Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU SREDNjOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA

SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI

ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se srednjoročni ciljevi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi, način i rokovi za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivani rezultati i način finansiranja savetodavnih poslova u poljoprivredi.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Dugoročnog programa rada poljoprivredne službe na unapređenju poljoprivredne proizvodnje za period od 2009. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 43/09).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827011.0062.25.Doc/1

SREDNjOROČNI PROGRAM

RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI

ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE

I. CILjEVI RAZVOJA

Savetodavni poslovi u poljoprivredi (u daljem tekstu: savetodavni poslovi) u Republici Srbiji obavljaju se u cilju rešavanja problema ljudi, tj. stanovništva koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ili ruralnom ekonomijom, kao i u interesu države. Savetodavni poslovi u osnovi su vezani za prenos tehnologije i znanja od istraživačkih institucija do poljoprivrednih proizvođača korišćenjem individualnih, grupnih metoda i mas medija.

Opšti ciljevi koji se postižu obavaljanjem savetodavnih poslova jesu podizanje opšteg nivoa znanja i informisanosti poljoprivrednih proizvođača, radi:

1) povećanja konkurentnosti poljoprivrednog proizvođača koji može da se takmiči na svetskom tržištu u uslovima tržišne ekonomije doprinoseći porastu nacionalnog dohotka kroz:

(1) usmeravanje i usklađivanje proizvodnje sa zahtevima tržišta,

(2) povećanje prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu osposobljavanjem poljoprivrednog proizvođača za uspešnije upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom, rešavanje ekonomskih i organizacionih problema, kao i problema koji se pojavljuju u proizvodnji, a koji su u vezi sa razvojem poljoprivrednog gazdinstva,

(3) podizanje standarda kvaliteta i proizvodnje zdravstveno bezbednih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;

2) povećanja mogućnosti korišćenja kreditnih sredstava, subvencija, kao i korišćenja drugih sredstava iz predpristupnih fondova EU;

3) prilagođavanja načina proizvodnje i prerade poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u skladu sa važećim pravilima i praksom u EU, da bi ti proizvodi bili konkurentni na tržištu EU;

4) razvoja preduzetništva u poljoprivredi i na selu;

5) podsticanja interesnog udruživanja;

6) očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine, poboljšanja uslova života i kulture na selu;

7) usmeravanja ruralnog razvoja lokalne zajednice.

II. NAČIN I ROKOVI ZA OSTVARIVANjE CILjEVA, OČEKIVANI REZULTATI

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba (u daljem tekstu: PSSS) obavljaće savetodavne poslove definisane Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede kroz savetodavne aktivnosti, tako da te aktivnosti budu usmerene na što veći broj neposrednih korisnika, poljoprivrednih proizvođača, udruženja i asocijacija proizvođača, kao i drugih društvenih grupa u ruralnim sredinama. Aktivnosti PSSS odvijaće se organizovano, i to:

1) primenom individualnih metoda rada kroz rad sa odabranim i ostalim poljoprivrednim gazdinstvima (u daljem tekstu: rad sa poljoprivrednim gazdinstvima);

2) primenom grupnih metoda rada kroz održavanje predavanja, radionica, tribina, seminara, dana polja, oglednih farmi, kao i kroz rad sa udruženjima i neformalnim grupama poljoprivrednih proizvođača (u daljem tekstu: rad sa grupama);

3) primenom masovnih medija: televizije, radija, elektronskih i štampanih medija (u daljem tekstu: primena medija);

4) praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom podataka.

Takođe, radi unapređenja savetodavnih poslova i stvaranja kvalitetnijeg i efikasnijeg servisa koji će moći svojim aktivnostima da odgovori na potrebe poljoprivrednih proizvođača i sela neophodno je preduzimanje aktivnosti u skladu sa Srednjoročnim programom razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine (u daljem tekstu: Srednjoročni program), kojima se postiže razvoj PSSS.

Ostvarivanje srednjoročnih ciljeva razvoja savetodavnih poslova očekuje se sprovođenjem aktivnosti utvrđenih ovim programom u perodu od 2011. do 2015. godine, a realizacija konkretnih aktivnosti obavaljaće se u skladu sa dinamikom utvrđenom godišnjim programom razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi (u daljem tekstu: godišnji program).

Rad sa poljoprivrednim gazdinstvima

PSSS pruža stručne savete, preporuke, usluge i pomoć odabranim i ostalim poljoprivrednim gazdinstvima kroz neposredan kontakt. Takav intenzivan rad sa poljoprivrednim gazdinstvima pruža mogućnost praćenja ostvarenih efekata sprovođenja savetodavnih poslova.

Opšti cilj ove aktivnosti je podizanje nivoa znanja i informisanosti poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih tehnologija gajenja biljaka i životinja, menadžmentu proizvodnje, primeni standarda kvaliteta i regulativa EU.

Specifični ciljevi ove aktivnosti su povećanje prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i konkurentnosti poljoprivrednog proizvođača.

Sprovođenje ove aktivnosti podrazumeva prikupljanje i stvaranje baze podataka o odabranim poljoprivrednim gazdinstvima, njihovoj strukturi, ukupnim troškovima i ekonomskim efektima dominantne poljoprivredne proizvodnje.

Očekivani rezultati ove aktivnosti jesu povećanje ekonomskih efekata na bazi bruto marže kod odabranih poljoprivrednih gazdinstava, ostanak poljoprivrednih proizvođača na poljoprivrednim gazdinstvima i doprinos razvoju lokalnih zajednica.

2. Rad sa grupama

PSSS pruža stručne savete, preporuke, usluge i pomoć grupama poljoprivrednih proizvođača Rad sa grupama se sprovodi radi povećanja broja poljoprivrednih proizvođača i članova lokalne zajednice, kao direktnih korisnika servisa PSSS, čime se postiže efikasniji sistem njihovog rada.

Rad sa grupama obuhvata sledeće aktivnosti:

1) održavanje predavanja, radionica i seminara;

2) organizovanje dana polja;

3) organizovanje tribina;

4) rad sa udruženjima i neformalnim grupama.

a) Održavanje predavanja, radionica i seminara

Organizovanje i održavanje predavanja, seminara i radionica su metode rada edukativnog tipa sa ciljnim grupama poljoprivrednih proizvođača i drugim akterima ruralnog razvoja u okviru lokalnih zajednica.

Specifični cilj ove aktivnosti je grupni rad sa poljoprivrednim proizvođačima gde bi se vršio transfer znanja iz svih oblasti poljoprivrede i farm-menadžmenta, novih tehnologija, kao i praktična obuka svih zainteresovanih lica.

Očekivani rezultat ove aktivnosti jeste primena stečenih znanja i novih savremenih tehnologija, kao i uključivanje većeg broja zainteresovanih lica u edukaciju održavanjem predavanja, radionica i seminara.

b) Organizovanje dana polja

Postavljanje demonstracionog ogleda u biljnoj i stočarskoj prizvodnji i organizovanje dana polja je aktivnost PSSS, čiji je opšti cilj unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Specifični ciljevi ove aktivnosti su uvođenje novih sorti i hibrida bilja i rasa domaćih životinja, uvođenje novih i odgovarajućih preparata za zaštitu bilja, adekvatnih količina i formulacija organskih i mineralnih đubriva, zatim uvođenje savremene mehanizacije, opreme, novih tehnologija, kao i promocija dobre poljoprivredne prakse, integralne i organske proizvodnje.

PSSS učestvuje u organizaciji i realizaciji demonstracionih ogleda.

Direktni korisnici su poljoprivredni proizvođači i drugi zaintresovani kojima su prezentovani rezultati postavljenog ogleda na manifestaciji pod nazivom: „Dani polja”, koju PSSS organizuje tokom godine. Indirektni korisnici su poljoprivredni proizvođači koji su preko lokalnih novina, TV stanica i drugih medija upoznati sa ovom aktivnosti.

Očekivani rezultat ove aktivnosti je uključivanje što većeg broja poljoprivrednih proizvođača koji će primeniti stečena znanja.

v) Organizovanje tribina

PSSS će organizovanjem javnih tribina informisati poljoprivredne proizvođače i druge članove lokalnih zajednica o mogućnostima, načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava, kredita i subvencija koje se utvrđene Nacionalnim programom ruralnog razvoja od 2011. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 15/11) i budžetom Republike Srbije.

Takođe, PSSS će organizovanjem javnih tribina promovisati mogućnost korišćenja sredstava iz predpristupnih fondova EU.

Specifični ciljevi ove aktivnosti su povećanje mogućnosti korišćenja kreditnih sredstava, subvencija kao i korišćenja drugih sredstava iz predpristupnih fondova EU.

Očekivani rezultat ove aktivnosti je informisanost poljoprivrednih proizvođača i povećanje broja poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili prava na korišćenje sredstava iz raspoloživih izvora finansiranja kroz angažovanje i aktivnu ulogu PSSS.

g) Rad sa udruženjima i neformalnim grupama

Rad sa udruženjima, asocijacijama i neformalnim grupama poljoprivrednih proizvođača PSSS obavlja kao aktivnost sa opštim ciljem: povećanja konkurentnosti poljoprivrednog proizvođača na domaćem i inostranom tržištu; povećanja prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i ekonomičnosti proizvodnje; poboljšanja kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane; očuvanja prirodnih resursa; zaštita životne sredine; poboljšanja uslova života i kulture na selu; razvoja preduzetništva u poljoprivredi i na selu i usmeravanja ruralnog razvoja lokalne zajednice.

Specifični ciljevi ove aktivnosti su iniciranje nastanka i registracije novih udruženja, asocijacija i zadruga, učvršćivanje struktura postojećih udruženja i njihove namere u zajedničkom nastupu na tržištu; unapređenje dijaloga između predstavnika udruženja, asocijacija sa trgovinskim lancima, ministarstvom nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarsvo) i drugim relevantnim institucijama. radi rešavanja problema poljoprivrednih proizvođača i lokalne zajednice.

Očekivani rezultati ove aktivnosti su:

1) nastanak novih udruženja;

2) veća, kvalitetnija i ekonomičnija proizvodnja poljoprivrednih proizvoda;

3) obezbeđenje uslova za stvaranje većih robnih proizvođača;

4) dobijanje proizvoda sa zaštitnim znakom;

5) saradnja između članova udruženja koji pripadaju različitim regionima, na proizvodnom i marketniškom nivou, u cilju stvaranja saveza udruženja;

6) povezivanje proizvođača sa mrežom profesionalnih otkupljivača (privatnih i državnih);

7) saradnja sa nevladinim organizacijama;

8) praćenje ekonomske efikasnosti proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima članova udruženja;

9) lakše dobijanje raznih vidova pomoći i subvencija;

10) mogućnost korišćenja raznovrsnije i savremenije mehanizacije.

d) Rad sa oglednim farmama

PSSS, za područje na kojem obavlja savetodavne poslove, vodi evidenciju o poljoprivrednim gazdinstvima koja služe kao ogledne farme na kojima su vidljivi rezultati savetodavnog rada. Ogledna farma služi kao pokazna farma koja bi na principu farmer-farmeru širila informacije i znanja o:

1) dobroj poljoprivrednoj praksi;

2) ekonomskoj uspešnosti vođenja poljoprivrednog gazdinstva (prikaz uspešne knjigovodstvene evidencije i farm-menadžmenta);

3) primeni novih i savremenih tehnologija prizvodnje;

4) efektima korišćenja savetodavnih usluga.

Opšti cilj ove aktivnosti je povećanje konkurentnosti poljoprivrednog proizvođača, povećanje prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i ekonomičnosti proizvodnje, poboljšanje kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, proizvodnja bezbedno ispravne hrane, očuvanje prirodnih resursa, zaštita životne sredine i poboljšanje uslova života i kulture na selu.

Specifični cilj ove aktivnosti je grupni rad sa poljoprivrednim proizvođačima kako bi se vršio transfer znanja i novih tehnologija.

Očekivani rezultat je primena stečenih znanja i tehnologija i povećanje poverenja poljoprivrednih proizvođača koje se ogleda u većem broju zaintresovanih za usluge PSSS.

3. Primena medija

Masovna sredstva komunikacije, kao što su televizija, radio i ostali elektronski i štampani mediji, čine najpristupačniji način u prenošenju znanja i informacija velikom broju korisnika savetodavnih usluga. Savetodavna aktivnost usmerena na korišćenje sredstava javnog informisanja omogućava povećanje efikasnosti i racionalizaciju rada. Neposredni korisnici su veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava i drugih aktera u ruralnim sredinama.

Specifičan cilj je pravovremena diseminacija podataka i informacija, kao i transfer znanja i novih tehnologija.

Očekivani rezultat ove aktivnosti je veći broj informisanih poljoprivrednih proizvođača.

4. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka

Prikupljanje podataka, izrada i održavanje baze podataka, sprovodi se radi njihovog stavljanja na raspolaganje poljoprivrednim proizvođačima, kao i Ministarstvu za potrebe analitike nadležnih sektora.

PSSS prikuplja podatake o sezonskim poljoprivrednim radovima u toku godine (setva, žetva, berba voća i grožđa) i vrše procenu prinosa.

Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi (STIPS) pruža mogućnost informisanja poljoprivrednih proizvođača i svih zainteresovanih strana o ponudi, potražnji i kretanju cena voća, povrća, žitarica, žive stoke, stočne hrane i inputa u poljoprivredi sa prodajnih mesta u Republici Srbiji.

PSSS po potrebi prikuplja podatke i parametre o raspoloživim ljudskim i prirodnim resursima, nosiocima ruralnog razvoja, uključujući lokalnu samoupravu, nevladine organizacije, domaće i međunarodne subjekte, privredu i ostalo. To sve doprinosi njihovom međusobnom povezivanju i interaktivnosti.

Opšti cilj ove aktivnosti je povećanje konkurentnosti poljoprivrednog proizvođača i povećanje prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu, unapređenje i stvaranje boljih uslova života na selu, održive diverzifikacije seoske ekonomije, očuvanje i zaštita životne sredine, razvoj seoskog turizma i drugih neiskorišćenih potencijala sela.

Specifični cilj ove aktivnosti je usmeravanje i usklađivanje poljoprivredne proizvodnje sa zahtevima tržišta, odabir najpovoljnijeg tržišta na osnovu sagledavanja kretanja cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda i inputa, povezivanje i interaktivnost nosioca ruralnog razvoja u okviru lokalne zajednice, sistematsko planiranje i izrada lokalnih strategija za ruralni razvoj, kao i informisanje zainteresovanih domaćih i stranih investitora.

Očekivani rezultat ove aktivnosti je dugoročni plan proizvodnje, povećan broj poljoprivrednih gazdinstava sa proizvodnjom koja je usklađena sa zahtevima tržišta, stvaranje baze podataka o određenom regionu ili lokalnoj zajednici, broj izrađenih strategija za ruralni razvoj lokalnih zajednica, broj investicija usmeren u poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj lokalnih zajednica.

5. Razvoj PSSS

Radi razvoja PSSS neophodno je sprovesti sledeće aktivnosti:

1) jačanje kapaciteta Ministarstva za uspešno programiranje i sprovođenje kontrolne aktivnosti PSSS (uključujući dodatno zapošljavanje). U okviru propisanih nadležnosti Ministarstvo će pripremati podzakonska akta, definisati prioritete, izrađivati programe rada PSSS i vršiti koordinaciju, kontrolu i nadzor nad sprovođenjem programa;

2) jačanje kapaciteta mreže PSSS kroz podršku poboljšanja uslova rada, izradu promotivnog materijala, povećanje kadrovskog i stručnog kapaciteta, kao i edukaciju o savetodavnim metodologijama i veštinama, novim tehnologijama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje, farm-menadžmenta, standarda i regulativa EU, seoskog turizma i ruralnog razvoja;

3) obuka i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača;

4) pokretanje inicijative za obrazovanje Stručnog saveta za savetodavne poslove i primenjena istraživanja u poljoprivredi;

5) razvijanje i usmeravanje primenjenih istraživanja u poljoprivredi u pravcu zadovoljenja potreba komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

6) promovisanje savetodavnih poslova kroz razvoj i unapređenje postojećeg portala PSSS i izradu biltena PSSS.

III. NAČIN FINANSIRANjA

Visina i izvori sredstava za sprovođenje Srednjoročnog programa obezbeđuje se za svaku godinu u budžetu Republike Srbije, a putem donošenja godišnjeg programa

Sredstva za realizaciju Srednjoročnog programa razvoja obezbeđuju se i iz donatorskih sredstava, a deo sredstava i u okviru druge komponente koja se odnosi na izgrađivanje znanja i jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača i prerađivača u 2011. godini – Projekat reforme poljoprivrede Srbije u tranziciji (STAR projekat).

Ostavite komentar