Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Ha osnovu člana 43. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC” br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE

O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 81/07 – prečišćen tekst i 69/08) u članu 25. stav 2. menja se i glasi:

„Koordinaciono telo sastavljeno je od predstavnika ministarstava i posebnih organizacija.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Ukoliko predstavnik ministarstva u čijem je delokrugu pretežan deo poslova zbog kojih je koordinaciono telo osnovano nije ministar tog ministarstva, koordinacionim telom rukovodi predstavnik tog ministarstva.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6871/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar