Uredba o izmenama Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika „Šargan–Mokra Gora“

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 53/95 i 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O ZAŠTITI

PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „ŠARGAN-MOKRA GORA”

Član 1.

U Uredbi o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora” („Službeni glasnik RS”, br. 52/05 i 105/05), naziv ove uredbe menja se i glasi:

»UREDBA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „ŠARGAN-MOKRA GORA”«

Član 2.

Član 1. menja se i glasi:

»Područje planine Šargan, mokrogorske kotline, doline Belog Rzava i južnih delova planine Tare sa Dobrim i Ljutim poljem i dolinom potoka Bratešina, stavlja se pod zaštitu kao Park prirode „Šargan-Mokra Gora” i utvrđuje za zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno I kategorije (u daljem tekstu: Park prirode „Šargan-Mokra Gora”).«

Član 3.

U članu 2. reči: »Predeo izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora”« zamenjuju se rečima: »Park prirode „Šargan-Mokra Gora”«.

Član 4.

Član 3. menja se i glasi:

»Park prirode „Šargan-Mokra Gora” nalazi se na području opštine Užice, na delovima teritorije katastarskih opština Mokra Gora i Kremna, na području opštine Čajetina, na delu teritorije katastarske opštine Semegnjevo i na području opštine Bajina Bašta, na delu teritorije katastarske opštine Zaugline.

Ukupna površina Parka prirode „Šargan-Mokra Gora” iznosi 10.813,73 ha, od čega je 4433,33 ha u državnoj svojini, a 6380,40 ha u privatnoj i drugim oblicima svojine.

Opis granica Parka prirode „Šargan-Mokra Gora” sa grafičkim prikazom odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.«

Član 5.

U članu 4. reči: »Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora” zamenjuju se rečima „Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”«.

Tačka 3. menja se i glasi:

»3. Režim zaštite III stepena, ukupne površine 9.274,29 ha, KO Mokra Gora, KO Kremna, KO Semegnjevo i KO Zaugline, na ostalom delu Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”.«

Član 6.

U članu 5. stav 4. reči: »Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora”« zamenjuju se rečima: »Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”«.

Član 7.

U članu 6. stav 1. reči: »Predelu izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora”« zamenjuju se rečima: »Parku prirode „Šargan-Mokra Gora”«.

Član 8.

U članu 7. stav 1. reči: »Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora”« zamenjuju se rečima: »Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”«.

Član 9.

U članu 9. reči: »Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora”« zamenjuju se rečima: »Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”«.

Član 10.

U članu 10. stav 1. reči: »Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora”« zamenjuju se rečima: »Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”«.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

OPIS GRANICA

PARKA PRIRODE „ŠARGAN-MOKRA GORA”

Krajnja zapadna tačka granice Parka prirode „Šargan-Mokra Gora” počinje na koti 1174 m na mestu zvanom Bijela lipa, na državnoj granici između Republike Srbije i BiH-Republika Srpska, odnosno na granici između KO Mokra Gora (opština Užice) i KO Zaovine (opština Bajina Bašta). Od navedene kote granica ide u pravcu sever-severoistok duž granice između KO Mokra Gora i KO Zaovine koja ujedno predstavlja i granicu Predela izuzetnih odlika „Zaovine”. U ovom delu granica prelazi preko kote 989 m na lokalitetu Božurica, seče korito reke Beli Rzav, u nastavku prati tok njegove pritoke Trešnjice i prelazi preko uzvišenja Mramorak.U produžetku, prateći administrativnu granicu navedenih katastarskih opština i istočnu granicu Predela izuzetnih odlika „Zaovine”, granica ovog parka prirode seče Radeljevski potok i po izohipsi nastavlja u pravcu severa prolazeći neposredno ispod kote 1304 m na lokalitetu Ovsjek. Od Ovsjeka granica ide preko Nikšića preseda, prelazi preko kote 1304 m, zatim nastavlja preko Zmajevca, skreće prema severozapadu zapadnim obroncima Miloševca gde prelazi preko kote 1368 m, nastavlja ispod podnožja brda Gavran, dolazi do kote 1337 m na lokalitetu Bijela voda i ide u pravcu severozapada sve do lokaliteta neposredno ispod kote 1150 m. Od ove tačke granica skreće prema severoistoku preko mesta zvano Guvnište prateći i dalje granicu između opština Užice (KO Mokra Gora) i Bajina Bašta (KO Konjska Reka). U produžetku granica ovog prirodnog dobra prati granicu KO Konjska Reka i KO Kremna (opština Užice) zapadnim obodom Ljutog polja preko kote 1235 m, a zatim i zapadnim obodom Karajića bare, koje su u granicama ovog parka prirode, dolazi do kote 1282 m na Janjića brdu. Od navedene kote skreće prema istoku duž granice Nacionalnog parka „Tara”, odnosno spoljašnjim obodima odeljenja 110/a, 111/a i 132/a GJ Tara, na administrativnoj granici između KO Kremna (opština Užice) i KO Beserovina (opština Bajina Bašta). U produžetku, u pravcu severoistoka, granica ide duž granice Nacionalnog parka „Tara” obodom odeljenja 134/b u KO Kremna, a zatim nastavlja spoljašnjim obodom odeljenja 134/a i 135/a GJ „Tara” prolazeći preko kote 1293 m na lokalitetu Paljevine, odnosno prateći granicu između KO Kremna i KO Zaugline (opština Bajina Bašta). Dalje granica malim delom ulazi u KO Zaugline prateći spoljašnji obod odeljenja 136/a i 149/a GJ „Tara”, a zatim nastavlja granicom KO Kremna i KO Zaugline u pravcu severoistoka do kote 1226 m na lokalitetu Greben gde počinje granica između KO Kremna i KO Rača (opština Bajina Bašta). I ova administrativna granica prati granicu Nacionalnog parka „Tara”, odnosno obode odeljenja 152/1, 167/a, 168/a, 169/a i 170/a GJ „Tara”, sve do kote 1153 m na Tarabića brdu. Od navedene kote, granica Parka prirode „Šargan- Mokra gora” odvaja se od granice Nacionalnog parka „Tara” i spušta pravolinijski u pravcu juga do lokalnog zemljanog puta Rasovo – Dobro polje, odnosno do njegove raskrsnice sa lokalnim zemljanim putem koji vodi u Košutovo, ulazeći u KO Kremna. Od navedene raskrsnice, granica se vijugavo spušta u pravcu juga prolazeći preko kote 1228 m na brdu Karaula, preko Barica, zatim preko kote 1136 m i kote 1137 m na brdu Kik, a zatim vododerinom u Kurjačkom dolu do kote 1234 m na Ostreljcu i zemljanim putem preko lokaliteta Ivica do kote 1257 m na brdu Ivički oglavak. Od navedene kote granica skreće prema jugoistoku prateći zemljani put preko Kuliša prolazeći pored kote 1148 m, a zatim dolazi do kote 1082 m na Mrgačevom brdu. Od ove kote nastavlja prema istoku zemljanim putem do kote 830 m iznad trase magistralnog puta Užice – Višegrad i železničke stanice Šargan – Vitasi, spušta se na ovaj magistralni put, seče ga kod lokaliteta Bratešina, obuhvata železničku stanicu Šargan – Vitasi, savija prema jugoistoku i nastavlja vododelnicom i koritom potoka prateći granice odeljenja 18 i 36 GJ „Šargan” na teritoriji KO Mokra Gora (opština Užice). Od odeljenja 36, granica se kreće u pravcu jugoistoka koritom potoka i dolazi do tačke razgraničenja odeljenja 65 i 64 GJ „Šargan”. Zatim granica lučno savija duž spoljašnjih granica odeljenja 64, 63 i 62 GJ „Šargan” ulazeći u teritoriju KO Semegnjevo (opština Čajetina). U nastavku prelazi preko kote 723 m, prati vododelnicu na temenu brda Đogo, dolazi do vododelnice na lokalitetu Špijunski lovci gde ponovo ulazi na teritoriju KO Mokra Gora i prati spoljašnje granice odeljenja 59, 55 i 51 GJ „Mokra gora-Panjak”. U nastavku, od mesta Kojadinovići do lokaliteta Božurica, granica pravolinijski preseca zemljište u privatnoj svojini u pravcu zapada i dolazi do granice odeljenja 36 GJ „Mokra gora-Panjak”, nastavlja vododelnicom i temenom Božurice i spušta se na regionalni put Užice – Višegrad. U nastavku prati ovaj regionalni put sve do državne granice između Republike Srbije i BiH- Republika Srpska. Granica prirodnog dobra dalje ide državnom granicom u pravcu severozapada i dolazi do početne tačke na koti 1174 m na mestu zvanom Bijela lipa.

Ostavite komentar