Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROJEKTE RAZVOJA PUTNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture u 2007. godini („Službeni glasnik RS”, broj 71/07), u Programu o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrasturkture u 2007. godini, poglavlje II. menja se i glasi:

„ II. RASPORED KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstava namenjena za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture (u daljem tekstu: sredstva) raspoređuju se za:

1) Palić – u iznosu od 156.500.000 dinara za rekonstrukciju objekta Velike terase, izgradnju kanalizacije i za operativnu realizaciju projekta razvoja turističkog kompleksa Palić;

2) Divčibare – u iznosu od 19.000.000 dinara za izradu projekata vodosnabdevanja, izgradnju elektroenergetskih objekata i visokonaponskog voda i konzervaciju i sanaciju nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja u širem području turističke regije;

3) Staru planinu – u iznosu od 224.700.000 dinara za rekonstrukciju elektro mreže na potezu Balta Berilovac – Crni vrh, izgradnju trafo – stanice na lokaciji Konjarnik, projektovanje i izgradnju sistema za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda, proširenje puta (R – 243) od Crnog vrha do skretanja za Planinarski dom, asfaltiranje puta od Leskove do Planinarskog doma, izgradnju parkinga na lokaciji Konjarnik, izradu studije opravdanosti izgradnje puta Cerova – Jabučko Ravnište, izradu studije opravdanosti s glavnim projektom vodosnabdevanja za Jabučko Ravnište, izradu regulacionih planova ski – centra Jabučko Ravnište i I faze skijališta Stara Planina, završetak izrade Prostornog plana područja posebne namene „Park prirode i turistička regija Stara planina” i za operativnu realizaciju Programa razvoja turizma na Staroj planini sa fizičko – tehničkim karakteristikama skijališta;

4) Gornje Podunavlje – u iznosu od 30.000.000 dinara za izradu hidrotehničkih objekata;

5) Donje Podunavlje – u iznosu od 23.800.000 dinara za uređenje i korišćenje zemljišta za rekreaciju, uređenje staza za treninge, obala reke, izgradnju vidikovca kao i za završetak puta do arheološkog lokaliteta Viminacijum;

Kučajske planine – u iznosu od 12.000.000 dinara za osvetljenje Resavske pećine;

Zlatibor – u iznosu od 11.000.000 dinara za izgradnju trafo – stanice na Torniku i izgradnju turističke staze od pasarele do spomenika na Zlatiboru;

Sokobanju – u iznosu od 11.500.000 dinara za izgradnju, rekonstrukciju i uređenje ulica, trotoara i pešačkih staza i postavljanje turističke signalizacije;

Goliju – u iznosu od 3.500.000 dinara za završetak Prostornog plana područja posebne namene „Park prirode Golija”;

Vlasinu – u iznosu od 8.000.000 dinara za finansiranje Projekta Turističko – informativni i edukativni centar Surdulica.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

u Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

Ostavite komentar