Uredba o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O OBLIKU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE

SLUŽBENIH LICA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se oblik i sadržina službene legitimacije koju koriste službena lica Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Službena legitimacija se izdaje na obrascu legitimacije koji je veličine 95 mm (dužina) x 65 mm (širina) i koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sactavni deo.

Obrazac legitimacije ima sledeću sadržinu:

sa prednje strane, počev od gornje ivice redom nadole:

Mali grb Republike Srbije, na sredini reda;

reči: „Republika Srbija”, na sredini reda;

reči: „Komisija za zaštitu konkurencije”, na sredini reda;

reči: „Službena legitimacija”, na sredini reda;

sa leve strane jedno ispod drugog su:

– reč: „ime” i mesto za ime,

– reč: „prezime” i mesto za prezime,

– reči: „svojeručan potpis s.l.” i mesto za svojeručni potpis službenog lica,

– četiri uokvirena spojena polja za broj legitimacije,

– reči: „br. legitimacije”,

– mesto za hologram;

sa desne strane, u liniji sa mestom za ime, mesto za fotografiju formata 35mm sa 45mm;

reči: „datum izdavanja” i mesto za datum, reči „m.p.” i mesto za pečat, i reči: „Predsednik Komisije” i mesto za svojeručan potpis predsednika Komisije, na sredini reda.

2. na poleđini legitimacije, počev od gornje ivice redom nadole, reči: „Ovlašćenja službenog lica Komisije za zaštitu konkurencije: Službeno lice Stručne službe ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik SRJ”, br. 33/97 i 31/01)”, na sredini reda.

Legitimacija se štampa na plastičnom materijalu i oblaže providnom folijom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj____________________________

U Beogradu,_______________2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Obrazac službene legitimacije službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije

Obrazloženje

I. Zakonski osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 42. stav 3. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 – u daljem tekstu: Zakon) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. Razlozi za donošenje uredbe

Razlog za donošenje ove uredbe jeste činjenica da je odredbom člana 42. Zakona propisano da službena lica Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija) koja sprovode radnje u ispitnom postupku imaju službenu legitimaciju. Službena lica su dužna da ovu legitimaciju poseduju i predoče stranci ili trećem licu, u određenim situacijama, a naročitom prilikom preduzimanja radnje uviđaja putem ulaska u prostorije stranke ili trećeg lica (član 54. Zakona). Na ovaj način se obezbeđuje pouzdana identifikacija službenog lica Komisije, kao ovlašćenog lica za preduzimanje radnji za koje je ovlašćeno zakonom, kao i pravna sigurnost stranke i trećih lica, koja učestvuju u postupku.

III. Sadržina predloženih rešenja

Članom 1. Uredbe uređuje se predmet propisa, i to propisivanje oblika i sadržine službene legitimacije koju koriste službena lica Komisije prilikom sprovođenja radnji u ispitnom postupku koji se vodi pred Komisijom.

Član 2. propisuje obrazac legitimacije, koji čini sastavni deo uredbe, i sadržinu obrazca.

IV. Sredstva za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

———————–

Ovlašćenja službenog lica Komisije za zaštitu konkurencije:

Službeno lice Komisije za zaštitu konkurencije ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”. broj 51/09) i Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik SRJ”, br. 33/97 i 31/01)

[pic]

REPUBLIKA SRBIJA

KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

SLUŽBENA LEGITIMACIJA

________________

ime

________________

prezime

________________

svojeručni potpis s.l.

br. legitimacije

(hologram)

______________ ________________

datum izdavanja m.p. Predsednik Komisije

Ostavite komentar