Uredba o šifarniku radnih mesta

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 − ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Član 2.

Šifre radnih mesta na kojima rade zaposleni kod korisnika javnih sredstava utvrđene su u Šifarniku (Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i koji čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.

05 Broj: 110-14236/2015-4

U Beogradu, 12. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar