Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, broj 77/09), u članu 1. tačka 2) posle reči: „kupovina” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izgradnja”.

Član 2.

U članu 2. stav 3. menja se i glasi:

„Ministarstvo odobrava korišćenje sredstava iz stava 2. ovog člana, u skladu sa ovom uredbom.”

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Nacionalna korporacija vrši isplatu odobrenih sredstava bankama sa računa na koji su sredstva preneta.”

Član 3.

U članu 3. u uvodnoj rečenici posle reči: „kupovine” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izgradnje”, a u tački 1) posle reči: „na koga glasi odobrenje za izgradnju” dodaju se zapeta i reči: „a za izgradnju stambenog objekta da ima pravnosnažno odobrenje za izgradnju u kome je korisnik kredita naveden kao investitor”.

U stavu 2. tačka 1) posle reči: „kupovinu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izgradnju”.

U tački 2) posle reči: „kupovina” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izgradnja”.

U tački 3) posle reči: „kupljene” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izgrađene”.

Član 4.

U članu 4. u uvodnoj rečenici reč: „nekretnina” zamenjuje s rečju: „nepokretnost”.

U tački 1) reč: „nekretnina” zamenjuje se rečju: „nepokretnost”.

U stavu 2. posle reči: „kupovine” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izgradnje”.

Član 5.

U članu 9. st. 6. i 7. menjaju se i glase:

„Na osnovu primljene dokumentacije Nacionalna korporacija donosi odluku o osiguranju dela stambenog kredita, koji finansira banka, u skladu sa Ugovorom o osiguranju kredita i odluku o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Nacionalna korporacija elektronskim putem obaveštava banku o prihvatanju osiguranja i o ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, a Ministarstvo elektronskim putem obaveštava o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.”

Član 6.

Član 10. menja se i glasi:

„Najkasnije sedam radnih dana po dobijanju obaveštenja iz člana 9. stav 7. ove uredbe, banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti nacrt ugovora o dugoročnom finansiranju 20% vrednosti nepokretnosti, odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita (u daljem tekstu: Ugovor o dugoročnom finansiranju).

Nacionalna korporacija će istog dana, a najkasnije sledećeg radnog dana, Ministarstvu dostaviti na potpis Ugovor o dugoročnom finansiranju za korisnika kredita.

Ministarstvo će, pod uslovom da je odluka Nacionalne korporacije o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije pozitivna, odlučiti o dodeli kreditnih sredstava, potpisati Ugovor o dugoročnom finansiranju za korisnika kredita i dostaviti ga Nacionalnoj korporaciji. Nacionalna korporacija će istog, a najkasnije sledećeg radnog dana po dobijanju potpisanog ugovora iz stava 2. ovog člana, originale istog proslediti banci.

Banka će po potpisivanju ugovora iz stava 2. ovog člana, po dva primerka ugovora proslediti Nacionalnoj korporaciji, koja jedan primerak dostavlja Ministarstvu, a jedan primerak zadržava za svoje potrebe.

Po dostavljanju potpisanih primeraka ugovora iz stava 2. ovog člana, banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti obaveštenje o datumu kada će banka 75% sredstava uplatiti korisniku kredita, kao i tačno naveden iznos u evrima i kurs za preračunavanje dinarske protivrednosti, koji Nacionalna korporacija treba da uplati na namenski račun banke (za učešće).”

Član 7.

U članu 13. stav 2. menja se i glasi:

„Prioritet za isplatu sredstava određuje se prema vremenu donošenja konačne odluke o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije od strane Nacionalne korporacije.”

Član 8.

Član 14. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstava za subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje realizuju se preko banaka, na osnovu Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja iz budžeta Republike Srbije, koji zaključuju banka, Ministarstvo i Nacionalna korporacija.”

Član 9.

U članu 15. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Nacionalna korporacija se obavezuje da u budžet Republike Srbije uplati iznos dela subvencionisane kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita, a koji je banka obavezna da vrati Nacionalnoj korporaciji ako korisnik kredita pre isteka perioda korišćenja otplati kredit, kao i ako prestane sa plaćanjem rata kredita.”

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 123. stav 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE U 2009. GODINI

Programom mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji, usvojenim na Vladi dana 29.1.2009. godine, predviđeno je donošenje uredbe, kojom se utvrđuju mere podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje i omogućavanje kategoriji građana kojima je rešavanje stambenog pitanja najvažnije, kupovine stambenih jedinica, kroz podizanje kreditne sposobnosti i smanjenje kamatne stope.

Razlog za izmenu i dopunu ove uredbe je da se pored Nacionalne korporacije ovlašćuje i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja da odobrava sredstava za korišćenje kredita, da se uredba realizuje preko banaka koje će zaključiti Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja iz budžeta Republike Srbije sa Ministarstvom i Nacionalnom korporacijom.

III. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe sredstva će se obezbediti u visini od 450.000.000,00 dinara izdvajanjem dela sredstava iz budžeta Republike Srbije na razdelu 15-Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621-Nabavka domaće nefinansijske imovine za subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini.

IV. PREGLED ODREDABA VAŽEĆE UREDBE KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i kriterijumi za subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini (u daljem tekstu: krediti) radi realizacije sledećih ciljeva:

1) podrška građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje;

2) kupovina, ODNOSNO IZGRADNjA stambenih jedinica kategoriji građana kojima je rešavanje stambenog pitanja najvažnije, kroz podizanje kreditne sposobnosti i smanjenje kamatne stope.

Član 2.

Član 2:

Za namene iz člana 1. ove uredbe sredstva su obezbeđena u budžetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2009. godini u iznosu do 450.000.000,00 (četiristotinepedesetmiliona) dinara za dugoročno stambeno kreditiranje u Republici Srbiji i subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite.

Sredstva iz stava 1. ovog člana Ministarstvo prenosi na račun Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (udaljem tekstu: Nacionalna korporacija), otvoren kod Uprave za trezor, sa kojeg će se vršiti isplata sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nacionalna korporacija sredstva iz stava 2. ovog člana odobrava korišćenje kredita u skladu sa ovom uredbom i vrši isplatu odobrenih sredstava bankama sa računa na koji su sredstva preneta.

MINISTARSTVO ODOBRAVA KORIŠENjE SREDSTAVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA U SKLADU SA OVOM UREDBOM.

NACIONALNA KORPORACIJA VRŠI ISPLATU ODOBRENIH SREDSTAVA BANKAMA SA RAČUNA NA KOJI SU SREDSTVA PRENETA.

Član 3.

Član 3:

Korisnik sredstava za dugoročno kreditiranje kupovine, ODNOSNO IZGRADNjE stambenog objekta može biti lice koje je državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik kredita), koji ispunjava uslove za dobijanje stambenog kredita koje utvrđuje banka za dobijanje stambenog kredita, uslove potrebne za osiguranje stambenog kredita kod Nacionalne korporacije, kao i sledeće uslove:

1) da je nepokretnost koja je predmet kupovine novoizgrađeni objekat, odnosno objekat koji je u postupku izgradnje, koji poseduje pravnosnažno odobrenje za izgradnju koje glasi na investitora i potvrdu o prijemu dokumentacije, a koju korisnik kredita kupuje od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju, A ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA DA IMA PRAVOSNAŽNO ODOBRENjE ZA IZGRADNjU U KOME JE KORISNIK KREDITA NAVEDEN KAO INVESTITOR;

2) da korisnik kredita nije stariji od 45 godina (rok za otplatu je najviše 30 godina, a starosna granica je 70 godina života za otplatu poslednje rate kredita);

3) da korisnik kredita, odnosno njegov bračni drug, ne poseduje u vlasništvu stambeni objekat u celosti (ukoliko imaju nepokretnost/nepokretnosti u vlasništvu, kredit za kupovinu nove nepokretnosti mogu dobiti u visini razlike vrednosti nepokretnosti koju poseduju i vrednosti nove nepokretnosti), što se dokazuje izjavom korisnika kredita datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i uverenjem lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – poreza na imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita;

4) da korisnik kredita, odnosno njegov bračni drug nemaju stambeni kredit u korišćenju (osim kredita za adaptaciju);

5) da mesečna zarada, odnosno plata, ne prelazi maksimalan neto iznos od 120.000,00 dinara po korisniku kredita odnosno bračnog druga korisnika kredita.

Obaveza banke je da u svaki pojedinačan ugovor o kreditu unese odredbe kojima se uređuju:

1) zabrana davanja u zakup nepokretnosti za čiju kupovinu ODNOSNO IZGRADNjU su dobijena sredstva iz budžeta Republike Srbije do otplate kredita;

2) zabrana dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina ODNOSNO IZGRADNjA kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge-hipoteke I reda ustanovljeno u korist banke i Republike Srbije na osnovu ugovora o kreditu traje;

3) obaveza prijave prebivališta na adresi kupljene ODNOSNO IZGRAĐENE nepokretnosti u roku od 15 meseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, odnosno 15 meseci od završetka objekta koji je u postupku izgradnje.

Korisnik kredita mora da ispuni uslove za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije.

Član 4.

Član 4:

Uslovi koje treba da ispuni nekretnina NEPOKRETNOST koja se zalaže:

1) nekretnina NEPOKRETNOST mora biti uknjižena u zemljišnoj knjizi ili katastru nepokretnosti, odnosno tamo gde ne postoje zemljišne knjige ili katastar nepokretnosti prihvatiće se evidencija po pravilima tapijskog sistema;

2) ako nepokretnost nije uknjižena prihvatiće se kao sredstvo obezbeđenja kredita u sledećim slučajevima:

– kada investitor na objektu nije kreditiran od strane banke za njegovu izgradnju, neophodno je da objekat u momentu donošenja odluke o dodeli kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, ima minimalni stepen završenosti od 80%, o čemu će se izjasniti ovlašćeni procenitelj;

– kada je investitor na tom objektu kreditiran za njegovu izgradnju od strane banke (ili je sa bankom formirao zajedničko preduzeće u cilju investiranja u izgradnju tog objekta) ne zahteva se da stambeni objekat u momentu donošenja odluke o dodeli kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije ima određen stepen završenosti.

Nepokretnost koja se zalaže, a nije predmet kupovine ODNOSNO IZGRADNjE mora ispunjavati sve uslove koji se zahtevaju radi osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije.

Član 4.

Član 9:

Banka daje korisniku kredita obrasce zahteva za kredit i zahteva za dobijanje finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Korisnik kredita banci podnosi oba zahteva za dugoročni stambeni kredit, kompletnu dokumentaciju koju banka utvrđuje za dobijanje stambenog kredita koji osigurava Nacionalna korporacija, izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat, kao i izvod iz matične knjige venčanih (za one u braku), kao i uverenje lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – poreza na imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita.

Na osnovu dostavljene dokumentacije iz stava 2. ovog člana, banka donosi odluku o odobravanju kredita u visini od 75% od vrednosti nepokretnosti, odnosno traženog iznosa kredita.

Banka će zahtev za osiguranje i dokumentaciju vezanu za osiguranje kredita podnositi u skladu sa ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita, zaključenog između banke i Nacionalne korporacije (u daljem tekstu: Ugovor o osiguranju kredita).

Banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti zahtev za osiguranje, zahtev za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, kao i izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat, uverenje lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – poreza na imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita, predugovor, pravnosnažno rešenje o odobrenju za izgradnju i potvrdu o prijemu dokumentacije.

