Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini (u daljem tekstu: putnička vozila).

Podsticanje proizvodnje i prodaje se sprovodi za modele putničkih vozila čija proizvodnja i prodaja, do dana stupanja na snagu ove uredbe, nije bila predmet podsticaja od strane Republike Srbije.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači putničkih vozila u Republici Srbiji koji obezbede da poslovne banke i lizing kuće u Republici Srbiji, fizičkim i pravnim licima omoguće finansiranje kupovine putničkih vozila iz člana 1. ove uredbe, na kredit odnosno lizing, sa kamatom koja ne može biti veća od 3% na godišnjem nivou na kredite odnosno lizing izražen u evrima, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 720.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), član 7, Razdeo 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima.

Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se plaćanjem proizvođačima putničkih vozila u Republici Srbiji u skladu sa projektovanom dinamikom proizvodnje novih putničkih vozila.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje i prodaje putničkih vozila iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem maloprodajne cene od strane proizvođača za 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja računa.

U slučaju da se putnička vozila iz člana 1. ove uredbe prodaju preko ovlašćenih distributera, odnosno dilerske mreže, cena ne može biti veća od cene iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove finansija i privrede bliže propisuje način sprovođenja podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila predviđenih ovom uredbom.

Član 6.

Pravo kupovine novih putničkih vozila u skladu sa ovom uredbom imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Član 7.

Podsticanje proizvodnje i prodaje novih putničkih vozila primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na podsticanje proizvodnje i prodaje iz člana 4. ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija i privrede.

Proizvođači putničkih vozila iz ove uredbe, dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija i privrede kvartalno dostavljaju izveštaje o broju vozila prodatih u skladu sa ovom uredbom.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar