Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Na osnovu člana 19v stav 5. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC

AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA

Član 1.

U Uredbi o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10 i 91/10), u članu 2. stav 3. reči: „31. decembra 2012. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2014. godine”.

Član 2.

U članu 4. stav 2. Uredbe reči: „31. decembra 2012. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2014. godine”.

Član 3.

Obrazac 1. Ugovor o posredovanju u postupku prve prodaje besplatnih akcija građana i vođenju vlasničkog računa besplatnih akcija i Obrazac 6. Ugovor o posredovanju u postupku deponovanja besplatnih akcija odštampani uz Uredbu o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10 i 91/10) zamenjuju se novim obrascima, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Obrazac 1.

UGOVOR

O POSREDOVANJU U POSTUPKU PRVE PRODAJE BESPLATNIH AKCIJA GRAĐANA I VOĐENJU VLASNIČKIH RAČUNA BESPLATNIH AKCIJA

Ugovor se zaključuje između:

1. Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd, Kraljice Marije 3, MB 07004893, kao člana Beogradske berze i Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Izabrani Broker), i

2. _________________________________, ________________

(ime, srednje ime, prezime) (JMBG)

(u daljem tekstu: Klijent)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je vođenje vlasničkog računa besplatnih akcija i posredovanje Izabranog Brokera u prvoj prodaji besplatnih akcija koje je Klijent stekao u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10 – u daljem tekstu: Zakon), kao i obavljanje drugih poslova, na zahtev Klijenta u skladu sa Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10, 91/10 i _/12) – u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

Izabrani Broker se obavezuje da, u skladu sa Zakonom i Uredbom:

1. vrši proveru vlasništva besplatnih akcija Klijenta u Centralnom registru hartija od vrednosti;

2. na zahtev Klijenta vrši promenu ličnih podataka o Klijentu na osnovu dokumentacije koju mu je Klijent dostavio;

3. posreduje u prvoj prodaji besplatnih akcija, odnosno obavlja prodaju besplatnih akcija za račun Klijenta na osnovu naloga prodaje tog Klijenta;

4. obavesti Klijenta u slučaju neslaganja naloga prodaje ili naloga opoziva sa podacima Centralnog registra hartija od vrednosti (različit broj hartija i drugo);

5. svakog radnog dana u 16 sati, na svim mestima za prijem naloga, istakne cenu, odnosno cene akcija postignutih tog dana u trgovanju na organizovanom tržištu;

6. obavesti Klijenta o realizaciji naloga prodaje, i to:

– isticanjem na svim mestima za prijem naloga, spiska realizovanih naloga (po brojevima naloga) sa realizovanom količinom iz naloga i cenom po kojoj je pojedinačni nalog realizovan;

– slanjem SMS poruka sa brojem naloga o trošku klijenta;

– upitom na internet stranici Izabranog brokera, odnosno Pošte;

7. učestvuje u kliringu i saldiranju obaveza i potraživanja u besplatnim akcijama i u novcu nastalih na osnovu zaključenih poslova sa besplatnim akcijama;

8. naloge Klijenata za prenos besplatnih akcija i naloge za upis prava trećih lica unosi u informacioni sistem Centralnog registra hartija od vrednosti;

9. ne naplaćuje naknadu za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija, odnosno, naloga za opoziv, u skladu sa Uredbom i Sporazumom;

10. usmeno upozori Klijenta na moguće rizike koji mogu proisteći iz trgovine besplatnim akcijama;

11. obavlja druge poslove neophodne za realizaciju naloga prodaje odnosno naloga opoziva.

Član 3.

Klijent se obavezuje da:

1. otvori novčani račun kod banke člana Centralnog registra hartija od vrednosti, ukoliko takav račun nije evidentiran prilikom prijavljivanja za besplatne akcije i da Izabranom Brokeru, prilikom prijema naloga za prodaju besplatnih akcija dostavi dokaz o otvorenom novčanom računu;

2. Izabranom Brokeru ispostavi nalog za prvu prodaju besplatnih akcija, odnosno opoziv, na obrascima propisanim Uredbom;

3. pismeno obavesti Izabranog Brokera o promeni ličnih podataka i dostavi odgovarajuću dokumentaciju u roku od 10 dana od dana nastale promene;

Član 4.

Klijent odgovara za tačnost podataka iz naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

Klijent izjavljuje da je zakoniti imalac akcija koje nisu predmet bilo kakvih ograničenja.

Potpisivanjem ovog ugovora Klijent izjavljuje:

– da je pre zaključenja ugovora i ispostavljanja naloga za prvu prodaju besplatnih akcija upoznat sa tekstom uredbe kojom se uređuje način obavljanja poslova za prvu prodaju besplatnih akcija;

– da poseduje potrebna predznanja i odgovarajuće informacije radi zaključenja ovog ugovora i ispostavljanja naloga za prvu prodaju besplatnih akcija;

Član 5.

Izabrani Broker ne odgovara za štetu prouzrokovanu višom silom, za štetu ili kašnjenje prouzrokovano radnjama trećih lica, kao ni za štetu prouzrokovanu padom informacionih sistema koji se koriste u procesu trgovanja besplatnim akcijama i procesu kliringa i saldiranja.

