Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2012”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012” od 10. do 16. decembra 2012. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Rukometnom savezu Srbije, Beograd, Obilićev venac 4/II, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstva omladine i sporta pokrenulo je inicijativu na predlog Rukometnog saveza Srbije, da se u 2012. godini izdaje doplatna poštanska marka „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”.

Deseto evropsko prvenstvo u rukometu za žene seniore održaće se u periodu od 4. do 16. decembra 2012. godine u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Nišu sa učešćem 10 reprezentacija evropskih država. Prvobitno je oganizaciju Evropskog prvenstva za žene dobila Holandija, isto kada i naša zemlja za organizaciju Evropskog prvenstva za muškarce, na Kongresu Evropske rukometne federacije održanom 28. septembra 2008. godine u Beču, ali joj je Evropska rukometna federacija oduzela organizaciju i ukazala poverenje Republici Srbiji – Rukometnom savezu Srbije da organizuje isto, nakon pohvala dobijenih za organizaciju muškog šampionata početkom 2012. godine.

Ova manifestacija je od šireg društvenog značaja s obzirom da se radi o velikom sportskom takmičenju koje je još jedna odlična prilika za promociju kako rukometa i sporta uopšte, tako i kulturnih, istorijskih, turističkih i mnogih drugih vrednosti koje Republika Srbija poseduje. To će biti najveći sportski događaj u Evropi u periodu njegovog održavanja i drugi po veličini evropski sportski događaj ikada održan u Republici Srbiji.

Ciljevi rada Rukometnog saveza Srbije, prvenstveno su: utvrđivanje osnove zajedničke politike u oblasti rukometnog sporta, razvoj, omasovljenje i uzdizanje kvaliteta rukometa, razvijanje amaterskog rada u rukometu kao i postizanje vrhunskih rezultata i dostignuća u ovom sportu, podsticanje i unapređenje stručno-pedagoškog i naučno-istraživačkog rada u oblasti rukometnog sporta, poboljšanje društvenog i materijalnog statusa rukometnih organizacija, razvoj sportskih odnosa sa rukometnim organizacijama drugih zemalja, jačanje međunarodnog ugleda naše zemlje i njenog sporta, planiranje i organizovanje pripreme reprezentacije Republike Srbije i drugo.

Ženska seniorska reprezentacija Republike Srbije učestvovala je na svim Evropskim prvenstvima od osamostaljivanja Republike Srbije, ali do sada nisu ostvarivani neki značajniji rezultati. Na prethodna dva evropska prvenstva, koja su bila održana u Makedoniji (2008. godine) i Danskoj (2010. godine) zauzela je 13, odnosno 14 mesto. Međutim, organizacijom ovog prvenstva od strane Republike Srbije, našim reprezentativkama je pružena jaka motivacija i prilika da igrom na domaćem terenu i uz podršku svojih navijača postignu, možda do sada najbolje i najznačajnije rezultate.

Za organizaciju navedenog takmičenja već je obezbeđeno oko 30% sredstava od ukupno planiranog iznosa od 3.000.000 evra. U situaciji postojanja ekonomske krize ova sredstva je teško obezbediti s obzirom da je došlo do smanjenje dotacije kao i povlačenja sponzora iz oblasti sporta. Otuda se, radi obezbeđenja jednog dela neophodnih finansijskih sredstava za organizaciju Evropskog prvenstva u rukometu za žene u 2012. godini i za pripremu državne reprezentacije u rukometu, predlaže izdavanje doplatne poštanske marke „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”. Ova doplatna poštanska marka bi se izdavala u periodu od 10. do 16. decembra 2012. godine, u tiražu od 750.000 komada, u vrednosti od 10 dinara po komadu, čime bi pri prodaji ukupnog tiraža bilo moguće da se ostvari bruto prihod od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”, u periodu od 10. do 16. decembra 2012. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”.

Korisnik sredstava od prodate doplatne poštanske marke je Rukometni savez Srbije, Beograd, Obilićev venac 4/II, dok će se navedena sredstva koristiti prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, kako bi bilo moguće da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti vezane za štampanje i distribuciju doplatne poštanske marke „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”, i da se na taj način obezbedi realizacija, odnosno izdavanje iste u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar