Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13 i 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 – US, 72/12 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 10. tač. 3. i 4. i članom 12. tačka 3. podtačka v) Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II)

Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom određuje se Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije za Revizorsko telo u skladu sa članom 12. tačka 3. podtačka v) Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i članom 5. Aneksa A navedenog Sporazuma (u daljem tekstu: Revizorsko telo).

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) jeste finansijski instrument Evropske unije (EU) koji podržava strategiju proširenja EU čija namena je da pruži pomoć kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU;

nacionalni IPA koordinator jeste član Vlade, funkcioner koga postavlja Vlada ili državni službenik na položaju koga postavlja Vlada, odgovoran za sveukupan proces strateškog planiranja, koordinaciju programiranja, praćenje sprovođenja, vrednovanje i izveštavanje o IPA II, kao i za saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa korišćenjem IPA II;

nacionalni službenik za odobravanje jeste funkcioner koga postavlja Vlada ili državni službenik na položaju koga postavlja Vlada na predlog ministra nadležnog za finansije odgovoran za finansijsko upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU u Republici Srbiji i za delotvorno funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole u smislu obezbeđivanja zakonitosti i regularnosti transakcija;

upravljačka struktura jeste Nacionalni fond i Telo za podršku nacionalnom službeniku za odobravanje;

operativne strukture jesu tela za sprovođenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA II;

program koji se finansira iz IPA II jeste akcioni program, program prekogranične i transnacionalne saradnje, kao i program ruralnog razvoja u oblasti poljoprivrede (IPARD program). Deo akcionog programa jeste akcija, a deo akcije jeste aktivnost. Deo programa prekogranične saradnje je operacija;

krajnji korisnik jeste državni organ koji je odgovoran za koordinaciju predlaganja i sprovođenja akcija, odnosno delova akcija. Krajnji korisnik može istovremeno biti i krajnji primalac;

krajnji primalac jeste organ državne uprave, državni organ, jedinica lokalne samouprave ili drugi korisnik javnih sredstava koji učestvuje u sprovođenju ugovora zaključenih u okviru realizacije delova akcionih programa, a na koje se prenosi vlasništvo nad dobrima pribavljenim po osnovu ugovora, bilo da se radi o ugovorima o pružanju usluga, nabavci robe ili izvođenju radova;

primalac jeste korisnik bespovratne pomoći (uključujući i tvining izvođača), izvođač u okviru ugovora o uslugama, nabavci i radovima, korisnik podrške iz grant šeme, ugovorna strana u okviru sporazuma o delegiranju, ili bilo koje pravno i fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji, a koje prima pomoć iz IPA II;

korisnik u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje jeste organ državne uprave, državni organ, jedinica lokalne samouprave, razvojna agencija, škola, univerzitet, organizacija civilnog društva i druga organizacija određena u programu prekogranične saradnje;

vodeći korisnik u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje jeste jedan od korisnika u programu prekogranične i transnacionalne saradnje koji je izabran od strane ostalih korisnika pre podnošenja predloga operacije, koji preuzima odgovornost za finansijsko sprovođenje celokupne operacije, vodi računa o tome da se sprovođenje operacije obavlja u skladu sa uslovima određenim u ugovoru i uređuje odnose sa drugim korisnicima radi garantovanja odgovornog finansijskog upravljanja novčanim sredstvima dodeljenim za operaciju uključujući i modalitete za povraćaj nepropisno isplaćenih iznosa.

Poslovi Revizorskog tela

Član 3.

Revizorsko telo sprovodi reviziju u državnim organima i službama Vlade u kojima su obrazovane upravljačka i operativne strukture, kao i reviziju krajnjih korisnika, krajnjih primaoca, primaoca, korisnika u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje saradnje i vodećih korisnika u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje saradnje.

Revizorsko telo sprovodi revizije sistema upravljanja i kontrole i revizije akcija, transakcija i godišnjih računa prema međunarodno priznatim standardima revizije i u skladu sa revizorskom strategijom.

Revizorsko telo obavlja sledeće poslove:

izrađuje revizorsku strategiju za period od tri godine, uz ažuriranje na godišnjem nivou, do kraja novembra tekuće godine i dostavlja je Evropskoj komisiji, Vladi i nacionalnom službeniku za odobravanje;

izrađuje i dostavlja izveštaje i mišljenja Vladi, Evropskoj komisiji, nacionalnom IPA koordinatoru i nacionalnom službeniku za odobravanje;

vrši proveru delotvornog i stabilnog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole u cilju zakonitog korišćenja sredstava iz IPA II;

učestvuje u pripremi propisa i drugih akata o reviziji sistema upravljanja programima koji se finansiraju iz IPA II i priprema akte o bližem uređenju načina rada i obavljanju poslova iz svoje nadležnosti;

obavlja druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Nezavisnost Revizorskog tela

Član 4.

Revizorsko telo je u postupku revizije i u okviru svojih nadležnosti nezavisno u odnosu na nacionalnog IPA koordinatora, nacionalnog službenika za odobravanje, upravljačku strukturu i operativne strukture.

Revizorsko telo ima neophodnu funkcionalnu i finansijsku nezavisnost.

Revizorski standardi i saradnja

Član 5.

Revizorsko telo vrši reviziju u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima revizije i uputstvima Evropske komisije.

U postupku revizije Revizorsko telo sarađuje sa nadležnim državnim organima, službama Vlade i drugim institucijama Republike Srbije, nadležnim institucijama država članica EU i kandidata za članstvo u EU.

Revizorsko telo može da obavlja zajedničku reviziju sa revizorskim institucijama drugih država, kao i sa Evropskom komisijom i Evropskim sudom revizora.

Revizorska strategija

Član 6.

Revizorska strategija utvrđuje revizorsku metodologiju, metode uzorkovanja, kao i planiranje revizija.

Revizija se odnosi na proveru:

potpunosti, tačnosti i istinitosti godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno izjava i odnosnih godišnjih računa;

efikasnosti i delotvornosti funkcionisanja sistema upravljanja, kontrole i nadzora;

zakonitosti i regularnosti transakcija.

U slučaju da se zajednički sistem upravljanja i kontrole koristi za više od jednog programa koji se finansira iz IPA II, može se pripremiti jedinstvena revizorska strategija za date programe, odnosno akcije.

Izveštaji i mišljenja

Član 7.

Revizorsko telo izrađuje i dostavlja Vladi, Evropskoj komisiji, nacionalnom IPA koordinatoru i nacionalnom službeniku za odobravanje:

Godišnje revizorsko mišljenje o godišnjim finansijskim izveštajima za prethodnu finansijsku godinu, ocenjujući njihovu potpunost, tačnost i istinitost, kao i funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole, zakonitost i regularnost transakcija, do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

zajedno sa Godišnjim revizorskim mišljenjem, Godišnji revizorski izveštaj koji sadrži nalaze revizija sprovedenih u skladu sa revizorskom strategijom u datom periodu i koji predstavljaju osnov za formulisanje Godišnjeg revizorskog mišljenja, do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji revizorski izveštaj utvrđuje i sve nedostatke otkrivene u sistemima upravljanja, kontrole i nadzora i sve korektivne mere koje su preuzete odnosno planirane od strane nacionalnog službenika za odobravanje, Nacionalnog fonda i operativne strukture;

Završni revizorski izveštaj i Revizorsko mišljenje o završnom računu o sprovođenju programa koji se finansiraju iz IPA II (ili dela programa), nakon završetka programa (ili dela programa);

mišljenje o svakom završnom računu potrebnom za završetak bilo kog programa koji se finansira iz IPA II (ili dela programa), a koji je nacionalni službenik za odobravanje dostavio Evropskoj komisiji. Mišljenje se odnosi na osnovanost zahteva za završna plaćanja i tačnost finansijskih informacija i može se zasnivati na Završnom revizorskom izveštaju. Revizorsko telo dostavlja mišljenje u roku od tri meseca od datuma kada je nacionalni službenik za odobravanje podneo relevantni završni račun.

Pristup podacima

Član 8.

Revizorsko telo može u postupku revizije da zatraži sve informacije koje su potrebne za vršenje revizije, uključujući dokumenta, podatke i druge informacije neophodne za planiranje i vršenje revizije.

Državni organi i službe Vlade u kojima su obrazovane upravljačka i operativne strukture, kao i drugi krajnji primaoci, primaoci, korisnici u smislu programa prekogranične saradnje i transnacionalne saradnje i vodeći korisnici u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje saradnje, dužni su da obezbede nesmetani pristup službenim prostorijama i imovini, aktima, poslovnim knjigama, elektronskim podacima i informacionim sistemima, kao i dostupnost zaposlenih.

Državni organi i službe Vlade u kojima su obrazovane upravljačka i operativne strukture, kao i drugi krajnji primaoci, primaoci, korisnici u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje i vodeći korisnici u smislu programa prekogranične i transnacionalne saradnje, dužni su da dostave kopije dokumentacije, kao i da pruže objašnjenja o svim pitanjima od značaja za vršenje postupka revizije.

Obaveze revizora i rukovodioca Revizorskog tela

Član 9.

Revizor je dužan da poslove revizije vrši u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima revizije i uputstvima Evropske komisije.

Ako revizor u vršenju poslova revizije utvrdi da postoje osnovi sumnje da je učinjena protivpravna radnja dužan je da bez odlaganja o tome obavesti rukovodioca Revizorskog tela.

Rukovodilac Revizorskog tela dužan je da o učinjenoj protivpravnoj radnji bez odlaganja obavesti nacionalnog službenika za odobravanje i po potrebi, druge nadležne državne organe.

Revizor je dužan da podatke pribavljene tokom revizije čuva kao poverljive.

Revizor je dužan da potpiše izjavu o nepristrasnosti, poverljivosti i nezavisnosti revizora.

Stupanje na snagu

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10907/2015

U Beogradu, 14. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar