Uredba o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finasiranje lokalne samouprave

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 17. stav 2. i čl. 5. i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANjEM IGARA NA SREĆU

A KORISTE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike u iznosu od 20% (u daljem tekstu: sredstva), koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04).

Upravljanje sredstvima

Član 2.

Sredstvima iz člana 1. ove uredbe, u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o igrama na sreću, upravlja ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo upravlja sredstvima tako što njihovu raspodelu vrši na način i po sprovedenom postupku utvrđenim ovom uredbom.

Ciljevi radi čijeg ostvarivanja se vrši raspodela sredstava

Član 3.

Raspodela sredstava vrši se opštini, gradu i gradu Beogradu (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji, po postupku utvrđenom ovom uredbom;

pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave, primenom kriterijuma utvrđenih ovom uredbom;

pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera;

pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave;

učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu radi ispunjavanja uslova za korišćenje donatorske pomoći, kada jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda obezbedi taj deo sredstava.

Zahtevi za raspodelu sredstava,

javni poziv i odluka o raspodeli sredstava

Član 4.

Raspodela sredstava iz člana 3. ove uredbe vrši se na osnovu podnetih zahteva zainteresovanih jedinica lokalne samouprave, osim za ostvarivanje ciljeva iz tač. 3) i 4), za koje se raspodela sredstava izuzetno može vršiti i bez zahteva, ako se oceni da za to postoje opravdani razlozi.

Zahtevi iz stava 1. ovog člana podnose se Ministarstvu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu javnog poziva koji se tromesečno objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Raspodela sredstava odnosi se na iznos ostvaren do dana raspisivanja javnog poziva.

Odluku o raspodeli sredstava donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar).

Procenat izdvajanja sredstava za ostvarivanje ciljeva

Član 5.

Ukupan iznos sredstava raspodeljuje se za ostvarivanje ciljeva iz člana 3. ove uredbe na sledeći način:

35% za cilj iz tačke 1);

10% za cilj iz tačke 2);

10% za cilj iz tačke 3);

20% za cilj iz tačke 4);

25% za cilj iz tačke 5).

Obrazovanje i sastav Komisije

Član 6.

Komisiju obrazuje ministar rešenjem.

Komisija ima predsednika i četiri člana, od kojih je jedan član predstavnik Agencije za razvoj infrastrukture lokalne samouprave, a jedan član predstavnik Ministarstva finansija.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo.

Zadaci Komisije

Član 7.

Komisija:

stara se o objavljivanju i objavljuje javni poziv za raspodelu sredstava, najkasnije 15 dana pre isteka tri meseca od dana objavljivanja prethodnog javnog poziva;

razmatra zahteve jedinica lokalne samouprave za raspodelu sredstava (zahteve koji su blagovremeno podneti i sadrže svu potrebnu dokumentaciju);

utvrđuje predlog za raspodelu sredstava i dostavlja ga ministru najkasnije 21 dan od dana isteka roka za podnošenje zahteva po objavljenom javnom pozivu;

razmatra izveštaje jedinica lokalne samouprave iz člana 23. ove uredbe;

prati realizaciju ciljeva radi kojih su sredstva raspodeljena i način utroška sredstava na osnovu izveštaja iz člana 23. ove uredbe, kao i na drugi pogodan način;

u slučaju potrebe konsultuje stručne službe nadležnih ministarstava radi razmatranja pojedinih složenih pitanja u vezi sa proučavanjem podnete dokumentacije i drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava;

na pogodan način objavljuje izveštaj o izvršenoj raspodeli, koji naročito sadrži podatke: kome su sredstva dodeljena, za ostvarivanje kojih ciljeva i u kom iznosu.

Sadržina javnog poziva

Član 8.

U javnom pozivu zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave za raspodelu sredstava navode se naročito:

– ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje pojedinih ciljeva iz člana 3. ove uredbe;

– kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava za svaki cilj iz člana 3. ove uredbe;

– potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahteve za dodelu sredstava.

Rokovi za dostavljanje i odlučivanje po zahtevu

Član 9.

Rok za dostavljanje zahteva zainteresovanih jedinica lokalne samouprave je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Rok za odlučivanje po zahtevima jedinica lokalne samouprave je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva po objavljenom javnom pozivu.

Posebni slučajevi raspodele sredstava

Član 10.

Raspodela sredstava za ciljeve iz člana 3. tač. 3) i 4) ove uredbe može se vršiti nezavisno od objavljivanja javnog poziva, tokom čitave godine, u zavisnosti od konkretnih potreba jedinica lokalne samouprave i ocene njihove opravdanosti, kao i visine raspoloživih sredstava.

Izuzetno, u slučaju iz člana 3. tačka 3) ove uredbe, kada je na teritoriji jedinice lokalne samouprave prouzrokovana šteta velikih razmera, kao pomoć za otklanjanje nastalih posledica moguće je odlučiti o privremenom korišćenju sredstava u iznosu većem od iznosa predviđenog članom 5. stav 1) alineja 3. ove uredbe, do obezbeđenja potrebnih sredstava iz redovnih izvora.

Raspodela sredstava za projekte

Član 11.

U sprovođenju postupka za raspodelu sredstava radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 1) ove uredbe, Komisija:

ceni u kojoj meri projekti, u vezi sa kojima je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinose ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;

ostvaruje uvid u dostavljenu dokumentaciju, a naročito ceni izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta i dr;

ostvaruje uvid u stanje na terenu;

ostvaruje uvid u projektnu dokumentaciju i dozvole, saglasnosti i druge akte nadležnih organa koji se odnose na konkretne projekte;

ostvaruje uvid u izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;

ceni stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Raspodela sredstava za programe racionalizacije

i osposobljavanja organa

Član 12.

U sprovođenju postupka za raspodelu sredstava radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 2) ove uredbe, Komisija utvrđuje predlog primenom sledećih kriterijuma: broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev, program racionalizacije, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih, ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Raspodela sredstava za elementarne nepogode

i druge nesreće većih razmera

Član 13.

Prilikom utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 3) ove uredbe, Komisija vodi računa o tome da se pomoć pruži jedinicama lokalne samouprave srazmerno visini štete koja im je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Raspodela sredstava za modernizaciju rada organa

Član 14.

Prilikom utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 4) ove uredbe, Komisija naročito uzima u obzir stepen tehničke opremljenosti, kao i potrebu za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave, doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova, uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Raspodela sredstava za ispunjenje uslova za korišćenje

donatorske pomoći

Član 15.

Prilikom utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 5) ove uredbe, Komisija ceni da li postoji mogućnost da se iz prihoda jedinice lokalne samouprave obezbedi deo potrebnih sredstava, pa ako ta mogućnost postoji utvrđuje predlog da se obezbede sredstva u iznosu koji se dobija kada se iskazana potrebna sredstva za realizaciju donatorske pomoći umanje za iznos sredstava koja jedinica lokalne samouprave može da obezbedi iz sopstvenih prihoda.

Postupak rada Komisije

Član 16.

Komisija utvrđuje ukupan iznos sredstava za raspodelu pre objavljivanja javnog poziva, utvrđuje raspodelu sredstava za ostvarivanje pojedinih ciljeva u skladu sa članom 5. ove uredbe i, u rokovima predviđenim ovom uredbom, objavljuje javni poziv za raspodelu sredstava. Goca

Po isteku roka za podnošenje zahteva Komisija:

– razmatra sve blagovremeno podnete zahteve;

– proverava da li je uz svaki zahtev podneta tražena dokumentacija i, ukoliko je potrebno, zahteva dopunu dokumentacije;

– po potrebi traži mišljenje stručnih službi nadležnih ministarstava u vezi sa pojedinim pitanjima od značaja za razmatranje podnete dokumentacije i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava;

– primenom kriterijuma iz ove uredbe utvrđuje predlog za raspodelu sredstava i dostavlja ga ministru;

– po donošenju odluke objavljuje izveštaj o izvršenoj raspodeli sredstava.

Utvrđivanje prioriteta za raspodelu sredstava

Član 17.

U slučaju da su ukupni zahtevi jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove za dodelu sredstava radi ostvarivanja određenog cilja veći od iznosa sredstava namenjenih za raspodelu po tom osnovu, Komisija – prilikom utvrđivanja predloga odluke za raspodelu, pored ocene kriterijuma za svaki cilj za čije ostvarivanje je podnet zahtev, ceni naročito:

– veličinu teritorije jedinice lokalne samouprave;

– broj stanovnika, prema poslednjim zvanično objavljenim podacima;

– visinu nacionalnog dohotka po stanovniku, prema poslednjim zvaničnim podacima;

– iznos prosečne zarade u privredi i vanprivredi u jedinici lokalne samouprave prema poslednjim objavljenim podacima pre podnošenja zahteva;

– ukupan iznos budžeta (prihoda i rashoda) jedinice lokalne samouprave za godinu u kojoj se podnosi zahtev;

– stepen efikasnog funkcionisanja organa jedinice lokalne samouprave.

Prilikom utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava za ostvarivanje ciljeva iz člana 3. tač. 1) i 5) Komisija posebno ceni i namenu projekta koji bi se realizovao dodeljenim sredstvima sa stanovišta njegovog značaja za poboljšanje uslova života i rada građana, kao i značaja projekta za građane više jedinica lokalne samouprave.

Podatke iz st. 1. i 2. ovog člana jedinica lokalne samouprave dostavlja uz podneti zahtev, na obrascu čiju sadržinu propisuje ministar.

Delimično prihvatanje zahteva

Član 18.

Ako Komisija utvrdi da su zahtevi više jedinica lokalne samouprave opravdani, ali da za raspodelu nema dovoljno sredstava kako bi se udovoljilo svim zahtevima, može predložiti da se jedinici lokalne samouprave dodeli deo zahtevanih sredstava, ako bi se i na taj način doprinelo ostvarivanju cilja zbog koga je zahtev podnet.

Nemogućnost ponovne raspodele sredstava za ostvarenje istog cilja

Član 19.

Jedinica lokalne samouprave kojoj su raspodeljena sredstva radi ostvarivanja jednog od ciljeva iz člana 3. ove uredbe, ne može ostvariti pravo na drugu raspodelu sredstava za ostvarivanje istog cilja u toj budžetskoj godini.

Raspodela sredstava za ostvarenje najviše dva cilja

Član 20.

Jedinica lokalne samouprave može, po jednom javnom pozivu, podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja iz člana 3. ove uredbe.

Konkretizacija zahteva

Član 21.

Zahtev za raspodelu sredstava po javnom pozivu koji se podnosi radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tač. 1), odnosno 5) ove uredbe, može se odnositi samo na jedan predviđeni slučaj (realizaciju određenog projekta od posebnog značaja, odnosno učešće u obezbeđivanju sredstava za korišćenje konkretne donatorske pomoći).

Korišćenje dodeljenih sredstava

Član 22.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da sredstva dodeljena u skladu sa ovom uredbom koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima.

Obaveza podnošenja izveštaja

Član 23.

Jedinica lokalne samouprave koja je ostvarila pravo na raspodelu sredstava dužna je da Ministarstvu podnese izveštaj o realizaciji ciljeva za koje su sredstva dodeljena i načinu utroška sredstava, najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

Ukoliko se cilj za čiju realizaciju su dodeljena sredstva ostvaruje u toku više kalendarskih godina, jedinica lokalna samouprave je dužna da Ministarstvu svake godine do 31. decembra podnese izveštaj o utrošenim sredstvima i stepenu ostvarenja cilja.

Stupanje na snagu

Član 24.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

SP-N13005.006/9

Ostavite komentar