Uredba o izmenama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE

O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA

REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA

Član 1.

U Uredbi o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11 i 35/12), u članu 2. tačka 2) reči: „infrastrukture i energetike” zamenjuju se rečima: „infrastrukture, energetike”, a reči: „Fond za zaštitu životne sredine” i zapeta brišu se.

Član 2.

U članu 8. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„OUPR je dužan da nastale promene svojih podataka u izveštajnom periodu, odnosno u periodu od početka tekuće godine do kraja izveštajnog perioda, unese u Registar u toku izveštajnog perioda.

OUPR su dužni da unos i kontrolu podataka, kao i potvrđivanje korektnosti podataka unetih u Registar, vrše primenom posebnog informacionog sistema i odgovarajućih uputstava Agencije.”

Član 3.

U članu 8a stav 2. menja se i glasi:

„Na zahtev subjekata regionalnog razvoja utvrđenih članom 19. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i drugih korisnika podataka utvrđenih članom 1. Odluke o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 56/12) Agencija je dužna da u formi standardizovanog izveštaja Agencije obezbedi dostupnost zbirnih podataka iz Registra.”

Član 4.

Obrazac za elektronski unos podataka u Registar iz Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11 i 35/12) zamenjuje se novim Obrascem za elektronski unos podataka u Registar, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Obrazloženje

Osnov za donošenje Uredbe

Zakonski osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja registra mera i podsticaja regionalnog razvoja sadržan je u odredbi člana 22.Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 30/10), kojim je propisano da Agencija za privredne registre vodi Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim na osnovu ovog zakona i zakonom kojima se uređuje pravni položaj Agencije za privredne registre, a da Vlada na predlog Ministarstva nadležnog za poslove regionalnog razvoja, bliže propisuje sadržinu, način i postupak vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja.

Razlozi za donošenje Uredbe

Osnovni razlozi za donošenje donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja registra mera i podsticaja regionalnog razvoja je usaglašavanje sa pozitivnim propisima i to sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i Odlukom o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 56/12). Agencija za privredne registre je uspostavila poseban informacioni sistem za unos podataka u Registar zbog čega je neophodno Uredbom urediti rokove unosa podataka.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. definisano je da se u Uredbi o sadržini, načinu i postupku vođenja registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11 i 35/12) u članu 2. tačka 2) posle reči: „infrastrukture” reč: „i” zamenjuje se zapetom, reči: „Fond za zaštitu životne sredine” i zapeta brišu se.

Članom 2. je predviđeno da se u članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„OUPR je dužan da nastale promene svojih podataka u izveštajnom periodu, odnosno u periodu od početka tekuće godine do kraja izveštajnog perioda, unese u Registar u toku izveštajnog perioda.

OUPR su dužni da unos i kontrolu podataka, kao i potvrđivanje korektnosti podataka unetih u Registar, vrše primenom posebnog informacionog sistema i odgovarajućih uputstava Agencije.”

Članom 3. je predviđeno da se u članu 8a stav 2. menja se i glasi:

„Na zahtev subjekata regionalnog razvoja utvrđenih članom 19. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i drugih korisnika podataka utvrđenih članom 1. Odluke o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS, br. 56/12) Agencija je dužna da u formi standardizovanog izveštaja Agencije obezbedi dostupnost zbirnih podataka iz Registra.”

Članom 4. je predviđeno da se Obrazac za elektronski unos podataka u Registar iz Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11 i 35/12) zamenjuje novim Obrascem za elektronski unos podataka u Registar koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 5. je predviđeno da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Stupanje na snagu Uredbe

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”.

Obrazac za elektronski unos podataka u Registar

1. Mera Pun naziv mere – pravnog akta :Vrsta pravnog akta -vrednost izabrana iz šifarnika Š-1(Napomena: Polazne vrednosti svih šifarnika date su u odgovarajućim prilozima 2-11).

2. Identifikacija podsticaja2. 1. Osnovni podaci o podsticajuInterna šifra podsticaja: (Napomena: Jedinstveni broj koji daje OUPR)Naziv podsticaja: Pravni osnov: Vreme trajanja: Početna godina: Završna godina: 2.2. Namena podsticajaNamena podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-2Ovaj šifarnik ima dodatne atribute – indikatore (izbor Da/Ne): 1. Da li je podsticaj razvrstan kao investicija? Da Ne2. Da li se podsticaj odnosi na podršku inovacijama? Da Ne 2.3. Vrsta finansijskog podsticajaVrsta finansijskog podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-3Ovaj šifarnik ima dodatne atribute – indikatore (izbor Da/Ne): 1. Da li su sredstva bespovratna? Da Ne 2. Da li je kredit dugoročan? Da (Napomena:Samo za izbor „Kredit” iz Š-3) Ne Oblik kredita – vrednost izabrana iz šifarnika Š-3a(Napomena:Samo za izbor „Kredit” iz Š-3) 3. Davalac / realizator podsticaja3.1. Davalac podsticajaVrsta davaoca podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-4Podaci o davaocu podsticaja:Naziv davaoca: vrednost izabrana iz šifarnika Š-5 3.2. Realizator podsticaja Naziv realizatora: vrednost izabrana iz šifarnika Š-6 4. Korisnik podsticajaVrsta korisnika – vrednost izabrana iz šifarnika Š-7(Napomena: Izbori 1-18 iz Š-7odnose se na „Pojedinačnog korisnika“, a izbor 19 odnosi se na „Grupnog korisnika“)Ovaj šifarnik ima dodatni atribut – indikator (izbor Da/Ne): 1. Da li je privredno društvo javno preduzeće? Da Ne (Napomena:Samo za izbor „Veliko privredno društvo“ i „Mala i srednja privredna društva“ iz Š-7) 4.1. Podaci o korisniku podsticaja – Pojedinačni korisnik podsticaja Naziv korisnika: Matični broj/JMBG: Sedište korisnika: Opština korisnika: Opština (teritorija) ulaganja: Šifra delatnosti korisnika: (Napomene:Opština (teritorija) ulaganja popunjava se prema Š-8: Šifarnik za Nivo teritorijalnog usmeravanja Šifra delatnosti korisnika popunjava se prema šifarniku baziranom na važećem Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni. glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti Vlade Republike Srbije („Služben. glasnik RS”, broj 54/10)4.2. Podaci o korisniku podsticaja – Grupni korisnik podsticaja Opština (teritorija) ulaganja grupe korisnika: Oblast ulaganja: (Napomene: Opština (teritorija) grupe korisnika popunjava se prema Š-8: Šifarnik za Nivo teritorijalnog usmeravanja Oblast ulaganja popunjava se prema šifarniku baziranom na važećem Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti Vlade Republike Srbije („Službeni. glasnik RS”,broj 54/10)4.3. Podaci o krajnjim korisnicima Broj krajnjih korisnika podsticaja: Od toga broj lica sa posebnim potrebama: (Napomene: Broj krajnjih korisnika odnosi se na: broj poljoprivrednih gazdinstava-za korisnike podsticaja sa pozicija 4 i 19 iz Š-7 i izbor namene podsticaja sa pozicije 5 iz Š-2/ podsticanje poljoprivrede/; broj fizičkih lica/korisnika podsticaja za sve ostale namene podsticaja iz Š-2; broj lica sa posebnim potrebama odnosi se samo na fizička lica) 5. Finansijski podaci5.1. Izvor finansiranja Izvor finansiranja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-95.2. Iznos sredstava i datum transakcije (isplate) Iznos: Valuta: (u jedinicama valute) Datum transakcije: (Napomena: U slučaju isplate u više transakcija, podaci se unose za svaku transakciju posebno; veza između transakcija se uspostavlja preko „interne šifre podsticaja“ u tački 2.1.). 6. Status realizacije U toku Završen (Napomena: Znači isplaćen u potpunosti) 7. Drugi podaci o podsticaju (po potrebi; poželjan struktuirani unos podataka vezanih za konkretan podsticaj) 8. Napomena(po potrebi)

———————–

(naziv pravnog lica, preduzetnika, fizičkog lica)

Ostavite komentar