Na osnovu primljene dokumentacije, Nacionalna korporacija donosi odluku o osiguranju dela stambenog kredita koji finansira banka u skladu sa Ugovorom o osiguranju kredita, kao i odluku o dodeli kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Nacionalna korporacija elektronskim putem obaveštava banku o prihvatanju osiguranja i dodeli kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

NA OSNOVU PRIMLjENE DOKUMENTACIJE, NACIONALNA KORPORACIJA DONOSI ODLUKU O OSIGURANjU DELA STAMBENOG KREDITA KOJI FINANSIRA BANKA U SKLADU SA UGOVOROM O OSIGURANjU KREDITA I ODLUKU O FORMALNOJ ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DOBIJANjE KREDITNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

NACIONALNA KORPORACIJA ELEKTRONSKIM PUTEM OBAVEŠTAVA BANKU O PRIHVATANjU OSIGURANjA I ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DOBIJANjE KREDITNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, A MINISTARSTVO ELEKTRONSKIM PUTEM OBAVEŠTAVA O FORMALNOJ ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DOBIJANjE KREDITNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

Član 5.

Član 10:

Najkasnije sedam radnih dana po dobijanju obaveštenja iz stava 7. člana 9. ove uredbe banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti nacrt ugovora o dugoročnom finansiranju 20% vrednosti nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o dugoročnom finansiranju), odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita. Nacionalna korporacija u skladu sa ovom uredbom u ime Republike Srbije potpisuje ugovore o dugoročnom finansiranju 20% vrednosti nepokretnosti sa korisnicima kredita. Nacionalna korporacija proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije i odlučuje o dodeli kreditnih sredstava, potpisuje ugovor iz stava 2. ovog člana i prosleđuje ga banci.

Banka će po potpisivanju ugovora iz stava 3. ovog člana, po dva primerka ugovora proslediti Nacionalnoj korporaciji, koja jedan primerak dostavlja Ministarstvu, a jedan primerak zadržava za svoje potrebe.

Po dostavljanju potpisanih primeraka ugovora iz stava 3. ovog člana, banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti obaveštenje o datumu kada će banka 75% sredstava uplatiti korisniku kredita, kao i tačno naveden iznos u evrima i kursom za preračunavanje dinarske protivvrednosti, koji Nacionalna korporacija treba da uplati na namenski račun banke (za učešće).

NAJKASNIJE SEDAM RADNIH DANA PO DOBIJANjU OBAVEŠTENjA IZ ČLANA 9. STAV 7. OVE UREDBE BANKA ĆE NACIONALNOJ KORPORACIJI DOSTAVITI NACRT UGOVORA O DUGOROČNOM FINANSIRANjU 20% VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO TRAŽENOG IZNOSA KREDITA ZA KORISNIKA KREDITA (U DALjEM TEKSTU: UGOVOR O DUGOROČNOM FINANSIRANjU).

NACIONALNA KORPORACIJA ĆE ISTOG DANA, A NAJKASNIJE SLEDEĆEG RADNOG DANA, MINISTARSTVU DOSTAVITI NA POTPIS UGOVOR O DUGOROČNOM FINANSIRANjU ZA KORISNIKA KREDITA.

MINISTARSTVO ĆE, POD USLOVOM DA JE ODLUKA NACIONALNE KORPORACIJE O FORMALNOJ ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DOBIJANjE KREDITNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE POZITIVNA, ODLUČITI O DODELI KREDITNIH SREDSTAVA, POTPISATI UGOVOR O DUGOROČNOM FINANSIRANjU ZA KORISNIKA KREDITA I DOSTAVITI GA NACIONALNOJ KORPORACIJI. NACIONALNA KORPORACIJA ĆE ISTOG, A NAJKASNIJE SLEDEĆEG RADNOG DANA PO DOBIJANjU POPISANOG UGOVORA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ORIGINALE ISTOG PROSLEDITI BANCI.

BANKA ĆE PO POTPISIVANjU UGOVORA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, PO DVA PRIMERKA UGOVORA PROSLEDITI NACIONLNOJ KORPORACIJI, KOJA JEDAN PRIMERAK DOSTAVLjA MINISTARSTVU, A JEDAN PRIMERAK ZADRŽAVA ZA SVOJE POTREBE.

PO DOSTAVLjANjU POTPISANIH PRIMERAKA UGOVORA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, BANKA ĆE NACIONALNOJ KORPORACIJI DOSTAVITI OBAVEŠTENjE O DATUMU KADA ĆE BANKA 75% SREDSRACA UPLATITI KORISNIKU KREDITA, KAO I TAČNO NAVEDEN IZNOS U EVRIMA I KURSOM ZA PRERAČUNAVANjE DINARSKE PROTIVREDNOSTI, KOJI NACIONALNA KORPORACIJA TREBA DA UPLATI NA NAMENSKI RAČUN BANKE (ZA UČEŠĆE).

Član 6.

Član 13:

Jedini kriterijum za obradu zahteva je vreme dostavljanja zahteva banke za dobijanjem kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u visini 20% vrednosti nepokretnosti, odnosno traženog iznosa kredita Nacionalnoj korporaciji.

Prioritet za isplatu sredstava određuje se prema vremenu donošenja konačne odluke o dodeli kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije od strane Nacionalne korporacije.

PRIORITET ZA ISPLATU SREDSTAVA ODREĐUJE SE PREMA VREMENU DONOŠENjA KONAČNE ODLUKE O FORMALNOJ ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DOBIJANjE KREDITINIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE NACIONALNE KORPORACIJE.

Član 7.

Član 14:

Međusobna prava i obaveze između Nacionalne korporacije i banke, a naročito način i uslovi puštanja subvencionisane kamate, povraćaj, kao i ostali uslovi u skladu sa ovom uredbom, uređuju se ugovorom koji potpisuje banka i Nacionalna korporacija.

SREDSTVA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE REALIZUJU SE PREKO BANAKA, NA OSNOVU UGOVORA O REGULISANjU MEĐUSOBNIH ODNOSA U POSLOVIMA STAMBENOG KREDITIRANjA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, KOJI ZAKLjUČUJU BANKA, MINISTARSTVO I NACIONALNA KORPORACIJA.

Banke koje ne postupaju po odredbama ove uredbom isključuju se iz programa stambenog kreditiranja stanovništva kroz finansiranje učešća od strane Republike Srbije, uz obavezu celokupnog administriranja kredita i drugih obaveza po već zaključenim ugovorima u skladu sa ovom uredbom.

U skladu sa ovom uredbom biće odobravani stambeni krediti za koje je zahtev podnet nakon stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Član 15:

Ako korisnik kredita pre isteka perioda korišćenja otplati ugovoreni iznos, kao i ako prestane sa plaćanjem rata stambenog kredita, banka će Nacionalnoj korporaciji izvršiti povraćaj dela unapred uplaćene subvencionisane kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita.

NACIONALNA KORPORACIJA SE OBAVEZUJE DA U BUDžET REPUBLIKE SRBIJE UPLATI IZNOS DELA SUBVENCIONISANE KAMATE ZA OBRAČUNSKI PERIOD KOJI NIJE POKRIVEN KORIŠĆENjEM KREDITA, A KOJI JE BANKA OBAVEZNA DA VRATI NACIONALNOJ KORPORACIJI AKO KORISNIK KREDITA PRE ISTEKA PERIODA KORIŠĆENjA OTPLATI KREDIT, KAO I AKO PRESTANE SA PLAĆANjEM RATA KREDITA.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU IZMENA I DOPUNE UREDBE

Osnovni razlog za hitno donošenje izmena i dopuna Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini je taj što je neophodno da se bez odlaganja otpočne sa primenom imajući u vidu razvoj građevinske industrije kroz poboljšanje uslova stambenog kreditiranja građana i dugoročno stambeno kreditiranje, kako bi realizacija mera za umanjenje efekata svetske ekonomske krize u Republici Srbiji počela odmah.

Ostavite komentar