Uredba o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica

Na osnovu člana 109. stav 2. a u vezi sa članom 134. tačka 10) Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

 

U R E D B U

o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se radno vreme, odmori i odsustva profesionalnih vojnih lica.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na vojne službenike i vojne nameštenike.

Član 2.

Vojnicima na služenju vojnog roka, licima u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije, učenicima i kadetima vojnoškolskih ustanova koji se školuju za vojne dužnosti i licima na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire radno vreme, odmori i odsustva uređuju se Pravilom službe Vojske Srbije, odnosno statutom škole.

II. RADNO VREME

1. Puno radno vreme

Član 3.

Puno radno vreme profesionalnog vojnog lica iznosi 40 časova nedeljno.

2. Skraćeno radno vreme

Član 4.

Radom na radnom, odnosno formacijskom mestu sa povećanim rizikom na kojem postoje opasnosti čije se štetno dejstvo na zdravlje i sposobnost za vojnu službu ne može u potpunosti otkloniti merama bezbednosti i zdravlja na radu, a na osnovu čega profesionalno vojno lice ima pravo na radno vreme kraće od 40 časova nedeljno, smatra se:

1) naročito težak i naporan rad;

rad pod povećanim ili smanjenim atmosferskim pritiskom;

rad u vodi ili vlazi;

rad izložen jonizujućim zračenjima;

rad u atmosferi zagađenoj otrovnim gasovima, otrovnom prašinom i slično;

rad sa nagrizajućim materijama;

rad letačkog osoblja;

rad padobranaca;

rad ronilaca;

rad na brodovima i plovnim objektima;

rad na uklanjanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava;

rad na sprečavanju i lečenju tuberkuloze;

rad na lečenju duševnih bolesnika;

rad u patološko-anatomskim prosekturama.

Skraćenje radnog vremena može iznositi najviše deset časova nedeljno.

3. Rad duži od punog radnog vremena

Član 5.

Profesionalno vojno lice u obavezi je da uz pisani nalog nadležnog starešine radi duže od punog radnog vremena kada potrebe službe to zahtevaju – u slučaju iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran, u skladu sa zakonom.

O radu dužem od punog radnog vremena iz stava 1. ovog člana nadležni starešina je u obavezi da vodi evidenciju koja mora da sadrži: naziv jedinice ili ustanove; čin, ime i prezime lica koje je radilo duže od punog radnog vremena; razlog i vreme obavljanja rada dužeg od punog radnog vremena i potpis nadležnog starešine i lica koje je takav rad obavilo.

4. Raspored radnog vremena

Član 6.

Raspored radnog vremena profesionalnog vojnog lica određen je organizacijom života i rada jedinice ili ustanove u kojoj je na službi, odnosno jedinice ili ustanove ili organa u koji je upućen na rad.

Radna nedelja traje pet radnih dana, a radni dan traje osam časova.

Za profesionalno vojno lice koje rad obavlja u smenama, noću ili u posebnim uslovima, zbog prirode posla i organizacije rada, starešina koji je aktom načelnika Generalštaba Vojske Srbije ovlašćen da propiše raspored radnog vremena može da organizuje radnu nedelju i dužinu trajanja radnog dana i na drugi način, uz prethodno pribavljenu saglasnost neposredno pretpostavljenog starešine, u skladu sa zakonom.

Nadležni starešina je u obavezi da obavesti profesionalno vojno lice o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena najmanje sedam dana pre promene.

5. Preraspodela radnog vremena

Član 7.

Starešina koji je aktom načelnika Generalštaba Vojske Srbije ovlašćen da propiše raspored radnog vremena može da organizuje preraspodelu radnog vremena profesionalnog vojnog lica.

Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme profesionalnog vojnog lica u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine, u proseku, ne bude duže od punog radnog vremena.

Profesionalno vojno lice kome je radni odnos prestao pre isteka vremena za koje se vrši preraspodela radnog vremena ima pravo da mu se časovi rada preko punog radnog vremena računaju kao časovi prekovremenog rada.

6. Noćni rad i rad u smenama

Član 8.

Rad koji se obavlja u vremenu od 22 časa do šest časova narednog dana smatra se radom noću, u skladu sa zakonom.

U komandama, jedinicama ili ustanovama u kojima se služba vrši u smenama profesionalno vojno lice ne može vršiti službu noću duže od sedam dana neprekidno.

Profesionalno vojno lice ne može biti određeno za službu iz stava 1. ovog člana ukoliko bi prema nalazu nadležne vojne lekarske komisije, odnosno izveštaja nadležne ustanove medicine rada, takva služba mogla da pogorša njegovo zdravstveno stanje.

Član 9.

Profesionalno vojno lice žena za vreme prvih sedam meseci trudnoće ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa, bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta.

Lice iz stava 1. ovog člana za vreme poslednja dva meseca trudnoće ne može da radi prekovremeno i noću.

Profesionalno vojno lice koje je samohrani roditelj, usvojilac, hranitelj ili staratelj deteta do sedam godina života ili deteta koje je težak invalid, odnosno koje je ometeno u razvoju, može da radi prekovremeno i noću samo uz svoju pisanu saglasnost.

III. ODMORI I ODSUSTVA

Član 10.

Profesionalno vojno lice ima pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor i plaćeno i neplaćeno odsustvo, u trajanju i pod uslovima predviđenim zakonom i ovom uredbom.

1. Odmor u toku dnevnog rada

Član 11.

Profesionalno vojno lice koje radi duže od četiri časa, a kraće od šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 15 minuta.

Profesionalno vojno lice koje radi puno radno vreme ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta.

Profesionalno vojno lice koje radi duže od punog radnog vremena, a najmanje 10 časova dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 45 minuta.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se tako da se rad ne prekida, ako se radi sa strankama ili ako priroda posla ne dozvoljava prekid rada, u skladu sa zakonom.

2. Dnevni odmor

Član 12.

Profesionalno vojno lice ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana – dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno, u skladu sa zakonom.

3. Nedeljni odmor

Član 13.

Profesionalno vojno lice ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, u skladu sa zakonom.

4. Godišnji odmor

Član 14.

Profesionalno vojno lice ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom zakonom.

Član 15.

Profesionalno vojno lice koristi godišnji odmor prema planu korišćenja godišnjih odmora u jedinici ili ustanovi u kojoj je na službi, odnosno prema planu godišnjih odmora organa ili pravnog lica u koje je raspoređeno van Vojske Srbije.

Plan korišćenja godišnjih odmora iz stava 1. ovog člana izrađuje i odobrava nadležni starešina jedinice ili ustanove.

Korišćenje godišnjeg odmora za starešinu jedinice ili ustanove iz stava 2. ovog člana odobrava njegov neposredno pretpostavljeni starešina.

Član 16.

Prilikom donošenja plana korišćenja godišnjeg odmora, nadležni starešina mora da obezbedi da godišnji odmor istovremeno može koristiti najviše 30% lica iz sastava jedinice ili ustanove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, a po prethodno pribavljenom odobrenju načelnika Generalštaba Vojske Srbije, odnosno ministra odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije, nadležni starešina može planirati, odnosno odobriti korišćenje godišnjeg odmora i većem broju lica.

Planovi korišćenja godišnjeg odmora izrađuju se i odobravaju najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

Nadležni starešina upoznaje lice sa planiranim korišćenjem godišnjeg odmora najkasnije 15 dana pre početka korišćenja.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora.

Član 17.

Profesionalno vojno lice koje je aktom nadležnog organa upućeno na rad, školovanje ili usavršavanje u inostranstvo ili u multinacionalne operacije godišnji odmor koristi pre odlaska u inostranstvo, a u godini u kojoj mu prestaje rad u inostranstvu godišnji odmor koristi posle povratka u zemlju.

Izuzetno, lice iz stava 1. ovog člana koje je pravo na godišnji odmor steklo na radu u inostranstvu, a u kalendarskoj godini mu ne prestaje rad u inostranstvu, godišnji odmor može da koristi u zemlji ili u inostranstvu, prema planu godišnjih odmora organa ili pravnog lica u koje je upućeno.

5. Plaćeno odsustvo

Član 18.

Profesionalno vojno lice ima pravo na odsustvo sa rada uz plaćeno odsustvo zbog privatnih potreba u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine: prilikom sklapanja braka, porođaja supruge, smrti ili teže bolesti člana uže porodice, zaštite i otklanjanja štetnih posledica u domaćinstvu prouzrokovanih elementarnom nepogodom, selidbe sopstvenog domaćinstva, kao i u drugim opravdanim slučajevima.

Plaćeno odsustvo može se odobriti više puta, s tim što se vreme provedeno na tom odsustvu u trajanju preko sedam dana može odobriti samo zbog porođaja supruge ili smrti člana uže porodice.

Članovima uže porodice, u smislu ovog člana, smatraju se: supružnik i vanbračni partner, dete, pastorak, usvojenik, hranjenik i drugo lice prema kojem profesionalno vojno lice ima zakonsku obavezu izdržavanja.

Član 19.

Profesionalno vojno lice ima pravo na dva dana plaćenog odsustva za svako dobrovoljno davanje krvi, ne računajući dan u kojem je dalo krv, u skladu sa zakonom.

Član 20.

Profesionalno vojno lice može biti nagrađeno odsustvom za naročito zalaganje i uspeh u službi:

1) za pokazanu hrabrost, humanost ili zbog učešća u spasavanju ljudskih života i imovine;

2) za odlične rezultate ostvarene u vojnoj i stručnoj obuci;

3) za odlične rezultate ili pokazano zalaganje u rukovanju, upotrebi, čuvanju i održavanju naoružanja i vojne opreme;

4) za naročito zalaganje i postignute rezultate u radu.

Ukupno trajanje nagradnih odsustava dodeljenih profesionalnom vojnom licu ne može biti duže od 10 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini i ona se moraju iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj su dodeljena, a izuzetno, u slučaju da ih profesionalno vojno lice nije moglo iskoristiti zbog potreba službe ili iz drugih opravdanih razloga, do 30. juna naredne godine.

Član 21.

Profesionalnom vojnom licu koje se po planu školovanja uz rad školuje ili usavršava nadležni starešina može odobriti plaćeno odsustvo:

1) u trajanju do 10 radnih dana – ukoliko se školuje ili usavršava u zemlji, a školovanje ili usavršavanje traje najmanje jednu školsku godinu;

2) u trajanju do 20 radnih dana – ukoliko se školuje ili usavršava u inostranstvu, a školovanje ili usavršavanje traje najmanje jednu školsku godinu.

Odsustvo iz stava 1. tačka 1) ovog člana može se odobriti više puta u toku školovanja, ukoliko školovanje traje dve školske godine ili više školskih godina, s tim da ukupno vreme plaćenog odsustva u toku školovanja ne može iznositi više od 20 radnih dana.

Član 22.

Profesionalno vojno lice koje vrši službu pod otežanim uslovima ima pravo na plaćeno odsustvo za oporavak u trajanju od 10 radnih dana, ukoliko do deset godina vrši službu pod otežanim uslovima.

Odsustvo iz stava 1. ovog člana uvećava se za pet dana ako lice vrši službu pod otežanim uslovima duže od deset godina, za deset dana ako lice vrši službu pod otežanim uslovima duže od 20 godina i za 20 dana ako lice vrši službu pod otežanim uslovima duže od 30 godina.

Član 23.

Profesionalno vojno lice koje vrši specifičnu vojnu službu ima pravo na plaćeno odsustvo za oporavak u trajanju od deset radnih dana ako do deset godina vrši specifičnu vojnu službu.

Odsustvo iz stava 1. ovog člana uvećava se za pet dana ako lice vrši specifičnu vojnu službu duže od deset godina, za deset dana ako lice vrši specifičnu vojnu službu duže od 20 godina i za 20 dana ako lice vrši specifičnu vojnu službu duže od 30 godina.

Član 24.

Odsustvo za oporavak iz čl. 22. i 23. ove uredbe koristi se u toku godine kojoj pripada i ne može se spajati sa korišćenjem godišnjeg odmora.

Član 25.

Profesionalno vojno lice koje ispunjava zakonom predviđene uslove za ostvarivanje prava na odsustvo radi posećivanja porodice odsustvo koristi posle završetka tromesečnog perioda odvojenosti od porodice.

Ako profesionalno vojno lice iz opravdanih razloga odsustvo ne može da koristi po završetku tromesečnog perioda, može ga koristiti mesec dana posle isteka tog perioda.

Profesionalno vojno lice koje koristi odsustvo iz stava 2. ovog člana mesec dana posle završetka tromesečnog perioda stiče pravo na ponovno korišćenje ovog odsustva po isteku tromesečnog perioda za koje mu odsustvo pripada, bez obzira na to kada ga je prethodno koristilo.

Ako se godišnji odmor, odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad – bolovanje ili neko drugo odsustvo, osim plaćenog odsustva iz člana 18. ove uredbe, koristi kod porodice, to vreme ne računa se kao odvojeni život od porodice.

6. Neplaćeno odsustvo

Član 26.

Profesionalnom vojnom licu, na lični zahtev, može se odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju do 30 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

Neplaćeno odsustvo odobrava nadležni starešina.

Prilikom odobravanja korišćenja neplaćenog odsustva moraju se uvažavati potrebe službe na formacijskom mestu na koje je profesionalno vojno lice postavljeno.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica („Službeni glasnik RS”, broj 95/09).

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12290/2016-1

U Beogradu, 23. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar