Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNjU U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 12/09, 17/09 i 36/09), u članu 6. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) od 1. septembra do 30. septembra 2009. godine.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0015.116.Doc/1

Ostavite komentar