Član 6.

Ovaj ugovor se zaključuje sa rokom važenja do 31. decembra 2014. godine.

Ugovor će se smatrati raskinutim pre isteka roka iz stava 1. ovog člana u slučaju preknjižavanja besplatnih akcija sa vlasničkog računa klijenta kod Izabranog Brokera na vlasnički račun klijenta kod drugog brokera – člana Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 7.

Eventualna sporna pitanja nastala u izvršenju ovog ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno, u skladu sa Zakonom, Uredbom, kao i sporazumom iz člana 11. Uredbe.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Član 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak, kao dokaz da je Ugovor zaključen.

Izabrani Broker

Banka Poštanska štedionica a.d. Klijent

Obrazac 6.

UGOVOR O POSREDOVANJU U POSTUPKU DEPONOVANJA BESPLATNIH AKCIJA Br. ______Ugovor se zaključuje između:1. Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd, Kraljice Marije 3, MB 07004893, kao člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Izabrani Broker), i 2. _________________________, ___________________ (u daljem tekstu: Klijent) (ime, srednje ime, prezime) (JMBG)Član 1.Predmet ovog Ugovora je zastupanje Klijenta pri obavljanju poslova deponovanja besplatnih akcija koje je Klijent stekao u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10 – u daljem tekstu: Zakon), kao i obavljanje drugih usluga u vezi sa postupanjem po upućenoj ponudi za preuzimanje akcija, ponudi za sticanje sopstvenih akcija (u daljem tekstu: ponuda), kao i po pozivu za pridruživanje svojih akcija akcijama Republike Srbije (u daljem tekstu: pridruživanje), na zahtev Klijenta u skladu sa Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10, 91/10 i – /12 – u daljem tekstu: Uredba).Član 2.Izabrani Broker se obavezuje da, u skladu sa Zakonom i Uredbom:1. vrši proveru vlasništva besplatnih akcija Klijenta u Centralnom registru hartija od vrednosti;2. izvrši prenos besplatnih akcija sa vlasničkog računa Klijenta na račun deponovanih hartija od vrednosti u svemu prema javno objavljenoj ponudi, odnosno, pozivu za pridruživanje, u skladu sa Uredbom;3. obavesti Klijenta u slučaju neslaganja naloga za deponovanje ili naloga povlačenja sa podacima Centralnog registra hartija od vrednosti (različit broj hartija i drugo);4. obavesti Klijenta o realizaciji naloga za deponovanje, i to:- na svim mestima za prijem naloga;- upitom na internet stranici Izabranog brokera, odnosno Pošte;5. učestvuje u kliringu i saldiranju obaveza i potraživanja u besplatnim akcijama i u novcu nastalih na osnovu deponovanja besplatnih akcija;6. ne naplaćuje naknadu za prijem naloga za deponovanje besplatnih akcija, odnosno, naloga za povlačenje naloga za deponovanje, u skladu sa Uredbom;7. usmeno upozori Klijenta da:- se deponovanje besplatnih akcija smatra prihvatanjem ponude, odnosno pridruživanjem akcija;- ne može raspolagati besplatnim akcijama koje je deponovao radi prihvata ponude, odnosno pridruživanja akcija;- može povući besplatne akcije iz depozita do isteka roka važenja ponude ili poziva za pridruživanje;8. obavlja druge poslove neophodne za realizaciju naloga za deponovanje, odnosno naloga povlačenja naloga za deponovanje.Član 3.Klijent se obavezuje da:1. ispostavljanjem naloga za deponovanje besplatnih akcija, na obrascu propisanom Uredbom, prihvata ponudu, odnosno, pridružuje akcije;2. u slučaju odustajanja od deponovanja ispostavi nalog za povlačenje na obrascu propisanom Uredbom;3. otvori novčani račun kod banke člana Centralnog registra hartija od vrednosti, ukoliko takav račun nije evidentiran prilikom prijavljivanja za besplatne akcije i da Izabranom Brokeru, prilikom prijema naloga za deponovanje besplatnih akcija dostavi dokaz o otvorenom novčanom računu;4. sve radnje u vezi sa postupkom deponovanja besplatnih akcija preuzme u skladu sa rokovima navedenim u ponudi, odnosno, pozivu za pridruživanje akcija;5. da pismeno obavesti Izabranog Brokera o promeni ličnih podataka i dostavi odgovarujuću dokumentaciju u roku od 10 dana od dana nastale promene.Član 4.Klijent odgovara za tačnost podataka iz naloga za deponovanje besplatnih akcija.Klijent izjavljuje da je zakoniti imalac besplatnih akcija koje nisu predmet bilo kakvih ograničenja.Klijent je dužan da se lično informiše o promenama uslova iz prvobitne prihvaćene ponude ili poziva zapridruživanje, kao i o eventualnim novim ponudama.Potpisivanjem ovog Ugovora Klijent izjavljuje:- da je pre zaključenja Ugovora i ispostavljanja naloga za deponovanje besplatnih akcija upoznat sa tekstom Uredbe kojom se uređuje raspolaganje besplatno stečenim akcijama;- da poseduje potrebna predznanja i odgovarajuće informacije o uslovima iz ponude, odnosno poziva za pridruživanje akcija, radi zaključenja ovog Ugovora i ispostavljanja naloga za deponovanje besplatnih akcija.Član 5.Izabrani Broker ne odgovara za štetu prouzrokovanu višom silom, za štetu ili kašnjenje prouzrokovano radnjama trećih lica, kao ni za štetu prouzrokovanu padom informacionih sistema koji se koriste u procesu deponovanja besplatnih akcija i procesu kliringa i saldiranja.Član 6.Ovaj ugovor se zaključuje sa rokom važenja do 31. decembra 2014. godine.Ugovor će se smatrati raskinutim pre roka iz stava 1. ovog člana u slučaju preknjižavanja svih besplatnih akcija stečenih u skladu sa Zakonom, sa vlasničkog računa Klijenta kod Izabranog Brokera na vlasnički račun Klijenta kod drugog brokera – člana Centralnog registra hartija od vrednosti.Član 7.Eventualna sporna pitanja nastala u izvršenju ovog Ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno, u skladu sa Zakonom i Uredbom.U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.Član 8.Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak, kao dokaz da je Ugovor zaključen.Izabrani Broker Klijent

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 19v stav 5. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 123/07i 30/10) (u daljem tekstu: Zakon) prema kome Vlada bliže uređuje postupak i način na koji zakoniti imalac akcije Fonda daje nalog brokeru da sprovede prvu prodaju akcija Fonda i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE O IZMENE I DOPUNE UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imaoci akcija Akcionarskog fonda daju nalog brokeru za prvu prodaju tih akcija donosi se iz razloga što se tom uredbom omogućava da se rok za naplatu troškova brokerskih usluga, koji padaju na teret budžeta Republike Srbije za besplatne akcije kod prve prodaje, nosioca prava na akcije bez naknade, produži do 31. decembra 2014.godine.

Shodno navedenom, a polazeći od ovlašćenja sadržanog u članu 19v stav 5 . Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, neophodno je da Vlada izmenom i dopunom uredbe, kao podzakonskim aktom, uredi produži rok za naplatu troškova brokerskih usluga koji padaju na teret budžeta Republike Srbije za besplatne akcije kod prve prodaje nosilac prava na akcije bez naknade do 31. decembra 2014. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Odredbom člana 2. stav 3. Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imaoci akcija Akcionarskog fonda daju nalog brokeru za prvu prodaju akcija propisano je da se pod prvom prodajom akcija iz stava 1. ovog člana podrazumeva prodaja svih akcija Fonda i svakog pojedinačnog pravnog lica čije su akcije prenete građanima bez naknade u skladu sa Zakonom i koje se nalaze na vlasničkom računu besplatnih akcija akcionara kod Izabranog Brokera, do 31.decembra 2012. godine, u Predlogu uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imaoci akcija Akcionarskog fonda daju nalog brokeru za prvu prodaju akcija u članu 2. stav 3. brišu se reči: “31. decembar 2012. godine“ i dodaju se reči: “31. decembar 2014. godine“.

Uz član 2.

Odredbom člana 4 Uredbe regulisano je da je izabrani Broker dužan da akcionaru, koji se opredeli da prvu prodaju besplatnih akcija sprovede preko drugog brokera, omogući prenos besplatnih akcija na drugog brokera bez naplate naknade.

U slučaju iz stava 1. ovog člana akcionar samostalno snosi ostale troškove brokerskih usluga koji se odnose na prvu prodaju akcija, osim plaćanja naknade Beogradskoj berzi za prvu prodaju akcija i naknade za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), koje se izvrše do 31. decembra 2012. godine.

Izmenama se u članu 4. stav 2. Uredbe reči: „31. decembra 2012. godine” zamenjuju

rečima: „31. decembra 2014. Godine.

Uz član 3.

Obrazac 1. Ugovor o posredovanju u postupku prve prodaje besplatnih akcija građana i vođenju vlasničkog računa besplatnih akcija i Obrazac 6. Ugovor o posredovanju u postupku deponovanja besplatnih akcija odštapani uz Uredbu o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10 i 91/10) zamenjuju se novim obrascima, koji su odštapani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Uz član 4.

Ovim članom Uredbe propisuje se njeno stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Neophodno je da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, jer je neophodno da se hitno stvore uslovi za građane da bi akcijama mogli da trguju na berzi. Takođe, neophodno je pripremiti organe i institucije koje će sprovoditi prodaju navedenih akcija u što kraćem vremenskom periodu.

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEBroj: 110-00-350/2012-3128. decembar 2012. GodineKneza Miloša 20B e o g r a d

V L A D A

Generalni sekretarijat

B e o g r a d

U prilogu dopisa dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija, sa novim obrascima koji su sastavni deo ove uredbe i obrazloženjem, pripremljen u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, radi usvajanja na prvoj narednoj sednici Vlade.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

Ostavite komentar