Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 39/11), u članu 5. stav 5. reči: „od 15. juna do 31. jula 2011. godine”, zamenjuju se rečima: „od 1. jula do 31. jula 2011. godine”.

Član 2.

U članu 6. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) od 1. jula do 31. jula 2011. godine nosioci koji su doprinos iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe platili do 15. juna 2011. godine”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućilo da prikupe svu potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za regresiranje repropmaterijala u 2011. godini kao i uz zahtev za isplatu sredstava za duvan za 2011. godinu, nepohodno je produžiti rok za podnošenje navedneih zahteva.

SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom menja se Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini, tako što se zahtev za isplatu sredstava za duvan za 2011. godinu i zahtev za regresiranje repropmaterijala u 2011. godini umesto od 15. juna do 31. jula 2011. godine podnose od 1. jula do 31. jula 2011. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove Uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2011. godinu.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05) i Nacionalnim programom za poljoprivredu od 2010-2013 godine („Službeni glasnik RS, broj 83/10) .

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe predviđeno je Planom rada Vlade za 2011. godinu.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se poljoprivrednim proizvođačima omogući da se u najkraćem mogućem roku informišu o vremenskom periodu u kome se podnose zahtevi za ostvarivanje prava po osnovu ove uredbe, a u cilju blagovremenog prikupljanja potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za regresiranje repropmaterijala u 2011. godini, kao i uz zahtev za isplatu sredstava za duvan za 2011. godinu, a samim tim i omogućavanja korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala u optimalnim rokovima i izvođenja potrebnih radova u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

.

PREGLED

ODREDABA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNjU U 2011. GODINI KOJE SE MENjAJU

Član 5.

Lice koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je prijavilo površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju od 0,5 do 100 ha ima pravo na regresiranje repromaterijala po hektaru prijavljene površine, i to najviše do:

1) 6.000 dinara po hektaru za mineralno đubrivo;

2) 4.000 dinara po hektaru za deklarisano seme;

3) 4.000 dinara po hektaru za dizel gorivo, odnosno evrodizel, odnosno biodizel.

Lice iz stava 1. ovog člana za površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju prijavljene do 30. aprila 2011. godine ima pravo na regresiranje repromaterijala po hektaru prijavljene površine u iznosu iz stava 1. ovog člana najviše do 30 ha, a za preostale prijavljene površine do 100 ha isplata će se izvršiti do 31. januara 2012. godine.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ispunjava uslove iz ove uredbe, za prijavljene površine pod duvanom u 2009. godini, pored sredstava iz stava 1. ovog člana ima pravo i na sredstva u iznosu od 20.000 dinara po hektaru.

Odredba člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne primenjuje se na fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz stava 2. ovog člana koje je podnelo zahtev za regresiranje repromaterijala za prijavljene površine pod duvanom do 5 ha.

Zahtev za ostvarivanje prava za korišćenje sredstava za duvan podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. juna do 31. jula 2011. godine, OD 1. JULA DO 31. JULA 2011. GODINE na Obrascu 1 – Zahtev za isplatu sredstava za duvan za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Zahtev za regresiranje repromaterijala nosilac podnosi u dva primerka Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar, na Obrascu 2 – Zahtev za regresiranje repromaterijala u 2011. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se istovremeno za regresiranje svih vrsta repromaterijala ili sukcesivno za pojedine vrste repromaterijala, i to:

1) od 15. juna do 31. jula 2011. godine nosioci koji su doprinos iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe platili do 31. maja 2011. godine;

1) OD 1. JULA DO 31. JULA 2011. GODINE NOSIOCI KOJI SU DOPRINOS IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 2) OVE UREDBE PLATILI DO 15. JUNA 2011. GODINE.

2) od 1. septembra do 30. septembra 2011. godine nosioci koji su doprinos iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe platili do 19. avgusta 2011. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) fiskalni isečak overen od strane dobavljača na poleđini izdat u periodu od 1. oktobra 2010. godine do 30. septembra 2011. godine i gotovinski račun koji glasi na ime podnosioca zahteva ili

2) fiskalni isečak sa naznačenim odloženim plaćanjem i original ili overena kopija fakture koja glasi na ime podnosioca zahteva, izdati od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine ili

3) original ili overena kopija fakture i otpremnice koje glase na ime podnosioca zahteva sa naznakom da se radi o kompenzaciji, izdati od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine.

Lica iz člana 4. ove uredbe uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose original računa izdatog od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom, uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi račune iz stava 3. ovog člana ili original računa izdat od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine.

Računi iz st. 3, 4. i 5. ovog člana podnose se kao dokaz za kupljeni repromaterijal po hektaru prijavljene površine u iznosu od:

1) 9.000 dinara i više, za mineralno đubrivo;

2) 4.000 dinara za deklarisano seme;

3) 4.000 dinara za dizel gorivo, odnosno evrodizel ili biodizel.

Sredstva za regresiranje mineralnog đubriva isplaćuju se u zavisnosti od ukupnog iznosa priloženih računa, prema sledećoj tabeli:

 

Iznos sredstava za regresiranje mineralnog đubriva (dinara/ha) Ukupan iznos prema priloženim računima (dinara) od do 6.000 9.000 i više 4.500 6.500 8.999,99 3.000 4.500 6.499,99 1.500 2.500 4.499,99 0 0 2.499,99

Ostavite komentar