Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu korišćenja službenih vozila

Na osnovu člana 60. stav 3. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O

NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA

Član 1.

U Uredbi o načinu korišćenja službenih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 49/14) u članu 1. stav 1. reči: „(„Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13)” zamenjuju se rečima: „(„Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14)”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Ova uredba primenjuje se i na službena vozila čiji su nosioci prava korišćenja javne službe čiji je osnivač Republika Srbija, u smislu Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon).”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

U članu 3. posle reči: „državnih organa” dodaju se zapeta i reči: „javnih službi”.

Član 3.

U članu 7. stav 1. reči: „Republičkog javnog” zamenjuju se rečju: „Državnog”.

U stavu 4. posle reči: „upravnih okruga” dodaju se zapeta i reči: „javnih službi”.

U stavu 5. posle reči: „državne uprave,” dodaju se reči: „javnim službama,”.

U stavu 6. posle reči: „rukovodećim mestima u” dodaju se reči: „javnim službama i”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. posle reči: „državnog organa,” dodaju se reči: „javne službe,”.

U stavu 2. posle reči: „državnom organu,” dodaju se reči: „javnoj službi,”, a posle reči: „državnog organa,” dodaju se reči: „javne službe,”.

Član 5.

U članu 9. stav 1. posle reči: „državni organ,” dodaju se reči: „javnu službu,”.

Član 6.

U članu 10. stav 1. posle reči: „državnim organom,” dodaju se reči: „javnom službom,”.

Član 7.

U članu 11. stav 1. posle reči: „državnom organu” dodaju se zapeta i reči: „javnoj službi,”.

U stavu 2. posle reči: „državnog organa,” dodaju se reči: „javne službe,”.

Član 8.

U članu 12. stav 1. posle reči: „državnog organa,” dodaju se reči: „javne službe,”.

U stavu 2. posle reči: „državnog organa,” dodaju se reči: „javne službe,”.

Član 9.

U članu 14. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Javne službe čiji je osnivač Republika Srbija dužne su da, u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, Generalnom sekretarijatu Vlade dostave u pismenom obliku podatke o broju i vrsti službenih vozila u svojini ili koja koriste, kao i podatke o broju i vrsti vozila koja se kod njih nalaze po drugom osnovu (pokloni, donacije i sl), sa podacima o tipu vozila, kubikaži, svrsi korišćenja (da li se koristi za prevoz rukovodilacaili za obavljanje kurirskih, transportnih i drugih poslova), starosti, upotrebljivosti (upotrebljivo, neupotrebljivo), troškovima redovnog i vanrednog održavanja u protekle dve godine, registarskim oznakama i osnovu sticanja, podatke o licima koja su angažovana kao vozači, sa podacima o osnovu njihovog angažovanja (radni odnos – na neodređeno ili određeno vreme, ili drugi osnov – navesti koji) i druge podatke od značaja za korišćenje vozila, a naročito druge podatke koji su sadržani u saobraćajnoj dozvoli.

Državni organi i javne agencije, koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe dostavili Generalnom sekretarijatu Vlade podatke saglasno članu 14. Uredbe o načinu korišćenja službenih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 49/14), dužni su da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe tom sekretarijatu dostave i druge podatke koji su sadržani u saobraćajnoj dozvoli.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1146/2015

U Beogradu, 5. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar