Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2006. godini

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U 2006. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2006. godini.

Nekomercijanim poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04, 139/04 i 71/05), čiji nosilac u 2006. godini navršava najmanje 55 godina života i koje u 2006. godini ne ostvaruje podsticaje po osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premije za mleko i korišćenja sredstava za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava podrške ima nosilac i član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva iz člana 1. stav 2. ove uredbe, pod uslovom:

1) da ima utvrđeno svojstvo osiguranika Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika (u daljem tekstu: Fond) i

2) da ima najmanje 10 godina staža osiguranja navršenog u Fondu.

Pravo na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima ima i korisnik penzije ostvarene kod Fonda, koji je nosilac odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Pravo na korišćenje sredstava podrške ima član nekomercijalnog gazdinstva koji u 2006. godini navršava najmanje 55 godina života.

Član 3.

Lice iz člana 2. ove uredbe ostvaruje pravo na sredstva podrške u 2006. godini u iznosu od 40.000 dinara.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko organizacione jedinice Ministarstva finansija – Uprava za trezor na kojoj se nalazi sedište poljoprivrednog gazdinstva, do 30. aprila 2006. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je osiguranik Fonda, podnosi overenu potvrdu Fonda kojom se za nosioca odnosno članove nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva potvrđuje svojstvo osiguranika Fonda i ostvareni staž osiguranja u Fondu.

Kada je nosilac odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva korisnik penzije kod Fonda, uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi i ček od penzije.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se na obrascu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je ostvario pravo na kratkoročni kredit u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) može ostvariti sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima po isplati svojih obaveza po osnovu kratkoročnog kredita, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 6.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ostvari pravo na sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima, a ostvari neko drugo pravo po osnovu poljoprivrednih podsticaja suprotno članu 1. stav 2. ove uredbe, briše se iz Registra poljoprivrednih gazdinstava na vreme od tri godine.

Član 7.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Član 8.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ostvari pravo na sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima na osnovu netačnih podataka.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

VLADA

05 broj POTPREDSEDNIK

U Beogradu

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANjE

POLjOPRIVREDNIKA

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 161. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01), a na zahtev ___________________________ iz ___________, izdaje se:

P O T V R D A

Kojom se potvrđuje da je ____________________________________ iz__________________ ul. __________________________ JMBG: _________________, utvrđeno svojstvo osiguranika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika počev od ________________ godine i da ima navršen staž osiguranja u Fondu u trajanju od ______ godina, _____ meseci i _____ dana.

Potvrda se izdaje na zahtev imenovanog-ne radi prikaza nadležnom organu u svrhu ostvarivanja prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima i u druge svrhe se ne može koristiti.

OVLAŠĆENI RADNIK M. P. ____________________________________

4427006.010.doc/2

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05-ispravka ).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u činjenici da je neophodno obezbediti podršku dohotku staračkim poljoprivrednim gazdinstvima tj. gazdinstvima koja nisu u stanju da se sama izbore na konkurentnom tržištu. Nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva nisu u stanju da uvećaju svoj posed a niti da uvođenjem nove tehnologije intenziviraju i modernizuju proizvodnju. Samim tim nekomercijalna gazdinstva nisu u stanju da po tržišnim principima opstanu i ostanu na tržištu. Podrška dohotku u vidu jednokratne isplate uz prihode od poljoprivredne proizvodnje ili penzije može osigurati biološki opstanak gazdinstva i učiniti da selo ne izumre.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2006. godini. Nekomercijanim poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04, 139/04 i 71/05), čiji nosilac u 2006. godini navršava najmanje 55 godina života i koje u 2006. godini ne ostvaruje podsticaje po osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premije za mleko i korišćenja sredstava za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Pravo na korišćenje sredstava podrške ima nosilac i član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva iz člana 1. stav 2. ove uredbe, pod uslovom:

1) da ima utvrđeno svojstvo osiguranika Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika i

2) da ima najmanje 10 godina staža osiguranja navršenog u fondu.

Pravo na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima ima i korisnik penzije kod Fonda, koji je nosilac odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Iznos sredstava podrške utvrđuje se članom 3. uredbe i iznosi 40.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko organizacione jedinice Ministarstva finansija – Uprava za trezor na kojoj se nalazi sedište poljoprivrednog gazdinstva, do 30. aprila 2006. godine. Uz zahtev nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je osiguranik Fonda, podnosi overenu potvrdu Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika kojom se za nosioca odnosno članove nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva potvrđuje svojstvo osiguranika poljoporivrednika i ostvareni staž osiguranja. Kada je nosilac odnosno član nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva korisnik penzije kod Fonda, za to lice se podnosi ček od penzije.

Članom 5. utvrđuje se da nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je ostvario pravo na kratkoročni kredit u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) može ostvariti sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima po isplati svojih obaveza po osnovu kratkoročnih kredita, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2006. godinu neophodno je obezbediti sredstva za korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 1.851.872.000 dinara.

Navedena sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, član 6. razdeo 10. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Mere unapređenja sela, kojom su za ove mere predviđena ukupna sredstva od 3.352.672.000 od čega je za sprovođenje ove uredbe izdvojeno 1.851.872.000 dinara.

Ostavite komentar