Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o decentralizovanom sistemu upravljanja sredstvima razvojne pomoći Evropske Unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa čl. 6, 7. i 8. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 124/07),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O DECENTRALIZOVANOM SISTEMU UPRAVLJANJA SREDSTVIMA RAZVOJNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Član 1.

U Uredbi o decentralizovanom sistemu upravljanja sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik RS” broj 70/11), naziv Uredbe menja se i glasi:

„Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)”.

Član 2.

U članu 1. reči: „razvojne pomoći” zamenjuju se rečima: „pretpristupne pomoći IPA”.

Član 3.

U članu 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) akreditacija; jeste formalno priznavanje da je neko telo ili skup tela ispunilo zadate kriterijume za akreditaciju od strane Evropske komisije u vezi sa upravljanjem IPA komponentama ili programima u okviru decentralizovanog upravljanja, u skladu sa poglavljem III. Okvirnog sporazuma.”

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) decentralizovano upravljanje; (Decentralized Management) jeste jedan od načina upravljanja EU fondovima.”

Član 4.

U nazivu poglavlja II. reč: „DIS-a” menja se i glasi: „decentralizovanog upravljanja”.

Član 5.

U članu 3. stav 1. reči: „decentralizovanog sistema sprovođenja finansijske pomoći” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja finansijskom pomoći”, posle reči: „sprovođenje” veznik „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „kontrolu” dodaju se reči: „i reviziju”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Osnovne funkcije i odgovornosti tela i odgovornih lica iz stava 1. ovog člana utvrđeni su Aneksom A Okvirnog sporazuma.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

U članu 4. stav 2. menja se i glasi:

„Nacionalni službenik za akreditaciju organizuje redovne sastanke sa Revizorskim telom radi dobijanja uverenja o ispunjenosti svih zahteva potrebnih za zadržavanje akreditacije u okviru IPA komponenti.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Nacionalni službenik za akreditaciju odobrava procedure za nacionalnog službenika za odobravanje/Nacionalni fond, pripremljene od strane nacionalnog službenika za odobravanje/Nacionalnog fonda.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 7.

U članu 5. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Nacionalni IPA koordinator može imenovati svog zamenika i poveriti mu izvršenje određenih poslova. Poveravanje poslova ne isključuje odgovornost Nacionalnog IPA koordinatora.”

Član 8.

U članu 8. stav 2. posle reči: „sporazuma” zapeta i reči: „kao i Tehničkog sekretarijata Naconalnog IPA koordinatora za IPA komponentu” brišu se.

U stavu 5. reč: „vaninstitucionalne” briše se.

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi: „Pomoćnik ministra nadležan za poslove Nacionalnog fonda je zamenik Nacionalnog službenika za odobravanje.

Član 9.

U članu 9. stav 2. tačka 1) reč: „DIS-a” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja”.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 10.

U nazivu poglavlja III. reč: „DIS-a” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja”.

Član 11.

U članu 11. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) Tehnički sekretarijat Nacionalnog IPA koordinatora, iz člana 6. ove uredbe.”

Član 12.

U članu 15. u stavu 1. zapeta i reči: „kao Odgovorno lice za poslove operativne strukture IPA komponente I,” brišu se, a reč: „koordiniše” zamenjuje se rečju: „koordinira”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Službenika za odobravanje programa IPA komponente I imenuje Nacionalni službenik za odobravanje, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog IPA koordinatora.”

Član 13.

U članu 16. stav 5. menja se i glasi:

„Službenika za odobravanje programa IPA komponente II imenuje Nacionalni službenik za odobravanje, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog IPA koordinatora.”

Član 14.

U članu 17. stav 5. menja se i glasi:

„Službenik za odobravanje programa imenuje i povlači imenovanja Službenika za programe pomoći.”

Član 15.

U članu 20. stav 2. tačka 1) posle reči: „sporazuma” zapeta i reči: „kao i sa pravilima za sprovođenje javnih nabavki Republike Srbije u slučajevima kad su ona primenljiva” brišu se.

Član 16.

U članu 21. stav 2. reči: „u vezi sa IPA komponentom I i za svoj rad odgovara Službeniku za programe pomoći” zamenjuju se rečima: „projekata finansiranih iz IPA komponente I i za svoj rad u vezi sa sprovođenjem projekata odgovora Službeniku za programe pomoći.”

Član 17.

Posle člana 22. dodaju se naziv člana i član 22a koji glase:

„Zajednički tehnički sekretarijat

Član 22a

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe operativnih struktura IPA komponente II i zajedničkog odbora za praćenje obavlja Zajednički tehnički sekretarijat koji se formira za svaki program prekogranične saradnje. Zajednički tehnički sekretarijat ne predstavlja sastavni deo operativne strukture za IPA komponentu II.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture IPA komponente II odobrava procedure o načinu rada i obavljanju poverenih poslova Zajedničkog tehničkog sekretarijata.”

Član 18.

U nazivu poglavlja IV. reč: „DIS-a” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja”.

Član 19.

U članu 23. stav 2. briše se.

Član 20.

U članu 24. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 21.

U članu 26. stav 1. reč: „DIS-a” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Procedure su sastavni deo paketa za prenos ovlašćenja za upravljanje koju vrši Evropska komisija u skladu sa članom 9. Okvirnog sporazuma.”

Član 22.

U nazivu poglavlja V. reč: „DIS-a” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja”.

Član 23.

U članu 27. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Za koordinaciju zakonodavnih, administrativnih i operativnih aspekata zaštite finansijskih interesa EU i neposrednu saradnju sa OLAF-om biće nadležno telo za borbu protiv prevara. To telo će istovremeno biti odgovorno za koordinaciju borbe protiv prevara na nacionalnom nivou između organa državne uprave i pravosuđa i između Republike Srbije i EU. Poslove tog tela obavljaće organ državne uprave nadležan za borbu protiv pranja novca koji će za te potrebe obrazovati posebnu organizacionu jedinicu.”

Član 24.

U nazivu poglavlja VI. reč: „DIS-a” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja”.

Član 25.

U nazivu poglavlja VII. reč: „DIS-a” zamenjuje se rečima: „decentralizovanog upravljanja”.

Član 26.

U članu 32. stav 2. posle reči: „koju vrši” dodaju se reči: „Revizorsko telo”.

Član 27.

U članu 34. stav 4. briše se.

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3299/2012U Beogradu, 7. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar