Uredba o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica

Na osnovu člana 20đ Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03 i 45 /05),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANjA

SUBJEKTA PRIVATIZACIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje postupak i način promena koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili imovine, metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije (u daljem tekstu: restrukturiranje).

Član 2.

Restrukturiranje obuhvata:

1) statusne promene, promene pravne forme, promene unutrašnje organizacije i druge organizacione promene;

2) otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;

3) otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine preduzeća;

4) druge promene, u skladu sa ovom uredbom.

Član 3.

Restrukturiranje statusnom promenom, promenom pravne forme, promenom unutrašnje organizacije i drugom organizacionom promenom, u smislu ove uredbe, obuhvata:

1) spajanje subjekta privatizacije;

2) podelu subjekta privatizacije;

3) odvajanje subjekta privatizacije;

4) prodaju delova subjekta privatizacije;

5) prenos imovine ili dela imovine na drugi pravni subjekt;

6) promenu pravne forme subjekta privatizacije, odnosno promenu pravne forme njegovih zavisnih preduzeća;

7) promenu unutrašnje organizacije subjekta privatizacije ukidanjem neprofitabilnih delova;

8) prestanak obavljanja neprofitabilnih delatnosti subjekta privatizacije.

Statusne promene, promene pravne forme, promene unutrašnje organizacije i druge organizacione promene vrše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 4.

Restrukturiranje otpisom glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja, u celini ili delimično, u smislu ove uredbe, obuhvata odustanak poverioca od potraživanja.

Poverilac koji otpisuje dug prema subjektu privatizacije dostavlja izjavu subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) da neće tražiti ispunjenje obaveze.

Otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja po osnovu javnih prihoda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 5.

Restrukturiranje otpuštanjem duga, u smislu ove uredbe, obuhvata gašenje potraživanja poverilaca u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije.

Otpuštanje duga vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, odnosno drugim propisom.

Član 6.

Restrukturiranje drugim promenama, u smislu ove uredbe, obuhvata:

1) odlaganje plaćanja ili reprogramiranje duga subjekta privatizacije;

2) konverziju novčanih potraživanja od strane poverilaca sa većinskim državnim kapitalom u kapital subjekta privatizacije;

3) prenos obaveza sa jednog zavisnog preduzeća na drugo zavisno preduzeće u okviru povezanih preduzeća;

povećanje kapitala u subjektu privatizacije;

smanjenje ili povećanje broja zaposlenih;

6) druge promene koje se odnose na subjekt privatizacije, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili imovine metodom javnog tendera ili javne aukcije.

Odlaganje plaćanja ili reprogramiranje duga subjekta privatizacije po osnovu javnih prihoda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 7.

Agencija pokreće restrukturiranje subjekta privatizacije donošenjem odluke o restrukturiranju.

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se, naročito, u sledećim slučajevima:

1) nemogućnost sprovođenja postupka privatizacije subjekta privatizacije u postojećem statusnom, odnosno organizacionom obliku ili u postojećoj pravnoj formi;

2) nemogućnost sprovođenja postupka privatizacije subjekta privatizacije sa postojećom strukturom kapitala;

3) kad obaveze subjekta privatizacije prevazilaze ukupnu vrednost aktive umanjenu za iznos gubitaka tekuće i ranijih godina.

Član 8.

Dan donošenja odluke o restrukturiranju smatra se danom početka restrukturiranja subjekta privatizacije.

Restrukturiranje subjekta privatizacije smatra se okončanim kada se program restrukturiranja ostvari u potpunosti, odnosno prodajom kapitala ili imovine subjekta privatizacije, ako programom restrukturiranja nije drugačije predviđeno.

Član 9.

Odluka o restrukturiranju sadrži:

1) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

2) način restrukturiranja;

3) rok u kome su poverioci dužni da prijave svoja potraživanja;

4) druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.

Odluka iz stava 1. ovog člana registruje se u registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Odluka o restrukturiranju objavljuje se u sredstvima javnog informisanja (jednom dnevnom listu, internetu ili televiziji), u roku od 15 dana od dana donošenja.

Član 10.

Agencija obaveštava, bez odlaganja, agenciju nadležnu za vođenje Registra privrednih subjekata o pokretanju restrukturiranja.

Poslovno ime subjekta privatizacije sadrži podatak «u restrukturiranju».

Poslovna pisma i drugi dokumenti subjekta privatizacije, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže podatak da se subjekt privatizacije nalazi u restrukturiranju.

Član 11.

Subjekt privatizacije ne može, bez saglasnosti Agencije, da donosi odluke koje se odnose na:

1) raspolaganje pokretnom ili nepokretnom imovinom;

2) uzimanje kredita ili zajmova;

3) davanje kredita ili zajmova;

4) izdavanje garancija za druge subjekte;

5) preuzimanje obaveza drugog subjekta;

sticanje, povećanje ili smanjenje učešća u kapitalu drugog subjekta;

7) isplata dividendi akcionarima;

8) izdavanje akcija ili preduzimanje drugih radnji kojima bi se izmenila postojeća struktura kapitala;

9) promenu unutrašnje organizacije ili statusnu promenu;

10) povećanje ili smanjenje kapitala;

11) investiciona ulaganja u osnovna sredstva;

12) povećanje broja zaposlenih u obimu koji je veći od broja koji je potreban.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na odluke koje subjekt privatizacije donosi radi obavljanja uobičajenih poslovnih aktivnosti.

Član 12.

Program restrukturiranja izrađuje Agencija.

Izradu programa restrukturiranja Agencija može da poveri subjektu privatizacije, odnosno pravnom ili finansijskom savetniku.

Pre izrade programa restrukturiranja sačinjava se sveobuhvatna analiza poslovanja subjekta privatizacije.

Ako je izrada programa restrukturiranja poverena subjektu privatizacije, odnosno pravnom ili finansijskom savetniku, analiza iz stava 3. ovog člana izrađuje se u roku koji odredi Agencija.

Član 13.

Program restrukturiranja sadrži, naročito:

1) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

2) podatak o poslovanju;

3) podatak o unutrašnjoj organizaciji;

4) podatak o vrednosti kapitala i imovine;

5) godišnji račun;

6) konsolidovani godišnji račun;

7) način otplate dugova;

8) bilans otvaranja;

9) položaj delova, odnosno organizacionih jedinica;

10) socijalni program;

11) program zaštite životne sredine;

12) druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.

Član 14.

Program restrukturiranja donosi nadležni organ subjekta privatizacije.

Član 15.

Subjekt privatizacije dostavlja program restrukturiranja Agenciji u roku od 90 dana od dana kad Agencija odobri sveobuhvatnu analizu poslovanja subjekta privatizacije.

Rok iz stava 1. ovog člana Agencija može produžiti najduže za 90 dana, na zahtev subjekta privatizacije ili poverioca, kao i pravnog, odnosno finansijskog savetnika, ako za to postoje opravdani razlozi.

Član 16.

Agencija donosi odluku o prihvatanju programa restrukturiranja ako je program restrukturiranja pripremljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i ovom uredbom.

Rok u kome Agencija donosi odluku iz stava 1. ovog člana ne može da bude duži od 30 dana od dana prijema programa restrukturiranja.

Član 17.

Agencija donosi odluku o vraćanju na ispravku ili o izmeni programa restrukturiranja, uz pismeno obrazloženje, ako oceni da je neophodno da se program restrukturiranja vrati na ispravku, odnosno izmeni.

Rok u kome Agencija donosi odluku iz stava 1. ovog člana ne može da bude duži od 30 dana od dana prijema programa restrukturiranja.

Subjekt privatizacije vrši ispravku ili izmenu programa restrukturiranja u roku koji odredi Agencija koji ne može da bude duži od 60 dana od dana dostavljanja odluke iz stava 1. ovog člana.

U slučaju da subjekt privatizacije ne postupi po odluci Agencije u roku iz člana 17. stav 3. ovog člana, Agencija donosi program restrukturiranja.

Član 18.

Program restrukturiranja smatra se donetim kada Agencija donese odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Subjekt privatizacije je dužan da restrukturiranje sprovede u potpunosti u skladu sa programom restrukturiranja.

Član 19.

Agencija obavlja poslove kontrole sprovođenja restrukturiranja.

Član 20.

Ako u obavljanju poslova kontrole sprovođenja restrukturiranja nastupe okolnosti iz kojih proizlazi da sprovođenje programa restrukturiranja nije moguće, delimično ili celini, Agencija može da:

1) predloži izmenu programa restrukturiranja u okviru postojećeg restrukturiranja;

2) pokrene novo restrukturiranje;

3) preduzeti mere koje bi omogućile prodaju kapitala ili imovine;

4) samostalno sprovesti restrukturiranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i ovom uredbom;

5) preduzeti druge mere kojima bi se omogućilo sprovođenje restrukturiranja.

Član 21.

Na donošenje novog programa restrukturiranja, odnosno izmenu postojećeg programa restrukturiranja, u smislu člana 20. ove uredbe, primenjuju se odredbe ove uredbe koje se odnose na način donošenja i sadržinu programa restrukturiranja.

Član 22.

U subjektu privatizacije u kojem je sprovedeno restrukturiranje Agencija prodaje kapital, odnosno imovinu metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije.

Član 23.

Ova uredba primenjuje se na subjekt privatizacije koji se restrukturira u postupku privatizacije za koji do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj 45/05) Agencija nije donela odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica («Službeni glasnik RS», broj 1/02).

Član 25.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj:

U Beogradu, 9. juna 2005. godine.

Potpredsednik,

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 20đ Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03 i 45/05), prema kojem Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način restrukturiranja subjekta privatizacije.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje uredbe sadržani su u potrebi da se postojeća rešenja koja se odnose na postupak i način restrukturiranja subjekata privatizacije usklade sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji kojim su precizirani «oblici», odnosno «modeli» restrukturiranja u postupku privatizacije, uključujući i otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije.

Preostalim izmenama usavršavaju se, odnosno dograđuju postojeća zakonodavna rešenja, naročito u delu koji se odnosi na: -ovlašćenje Agencije za privatizaciju da donosi odluku o restrukturiranju u postupku privatizacije; -način izrade, podatke koje treba da sadrži, kao i način donošenja, odnosno «pravno dejstvo» programa restrukturiranja; -zabranu preduzimanja radnji, radi prinudne naplate dospelih potraživanja i dr.

Polazeći od suštine izvršenih izmena i dopuna, zakonodavac se opredelio da u postupku izmena i dopuna pripremi i predloži donošenje novog teksta ove uredbe.

III SADRŽINA UREDBE

U uvodnim članovim bliže je uređen pojam restrukturiranja (promene koje se odnose na preduzeće i njegova zavisna društva koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili imovine metodom javnog tendera ili javne aukcije (član 1.) i precizirani «oblici», odnosno «modeli» restrukturiranja (statusne promene, promene pravne forme, promene unutrašnje organizacije i druge organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine preduzeća i druge promene (čl. 2. do 6.) U odnosu na postojeća normativna rešenja, razlike se ogledaju u tome što je «model» otpuštanja duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine preduzeća prestao da bude pravna mogućnost, odnosno za pojedine kategorije subjekata (tzv «državni poverioci») postao je obaveza u postupku restrukturiranja subjekta privatizacije.

Pitanja koja se odnose na pokretanje restrukturiranje preduzeća, odnosno slučajevi u kojima Agencija za privatizaciju donosi odluku o restrukturiranju, podatke koje treba da sadrži odluka o restrukturiranju, registrovanje i objavljivanje odluke o restrukturiranju uređeni su čl. 7. do 9. Suštinska razlika u odnosu na postojeće normativno rešenje posledica je činjenice da Agencija za privatizaciju ocenjuje neophodnost sprovođenja restrukturiranja u postupku privatizacije, kako bi se omogućila prodaja kapitala ili imovine subjekta privatizacije, odnosno donosi odluku o restrukturiranju u postupku privatizacije samo ako su ispunjeni zakonom propisani razlozi za restrukturiranje koji su određeni po objektivnim kriterijumima, iz kog razloga nema potrebe propisivati obavezu subjektu privatizacije da se restrukturira u postupku privatizacije.

Čl. 10. i 11. uređena su pitanja koja s odnose na sadržinu poslovnog imena preduzeća koje se restrukturira u postupku privatizacije i odluke koje to preduzeće ne može da donosi bez saglasnosti Agencije za privatizaciju.

U čl. 12. do 19. uređen je način izrade programa restruktiriranja; podatke koje program restrukturiranja treba da sadrži i način donošenja programa restrukturiranja. U odnosu na postojeća normativna rešenja, razlike se ogledaju u sledećem: program restrukturiranja, po pravilu, izrađuje Agencija za privatizaciju, odnosno pre izrade programa restrukturiranja sačinjava se sveobuhvatna analiza poslovanja subjekta privatizacije, radi ispitivanja celokupnog poslovanja subjekta (tzv. pripremna faza); poboljšane su postojeće odredbe u delu koji se odnosi na podatke koje program restrukturiranja treba da sadrži i produžen je rok za dostavljanje programa restrukturiranja Agenciji za privatizaciju, ako je izrada tog programa poverena preduzeću, budući da navedeni rok počinje da teče od dana kada Agencija za privatizaciju odobri sveobuhvatnu analizu poslovanja preduzeća.

Pitanje obavljanja kontrole sprovođenja restrukturiranja i mere koje Agencija za privatizaciju može preduzeti ako nastupe okolnosti iz kojih proizilazi da sprovođenje restrukturiranja nije moguće, uređeni su čl. 20. i 21.

Član 22. ima karakter upućujuće norme, s obzirom da se na donošenje novog programa restrukturiranja ili izmenu postojećeg programa restrukturiranja primenjuju identične odredbe koje se primenjuju na donošenje i sadržinu tog programa.

Uspešnost u sprovođenju restrukturiranja u preduzeću omogućava prodaju kapitala, odnosno imovine metodom javnog tendera ili javne aukcije. Drugim račima, propisane metode prodaje kapitala primenjuju se posle uspešno sprovedenog postupka restrukturiranja preduzeća (član 23.).

Normom koja ima karakter prelazne odredbe uređuje se status započetog postupka restrukturiranja preduzeća (član 24.). Naime, radi obezbeđenja zakonitosti i pospešivanja efikasnosti u postupku restrukturiranja, predviđeno je da se odredbe ove uredbe primenjuju na preduzeće koje se restrukturira u postupku privatizacije za koje do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji Agencija za privatizaciju nije donela odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Članom 25. propisan je prestanak važenja propisa kojim je bio uređen postupak i način restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica.

Navedenom normom propisuje se rok u kome ova uredba stupa na snagu (član 26.)

IV POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V ANALIZA EFEKATA UREDBE

Ekonomska i pravna reforma koja je u toku nametnula je potrebu donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji koji, pored ostalog, omogućava efikasnost u sprovođenju postupka privatizacije. Polazeći od navedenog cilja, predložena rešenja utiču na kreiranje celovitog legislativnog okvira za efikasno restrukturiranje preduzeća u postupku privatizacije. Konzistentna regulativa kojom je uređeno restrukturiranje u postupku privatizacije omogućava celovito i efikasno sprovođenje ovog postupka, na koji način se stimuliše postupak restrukturiranja privrede, kao jednog od uslova za stvaranje efikasnijeg privrednog ambijenta i bržeg uključivanja u ekonomske integracione procese.

Ostavite komentar