Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MAJU I JUNU 2017. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. godine.

Član 2.

Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. godine odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7477/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MAJU I JUNU 2017. GODINE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu vodnih objekta od poplava u maju i junu 2017. godine obuhvata radove koje treba hitno preduzeti u cilju postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom Vlade o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 60/17) i Odlukom o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 71/17).

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

Vanredne hidrometeorološke okolnosti u maju i junu 2017. godine uslovile su ekstremno velike dotoke u veoma kratkom vremenu, na bujičnim tokovima na južnom i zapadnom delu teritorije Republike Srbije, u slivovima reka Južne i Zapadne Morave i Drine.

Zabeležena su plavljenja priobalja, erozija i zasipanja rečnih korita, pojave klizišta i odrona. Štete su zabeležene na objektima javne namene, na lokalnoj infrastrukturi od vitalnog značaja (izvorišta i cevovodi sistema za vodosnabdevanje, regionalni, magistralni i ključni lokalni putni pravci, mostovi i dr.), kao i na mnogobrojnim stambenim objektima, u kojima su uslovi postali kritični.

Područja jedinica lokalnih samouprava koja su bila ugrožena velikim vodama i poplavama: na vodnom području „Morava” su: Vrnjačka Banja, Arilje, Vlasotince, Ivanjica, Lučani, Kraljevo, Požega i Rača; kao i na Vodnom području „Sava”: Prijepolje, Priboj, Krupanj i Knjaževac.

Oštećena je postojeća zaštitna infrastruktura za odbranu od poplava, sa povećanim rizikom od novih oštećenja i novih poplava i šteta.

3. Mere koje treba preduzeti

Oštećenja na zaštitnim vodnim objektima značajnih su razmera i moraju se sanirati – ocenjuje se da bi pri pojavi novih velikih voda, bila moguća nova oštećenja na vodnim objektima, kao i da se zbog smanjene propusne moći mogu desiti izlivanja i na drugim deonicama sa novim štetama.

Neophodno je, u kratkom roku, izvesti hitne sanacione radove na zaštitnim vodnim objektima u cilju smanjenja rizika od novih šteta na poplavljenim područjima.

Usvojena su tehnička rešenja hitnih sanacionih radova na vodnim objektima za zaštitu od poplava i štetnog dejstva voda (nasipi, obaloutvrde, regulisana korita, protiverozioni objekti i dr.) koji ne mogu biti samo lokalnog karaktera, već moraju biti usaglašeni sa postojećom ugroženom infrastrukturom i moraju obezbediti potreban stepen zaštite i spremnost za nove poplavne događaje.

Dogovorena je saradnja sa jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima u cilju nesmetanog izvođenja sanacionih radova na oštećenoj kritičnoj infrastrukturi (mostovi, putevi, vodovodni sistemi).

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Hitnim sanacionim radovima obezbeđuje se: povećana propusna moć korita na širem potezu rečnih deonica uz linijska nadvišenja obala za podizanje stepena zaštite (posebno u zoni mostova i u zoni naselja), sanacija oštećenja zaštitnih vodnih objekata, (nasipi, obaloutvrde, obale i dna regulisanih rečnih korita), protiveroziona zaštita sa objektima za sprečavanje zasipanja rečnih korita na bujičnim pritokama neposredno uzvodno od ugroženih naselja i u zoni vitalne infrastrukture.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” (u daljem tekstu: JVP „Srbijavode”) pokreće i sprovodi postupak javne nabavke i zaključuje ugovor sa izvođačem radova. JVP „Srbijavode” dužno je da redovno o svim fazama realizacije ovog državnog programa izveštava Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji ovog državnog programa, zaključenim između Kancelarije i JVP „Srbijavode”.

JVP „Srbijavode” dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i dr.) i izveštaj o stručnom nadzoru.

Tabelarni pregled hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda na područjima poplavljene jedinice lokalne samouprave dat u Prilogu 1. odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

5. Redosled sprovođenja mera irokovi za sprovođenje mera

U toku odbrane od poplava na poplavljenim područjima, stručne službe JVP „Srbijavode” izvršile su hitne intervencije na kritičnim lokalitetima u cilju zaštite zaštitne vodne infrastrukture, kako bi se sprečile veće štete.

Otklanjanje posledica velikih voda, elementarno obezbeđenje stabilnosti oštećenih objekata i obezbeđenje propusne moći izvedeno je samo lokalno, na najkritičnijim lokalitetima.

Nakon sniženja vodostaja, izvršeno je snimanje oštećenja i započeta je tehnička priprema za hitne sanacione radove – na određenim lokalitetima, započete su hitne hidrotehničke analize sa geodetskom i geotehničkom pripremom podloga. Navedene aktivnosti deo su hitnih mera i izvršiće se dok su tragovi štetnog dejstva voda vidljivi, za potrebe usvajanja optimalnih tehničkih rešenja hitnih sanacionih radova i u skladu su sa Naredbom o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i Uredbom o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 23/12).

JVP „Srbijavode” vrši investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima (priprema i sprovođenje pocedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora).

Očekivani efekti hitnih sanacionih radova su: potrebna funkcionalna stabilnost saniranih zaštitnih vodnih objekata, obezbeđenje propusne moći za velike vode, podizanje stepena zaštite ugroženog pribalja i infrastrukture, lokalna protiveroziona zaštita, kao i podizanje otpornosti područja na nove poplavne događaje.

Rokovi za završetak radova uslovljeni su meteorološkim i hidrološkim uslovima za izvođenje radova na terenu, a maksimalno u roku od devet meseci od dana zaključenja ugovora za izvođenje radova.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz Odeljaka 3. i 4. ovog programa, a Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” nosilac je sprovođenja tih mera.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vrši investitorska prava sa tehničkom pripremom za izvođenje hitnih sanacionih radova za obnovu oštećenih zaštitnih vodnih objekata.

Jedinice lokalne samouprave doneće odluke o merama hitnosti i obezbediće rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 836.793.000 dinara obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve u okviru budžeta Republike Srbije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i rasporediće se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 — Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih katastrofa u iznosu od 836.793.000 dinara.

4100117.023/30

PRILOG 1.

Tabelarni pregled hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda, na područjima poplavljenih jedinica lokalne samouprave

Red. br. Vodotok Sektor/ Deonica/Broj objekta iz Op. Plana Grad /opština OPIS HITNIH RADOVA NA SANACIJI/LOKACIJA OŠTEĆENJA (opisno, stacionaža. koordinate, dužina) VREDNOSTsa PDV(Dinara) Vodno područje „MORAVA“ Zapadna Morava(Vrnjačka reka) M.12. Vrnjačka Banja Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave – obezbeđenje propusne moći Vrnjačke reke i sanacija postojećih objekata od ušća u Zapadnu Moravu pa uzvodno do gradske zone radi zaštite infrastrukturnih objekata, na ukupnoj dužini oko 6km. 24.000.000 Zapadna Morava M.12. Vrnjačka BanjaVrnjci Hitni radovi na sanaciji oštećenja leve obale reke Zapadne Morave za zaštitu objekata i i priobalja u Vrnjcima na dužini oko 500m. 48.000.000 Zapadna Morava(Gračačka reka) M.12. Vrnjačka BanjaGračac Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave – obezbeđenje propusne moći od uspora neregulisane Gračačke reke na dužini oko 6km i sanacija obala u zoni infrastrukturnih objekata 75.000.000 Moravica(Zapadna Morava) deonica van OP(uzvodno od sektora M.13.) Arilje Hitni sanacioni radovi na povećanju propusne moći korita Moravice i Velikog Rzava kroz Arilje za veliku vodu sa zaštitom od erozije i nadvišenjem obala: na Moravici kroz Arilje na više lokaliteta, na neregulisanom delu vodotoka u ukupnoj dužini od oko 650m; na Velikom Rzavu kroz Arilje, na neregulisanoj deonici na dužini od oko 500 m. 36.600.000 Vlasina M.10./ M.10.10. Vlasotince, Stajkovce, Konopnica Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita reke Vlasine u Vlasotincu i povećanju propusne moći rečnog korita Vlasine u selima Konopnica i Stajkovce, u dužini od ukupno 4.500 metara 36.000.000 Vlasina Rastavnica M.10./ M.10.10. Vlasotince, Boljare Manastirište Hitni sanacioni radovi na reci Vlasini u zoni vodozahvata Boljare za vodosnabdevanje Vlasotinca, u dužini od ukupno 1.500 metara 45.000.000 Moravica deonica van OP(uzvodno od sektora M.13.) Ivanjica Hitni radovi na zaštiti leve obale u užem gradskom jezgru Ivanjice: zaštita groblja od voda reke Moravice u dužini od 120 m. 30.000.000 Moravica deonica van OP(uzvodno od sektora M.13.) Ivanjica Hitni radovi na sanaciji postojeće obaloutvrde na levoj obali reke Moravice kroz uže gradsko jezgro Ivanjice u dužini od 250 m` sa nadvišenjem obale za zaštitu od plavljenja ugroženog naselja na levoj obali 57.600.000 Bjelica M.13.6. Lučani Guča Hitni radovi na sanaciji oštećenja u regulisanom koritu reke Bjelice u Guči na dužini oko 1,2 km, čišćenje ušća potoka Dupljaj i osiguranje desne obale u Turici uzvodno od regulacije (oko 100 m`). 21.600.000 Zapadna Morava M.13.1. Lučani Deo područja Ovčar Banje Hitni sanacioni radovi za obezbeđenje propusne moći i stabilnosti obala korita reke Zapadne Morave u dužini od L=180m za zaštitu od poplava naselja Dučalovići i naselja u Ovčar Banji 11.400.000 Bjelica M.13.6. LučaniLučani, Đerać Hitni sanacioni radovi u koritu i na obalama reke Bjelice od ušća u Zapadnu Moravu do granica naselja Lučani (na desnoj obali) i Đerać (na levoj obali): obezbeđenje propusne moći i zaštita oštećenih obala korita Bjelice u zoni mostova i regionalne infrastrukture (cevovod vodovodnog sistema „Rzav“, gasovod) u dužini od 1,0 km, nadvišenje odbrambenih linija duž Bjelice u zoni ugroženih delova naselja Đerać (1,4 km), izlivni objekti i protiverozioni radovi u slivovima levoobalnih bujičnih pritoka Bjelice u zoni naselja Đerać 76.140.000 Zapadna Morava M.12.6. Kraljevo Adrani – Grdica Hitni radovi na sanaciji desnoobalnog nasipa na Zapadnoj Moravi (nadvišenje) i uspornih nasipa na Musinoj i Grdičkoj reci na potezu Adrani – Grdica u Kraljevu, na ukupnoj dužini oko 2,5km 47.400.000 Ibar(Kovački potok) M.12.7. i M.12.8. Kraljevo Ribnica, Kovači i Žiča Hitni radovi na sanaciji zaštitnih vodnih objekata i povećanje proticajne moći na uzvodnim deonicama Kovačkog potoka na dužini oko 3 km. 22.800.000 Ibar M.12.7. Kraljevo Hitni radovi na sanaciji desnoobalnog nasipa i regulacionih objekta na Ibru na dužini oko 1 km u zoni Kraljeva i sanacija levoobalne obaloutvrde na visokoj obali od km 3+800 do 4+500 32.400.000 Ibar(Kremenjak) M.12.9. KraljevoMataruška Banja Hitni radovi za obezbeđenje propusne moći korita reke Ibar na dužini oko 500m u Mataruškoj Banji i regulisanog korita potoka Kremenjaka na dužini oko 1km, deponijske pregrade. 29.160.000 Moravica,Skrapež(reka Kamenica, Kravarička reka, reka Lužnica, Cvijovića potok) M.13. PožegaTometino polje, Mršelji, Albijanići Lopaš, Tvrdići, Zdravčići, Vranjani, Rasna, Gorobilje Hitni radovi na sanaciji postojećih objekata sa povećanjem propusne moći rečnog korita za zaštitu infrastrukturnih objekata u naseljima na teritoriji opštine Požega:- na pritokama Moravice: reka Kamenica kroz sela Tometino Polje, Mršelje i Albijanići, na ušću Kravaričke reke u Moravicu u selu Lopaš, na ušću Cvijovića potoka u Moravicu u selu Rasna u dužini od oko 200m i u selu Gorobilje u dužini od oko 300m- na pritoci Skrapeža – reka Lužnica u selima Tvrdići, Zdravčići i Vranjani 16.680.000 Jasenica M.4./M.4.1./M.4.1.1. Rača Hitni radovi na sanaciji korita reke Jasenice od km 25+190 do km 29+690 (Rača, Saranovo, Sepci). 37.200.000 Ukupno VP „Morava“: 646.980.000 Vodno područje „SAVA“ Beli Timok i Trgoviški Timok D.2.4. Knjaževac Hitni radovi na sanaciji korita, obezbeđenju propusne moći vodotoka i izradi zaštitnih nasipa na kritičnim deonicama Belog Timoka (od st.52+340 do 51+400 i od 51+380 do 51+000) i Trgoviškog Timoka (od 0+000 do 0+650) u Knjaževcu. 28.000.000 Mileševka S.7.5.2. Prijepolje Hitni radovi na sanaciji i obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Mileševka u Prijepolju, u dužini od 1,0 km 10.400.000 Seljašnica S.7.5.3. Prijepolje Hitni radovi na sanaciji korita regulisane deonice i obezbeđenje propusne moći korita Seljašnica u Prijepolju, u dužini od 0,5 km 4.800.000 Lim S.7.4. Priboj Hitni radovi na sanaciji korita reke Lim sa zaštitom i nadvišenjem odbrambenih linija u zoni Banjskog Čamca u Priboju 16.800.000 Čađavica, Kržava i Bogoštica S.6.3. Krupanj Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja i obezbeđenju propusne moći na kritičnim lokalitetima u Krupnju na reci Čađavici, Bogoštici i Kržavi – radovi na deponijsko-konsolidacionim pregradama na potoku Zmajevac, potoku Vaga i Kolovačkoj reci i radovi u minor koritu Čađavice, Kržave i Bogoštice 29.520.000 Jadar i Likodra deonica van OP(nizvodno od sektora S.6.3.) Krupanj Hitni sanacioni radovi na levoj obali reke Jadar u naselju Zavlaka na dužini oko 250m sa sanacijom oštećenja leve obale reke Likodre u naseljenom mestu Likodra u dužini od 300m 31.200.000 Ukupno VP „Sava“: 120.720.000 HITNI SANACIONI RADOVI : 767.700.000 TERENSKI RAD, TEHNIČKE PRIPREME (ANALIZE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), SPROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI, UPRAVLJANJE HITNIM SANACIONIM RADOVIMA I STRUČNI NADZOR : 69.093.000 UKUPNO: 836.793.000

Ostavite komentar