Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O NACIONALNIM PRIZNANjIMA I NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta i kriterijumi za njihovu dodelu.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) sportista jeste onaj državljanin Republike Srbije koji je kao član seniorske prve A selekcije državne reprezentacije Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore, odnosno Republike Srbije nastupao najmanje jedanput na mečevima održanim u okviru međunarodnog sportskog takmičenja na kojem je ostvaren relevantan sportski rezultat u smislu ove uredbe;

2) glavni trener ekipe jeste trener seniorske prve A selekcije državne reprezentacije Jugoslavije, Srbije i Crne Gore ili Republike Srbije u određenom kolektivnom sportu, koji u svojstvu glavnog trenera reprezentacije priprema ekipu za međunarodno sportsko takmičenje, vodi ekipu i fizički prisustvuje utakmicama na tom takmičenju;

3) trener sportiste jeste trener seniorske prve A selekcije državne reprezentacije Jugoslavije, Srbije i Crne Gore ili Republike Srbije u određenom individualnom sportu, koji u svojstvu individualnog trenera određenog sportiste u reprezentaciji, priprema sportistu za međunarodno sportsko takmičenje, izdaje sportisti uputstva za nastup na tom takmičenju i fizički prisustvuje mečevima koji se održavaju na tom takmičenju;

4) relevantan sportski rezultat predstavlja zlatna, srebrna ili bronzana medalja osvojena na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama i svetski rekord u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, kao i osvajanje DEJVIS Kup-a ili FED Kup-a Međunarodne teniske federacije;

5) ekipu čine članovi sportske reprezentacije (sportisti prijavljeni za takmičenje po pravilniku međunarodne federacije u čijoj nadležnosti je održano takmičenje i glavni trener ekipe).

Član 3.

Sportistima, državljanima Republike Srbije, koji su kao reprezentativci Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore osvojili, odnosno koji kao reprezentativci Republike Srbije osvoje medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili su bili, odnosno budu nosioci svetskog rekorda u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili postanu osvajači DEJVIS Kup-a i FED Kup-a Međunarodne teniske federacije, dodeljuje se nacionalno priznanje.

Član 4.

Nacionalno priznanje dodeljuje se u vidu diplome i doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini:

1) tri prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi;

2) dve i po prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za srebrnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, ili za osvojeni DEJVIS Kup ili FED Kup Međunarodne teniske organizacije;

3) dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za svetski rekord u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini;

4) jednu i po prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini;

5) jednu prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini.

Sportista iz člana 3. ove uredbe ostvaruje pravo na novčano primanje iz stava 1. ovog člana ako je navršio 40 godina života.

Nacionalno priznanje može se istom sportisti dodeliti samo jednom.

U slučaju da sportista tokom sportske karijere ostvari više sportskih rezultata koji predstavljaju osnov za dodelu nacionalnog priznanja, kao osnov za dodelu tog priznanja uzeće se u obzir najbolji (najvredniji) sportski rezultat.

Član 5.

Sportistima i trenerima državljanima Republike Srbije, koji kao članovi reprezentacije Republike Srbije na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi i svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini osvoje jednu od medalja ili osvoje DEJVIS Kup ili FED Kup Međunarodne teniske federacije, dodeljuje se novčana nagrada, u skladu sa ovom uredbom.

U slučaju da sportista i trener, na istom takmičenju, ostvare više sportskih rezultata koji predstavljaju osnov za dodelu novčane nagrade iz stava 1. ovog člana, dodeliće im se samo jedna nagrada za najbolji (najvredniji) sportski rezultat ostvaren na tom takmičenju.

Član 6.

Za osvojenu medalju u ekipnim ili pojedinačnim sportovima na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i na Šahovskoj olimpijadi dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

1) 35.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

2) 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

3) 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Član 7.

Za osvojenu medalju na svetskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ilii paraolimpijskoj sportskoj disciplini, ili za osvojeni DEJVIS Kup ili FED Kup Međunarodne teniske federacije, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

1) 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

2) 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

3) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Član 8.

Za osvojenu medalju na evropskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

1) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

2) 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

3) 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Član 9.

Akt o dodeli nacionalnog priznanja i novčane nagrade donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za sport (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Pravo na nacionalno priznanje iz člana 4. stav 1. ove uredbe ostvaruje se od dana donošenja akta iz stava 1. ovog člana.

Novčana primanja iz člana 4. stav 1. i nagrade iz čl. 6-8. ove uredbe dodeljuju se preko nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, koji je dužan da zajedno sa sportistom, ili trenerom koji je osvojio medalju ili ostvario drugi relevantan sportski rezultat, prijavi taj uspeh Ministarstvu u roku od 30 dana od dana osvajanja medalje ili ostvarivanja drugog relevantnog rezultata, a najkasnije do 20. decembra tekuće godine, kako bi ostvarili pravo na nacionalno priznanje naredne godine.

Prijava iz stava 2. ovog člana mora biti sačinjena u pisanoj formi, potpisana i overena pečatom od strane predstavnika nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i potpisana od sportiste ili trenera koji prijavu podnosi zajedno sa kopijama dokumenata kojima se potvrđuje da je sportista ili trener učestvovao na odgovarajućem međunarodnom sportskom takmičenju i da je na njemu ostvario relevantan sportski rezultat.

Nacionalno priznanje i nagrada za osvojenu medalju na svetskom ili evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini i nagrade iz čl. 6-8. ove uredbe dodeljuju se samo za rezultate ostvarene u prvoj A seniorskoj reprezentaciji.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da u roku od pet dana od dana prispeća sredstava na račun tog saveza nagrađenim sportistima i trenerima izvrši isplatu nacionalnih priznanja i nagrada i da, u roku od 30 dana od dana prenosa sredstava sportisti i treneru, Ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj isplati.

Član 10.

Sportisti i treneri koji su stekli pravo na nacionalno priznanje do dana stupanja na snagu ove uredbe, nastavljaju da ostvaruju to pravo u skladu sa Uredbom o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, br. 65/06 i 6/07).

Sportistima koji, po stupanju na snagu ove uredbe, ostvare vredniji rezultat u odnosu na rezultat po osnovu kojeg su već stekli nacionalno priznanje, usklađivanje prava na doživotno mesečno novčano primanje vršiće se sa navršenih 40 godina života, u skladu sa ovom uredbom.

Član 11.

Sportisti i treneri koji su osvojili medalju, ili ostvarili drugi relevantan sportski rezultat do dana stupanja na snagu ove uredbe i koji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe taj rezultat prijave Ministarstvu, preko nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, pravo na nacionalno priznanje ostvaruju u skladu sa Uredbom o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, br. 65/06 i 6/07).

Član 12.

Ukoliko nosilac nacionalnog priznanja, svojim ponašanjem ili učešćem u aktivnostima koje nisu u skladu sa zakonom, sportskim pravilima ili drugim opštim aktima organizacija u oblasti sporta, šteti ugledu sporta i na taj način šteti ugledu Republike Srbije, Vlada može, na predlog Ministarstva, da ukine nacionalno priznanje iz člana 3. ove uredbe.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, br. 65/06 i 6/07).

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1435/2009-2

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar