Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Na osnovu člana 20đ Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-dr.zakon, 30/10-dr.zakon, 93/12 i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka,101/07, 65/08 16/11, 68/12 -US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANJA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE

Član 1.

U Uredbi o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 96/08 , 98/09 i 44/13), u članu 22b st. 3, 4. i 5. menjaju se i glase:

„Početna cena za prodaju imovine javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem iznosi 100%, odnosno 51% ili 30% procenjene tržišne vrednosti imovine.

Ako je prvo javno nadmetanje po početnoj ceni od 100% procenjene tržišne vrednosti imovine proglašeno neuspešnim, odmah započinje drugo javno nadmetanje sa početnom cenom od 51% procenjene tržišne vrednosti imovine, a ako je i drugo javno nadmetanje neuspešno, odmah započinje treće javno nadmetanje po ceni od 30% procenjene tržišne vrednosti imovine.

Depozit za učešće u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem iznosi 10% od procenjene tržišne vrednosti imovine.”

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Učesnik na javnom nadmetanju koji ne prihvati početnu cenu ni na trećem javnom nadmetanju gubi pravo na povraćaj depozita.

U slučaju prodaje imovine javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem, dinamika prodaje sadržana je u javnom pozivu i prodajnoj dokumentaciji.”

Član 2.

U članu 22g stav 2. menja se i glasi:

„Sredstva iz stava 1. ovog člana posle izmirenja troškova prodaje imovine koriste se u skladu sa programom restrukturiranja.”

U stavu 3. reči: „kao i naknada Agencije za zaključenje ugovora o prodaji imovine (provizija)” zamenjuju se rečima: „troškovi brisanja tereta sa imovine koja je bila predmet prodaje, kao i naknada Agencije ostvarena zaključenjem ugovora o prodaji imovine (provizija)”.

U stavu 4. reč: „naknade” zamenjuje se rečju: „provizije”.

Član 3.

U članu 22e stav 1. reči: „člana 8. stav 1. tačka 5)” zamenjuju se rečima: „člana 8. stav 2. tačka 5) i člana 9. stav 1. u delu koji se odnosi na rok.”

Član 4.

Posle člana 22ž dodaje se novi član 22z, koji glasi:

„22z

Javni poziv za učešće u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem, objavljuje se u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.”

Član 5.

Postupci restrukturiranja započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po odredbama ove uredbe.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar