Uredba o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika

Na osnovu člana 148. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O MERILIMA ZA RASPORED RUKOVODEĆIH RADNIH MESTA

POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se merila za raspored rukovodećih radnih mesta strateškog, visokog, srednjeg i operativnog nivoa u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. MERILA ZA RASPORED RUKOVODEĆIH RADNIH MESTA

Član 2.

Merila za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika jesu:

1) složenost poslova;

2) poslovna komunikacija;

3) obrazovanje;

4) čin/zvanje;

5) stepen odgovornosti i ovlašćenja za donošenje odluka;

6) stepen samostalnosti u radu.

Član 3.

Primenom merila iz člana 2. ove uredbe vrši se razvrstavanje rukovodećih radnih mesta po nivoima rukovođenja.

III. DEFINICIJE MERILA

Član 4.

Definicije merila za raspored rukovodećih radnih mesta jesu:

1) složenost poslova – predstavlja karakteristiku radnog mesta kojom se izražava složenost poslova, postupaka i metoda rada, stepen kreativnosti i znanja prilikom planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole izvršavanja zadataka, obim ostvarivanja bezbednosne zaštite, kao i primena i razvoj novih metoda rada i upravljanje promenama;

2) poslovna komunikacija – predstavlja saradnju i kontakte određenog nivoa, vrste i učestalosti sa organima i subjektima izvan Ministarstva i organizacionim jedinicama unutar Ministarstva u svrhu postizanja zakonitog cilja, odnosno izvršavanja zajedničkih poslova i zadataka;

3) obrazovanje – obuhvata stečeni nivo, odnosno stepen obrazovanja, kao i stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, a koji su propisani posebnim propisima;

4) čin/zvanje – prema poslovima radnog mesta određuje mesto/poziciju u strukturi rukovodećih radnih mesta, na način određen ovom uredbom;

5) stepen odgovornosti i ovlašćenja za donošenje odluka – izražava nivo uticaja odluka na obavljanje poslova i zadataka i ostvarivanje ciljeva organizacije, kao i odgovornost za sopstveni rad, rezultate, resurse kojima upravlja i rad organizacione jedinice kojom rukovodi;

6) stepen samostalnosti u radu – izražava stepen autonomije u radu i odlučivanju, koji se ogleda u tome koliko se posao vrši prema usmerenjima i uputstvima neposredno višeg rukovodioca, kao i obimom nadzora potrebnim za obavljanje poslova određenog radnog mesta.

IV. RASPORED RUKOVODEĆIH RADNIH MESTA

Rukovodeća radna mesta strateškog nivoa

Član 5.

Merila za raspored rukovodećih radnih mesta strateškog nivoa jesu:

1) složenost poslova – obavljanje najsloženijih poslova koji podrazumevaju planiranje, sprovođenje, usmeravanje i kontrolu ostvarivanja strateških ciljeva Ministarstva od šireg društvenog i nacionalnog interesa, donošenje dokumenata i odluka od strateškog značaja kao i nadzor nad njihovom primenom, poslove rukovođenja i usmeravanja pri izvršavanju zadataka, a u svrhu ostvarivanja bezbednosne zaštite, odnosno drugih unutrašnjih poslova;

2) poslovna komunikacija – saradnja sa stranim i domaćim organima i subjektima i koordinacija na strateškom nivou unutar Ministarstva u svrhu ostvarivanja ciljeva Ministarstva i izvršavanja zajedničkih poslova i zadataka sa drugim državnim organima;

3) obrazovanje – drugi stepen visokog obrazovanja, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

4) čin/zvanje – pukovnik policije, general policije/viši policijski savetnik i glavni policijski savetnik/potpukovnik vatrogasac i pukovnik vatrogasac;

5) stepen odgovornosti i ovlašćenja za donošenje odluka – ovlašćen je za donošenje i odgovoran za sprovođenje najsloženijih odluka o strateškim, organizacionim i stručnim pitanjima, koje su usmerene politikama, strategijama i dokumentima u Ministarstvu, odgovoran je za rukovođenje, koordinaciju, praćenje, korišćenje resursa i rezultate rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

6) samostalnost u radu – ima punu samostalnost prilikom donošenja odluka i organizovanja rada, usmeren je politikama, strategijama i dokumentima u Ministarstvu.

Rukovodeća radna mesta visokog nivoa

Član 6.

Merila za raspored rukovodećih radnih mesta visokog nivoa jesu:

1) složenost poslova – obavljanje veoma složenih unutrašnjih poslova koji podrazumevaju savremeni pristup u planiranju i realizaciji strateških i na njima zasnovanih drugih ciljeva rada, planiranje i sprovođenje dokumenata i odluka od strateškog značaja, praćenje i izveštavanje o njihovoj primeni, poslove rukovođenja i koordiniranja pri izvršavanju veoma složenih zadataka u svrhu ostvarivanja bezbednosne zaštite odnosno obavljanja drugih unutrašnjih poslova;

2) poslovna komunikacija – saradnja na regionalnom, a po odobrenju i na višem nivou sa organima i subjektima izvan Ministarstva i koordinacija sa organizacionim jedinicama odgovarajućeg nivoa unutar Ministarstva, radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i izvršavanja zajedničkih poslova i zadataka;

3) obrazovanje – drugi stepen visokog obrazovanja, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

4) čin/zvanje – potpukovnik policije, pukovnik policije, general policije/samostalni policijski savetnik, viši policijski savetnik i glavni policijski savetnik/major vatrogasac, potpukovnik vatrogasac i pukovnik vatrogasac;

5) stepen odgovornosti i ovlašćenja za donošenje odluka – ovlašćen je za donošenje i odgovoran je za sprovođenje veoma složenih odluka o planiranju i sprovođenju složenih stručnih i organizacionih pitanja i aktivnosti, koje su usmerene strategijama i dokumentima u Ministarstvu, odgovoran je za rukovođenje, koordinaciju, praćenje, korišćenje resursa i rezultate rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

6) samostalnost u radu – ima samostalnost prilikom donošenja odluka i organizovanja rada, usmerenu strategijama i dokumentima u Ministarstvu, ograničen je uputstvima rukovodioca strateškog nivoa rukovođenja.

Rukovodeća radna mesta srednjeg nivoa

Član 7.

Merila za raspored rukovodećih radnih mesta srednjeg nivoa jesu:

1) složenost poslova – obavljanje složenih unutrašnjih poslova koji su u nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, koji podrazumevaju stručnost, učestvovanje u planiranju, sprovođenje i izveštavanje o realizaciji poslova i aktivnosti, poslovi rukovođenja i koordiniranja pri izvršavanju složenih zadataka u svrhu ostvarivanja bezbednosne zaštite odnosno obavljanja drugih unutrašnjih poslova;

2) poslovna komunikacija – saradnja na lokalnom, a po odobrenju i na višem nivou sa organima i subjektima izvan Ministarstva i koordinacija sa organizacionim jedinicama odgovarajućeg nivoa unutar Ministarstva radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i izvršavanja zajedničkih poslova i zadataka;

3) obrazovanje – drugi stepen visokog obrazovanja, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

4) čin/zvanje – major policije, potpukovnik policije, pukovnik policije/policijski savetnik, samosatlni policijski savetnik i viši policijski savetnik/kapetan vatrogasac, major vatrogasac i potpukovnik vatrogasac;

5) stepen odgovornosti i ovlašćenja za donošenje odluka – ovlašćen je za donošenje i odgovoran je za sprovođenje složenih odluka u vezi sa realizacijom postavljenih ciljeva, u skladu sa utvrđenim pravilima, procedurama, smernicama i uputstvima nadređenih rukovodilaca i odgovoran je za rukovođenje, koordinaciju, praćenje rada, korišćenje resursa i rezultate rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

6) samostalnost u radu – samostalan je prilikom realizacije postavljenih ciljeva i donošenja odluka organizacione jedinice kojom rukovodi, a u skladu sa uputstvima rukovodioca visokog nivoa rukovođenja.

Rukovodeća radna mesta operativnog nivoa

Član 8.

Merila za raspored rukovodećih radnih mesta operativnog nivoa jesu:

1) složenost poslova – obavljanje umereno složenih unutrašnjih poslova kao i stručnih i savetodavnih poslova koji podrazumevaju savremeni pristup u radu, izbor i primenu najboljih metoda i rešenja u procesu rada i ostvarivanja postavljenih ciljeva, poslove rukovođenja, usmeravanja i pružanje stručne pomoći zaposlenima pri izvršavanju zadataka, a u svrhu ostvarivanja bezbednosne zaštite, odnosno obavljanja drugih unutrašnjih poslova;

2) poslovna komunikacija – saradnja na lokalnom nivou sa organima i subjektima izvan Ministarstva i koordinacija sa organizacionim jedinicama operativnog nivoa unutar Ministarstva radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i izvršavanja zajedničkih poslova i zadataka;

3) obrazovanje – prvi stepen visokog obrazovanja, drugi stepen visokog obrazovanja, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

4) čin/zvanje – zastavnik I klase policije, potporučnik policije, kapetan policije, major policije, potpukovnik policije/policijski saradnik, samostalni policijski saradnik, mlađi policijski savetnik, policijski savetnik i samostalni policijski savetnik/zastavnik vatrogasac, zastavnik I klase vatrogasac, poručnik vatrogasac, kapetan vatrogasac i major vatrogasac;

5) stepen odgovornosti i ovlašćenja za donošenje odluka – ovlašćen je za donošenje i odgovoran je za sprovođenje umereno složenih odluka u vezi sa realizacijom operativnih ciljeva organizacione jedinice kojom rukovodi, u skladu sa instruktivnim aktima i uputstvima neposredno nadređenih rukovodilaca, odgovoran je za rukovođenje, koordinaciju, praćenje rada, korišćenje resursa i rezultate rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

6) samostalnost u radu – samostalan je u realizaciji postavljenih ciljeva organizacione jedinice kojom rukovodi, ograničen smernicama i nadzorom rukovodioca srednjeg nivoa rukovođenja.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 9.

Postavljena lica u Ministarstvu svrstavaju se u strateški nivo rukovođenja i na njih se ne primenjuju merila utvrđena za raspored ovom uredbom.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-552/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar