Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA KOJI REALIZUJU AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE

U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

PROGRAM STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA

KOJI REALIZUJU AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE

U 2012. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 474 Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 370.000.000 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 43.995.600,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za standardizovani set usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Programa.

Standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije, u smislu ovog programa, predstavlja četiri grupe standardizovanih usluga, i to:

informacije;

obuke;

konsalting;

promociju.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju(„Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12). Izuzetno u regionima u kojima ne postoji ARRA, Nacionalna agencija će obezbediti realizaciju ovog programa.

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom. Realizacija programa će započeti od 15. februara 2012. godine.

II. CILJ

Opšti cilj je podrška ravnomernom regionalnom razvoju kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: MSPP), zadruge, jedinice lokalnih samouprava i druge osnivače ARRA, kao i jačanje kapaciteta ARRA.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:

1. Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i jedinicama lokalne samouprave i drugim osnivačima ARRA u vezi sa:

start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za započinjanje poslovanja;

nacionalnim programima za podršku MSPP;

dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP;

pravnim propisima i obavezama MSPP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;

informacijama koje se mogu dobiti kroz Projekat „Evropska mreža preduzetništva” (EEN mrežu) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja, i dr.;

udruživanjem MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;

inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;

standardima kvaliteta;

mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;

informacijama o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;

informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;

drugim informacijama od značaja za poslovanje sektora MSPP;

relevantnim programima i projektima u kojima učestvuju ARRA;

nacionalnim propisima, strateškim dokumentima i dokumentima EU od značaja za regionalni razvoj;

dostupnim domaćim i međunarodnim programima, projektima i izvorima finansiranja iz oblasti regionalnog razvoja;

događajima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou od značaja za regionalni razvoj (konferencije, seminari, okrugli stolovi, i sl.);

aktivnim i potencijalnim investitorima u regionu;

potrebama koje iskažu aktivni i potencijalni investitori u regionu;

primerima dobre prakse domaćih i EU projekata iz oblasti regionalnog razvoja i drugim informacijama od značaja za regionalni razvoj.

Za realizaciju usluga pružanja informacija opredeljeno je 16.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 176.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 2.112.000,00 dinara.

2. Obuke

Obuke koje će ARRA pružati postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima ARRA su:

kako započeti sopstveni biznis – start up paket (u trajanju od tri dana);

priprema biznis plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);

standardi kvaliteta i eko standardi – pregled (u trajanju od dva dan);

finansijsko upravljanje ( u trajanju od dva dana);

inovacije – uvod ( u trajanju od jedan dan);

izvoz – za one koji prvi put izvoze ( u trajanju od dva dana);

upravljanje projektnim ciklusom ( u trajanju od dva dana);

elementi planske i projektno tehničke dokumentacije u skladu sa nacionalnim i EU zahtevima i standardima ( u trajanju od tri dana).

Obuke navedene u tačkama od 1) do 6) vršiće se po unapred utvrđenoj metodologiji Ministarstva i Nacionalne agencije.

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje 15 obuka godišnje, odnosno minimum jednu obuku mesečno. Za realizaciju navedenih obuka opredeljena su sredstva u bruto iznosu na sledeći način:

jednodnevna obuka 20.000,00 dinara;

dvodnevna obuka 30.000,00 dinara;

trodnevna obuka 50.000,00 dinara;

Za realizaciju usluga obuke opredeljeno je 70.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno 770.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 9.240.000,00 dinara bruto.

Svaka ARRA je u obavezi da održi minimum po jednu od navedenih obuka iz svake oblasti i da ima bar jedno zaposleno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme koje je prošlo obuke za pružanje navedenih usluga, odnosno učestvovalo u pripremnim obukama koje su organizovali Ministarstvo, Nacionalna agencija i Projekat Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća – ICIP.

3. Konsalting

Savetodavne usluge koji će ARRA pružati su:

podrška za pripremu prijava za kredite start up i žensko preduzetništvo koje realizuje Fond za razvoj Republike Srbije;

dijagnostikovanje inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti);

podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP i program za programiranje regionalnog razvoja koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija (Program podrške razvoju konkurentnosti MSPP, Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini:

Mera 1- sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou;

b) Mera 2- podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti,

v) Mera 3- podrška malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;

Program podrške razvoju inovativnih klastera, Program podrške poslovnim inkubatorima) kao i za druge programe i projekte;

podrška pripremi i sprovođenju regionalnih razvojnih strategija;

podrška osnivačima u svim fazama projektnog ciklusa.

Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu od 190.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA, odnosno do 2.090.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 25.080.000,00 dinara u bruto iznosu.

4. Promocija

ARRA učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose kako na promociju preduzetništva i različitih programa podrške, tako i na promociju regiona:

podrška osnivačima pri organizaciji i/ili učešću na domaćim i inostranim promotivnim događajima od značaja za regionalni razvoj (sajmovima, konferencijama, lokalnim događajima u okviru „Otvorenih dana – evropske nedelje gradova i regiona”, i sl.);

izdavanje publikacija o poslovanju, investicionim potencijalima i poslovnom ambijentu u regionu.

ARRA su u obavezi da organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija (Program podrške razvoju konkurentnosti MSPP, Mera podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadruga za jačanje inovativnosti, Mera podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele, Program podrške razvoju inovativnih klastera, Program podrške poslovnim inkubatorima).

Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu od 57.300,00 dinara mesečno za svaku ARRA, odnosno do 630.300,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 7.563.600,00 dinara u bruto iznosu.

IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim Programom dodeljuju se isključivo ARRA, i to bespovratno i namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga predviđenog ovim programom.

Opredeljena sredstva budžetom za realizaciju standardizovanog seta usluga iznose 43.995.600,00 dinara od kojih je za svaku ARRA opredeljeno do 3.666.300,00 dinara u bruto iznosu.

Plaćanje će se vršiti mesečno, a na osnovu mesečnog izveštaja o realizovanim aktivnostima koje će ARRA dostavljati Nacionalnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni mesec. Nacionalna agencija će izveštaj o realizovanim aktivnostima dostavljati Ministarstvu do 10. u mesecu za predhodni mesec.

Sredstva će se odobravati samo za finansiranje onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom i čiji je vremenski plan realizacije do 31. decembra 2012. godine.

Za svaku od navedenih grupa usluga Ministarstvo i Nacionalna agencija definisaće adekvatan mehanizam praćenja sprovođenja.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti:

obaveza utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u programu,

obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u programu,

obaveza realizacije svih aktivnosti predviđenih Programom,

obaveza nadzora i kontrole realizacije programa od strane ARRA,

obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava,

obaveza Nacionalne agencije da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da vrati u budžet Republike Srbije.

Po potpisivanju ugovora Ministarstva i Nacionalne agencije, Nacionalna agencija će pismeno obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih programom mora zaključiti ugovor sa Nacionalnom agencijom, u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i ARRA. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje ARRA, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokove za završetak aktivnosti, kao i obavezu ARRA da sve aktivnosti realizuje do 31. decembra 2012. godine.

Ministarstvo će po zaključenju ugovora između Nacionalne agencije i pojedinačne ARRA preneti na podračun za posebne namene Nacionalne agencije sredstva za realizaciju standardizovanog seta usluga te ARRA do kraja 2012. godine, a u visini iznosa definisanog ugovorom između Nacionalne agencije i ARRA.

V. PRAĆENJE REALIZACIJE

ARRA je dužna da po završetku mesečnih aktivnosti dostavi Nacionalnoj agneciji izveštaj o realizaciji tih aktivnosti, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno definisan ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o realizaciji aktivnosti Nacionalnoj agenciji najkasnije do 15. januara 2013. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu i Nacionanoj agenciji, sa ciljem praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije Programa tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Nacionalna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi za ovim programom završi do 31. januara 2013. godine i o tome podnese Izveštaj o realizovanim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 15. februara 2013. godine koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar