Uredba o izmenama Uredbe o korišćenju sredstava za podršku razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede za 2009. godunu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/07, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ POVEĆANjE KONKURENTNOSTI POLjOPRIVREDE ZA 2009. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz povećanje kokurentnost poljoprivrede za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 14/09 i 24/09), u članu 4. stav 2. reči: „800.000 dinara” zamenjuju se rečima: „600.000 dinara”.

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

„Podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe utvrđuju se u procentu od iznosa cene, i to za:

Mera Procenat od iznosa cene za ostala područja Procenat od iznosa cene za marginalna područja Maksimalni iznos odobrenih sredstava Nabavka kvalitetnog priplodnog materijala: priplodne junice; nazimice; nerastovi; dviske i dvisci koza i ovaca do 18 meseci starosti; roditeljska jata živine 30 40 600.000,00 Mehanizacija za pripremu i distribuciju stočne hrane na gazdinstvu (kosačice, prevrtači sena i balirke) 30 40 400.000,00 Oprema za mužu i skladištenje mleka (muzilice sa trotaktnim pulsatorom i laktofrizi kapaciteta 200 – 2000l) 30 40 400.000,00 Oprema za distribuciju stajnjaka (cisterne za prevoz i aplikaciju osoke i tečnog stajnjaka, rasturači stajnjaka i utovarivači stajnjaka) 30 40 400.000,00 Nabavka opreme za gajenje biljaka u zaštićenom prostoru: konstrukcije za plastenike i staklenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične), folije za pokrivanje plastenika, folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote i oprema za zagrevanje plastenika 30 40 400.000,00 Oprema za zaštitu voća i povrća (prskalice i atomizeri, protivgradne mreže) 30 40 400.000,00 Sistemi i oprema za navodnjavanje (pumpe, kardanske pumpe, agregati za pokretanje pumpi, tifoni, cevi rasprskivači za veštačku kišu i oprema za sisteme kap-po-kap i mikroorošavanje) 30 40 600.000,00 Oprema za setvu i sadnju (pneumatske sejalice, sadilice za rasad) 30 40 400.000,00 Oprema za berbu (vadilice, kupilice, tresači za voće) 30 40 400.000,00 Nabavka opreme za proizvodnju rakije (mlinovi i pasirke za voće, inoks sudovi za fermentaciju, sudovi za odležavanje i sazrevanje rakije, kazani za destilaciju, uređaji za pranje, punjenje i etiketiranje boca, pumpe za pretakanje) 30 40 400.000,00 Nabavka opreme za proizvodnju vina (muljače, prese, inoks sudovi i vinifikatori, burići za barikiranje, rashladni agregati za kontrolisanu fermentaciju, rashladni agregati za hladnu stabilizaciju, parni generatori za sterilizaciju sudova) 30 40 400.000,00 ”

Član 3.

Obrazac broj 1: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, Obrazac broj 2: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala i Obrazac broj 3: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije, koji su odštampani uz Uredbu o korišćenju sredstava za podršku razvoju sela kroz povećanje konkurentnost poljoprivrede za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 14/09 i 24/09), zamenjuju se novim obrascima: Obrazac broj 1: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, Obrazac broj 2: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala i Obrazac broj 3: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

05 Broj:

U Beogradu, maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0013.85.Doc/1

Obrazac broj 1

[pic]

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

PODRŠKA RAZVOJU SELA

KROZ POVEĆANjE KONKURENTNOSTI POLjOPRIVREDE U

2009. GODINI

OBRAZAC ZAHTEVA ZA NABAVKU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME

B e o g r a d, 2009.

Podaci o podnosiocu zahteva (za fizička lica)

Ime i prezime (fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva) JMBG Ulica i broj Poštanski broj i naziv mesta Opština Telefon (kućni / mobilni) Broj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahteva

Napomena: Podnošenje dokumentacije je propisano do 31. avgusta 2009. godine na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26 putem pošte ili predajom na istoj adresi na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30 – 16,00 časova.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva;

dokaz o izmirenom glavnom dugu po osnovu doprinosa za obavezno penziono i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (korisniku sredstava) za 2008. godinu.

Korisniku sredstava dozvoliće se da uplati glavnicu duga po osnovu doprinosa za

penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2008. godinu iako nije izmirio

obaveze po tom osnovu za ranije godine niti kamatu po osnovu duga za 2008. godinu;

račun sa dokazom o izvršenoj uplati za kupljenu poljoprivrednu i mehanizaciju i opremu, izdati od 01.01.2009. godine (NAPOMENA: podnosi se originalni primerak računa ili fotokopija koja je overena; račun mora da glasi na podnosioca zahteva i mora da sadrži sve podatke u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti);

otpremnica za kupljenu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

kopija garantnog lista za opremu za za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

ZAHTEV PODNOSIM ZA SLEDEĆU VRSTU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME (u priložene tabele uneti podatke sa računa )

Nabavka poljoprivredne opreme radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji

Vrsta opreme i mehanizacije

Ime i prezime (fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva) JMBG Ulica i broj Poštanski broj i naziv mesta Opština Telefon (kućni / mobilni) Broj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahteva

Napomena: Podnošenje dokumentacije je propisano do 31. avgusta 2009. godine na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26 putem pošte ili predajom na istoj adresi na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30 – 16,00 časova.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva;

dokaz o izmirenom glavnom dugu po osnovu doprinosa za obavezno penziono i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (korisniku sredstava) za 2008. godinu.

Korisniku sredstava dozvoliće se da uplati glavnicu duga po osnovu doprinosa za

penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2008. godinu iako nije izmirio

obaveze po tom osnovu za ranije godine niti kamatu po osnovu duga za 2008. godinu;

račun sa dokazom o izvršenoj uplati za kupljen kvalitetan priplodni materijal, izdat od 01.01.2009. godine (NAPOMENA: podnosi se originalni primerak računa ili fotokopija koja je overena; račun mora da glasi na podnosioca zahteva i mora da sadrži sve podatke u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti);

overena fotokopija uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke (pedigre), a za uvežena jata živine odgovarajući dokument o poreklu izdat od nadležnog organa izvoznice i potvrdu o kontroli jata u odgoju izdatu od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukciju stoke

fotokopija stočnog pasoša.

ZAHTEV PODNOSIM ZA SLEDEĆI KUPLjEN KVALITETAN PRIPLODNI MATERIJAL (u priložene tabele uneti podatke sa računa )

Kupovina kvalitetnog priplodnog materijala

Vrsta priplodnog materijala

Naziv fizičkog/pravnog lica: preduzetnik;pravno lice Adresa sedišta (Opština/poštanski broj i naziv mesta/ulica i broj) PIB Telefon Naziv banke Broj tekućeg računa Broj registracije poljoprivrednog gazdinstva Broj rešenja o upisu kod Agencije za privredne registre

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahteva

( potpis odgovorne osobe)

M.P

Napomena: Podnošenje dokumentacije je propisano do 31. avgusta 2009. godine na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26 putem pošte ili predajom na istoj adresi na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30 – 16,00 časova.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva i pečatom preduzetnika odn. pravnog lica;

račun sa dokazom o izvršenoj uplati za kupljenu opremu za proizvodnju vina i rakije, izdati od 01.01.2009. godine (NAPOMENA: podnosi se originalni primerak računa ili fotokopija koja je overena; račun mora da glasi na podnosioca zahteva i mora da sadrži sve podatke u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti);

otpremnica za kupljenu opremu za proizvodnju vina i rakije za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

kopija garantnog lista za opremu za za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

kopija potvrde o upisu u Registar privrednih subjekata;

uverenje o izmirenim poreskim obavezama;

kopija obaveštenja o razvrstavanju u malo preduzeće koje je dostavljeno Narodnoj banci Srbije uz finansijski izveštaj – za pravna lica;

rešenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju vina, odnosno rakije i punjenje u originalno pakovanje – za preduzetnike i pravna lica.

ZAHTEV PODNOSIMO ZA SLEDEĆU VRSTU OPREME ZA PROIZVODNjU VINA I RAKIJE (u priložene tabele uneti podatke sa računa )

Nabavka opreme za proizvodnju vina

Vrsta opreme za proizvodnju vina Maksimalni iznos odobrenih sredstava (u dinarima) Dana ________________ 200_. godine Obrazac primio__________________ Podnosilac zahteva______________________

4427009.0013.85.Doc/5

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Prvi strateški cilj poljoprivrede Republike Srbije je povećanje konkurentnosti. Osim ulaganjem u znanje, konkurentnost se povećava i ulaganjem u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije, odnosno nabavku mašina i opreme, koji treba da povećaju efikasnost proizvodnje, smanje rizike, a time i proizvodnu cenu po jedinici proizvoda. Poljoprivredna mehanizacija u Republici Srbiji je na niskom nivou, i pretežno zastarela, tako da ne može obezbediti veću efikasnost u proizvodnji. Posebno veliki problem predstavlja nedostatak sistema za navodnjavanje, što u aktuelnim klimatskim promenama predstavlja nedopustivi rizik. Namena ove mere je subvencionisanje nabavke nove opreme i mehanizacije, čijim se korišćenjem direktno utiče na povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava i kompanija za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Mere namenjene povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava i kompanija sprovodiće se kroz tri pravca, namenjenih pojedinim investicijama, a prema karakteru nabavljenih sredstava, i to: kupovina priplodnog materijala u stočarstvu i prateće opreme za stočarsku proizvodnju, kao i nabavka opreme u biljnoj proizvodnji, što uključuje opremu za navodnjavanje, setvu i sadnju, berbu i ostale aktivnosti vezane za biljnu proizvodnju.

Cilj ove mere je ekonomskog karaktera – povećanje produktivnosti proizvodnje i unapređenje tržišnog nastupa (kroz povećanje konkurentnosti). Prateći cilj je promovisanje nove vrste direktnih investicija u mehanizaciju i opremu za navodnjavanje, voćarsku, povrtarsku i stočarsku proizvodnju, kao i za unapređenje plasmana proizvoda.

Efekat ove mere ogleda se u unapređenju proizvodne strukture, prvenstveno kroz povećanje investicija na farmi i uvođenje moderne mehanizacije i opreme u proizvodni proces. Sa aspekta proizvođača, efekat se ogleda u povećanju njihovog prihoda i mogućnosti za uvećanje veličine farme. U ovom slučaju javlja se pozitivan efekat na prerađivače, sa aspekta očekivanog povećanja količina proizvoda koji ulaze u sektor prerade. Efekti na kupce, kao potrošače finalnih proizvoda, su minorni i ispoljavaju se kroz povećan kvalitet i povoljniju cenu.

Izmene ove uredbe predlažu se iz razloga preciziranja i dopune teksta uredbe, kao i radi racionalizacije troškova predviđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama .

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz povećanje konrentnosti poljoprivrede za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 14/09 i 24/09), u članu 4. stav 2. . reči: „800.000 dinara” zamenjuju se rečima: „600.000 dinara”.

Član 6. menja se i glasi:

„Podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe utvrđuju se u procentu od iznosa cene, i to za:

Mera Procenat od iznosa cene za ostala područja Procenat od iznosa cene za marginalna područja Maksimalni iznos odobrenih sredstava Nabavku kvalitetnog priplodnog materijala: priplodne junice; nazimice; nerastovi; dviske i dvisci koza i ovaca do 18 meseci starosti; roditeljska jata živine. 30 40 600.000,00 Mehanizacija za pripremu i distribuciju stočne hrane na gazdinstvu: kosačice, prevrtači sena i balirke) 30 40 400.000,00 Oprema za mužu i skladištenje mleka (muzilice sa trotaktnim pulsatorom i laktofrizi kapaciteta 200 – 2000l) 30 40 400.000,00 Oprema za distribuciju stajnjaka: cisterne za prevoz i aplikaciju osoke i tečnog stajnjaka, rasturači stajnjaka i utovarivači stajnjaka 30 40 400.000,00 Nabavka opreme za gajenje biljaka u zaštićenom prostoru: konstrukcije za plastenike i staklenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične), folije za pokrivanje plastenika, folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote i oprema za zagrevanje plastenika 30 40 400.000,00 Oprema za zaštitu voća i povrća (prskalice i atomizeri, protivgradne mreže) 30 40 400.000,00 Sistemi i oprema za navodnjavanje (pumpe, kardanske pumpe, agregati za pokretanje pumpi, tifoni, cevi rasprskivači za veštačku kišu i oprema za sisteme kap-po-kap i mikroorošavanje. 30 40 600.000,00 Oprema za setvu i sadnju (pneumatske sejalice, sadilice za rasad) 30 40 400.000,00 Oprema za berbu (vadilice, kupilice, tresači za voće) 30 40 400.000,00 Nabavka opreme za proizvodnju rakije: mlinovi i pasirke za voće, inoks sudvi za fermentaciju, sudovi za odležavanje i sazrevanje rakije, kazani za destilaciju, uređaji za pranje, punjenje i etiketiranje boca, pumpe za pretakanje) 30 40 400.000,00 Nabavku opreme za proizvodnju vina (muljače, prese, inoks sudovi i vinifikatori, burići za barikiranje, rashladni agregati za kontrolisanu fermentaciju, rashladni agregati za hladnu stabilizaciju, parni generatori za sterilizaciju sudova) 30 40 400.000,00 ”

Obrzac broj 1: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, Obrazac broj 2: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala i Obrazac broj 3: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije, koji su odštampani uz Uredbu o korišćenju sredstava za podršku razvoju sela kroz povećanje konrentnosti poljoprivrede za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 14/09 i 24/09), zamenjuju se novim obrascima: Obrazac broj 1: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, Obrazac broj 2: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala i Obrazac broj 3: Podrška razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini – Obrazac zahteva za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 17.314.000.000 dinara, a od toga iznosa za investicionu podršku poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji (mere ruralnog razvoja) ukupno predviđena sredstva su u iznosu 1.400.000.000 dinara, od čega je za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava i kompanija za preradu poljoprivrednih proizvoda kroz nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i uvođenja standarda predviđeno 825.000.000 dinara, a od tog iznosa predviđeno je 600.000.000 dinara za podršku razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede u 2009. godini.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0013.85.Doc/6[pic]

Ostavite komentar