Uredba o dopuni Uredbe o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 i 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O SREDSTVIMA REPREZENTACIJE I NAČINU NjIHOVOG KORIŠĆENjA I ODRŽAVANjA

Član 1.

U Uredbi o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja („Službeni glasnik RS”, br. 27/96, 7/97, 54/02, 83/03, 110/04 i 27/10), u članu 3. na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 10), koja glasi:

„10) zgrada u Beogradu u ulici Tolstojeva broj 50.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3249/2010

U Beogradu, 30. aprila 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar