Uredba o izmenama Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

Na osnovu čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06-US, 10/07 i 107/07) u članu 6. stav 1. tačka 1) reči: „sa mogućnošću kupovine” brišu se.

Član 2.

U članu 8. stav 2. reči: „pod uslovima iz ove uredbe” zamenjuju se rečima: „po tržišnim uslovima”.

Član 3.

U članu 12. stav 2. reči: „daje veće učešće za dobijanje kredita, odnosno” brišu se.

Član 4.

U članu 28. stav 2. tačka 4) briše se.

Član 5.

U članu 29. stav 5. reči: „ugovor o korišćenju kredita, odnosno” brišu se.

Član 6.

U članu 30. reči: „da koristi kredit ili”, kao i reči: „kredit, odnosno” brišu se.

Član 7.

U članu 31. stav 2. menja se i glasi:

„Po isteku kalendarske godine stambena komisija podnosi izveštaj o svom radu izvršnom organu, odnosno upravnom odboru korisnika državnih sredstava, odnosno Stambenoj komisiji Vlade.”

Član 8.

Čl. 48a, 48b i 48v brišu se.

Član 9.

Postupci za rešavanje stambene potrebe u kojima do dana stupanja na snagu ove uredbe nije zaključen ugovor o zakupu stana, odnosno ugovor o kupovini stana, nastaviće se po odredbama ove uredbe.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu

VLADA

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99 i 101/05-dr.zakon) kojima je propisano da se stambene zgrade i stanovi u državnoj svojini daju na korišćenje zaposlenim, izabranim i postavljenim licima u organima, javnim službama i drugim organizacijama iz člana 1. tačka 2) tog zakona i drugim licima utvrđenim zakonom, po osnovu zakupa na neodređeno ili određeno vreme, da Vlada Republike Srbije propisuje način i kriterijume davanja stambenih zgrada i stanova u zakup, da je ugovor, drugi pravni posao ili akt kojim se daje na korišćenje stambena zgrada, odnosno stan u državnoj svojini licu koje nije navedeno u članu 9. stav 1. tog zakona člana ništav, kao i da Vlada Republike Srbije propisuje način i kriterijume davanja stanova za službene potrebe. Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje uredbe

U dosadašnjoj primeni Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini u delu kojim se uređuje način kupovine stanova u svojini Republike Srbije, odnosno način određivanja tržišne cene stana koji je zaposleni kupovao u skladu sa navedenom uredbom, uočeno je da je propisani način određivanja kupoprodajne cene stanova u državnoj svojini imao za posledicu otuđenje stanova u državnoj svojini po znatno nižoj ceni u odnosu na stvarnu vrednost stanova iste vrste i kategorije na tržištu.

Imajući u vidu izneto, kao i odredbu člana 86. stav 3. Ustava Republike Srbije, prema kojoj se sredstva iz javne svojine otuđuju na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, neophodno je, radi očuvanja stambenog fonda Republike Srbije, a u uslovima ekonomske krize, izmeniti navedenu uredbu u tom smislu da se stanovi u državnoj svojini mogu koristiti samo po osnovu zakupa na određeno vreme i da se ti stanovi ne mogu kupovati pod bilo kojim uslovima.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Čl. 1. do 8. – Izmene izvršene u navedenim članovima odnose se na mogućnost kupovine stanova, na određivanje tržišne vrednosti stana i na druga pitanja koja se odnose na kupovinu stanova datih u zakup na određeno vreme.

Član 9. – Ovim članom kao prelazno rešenje propisano je da će se postupci za rešavanje stambene potrebe u kome do dana stupanja na snagu ove uredbe nije zaključen ugovor o zakupu stana, odnosno ugovor o kupovini stana, nastaviti se po odredbama ove uredbe, što znači da se od dana stupanja na snagu ove uredbe može samo zaključivati ugovor o zakupu na određeno vreme.

Član 10. – ovim članom propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva.

V. Pregled odredaba Uredbe koje se menjaju

Član 6.

Stambene potrebe zaposlenih lica mogu se rešavati na jedan od načina i to:

1) davanjem stanova u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, i

2) davanjem stanova za službene potrebe.

Davalac stanova je korisnik državnih sredstava kod koga je lice kome se rešava stambena potreba, zaposleno, odnosno obavlja funkciju.

Korisnik državnih sredstava određuje način rešavanja stambenih potreba zavisno od sredstava kojima raspolaže.

Član 8.

Ukoliko zaposleno lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima u svojini neodgovarajući stan ili porodičnu stambenu zgradu, u smislu ove uredbe, može da dobije stan u zakup u skladu sa ovom uredbom, pod uslovom da stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu koju ono ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima ili stekne u svojinu, prenese u svojinu Republike Srbije, što se uređuje ugovorom o susvojini.

Ukoliko zaposleno lice podnese zahtev za kupovinu dela stana, iz stava 1. ovog člana, koji koristi po osnovu zakupa, cena tog dela stana utvrdiće se ugovorom pod uslovima iz ove uredbe PO TRŽIŠNIM USLOVIMA.

Ukoliko je zaposleno lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva zakupac stana u državnoj ili društvenoj svojini, može da reši stambenu potrebu u skladu sa ovom uredbom pod uslovom da taj stan vrati vlasniku stana.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje u ime Republike Srbije, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ili drugo lice u Direkciji koje on za to ovlasti.

Član 12.

Prvenstvo u rešavanju stambene potrebe ostvaruje se najvećim brojem bodova na listi reda prvenstva.

Ako dva ili više zaposlenih lica imaju isti broj bodova, prednost u rešavanju stambene potrebe ima zaposleno lice koje ima veći broj bodova po jednom od osnova po redosledu utvrđenim ovom uredbom, zatim zaposleno lice koje daje veće učešće za dobijanje kredita, odnosno prenese stan ili porodičnu stambenu zgradu u svojinu Republike Srbije ili je ustupi na korišćenje.

Član 28.

Stambena komisija donosi odluku o rešavanju stambene potrebe zaposlenom licu koje ima prioritetno mesto na konačnoj listi reda prvenstva, prema načinu za koji se opredelilo, u skladu sa ovom uredbom.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) naziv organa koji je doneo odluku i datum donošenja;

2) ime i prezime zaposlenog lica kome se rešava stambena potreba, poslove koje obavlja;

3) podatke o članovima njegovog porodičnog domaćinstva (ime, prezime, srodstvo, matični broj);

4) podatke o kreditu, ako se stambena potreba rešava davanjem kredita;

5) podatke o stanu (adresa, sprat, broj stana, broj soba i površina), ako se stambena potreba rešava davanjem stana na korišćenje putem zakupa;

6) obrazloženje odluke;

7) pouka o pravnom leku;

8) druga značajna pitanja.

Odluku potpisuje predsednik stambene komisije, odnosno zamenik.

Član 29.

Odluka o rešavanju stambene potrebe objavljuje se na način iz člana 27. stav 1. ove uredbe a primerak iste dostavlja zaposlenom licu na koje se odnosi, u roku od 15 dana od dana njenog donošenja.

Protiv odluke stambene komisije, može se podneti prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke.

Nakon razmatranja i provere navoda u prigovoru odluka stambene komisije može biti potvrđena ili izmenjena.

Odluka doneta po prigovoru je konačna i objavljuje se na način iz stava 1. ovog člana, a primerak iste dostavlja licu na koje se odnosi.

Na osnovu konačne i pravosnažne odluke zaključuje se ugovor o korišćenju kredita, odnosno ugovor o zakupu stana.

Korisnik državnih sredstava ovlašćuje lice za potpisivanje ugovora iz stava 5. ovog člana.

Član 30.

Ako zaposleno lice odbije da koristi kredit ili da se useli u stan, stambena komisija će doneti odluku kojom će poništiti ranije donetu odluku i kredit, odnosno stan dati sledećem zaposlenom licu na listi reda prvenstva.

Član 31.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe stambene komisije obavljaju članovi komisije, odnosno stručna služba korisnika državnih sredstava koju odredi rukovodilac državnog organa, odnosno organizacije, odnosno izvršni organ, odnosno upravni odbor korisnika državnih sredstava.

Po isteku kalendarske godine stambena komisija podnosi izveštaj o svom radu izvršnom organu, odnosno upravnom odboru korisnika državnih sredstava, odnosno Stambenoj komisiji Vlade, koji sadrži naročito: predlog odobrenih kredita po namenama, pregled stanova datih u zakup po namenama i drugo od značaja za rešavanje stambenih potreba zaposlenih lica.

PO ISTEKU KALENDARSKE GODINE STAMBENA KOMISIJA PODNOSI IZVEŠTAJ O SVOM RADU IZVRŠNOM ORGANU, ODNOSNO UPRAVNOM ODBORU KORISNIKA DRŽAVNIH SREDSTAVA, ODNOSNO STAMBENOJ KOMISIJI VLADE.

Član 48a

Na pismeni zahtev zakupca stana na određeno vreme zakupodavac će omogućiti kupovinu stana po tržišnoj ceni (u daljem tekstu: kupoprodajna cena), u skladu sa ovom uredbom.

Kupoprodajna cena se određuje u visini tržišne vrednosti stana koju je nadležni poreski organ utvrdio kao osnovicu poreza na imovinu (kao oblika poreza na imovinu), za godinu u kojoj se kupoprodaja stana vrši.

Izuzetno, ukoliko za godinu u kojoj se kupoprodaja stana vrši nije utvrđen porez na imovinu, kupoprodajna cena iz stava 2. ovog člana utvrđuje se u visini vrednosti stana koju je nadležni poreski organ utvrdio kao osnovicu poreza na imovinu za godinu koja prethodi godini u kojoj se kupoprodaja stana vrši.

Kupoprodajna cena se može isplatiti odjednom ili u jednakim mesečnim ratama tako da rok otplate ne može biti duži od 20 godina.

Kupoprodajna cena stana se iskazuje u dinarskoj protivvrednosti u odnosu na evro prema zvaničnom srednjem kursu u momentu zaključenja ugovora, odnosno utvrđivanja rata.

Ukoliko se isplata kupoprodajne cene vrši odjednom rok za plaćanje se utvrđuje na 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko se plaćanje ne izvrši u roku navedenom u stavu 6. ovog člana ugovor o kupoprodaji stana se raskida.

Član 48b

Ugovor o kupoprodaji stana sadrži naročito: podatke o ugovornim stranama, podatke o stanu koji je predmet kupovine (zgrada, ulica, sprat, broj stana, broj i vrsta prostorija u stanu, površina stana), visina kupoprodajne cene i način plaćanja (u celosti ili na rate), rokovi plaćanja, obezbeđenje ugovora, uslovi raskida ugovora, datum i mesto zaključenja ugovora, potpis ugovornih strana i druga pitanja koja su od značaja za ovaj ugovorni odnos.

Ugovor o kupoprodaji iz stava 1. ovog člana, sa zaposlenim kome je stan dat u zakup na određeno vreme, zaključuje, u ime Republike Srbije, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ili drugo lice u Direkciji koje on za to ovlasti, ukoliko je stan dat izabranom, postavljenom i zaposlenom licu u državnom organu i organizaciji, odnosno nadležni organ teritorijalne jedinice, odnosno javne službe ukoliko je stan dat izabranom, postavljenom i zaposlenom licu kod tog korisnika državnih sredstava.

Član 48v

Prodavac će jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji:

1) ako se utvrdi da je stan koji je predmet kupoprodaje dobijen na osnovu neistinite i netačne dokumentacije ili podataka;

2) ako kupac ili njegovi naslednici ne plate ni posle opomene tri dospele rate, odnosno četiri u toku godine, osim ako je do neispunjenja obaveze došlo iz opravdanih razloga, što se ceni u svakom konkretnom slučaju od strane prodavca;

3) ako kupcu njegovom jednostranom voljom prestane radni odnos kod prodavca;

4) u slučaju neispunjenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom, ovom uredbom i zakonom.

Ostavite komentar