Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANjE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br.17/10 i 29/10), u članu 1. stav 2. tačka 1) reči: „rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme” zamenjuju se rečima: „izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme”.

U tački 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7) koja glasi:

„7) naknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane ( ISO 22000, HALAL, KOSHER i GLOBALG.A.P standarda), naknadu dela troškova kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i vina i rakije sa geografskim poreklom, čija je kontrola proizvodnje završena u 2010. godini od strane kontrolnih organizacija i naknadu dela troškova sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode u 2010. godini”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 2) posle reči: „investicija” stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim za investicije iz člana 1. stav 2. tač. 5) i 7) ove uredbe ”.

U stavu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) je registrovano kod Agencije za privredne registre za poljoprivrednu delatnost, odnosno proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i da je upisano u odgovarajući registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ”.

U tački 3) posle reči: „investicija” stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim za investicije iz člana 1. stav 2. tač. 5) i 7) ove uredbe ”.

U tački 5) posle reči: „evra” stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim za namene iz člana 1. stav 2. tačka 7) ove uredbe ”.

U stavu 4. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) je registrovano kod Agencije za privredne registre za poljoprivrednu delatnost, odnosno proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i da je upisano u odgovarajući registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ”.

U tački 3) posle reči: „investicija” stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim za investicije iz člana 1. stav 2. tač. 5) i 7) ove uredbe ”.

Član 3.

Posle člana 8a dodaje se član 8b koji glasi:

„Član 8b

Fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik mogu, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ostvariti pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za namene iz člana 1. stav 2. tačka 7) ove uredbe, i to za naknadu dela troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje koje su započete u 2010. godini, kao i za one koje su započete u 2009. godini, a sertifikacija je završena u 2010. godini.

Fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik mogu, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ostvariti pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za namene iz člana 1. stav 2. tačka 7) ove uredbe, i to za naknadu dela troškova kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i vina i rakije sa geografskim poreklom čija je kontrola proizvodnje započeta u 2009. godini, odnosno u 2010. godini, a završena u 2010. godini”.

Član 4.

U članu 9. stav 2. tačka 2) reči: „za namene iz člana 1. tačka 5) ove uredbe” zamenjuju se rečima: „za namene iz člana 1. tač. 5) i 7) ove uredbe”.

U stavu 3. posle reči: „uredbi” stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim za namene iz člana 1. stav 2. tač. 5) i 7) ove uredbe”.

.

Član 5.

Posle člana 9. dodaje se član 9a koji glasi:

„Član 9a

Fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik mogu ostvariti podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe ako svoje investicije realizuju do 30. oktobra 2010. godine, osim ako ovom uredbom nije drugčije propisano”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar