarajuće aktivnosti i prilagodila rešenja, koja će doprineti stvaranju optimalnih uslova života i rada;

– podrška stvaranju odgovarajuće politike planskog upravljanja prostorom Republike Srbije, praćenje usklađenosti sa drugim razvojnim politikama i stvaranje optimalnih uslova za sprečavanje pojave konfliktnih ili međusobno neusklađenih sektorskih ciljeva razvoja i

– jačanje kapaciteta sistema prostornog planiranja, njegove institucionalno-organizacione osnove i ljudskih resursa.

Razvoj informacionog sistema podrazumevaće primenu različitih međunarodnih, evropskih, regionalnih i lokalnih principa, pravila i preporuka u cilju stvaranja odgovarajućih tehničko-tehnoloških i institucionalno-organizacionih uslova njegove uspešne realizacije. U tom smislu razvoj sistema baziraće se na:

– aktuelnim standardima, standardima Open Geospatial Consortium (OGC), World Wide Web Consortium (W3C) i dr;

– implementacionim pravilima i specifikacijama podataka Direktive INSPIRE Evropske komisije (EK);

– rezultatima, preporukama i zahtevima Projekta Plan4All (deo Direktive INSPIRE), koji će definisati obavezan sadržaj i strukturu baze podataka PPRS i prostornog planiranja uopšte;

– tehnološkim okvirom projekta razvoja Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) u Republici Srbiji, koji je u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda;

– sektorskim informacionim sistemima u Republici Srbiji.

Uspešan razvoj informacionog sistema podrazumevaće određena usklađivanja postojećih organizacionih i pravnih rešenja sa ciljem optimalne iskorišćenosti kapaciteta GIS tehnologija. Jedno od najznačajnijih preduslova razvoja uspešnog informacionog sistema je odgovarajući kadar i njihovo jačanje stalnom edukacijom i usavršavanjem.

2.2. GIS podrška praćenju i izveštavanju o ostvarivanju

programa implementacije i RPPNPT

Na osnovu RPPNPT i Programa implementacije RPPNPT, a u saradnji sa nadležnim ministarstvom za poslove prostornog planiranja i obrađivačima Prostornog plana, Regionalna razvojna agencija za područje Prostornog plana pristupiće formiranju i održavanju baze prostornih podataka Regionalnog prostornog plana, u funkciji korišćenja, praćenja i ocene sprovođenja, kao i dopune i inoviranja strateških prioriteta, planskih koncepcija i rešenja. Formiranje baze prostornih podataka izvršiće se na osnovu RPPNPT, njegove dokumentacione osnove i ovog programa.

Takođe, regionalne razvojne agencije će u saradnji i koordinaciji sa nadležnim skupštinama gradova/opština pristupiti organizaciji centralizovanog sistema informatičke podrške za praćenje sprovođenja RPPNPT, koji podrazumeva obradu podataka (o aktivnostima i radovima u vezi sa korišćenjem, organizacijom, uređenjem i izgradnjom prostora), koje prikupljaju i ažurno dostavljaju nadležne stručne službe jedinice organa lokalnih samouprava sa područja Niškog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga. Na osnovu dobijenih podataka i informacija nadležno ministarstvo za poslove prostornog planiranja će, u saradnji sa obrađivačima Prostornog plana i Regionalnom razvojnom agencijom, proveravati i ocenjivati usklađenost planiranih i ostvarenih promena u prostoru sa strateškim prioritetima iz Programa implementacije RPPNPT i planskim koncepcijama i rešenjima RPPNPT. Radi realizacije ovih zadataka, posebna pažnja će se posvetiti utvrđivanju o primeni GIS standarda u prikazu planskih i projektantskih rešenja ili pokazatelja, kako bi bilo omogućeno njihovo upoređivanje.

Informacioni sistem o prostoru je potrebno racionalno i efikasno organizovati objedinjeno za sve lokalne samouprave u obuhvatu RPPNPT, sa pokazateljima datim ovim programom implementacije (poglavlje IV) za praćenje promena u prostoru i primene strateških prioriteta i planskih rešenja RPPNPT, kao i za blagovremeno pružanje informacija donosiocima odluka u gradovima/opštinama i zainteresovanim investitorima o mogućnostima korišćenja i izgradnje prostora i sl.

Skupovi prostornih podataka mogu biti dostupni preko Nacionalnog geoportala, kao i lokalnih i drugih informacionih sistemima, putem odgovarajućih servisa.

Finansiranje formiranja i održavanja baze podataka o prostoru (nabavka softvera i hardvera, obuka kadra i implementacija sistema) trebalo bi da se obezbedi iz budžeta Republike Srbije (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i Ministarstvo privrede), domaćih i stranih fondova za podsticanje razvoja lokalnih samouprava, opštinskih i gradskih budžeta i dr.

2.3. Koncept GIS RPPNPT i preporuke za unapređenje sistema

Formiranje GIS RPPNPT ima tri osnovne faze:

1. Prikupljanje i analiza dostupnih podataka sa ocenom njihove validnost i ažurnosti;

2. Konverzija postojećih vektorskih podataka iz CAD (na osnovu slojeva Referalnih karata RPPNPT) u odgovarajući GIS format (shp);

3. Formiranje jedinstvene baze prostornih podataka.

4. Integracija baze prostornih podataka u budući informacioni sistem.

S obzirom na to da digitalni (vektorski) podatak ne nosi dodatne informacije o objektu koji prikazuje, prilikom konverzije podataka vrši se povezivanje grafičkih prikaza sa odgovarajućim podacima iz dokumentacione osnove RPPNPT i drugih relevantnih izvora. Integrisani digitalni podaci sa opisnim informacijama (atributi) smeštaju se u centralnu bazu podataka. Periodično se vrši ažuriranje i održavanje baze podataka, dopunom digitalnih podataka (izmenom atributa opisnih polja o specifičnoj pojavi u prostoru ili planskim, programskim i projektnima aktivnostima na području RPPNPT). Kako bi pregled jedinstvene relacione baze bio što jednostavniji i kako bi se efikasnije i brže održavala ažuriranost podataka, sistem se ka krajnjem korisniku postavlja preko specifičnih dokumenata koji su stalno dostupni i mogu da se pregledaju, odštampaju ili izmene na nivou intraneta. Pored ovoga, postoji i mogućnost da se preko veb-sajta Regionalnih razvojnih agencija omogući pristup sadržaju baze prostornih podataka svim zainteresovanim subjektima.

Struktura podataka neophodna za regionalne prostorne planove u mnogome opredeljuje i strukturu baze podataka. Svi podaci od značaja za RPPNPT klasifikuju se u sledeće kategorije:

1. Administrativni podaci: u kojima se nalaze granice i površine teritorijalnih jedinica, planskog obuhvata, statističkih naselja i sl;

2. Namena površina: podaci koji opisuju postojeću i planiranu opštu i posebnu namenu prostora;

3. Infrastruktura: skup podataka o objektima, mrežama i sistemima infrastrukture,

4. Zaštita: područja i lokacije pod različitim režimima zaštite;

5. Rasteri – Topografske karte koje su struktuirane u „katalog”, a najčešće u razmeri 1:50000, 1:100000 i 1:200000, kao i drugi kartografski izvori;

U Tabeli 12. Ctruktura baze prostornih podataka, po temama i klasama podataka, data je struktura baze prostornih podataka, po temama i klasama podataka. Definisana je geometrija slojeva, minimalni skup atributa za svaki sloj, kao i moguće vrednosti atributa. Struktura podataka je u velikoj meri usaglašena sa temama koje zahteva INSPIRE direktiva. Svaki sloj u bazi prostornih podataka i svaki element u sloju pozicionirani su u državni koordinatni sistem.

