Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16),

 

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA

Član 1.

 

U Uredbi o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama („Službeni glasnik RS”, broj 22/16), u članu 5. stav 2. iza veznika: „i” dodaje se reč: „njegov”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U slučaju da na istom takmičenju u individualnom sportu više sportista, koji imaju istog trenera iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe, ostvare sportske rezultate koji predstavljaju osnov za dodelu novčane nagrade iz stava 1. ovog člana, treneru sportista će se za svakog sportistu dodeliti po jedna novčana nagrada za najbolji (najvredniji) sportski rezultat svakog individualno određenog sportiste ostvaren na tom takmičenju.”

Član 2.

U članu 13. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koja glasi:

„Izuzetno, u slučaju kada, u skladu sa aktom kojim se uređuju sportske grane i oblasti sporta i sportske discipline u okviru sportskih grana i oblasti sporta u Republici Srbiji, olimpijska sportska disciplina obuhvata sve takmičarske kategorije, uz zahtev iz stav 1. ovog člana pored dokaza iz stava 3. ovog člana podnosi se i dokument kojim se od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza potvrđuje da je svetsko, odnosno evropsko prvenstvo na kome je sportista, odnosno trener postigao relevantan sportski rezultat održano u olimpijskoj disciplini kao deo kvalifikacionog olimpijskog ciklusa za učešće na Olimpijskim, odnosno Paraolimpijskim igrama.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 3.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Sportisti i treneri koji su stekli pravo na nacionalno sportsko priznanje po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ove uredbe, nastavljaju da ostvaruju to pravo u skladu sa propisom po kome su ga i stekli.

Sportisti koji su postigli relevantni sportski rezultat nakon stupanja na snagu Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, br. 24/09 i 88/09) i Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama („Službeni glasnik RS”, br. 8/13 i 7/15) pravo na nacionalno priznanje ostvaruju u iznosu i pod uslovima utvrđenim tim uredbama i doživotno mesečno novčano primanje isplaćuje se sportisti nakon navršenih 40 godina života sportiste i u iznosu utvrđenom uredbom koja je bila na snazi u trenutku postizanja relevantnog sportskog rezultata.

Sportisti i treneri koji su postigli relevantan sportski rezultat do dana stupanja na snagu Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, br. 24/09 i 88/09) i koji su taj rezultat prijavili Ministarstvu do roka propisanog tom uredbom, pravo na nacionalno priznanje ostvaruju u iznosu i pod uslovima utvrđenim propisom koji je bio na snazi do stupanja na snagu te uredbe i doživotno mesečno novčano primanje isplaćuje se sportisti, odnosno treneru nakon navršenih 35 godina života sportiste odnosno trenera i u iznosu utvrđenom uredbom koja je bila na snazi u trenutku postizanja relevantnog sportskog rezultata.

Sportisti koji, po stupanju na snagu ove uredbe, ostvare vredniji rezultat u odnosu na rezultat po osnovu kojeg su stekli pravo na nacionalno sportsko priznanje, mogu podneti zahtev za usklađivanje tog prava.

Izuzetno, sportisti odnosno treneri iz stava 3. ovog člana, koji su ostvarili ili ostvare vredniji rezultat u odnosu na rezultat po osnovu kojeg su stekli pravo na nacionalno sportsko priznanje, usklađivanje tog prava vršiće se pošto navrše 40 godina života, u skladu sa ovom uredbom.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8822/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Ostavite komentar