Uredba o merama pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u ratnom i vanrednom stanju

Na osnovu člana 12. stav 2. tačka 10. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/2007) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O MERAMA PRIPRAVNOSTI DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNIH POKRAJINA, ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U RATNOM I VANREDNOM STANjU

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način pripremanja i sprovođenja planiranih mera pripravnosti koje preduzimaju državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave i privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji izvršavaju poslove i zadatke od značaja za odbranu zemlje (u daljem tekstu: državni organi i pravna lica) u slučaju ratnog ili vanrednog stanja.

Član 2.

Radi obezbeđenja jedinstvenog i postupnog preduzimanja mera pripravnosti u zemlji, u slučaju vojnih izazova, rizika i pretnji (agresija, oružani sukobi globalnog i regionalnog karaktera, oružana pobuna i drugi sporovi sa upotrebom oružane sile) i nevojnih izazova, rizika i pretnji (terorizam, nacionalni i verski ekstremizam, organizovani kriminal i korupcija, prirodne nepogode, industrijske i druge nesreće i epidemije), u skladu sa procenom i potrebnim nivoom priprema koji se žele postići, za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije, na predlog Ministarstva odbrane Vlada donosi poseban akt kojim se utvrđuju stepeni i mere pripravnosti državnih organa i drugih pravnih lica.

Član 3.

Vlada, na predlog Ministarstva odbrane, predlaže sprovođenje mera pripravnosti.

Mere pripravnosti iz stava 1 ovog člana sprovode se na celoj teritoriji Republike Srbije, pojedinačnim delovima i oblastima ili u pojedinim delatnostima.

Član 4.

Pored mera iz člana 2. ove uredbe, Vlada može predložiti preduzimanje drugih mera, radnji i postupaka u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije i procenom konkretne situacije.

Član 5.

Državni organi i pravna lica dužni su da u razradi planova pripravnosti iz svoje nadležnosti i u njihovom neposrednom sprovođenju postupaju, u skladu sa jedinstvenim planom pripravnosti državnih organa i pravnih lica.

Član 6.

U postupku planiranja i sprovođenja propisanih mera pripravnosti, Ministarstvo odbrane obavezno je da obezbedi usaglašavanje planova pripravnosti državnih organa sa Planom pripravnosti Vojske Srbije.

Usaglašavanje planova iz stava 1 ovog člana obezbeđuju stručni organi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Član 7.

Državni organi i pravna lica dužni su da sprovode mere pripravnosti iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da u sprovođenju tih mera sarađuju sa drugim državnim organima i pravnim licima, u skladu sa aktima nadležnih državnih organa koji se odnose na mere pripravnosti.

Član 8.

Ministarstvo odbrane prenosi naređenje o preduzimanju mera pripravnosti i koordinira sprovođenje naloženih mera pripravnosti u oblastima za koje su državni organi i pravna lica obrazovani, u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije.

Državni organi i pravna lica obavezni su da izveste Ministarstvo odbrane o realizaciji naređenja o preduzimanju mera pripravnosti iz svoje nadležnosti.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1825/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar