Uredba o dopuni Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA

Član 1.

U Uredbi o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama („Službeni glasnik RS”, broj 8/13), u članu 10. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Sportisti i treneri koji su postigli relevantan sportski rezultat do dana stupanja na snagu Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, br. 24/09 i 88/09) i koji su taj rezultat prijavili Ministarstvu do roka propisanog tom uredbom, pravo na nacionalno priznanje ostvaruju u iznosu i pod uslovima utvrđenim propisom koji je bio na snazi do stupanja na snagu te uredbe.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-494/2015

U Beogradu, 23. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar