Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ( SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA

REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME

INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 15/15), u Programu korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini, u delu I. UVOD, u stavu 2. tačka 1) podtačka (2) iznos: „75.000.000”, zamenjuje se iznosom: „165.000.000,00”.

Deo II. NAMENA SREDSTAVA, tačka 1) podtačka (2), menja se i glasi: „sa aproprijacije 472: za obezbeđivanje dela paketa građevinskog materijala za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 2 i za obezbeđivanje kupovine seoskih kuća sa okućnicom za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 4”.

U tački 2) stav 4. menja se i glasi: „Sredstva sa aproprijacije 472, u visini do 165.000.000,00 dinara, koriste se za obezbeđivanje dela paketa građevinskog materijala za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 2 – građevinski materijal i za obezbeđivanje kupovine seoskih kuća sa okućnicom za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 4 – seoske kuće, u skladu sa Sporazumom o donaciji između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije zaključenog u vezi sa potprojektom broj 2 u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji i Sporazumom o donaciji između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije zaključenog u vezi sa potprojektom broj 4 u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji”.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11843/2015

U Beogradu, 5. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar