Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima posebne namene

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa čl. 105. i 106. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09-dr.zakon i 104/09-dr.zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDSTVIMA POSEBNE NAMENE

Član 1.

U Uredbi o sredstvima posebne namene („Službeni glasnik RS”, broj 82/08) u članu 5. tačka 1) reči: „Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni list SCG”, broj 11/05) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni list SCG”, br. 11/05 i 42/05)”, zamenjuju se rečima: „Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 60/09) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 60/09)”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) alati, pribori, uređaji, delovi, sklopovi i specijalna maziva i tečnosti za funkcionisanje i održavanje pokretnih stvari posebne namene iz tač. 1), 2) i 3) ovog člana.”

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Pod stvarima iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se i druge pokretne stvari posebne namene koje se po svojoj nameni, karakteristikama i svojstvima mogu upodobiti sa stvarima navedenim u stavu 1. ovog člana.”

Član 2.

U članu 6. stav 3. briše se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar