Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini

Na osnovu člana 90 tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 127/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE SELA U 2005. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici sredstava koriste za unapređenje poljoprivrednog gazdinstva i plasmana poljoprivrednih proizvoda, kao i za razvoj sela.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

poljoprivrednici – fizička lica;

zemljoradničke zadruge;

udruženja građana, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Lica iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04 i 139/04).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava mogu imati i jedinice lokalne samouprave, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju projekta.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se od procenjene vrednosti projekta proizvodnje, odnosno aktivnosti i to za:

1) Unapređenje proizvodnje Bespovratna sredstava (1) unapređenje rasnog sastava stoke:- kupovina stoke u zemlji (priplodna i matična grla goveda, konja, ovaca, koza, svinja, živine, pčela, riba i nekonvencionalnih vidova animalne proizvodnje) – uvoz stoke (priplodna i matična grla goveda, konja, ovaca, koza, svinja, živine, pčela, riba i nekonvencionalnih vidova animalne proizvodnje) do 30%do 40% (2) mašine (traktori, motokultivatori, berači, prese, kosačice i ostale priključne mašine) i oprema za ratarsku, hortikulturnu i stočarsku proizvodnju do 30% (3) Unapređenje ili adaptacija objekata za smeštaj i uzgoj stoke do 40% (4) zaštita od erozije i vetrozaštitni pojasevi (pošumljavanje i zatravljivanje erozijom ugroženih područja, izdgradnja potpornih zidova, nasipa i drugih vidova zaštite od negativnih efekata erozije i vetrova) do 50% 2) Unapređenje plasmana (1) oprema i objekti za unapređenje plasmana (hladnjače, sušare, skladišni prostori, pakerice, kalibratori, vakumirke i dr.) do 40% (2) certifikacija organske proizvodnje do 40% (3) promovisanje i zaštita lokalnih proizvoda do 50%

3) Razvoj sela i promovisanje aktivnosti na selu (1) aktivnosti koje se odnose na očuvanje seoske zajednice i promovisanje ekonomskih, kulturnih, socioloških, običajnih i drugih osobenosti kraja i sela; do 50% (2) poboljšanje uslova života na selu (rešavanje infrastrukturnih problema kao što su seosko osvetljenje, atarski putevi i sl) do 50% (3) diversifikacija aktivnosti radi obezbeđivanja alternativnih prihoda poljoprivrednicima (agroekoturizam, tradicionalna, ruralna zanatska proizvodnja, prerada) do 50% (4) upravljanje vodnim resurima do 50% (5) edukacija seoskog stanovništva do 50% (6) udruživanje i organizovanje seoskog stanovništva radi zajedničkih aktivnosti do 40% (7) aktivnosti usmerene ka zaštiti životne sredine do 40%

Visina iznosa bespovratnih sredstava utvrđenih u stavu 2. ovog člana obračunava se na procenjenu vrednost projekta bez poreza na dodatu vrednost.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđen u skladu sa stavom 2. ovog člana ne može biti veći od 5.000.000 dinara za poljoprivrednike – fizička lica, odnosno 10.000.000 dinara za zemljoradničke zadruge i udrženja građana.

Jedinica lokalne samouprave može koristiti podsticajna sredstva na osnovu sopstvenih projekata proizvodnje, odnosno aktivnosti, u skladu sa ovom uredbom čija je realizacija u toku, odnosno novih projekata, najviše do iznosa učešća sopstvenih sredstava koja je obezbedila za ostvarivanje započetih, odnosno novih projekata.

Član 4.

Pravo na podsticajna sredstva za projetke iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2) i tačka 3) podtačka (3) ove uredbe, mogu ostvarivati lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

Lica iz člana 2. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe mogu ostvarivati pravo na podsticajna sredstva i za projekte iz člana 3. stav 2. tačka 3) podtač. (1), (2), (4), (5), (6) i (7) ove uredbe.

Jedinica lokalne samouprave može steći pravo na podsticajna sredstva za projekte iz člana 3. stav 2. tačka 1) podtačka (4), tačka 2) podtačka (3) i tačka 3) ove uredbe.

Član 5.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva – fizičko lice pravo na korišćenje podsticajnih sredstava može ostvariti pod uslovom:

1) da je mlađi od 40 godina;

2) da je na dan podnošenja zahteva za dobijanje podsticajnih sredstava imao svojstvo osiguranika – poljoprivrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje i to sa navršenom najmanje jednom godinom staža osiguranja u tom svojstvu.

Član 6.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. st. 1. i 3. ove uredbe podnose ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministarstvo), na obrascima koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) vrsti poljoprivredne proizvodnje;

3) mestu odnosno području;

4) investiciji, odnosno aktivnosti;

5) iznosu učešća sopstvenih sredstava.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva – poljoprivrednik i zemljoradnička zadruga u zahtev unose i broj poljoprivrednog gazdinstva pod kojim je nosilac poljoprivrednog gazdinstva – poljoprivrednik, odnosno zemljoradnička zadruga upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana udruženje građana podnosi overenu kopiju statuta tog udruženja i odluku udruženja o investiciji, odnosno aktivnosti.

Jedinica lokalne samouprave u zahtev iz stava 1. ovog člana, za projekat koji je već započet navodi podatke o stanju projekta na dan podnošenja zahteva, odnosno predlog novog projekta i prilaže dokaz da su za izvođenje projekta obezbeđena sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se do 15. novembra 2005. godine.

Član 7.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju osniva ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U postupku razmatranja zahteva komisija proverava navode koji se odnose na upis lica iz člana 2. ove uredbe u Registar poljoprivrednih gazdinstava, na vrstu poljoprivredne proizvodnje, kao i na opravdanost investicije odnosno aktivnosti i dr.

Član 8.

Uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava utvrđuje se ugovorom koji se zaključuje sa ministarstvom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se, naročito predmet i obim investicije odnosno aktivnosti, novčani iznos koji se dodeljuje korisniku za podsticanje investicije odnosno aktivnosti, kao i način plaćanja.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu («Službeni glasnik RS» broj 22/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u potrebi da se iznađu načini za finansiranje poljoprivrednog ednog okruženja, čiji bi razvoj podstakao stabilniji i kontinuiraniji razvoj poljoprivredne delatnosti. Pored nesporne potrebe da se razvije stabilna poljoprivredna proizvodnja, prevashodno kod poljoprivrednika fizičkih lica, neophodno je i stimulisanje drugih aktivnosti koje obezbeđuju produktivniji i nesmetan život na selu. Iz tok razloga cilj ove uredbe jesteda uređivanje aktivnosti koje su usmerene na razvoj sela obezbedi podršku za dalje uključivanje zainteresovanih poljoprivrednika za profesionalnim bavljenjem poljoprivrednom delatnošću.

Ograničenja u iznosu odobrenih finansijskih sredstva na 5.000.000,00 dinara odn. 10.000.000,00 su uvedena radi omogućavanja da planirani budžet od 750.000.000,00 dinara bude utrošen ravnomernom raspodelom između što većeg broja podnosilaca zahteva.

Iz Uredbe za podsticajna sredstva za 2004 godinu izbačene su odn. prenesene su izvesne investicione stavke u novu Uredbu za opremu i mehanizaciju za 2005.godinu koja je predviđena za kandidate koji mogu biti i strairji od 40 godina. Time se omogućava da sredstva koja su od suštinskog značaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje ne bude namenjeno samo za mlade poljoprivrednike već i one koji prelaze tu starosnu granicu pod uslovom da su registrovani u registar poljoprivredni gazdinstava.

III SADRŽINA UREDBE

Uredbom se utvrđuju način raspodele i korišćenja podsticajni sredstava za unapređenje sela. Utvrđuju se kriterijumi vezani za proizvodnju i aktivnosti, lica koja mogu koristi podsticajna sredstva (poljoprivrednici-fizička lica, zemljoradničke zadruge, udruženja građana i jedinice lokalne samouprave), vrednost učešća ovih sredstava u vrednosti ukupnog projekta i drugo.Podsticajna sredstva se dodeljuju bespovratno na predlog Komisije, a nad njihovim korišćenjem nadzor vrši poljprivredna inspekcija u saradnji sa stručnim službama.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe izdvojena su finansijska sredstva u budžetu u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu Razdeo 10 aproprijacija 451 – Mere unapređenja sela. godinu u iznosu od 911.400.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Ostavite komentar