Tabela 12: Ctruktura baze prostornih podataka, po temama i klasama podataka

Klasa podataka (Feature Dataset) Sloj (INSPIRE) Sloj (BPP* RPPNPT) Geometrija Pokazatelj Minimalni atributi Moguća vrednost atributa Administrativni podaci I4-Administrativne jediniceIII4-Korišćenje i namena zemljišta Državna granica Linija Naziv upravnog okruga – Upravni okruzi Poligon / Linija – Matični broj upravnog okruga – Broj stanovnika JLS Poligon / Linija 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Naziv JLS – Matični broj JLS – Upravni okrug – Broj stanovnika III5-Zdravlje i zaštita ljudi Katastarske opštine Poligon / Linija Naziv katastarske opštine – III10-DemografijaIII11-Upravljanje zemljištem, zone regulacije i ograničenja Matični broj katastarske opštine – Matični broj JLS – Naselja Poligon / Linija 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 51 Naziv naselja – Matični broj naselja – Naziv JLS – Upravni okrug – Broj stanovnika Obuhvati planskih dokumenata Poligon /Linija 54 Vrasta planskog dokumenta Prostorni planUrbanistički plan Godina usvajanja – Infrastruktura                                   I7-Saobraćajna mreža Državni putevi Linija 1, 34, 35 Kategorija DP IA reda DP IB reda DP IIA reda DP IIB reda Lokalni putevi Oznaka – Stanje Postojeće / Planirano Granični prelazi Tačka 1, 35, 38 Naziv – Vrsta Drumski / Rečni / Aerodrom Stanje Postojeće / Planirano Železnička pruga Linija 1, 35, 36 Stanje Postojeće / Planirano Aerodrom Tačka 1, 35, 37 Kategorija Sportski Vojno-civilni Stanje Postojeće / Planirano EE Mreža (dalekovodi) Linija 1, 7 Tip Nadzemni / kabl Napon DV 440 kV DV 220 kV DV 110 kV DV 35 kV Stanje Postojeće / Planirano EE objekti Tačka 7, 8 Naziv – Snaga TS 220kV TS 110kV TS 25kV Tip HE / MHE / TS/Vetroelektrane Stanje Postojeće / Planirano Kategorija – Gasovod – mreža Linija 1, 7, 42 Stanje Postojeće / Planirano Gasovod – objekti Tačka Tip GMRS, GRČ, BS Izvorišta vodosnabdevanja Poligon 1, 3, 6 Kategorija Izvorišta površinskih Izvorišta podzemnih voda Stanje Postojeće / Planirano Mreža ViK Linija 39, 40 Tip Vodovod / Kanalizacioni kolektor Kategorija – Stanje Postojeće / Planirano Objekti ViK Tačka 1 Naziv –  III6-Vodovi i državni servisi                           Tip PPV / PPOV / R / CS / PS Stanje Postojeće / Planirano EK mreža Linija 41 Tip Optički kabl/ Bazna stanica stanje Postojeće / Planirano EK objekti Tačka 43 Tip Komutacioni čvor Multiservisni pristupni čvor Bazna stanica mobilne telefonije Pošta Stanje Postojeće / Planirano Komunalna infrastruktura (otpad) Tačka 1, 50, 51, 52 Tip Regionalna sanitarna deponija/Transfer stanica Stanje Postojeće/Planirano Centri naselja Tačka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34 Naselje   rang PPRS FUP Rang Regionalni Subregionalni Lokalni Osovine (pravci) Linija / Poligon Osovina – Rang I reda II reda Međudržavne saradnje Međuregionalne saradnje Privredni centri Tačka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Centar – Rang Privredno funkcijski centar I ranga Privredno funkcijski centar II ranga Privredno funkcijski centar III ranga Privredno funkcijski centar IV ranga Potencijalne aglomeracije Poligon Rang Primarna Sekundarna Namena površina I8-HidrografijaII2-Pokrivenost tla III4-Korišćenje i namena zemljišta III8-Proizvodni i industrijski kapaciteti III9-Poljoprivreda i poljoprivredni kapaciteti III11-Upravljanje zemljištem, zone regulacije i ograničenja III20-Energetski resursi Akumulacije za vodosnabdevanje Poligon 1, 6 Naziv – Status Planirane / Postojeće Površina (km2)   Namena površina Poligon 1, 2, 3, 4, 5, 22 30, 28, 445, 46, 47, 48, 49 Kategorija Poljoprivredno zemljište Šume i šumsko zemljište Vodene površine Izgrađene površine/okvirno građevinsko područje naselja Stanje Postojeće / Planirano Korišćenje zemljišta (CORINE Land Cover – CLC) Poligon 1, 2, 3, 4, 5 Kategorija Prema CLC kategorizaciji i odgovarajućem stepenu generalizacije (CLC nivo 1, CLC nivo 2 i/ili CLC nivo 3) Mineralne sirovine – koncesiona područja Poligon 1, 5 JLS – Koncesija – Sirovina – Preduzeće –  III21-Mineralni resursi  Faza Eksploatacija Istraživanje Rezerve Zaštita       I9-Zaštićena područja Nepokretna kulturna dobra Tačka 1, 30 Naziv – Status Utvrđeno / Pod prethodnom zaštitom Stanje Spomenik kulture Arheološko nalazište Prostorno-kulturno-istorijska celina Znamenito mesto Kategorija Izuzetan značaj Veliki značaj Svetska baština Lista Svetske baštine / Preliminarna lista za upis u Svetsku baštinuGodina upisa ili kandidovanja Zaštićena prirodna dobra Poligon 1, 28, 29 Naziv – Kategorija NP PP III7- Praćenje životne sredine SRP III12-Zone prirodnih rizika                   PIO Zaštićena okolina NKD Režim zaštite prirode I stepen zaštite II stepen zaštite III stepen zaštite Stanje Postojeće / U postupku zaštite / Predviđeno za zaštitu Svetska baština Lista Svetske baštine / Preliminarna lista za upis u Svetsku baštinuGodina upisa ili kandidovanja Zone zaštite izvorišta vodosnabdevanja Poligon 1, 45, 46 Tip izvorišta Površinska akumulacija Površinski izvor Podzemni izvor Zona zaštite Zona I Zona II Zona III Zone zaštite Poligon 1, 47, 48 Vrsta zaštite Erozija/ Poplave Stanje Postojeće/Planirano Kategorije životne sredine Tačka/poligon 44, 50, 51, 52 Kategorija Izuzetno zagađena životna sredina Zagađena i degradirana životna sredina Ugrožena životna sredina Pretežno kvalitetna životna sredina Kvalitetna životna sredina Turizam   Turistički kompleksi Poligon 32, 33 Rejon – Turistički lokaliteti Tačka 31 Naziv – Kategorija / Rang Međunarodni gradski turistički centar Gradski turistički centar Gradsko turističko mesto Banjski turistički centar Banjsko turističko mesto Etno selo Turistički motivi i koridori Tačka/linija 1, 31, 32, 33 Naziv – Kategorija Skijališta Potencijalni ski-stadion Lovište Ribolov Pećine Biciklistički koridori Pešački koridori Planinarska staza Kulturne staze Kulturna područja Stanje Postojeće/Planirano

*BPP – Baza prostornih podataka

Organizacije i institucije na regionalnom nivou i stručne službe lokalnih samouprava treba da se pridruže formiranju i održavanju baze prostornih podataka, posebno u domenu relevantnih prostornih pojava i usvojenih razvojnih i planskih dokumenata na nižem hijerarhijskom nivou. Pored jedinstvene centralizovane baze, treba formirati korisnička mesta sa softverima, koja su u mogućnosti da ostvare vezu sa bazom, te da na osnovu toga izvrše specifične analize podataka, pripreme obrasce za štampu (kreiraju specifične karte) obrade i unesu određene izmene podataka, te usluže veći broj raznovrsnih korisnika.

Intencija je da predloženi koncept formiranja i razvoja informacionog sistema bude prvi korak ka uspostavljanju monitoringa područja plana.

Na osnovu ovakve koncepcije stiče se osnov za dalje izmene i praćenje ostvarivanja strateških prioriteta i planskih rešenja RPPNPT, regionalne razvojne strategije, drugih prostornih planova (prostornih planova područja posebne namene i prostornih planova jedinica lokalne samouprave), kao i sektorskih planova, programa i projekata. Sistem ima otvorenu strukturu koja se, u skladu sa budućim potrebama može menjati i proširivati, integrisanjem planske, programske i projektne dokumentacije većeg stepena detaljnosti. Na osnovu ovih mogućnosti GIS, izveštavanje o ostvarivanju RPPNPT, Programa implementacije RPPNPT i drugih razvojnih i planskih dokumenata, kao i izrada nove planske dokumentacije (prostornih planova i regionalne razvojne strategije) biće jednostavnija i znatno brža.

VI. OKVIRNI MODEL GODIŠNJEG IZVEŠTAJAO OSTVARIVANJU RPPNTP

Analogno „Izveštaju o realizaciji PPRS” (član 81. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja „Službeni glasnik RS”, broj 64/15), Godišnji izveštaj o ostvarivanju RPPNTP i Programu implementacije RPPNTP (u daljem tekstu: Izveštaj) priprema se svake kalendarske godine i prati promene u procesu implementacije nastale u toku godine. Izveštaj će se sastojati od sledećih delova:

1. Ocena postizanja osnovnih ciljeva prostornog razvoja utvrđenih RPPNTP na osnovu praćenja pokazatelja prostornog razvoja utvrđenih u Programu implementacije RPPNTP;

2. Realizacija strateških prioriteta RPPNTP razrađenih u Programu implementacije RPPNTP;

3. Ocena stanja prostorno- planske dokumentacije za područje RPPNTP u datoj godini;

4. Realizacija informacionog sistema za praćenje i ocenjivanje prostornog razvoja, kao i baze prostornih podataka iz ovog programa (Poglavlje V);

5. Sintezna ocena stanja razvoja u prostoru RPPNTP na osnovu godišnjeg i prethodnih Izveštaja.

Izveštaj će sadržati prikaz stanja i promena pokazatelja utvrđenih u delu IV. Programa implementacije RPPNTP, na osnovu kojih će se pratiti stanje razvoja u prostoru. Broj pokazatelja može se vremenom povećati, što će se bliže utvrditi izmenama i dopunama ovog programa. Oni će doprineti kvalitetnijem i jednostavnijem praćenju i davanju ocene o:

ostvarenom razvoju,

očekivanim trendovima razvoja, i

ocenjivanju postizanja osnovnih ciljeva prostornog razvoja utvrđenih RPPNTP.

Time će se omogućiti procena potrebnih aktivnosti na efikasnijoj implementaciji RPPNTP i Programa implementacije RPPNTP, uključujući potrebne izmene i dopune, odnosno inoviranje predmetnih planskih dokumenata.

Detaljno razrađeni strateški prioriteti iz Tabele 2. Programa implementacije RPPNTP će biti praćeni kroz godišnje izveštaje i vršiće se njihovo poređenje sa očekivanom dinamikom realizacije. Biće registrovane aktivnosti i projekti za realizaciju strateških prioriteta čija je realizacija započeta, u toku ili okončana u datoj godini. Takođe će se registrovati eventualna odstupanja od planirane dinamike realizacije. Na kraju ovog dela Izveštaja, predlagaće se potrebne izmene i dopune, odnosno inoviranje Tabele 2. i razrada strateških prioriteta datih u Tabeli 3. Programa implementacije RPPNTP. Istovremeno će se utvrditi i potreba za inoviranjem Tabele 2. Programa implementacije RPPNTP radi usklađivanja sa:

donetom Regionalnom razvojnom strategijom i (godišnjim) programom finansiranja razvoja regiona Južna i Istočna Srbija (u delovima koji se teritorijalno odnose na RPPNTP);

sektorskim strategijama, planovima i programima (u delovima koji se teritorijalno odnose na RPPNTP) donetih posle Programa implementacije RPPNTP; i

projektima koji konkurišu za IPA fond, donacije ili za realizaciju javno-privatnog partnerstva.

Jedna od opcija je da se izmene i dopune Programa implementacije RPPNTP (Tabela 2) podnose zajedno sa Izveštajem.

Na osnovu ocena iznetih u prethodnim poglavljima Izveštaja, biće data sintezna ocena stanja razvoja u prostoru RPPNTP.

Okvirna struktura Izveštaja će biti podložna promenama ukoliko se u međuvremenu utvrde novi elementi koji doprinose njegovom kvalitetu.

GRAFIČKI PRILOZI

1. „Prirodni resursi i vrednosti, zaštita NKD i razvoj turizma”;

2. „Razvoj privrede i infrastrukturni sistemi”.

SKRAĆENICE

AN – Arheološko nalazište

ARBIO AQUITAINE – Interprofesionalno udruženje bio regiona Akvitanije

BS – Bazna stanica

VPC MN – Vodoprivredni centar „Morava-Niš”

VRS – Vlada Republike Srbije

VIP – VIP mobile d.o.o.

ViK – Vodovod i kanalizacija

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Nemačko udruženje za međunarodnu saradnju)

GIS – Geografski informacioni sistem

GZP – Direkcija za građevinsko zemljište i puteve

GRČ – Glavni razdelni čvor

GO – Gradksa opština

GPRS – General Packet Radio Service (tehnologija za prenos podataka)

GMRS – Glavna merno-regulaciona stanica

DEU – Donacija Evropske unije

DEU u RS – Donacija evropske unije u Republici Srbiji

DMO – Destinacijske menadžment organizacije

DCV – Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

DZ – Dom zdravlja

EBRD – European Bank for Reconstruction and Development (Evropska banka za rekonstrukcija i razvoj)

EIB – European Investment Bank (Investiciona banka Evropske unije)

EU – Evropska unija

EUP – EU Progress

EK mreža – Elektrokomunikaciona mreža

EK objekti – Elektrokomunikacioni objekti

ŽS – „Železnice Srbije” a.d.

ZZPS – Zavod za zaštitu prirode Srbije

ZJZP – Zavod za javno zdravlje Pirot

ZZSKN – Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš

ZAKON O ŠUMAMA – Zakon o šumama

ZIP – Biznis inkubator centar „ZIP centar”

ZPP – Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije

IJZN – Institut za javno zdravlje Niš

IPA – Instrument for Pre-Accession assistance (Instrument EU za bespovratnu finansijsku pretpristupnu pomoć zemljama kandidatima)

IPARD – Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (Instrument EU za bespovratnu finansijsku pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj zemljama kandidatima)

IKT – Informaciono-komunikacione tehnologije

IRL – Interno raseljena lica

IPA područje – Important plant area ( međunarodno značajno područje za zaštitu biljaka)

IBA područje – Important bird area (međunarodno značajno područje za zaštitu ptica)

PBA područje – Prime butterfly area (međunarodno značajno područje za zaštitu leptira)

JIS – Jedinstveni informativni sistem

JVP SV – Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”

JP EMS – Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”

JP EPS – Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”

JP ETV – Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze

JLS – Jedinica lokalne samouprave

JP PS – Javno preduzeće „Putevi Srbije”

JP PTT – Javno preduzeće „Pošta Srbije”

JP TN – JP „Transnafta”

JP SS- Javno preduzeće „Skijališta Srbije”

JP SŠ – Javno preduzeće „Srbijašume”

JP Tržnica – Javno komunalno preduzeće „Tržnica”

JPUO – Javna preduzeća, ustanove i organizacije

JPP – Javno-privatno partnerstvo

JKP – Javno – komunalno preduzeće

JKSP – Javno komunalno stambeno preduzeće

JUP „Istraživanje i razvoj” d.o.o. – Jedinica za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj” d.o.o.

Jg – „Jugorosgaz” a.d.

KIZ – Integralni katastar zagađivača

KEI – Kancelarija za evropske integracije

KZM – Kancelarija za mlade

KLER – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

KLERR – Kancelarija za lokalni ekonomski i ruralni razvoj

KS – Koridori Srbije d.o.o.

LAG – Lokalna akciona grupa

MBTS – Montažno – betonska trafostanica

MISP – Municipal Infrastructure Support Programme (Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave)

MG – magistralni gasovod

MGSI- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MZ – Mesna zajednica

MZd – Ministarstvo zdravlja

MKI – Ministarstvo kulture i informisanja

MO – Ministarstvo odbrane

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MP – Ministarstvo privrede

MPZŽS – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

MPNT – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MF – Ministarstvo finansija

MRE – Ministarstvo rudarstva i energetike

MRZBSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MTTT – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

MDULS – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

MUP- Ministarstvo unutrašnjih poslova

MSP – Mala i srednja preduzeća

MSPP – Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

MHE – Male hidroelektrane

MSAN – Multi-service access node (telekomunikaciona tehnologija)

MTS – Mobilna telefonija Srbije

NATURA 2000 – Ekološki značajna područja Evropske unije

NARR – Nacionalna agencija za regionalni razvoj

NVO – Nevladine organizacije

NGnj – NIS Gasprom njeft

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

NTP – Nišavski, Toplički i Pirotski upravni okrug

NKD – Nepokretna kulturna dobra

NIVOS – Niški vodovodni sistem

NP – Nacionalni park

OIE – Obnovljivi izvori energije

OŠ – Osnovna škola

OU – Opštinska uprava

OTIS- Opštinska turistička informativna služba

PD – Privredna društva

PDR – Plan detaljne regulacije

PGR – Plan generalne regulacije

PKS – Privredna komora Srbije

PMF – Prirodno – matematički fakultet

PIO – Predeo izuzetnih odlika

PP – Park prirode

PPOV – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

PPV – Postrojenje za prečišćavanje voda

PPVP- Postrojenje za prečišćavanje vode za piće

PPRS – Prostorni plan Republike Srbije

PI PPRS – Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije

PP JLS – Prostori plan jedinice lokalne samouprave

PPO – Prostorni plan opštine

PSD-RT – Program rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma za budžetsku godinu

PS – Pumpna stanica

PrS – Privredni subjekti

PSS – Poljoprivredna stručna služba

PSSS- Poljoprivredna savetodavna i stručna služba

PU – Predškolska ustanova

R – Rezervoar

RAPP – Republička agencija za prostorno planiranje

RDV – Republička direkcija za vode

RGZ – Republički geodetski zavod

RZZSK – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

RJIS – Region Južna i Istočna Srbija

RPK – regionalna privredna komora

RPKN – Regionalna privredna komora Niš

RPPNTP – Regionalni prostorni plan Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga

RRA JUG – Regionalna razvojna agencija Jug

RHMZ – Republički hidro-meteorološki zavod

RS – Republika Srbija

RD – Reciklažna dvorišta

SIEPA – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency (Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju)

SE – Solarna elektrana

SS postrojenja – Signalno-sigurnosna tehnika na železnici

SKGO – Stalna konferencija gradova i opština

SLAP – SLAP informacioni sistem o infrastrukturnim projektima za zaštitu životne sredine i ekonomski razvoj na lokalnom nivou

SRP – Specijalni rezervat prirode

SPC – Srpska pravoslavna crkva

SKN – Služba katastra nepokretnosti

Tn – Telenor

TSr – „Telekom Srbija” a. d.

TK – Teritorijalni kapital

TS – transfer stanice

TOS – Turistička organizacija Srbije

TO – Lokalna turistička organizacija

TK postrojenja – Telekomunikaciona postrojenja u železnici

UZP – Upravljač zaštićenog područja

UTP – Upravljač turističkog prostora

UP – Udruženje preduzetnika

UPZ – Uprava za poljoprivredno zemljište

USAID- Američka agencija za međunarodni razvoj

CRS – Centar za ruralni razvoj

CSR – Centar za socijalni rad

CNT – Centar naprednih tehnologija

CS – Crpna stanica

WB –World Bank (Svetska banka)

HELP – Hospital Elder Life Program

HE – Hidro-elektrane

FUP – Funkcionalno urbano područje

Ostavite komentar