Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste se za finansiranje lokalne samouprave

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 17. stav 2. i čl. 5. i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 85/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O NAČINU RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANjEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

U Uredbi o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 75/05), u naslovu iznad člana 4, posle reči: „sredstava,“ dodaju se reči: „način ostvarivanja cilja bez podnošenja zahteva,“.

U članu 4. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Radi realizacije cilja iz člana 3. tačka 4) ove uredbe, za koji se izuzetno ne mora podneti zahtev, Ministarstvo može vršiti nabavku opreme, odnosno komponenti za modernizaciju rada organa jedinica lokalne samouprave i njihovu raspodelu jedinicama lokalne samouprave, ukoliko se oceni da je to način racionalnijeg korišćenja sredstava za ovu namenu.“

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 401-5259/2005-3

U Beogradu, 29. decembra 2005. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar