Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

Na osnovu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom – u daljem tekstu: rashod) akciznih proizvoda, na koji se, u smislu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04), ne plaća akciza.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji sa proizvodima, a koji su nesumnjivo posledica tehnološkog procesa, odnosno preduzimanja neophodnih radnji u postupku postupanja sa proizvodima u skladištu, odnosno akciznom skladištu.

Član 3.

Obveznik akcize utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, odnosno akciznom skladištu.

Utvrđivanje rashoda vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija poreskog obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član 4.

Akciza se ne plaća na rashod iz čl. 2. i 3. ove uredbe, najviše do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana izražava se u procentu od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u skladište, odnosno u akcizno skladište.

Član 5.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza i porez na promet proizvoda («Službeni glasnik RS», broj 68/01).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

05 Broj:

Beogradu, 23. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

NORMATIV ZA UTVRĐIVANjE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Red. br. Naziv proizvoda Stopa (%) 1) sve vrste motornog benzina 0,425 2) sve vrste dizel-goriva 0,325 3) cigarete i ostale prerađevine od duvana 0 4) alkoholna pića 1,00

Ostavite komentar