Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

Na osnovu čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96, 54/96 i 32/97),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06-US i 10/07), u članu 51. stav 1, posle reči: „stambenu potrebu”, reči: „kao i” brišu se, a posle reči: „dejstva” dodaju se zapeta i reči: „kao i licu za koje je bezbednosnim proverama izvršenim na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala utvrđena ugroženost njegove lične bezbednosti po mestu stanovanja”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8623/2002-22

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

4100307.144.doc/5

Ostavite komentar