Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi s članom 16. stav 1. Zakona o statističkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr.zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU POJEDINIH STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se pojedina statistička istraživanja koja će se pripremiti odnosno izvršiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 2.

Statistička istraživanja koja se utvrđuju ovom uredbom prikazana su u Pregledu statističkih istraživanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2008. godine.

05 Broj: 110-8536/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKBožidar Đelić, s.r.

4100307.168.doc/1

PREGLED STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Re- dnibroj Naziv istraživanja, vrsta i šifra istraživanja /1 Sadržina istraživanja Ko je dužan datipodatke i u kom roku Obaveze Republičkog zavoda za statistiku Podaci se utvrđujuza Rok za prve rezul- tate obrade opšt- ine i upravneokruge Republ-iku i pokra-jine 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Istraživanje o izborima za organe jedinica lokalne samouprave (IZB-1 i PRO-1). R 001010 Rezultati izbora. Odbornici u skupštinama opština i predsednici opština, prema polu, godinama života, školskoj spremi, zanimanju, nacionalnoj pripadnosti, stranačkoj opredeljenosti i dr. Opštinske i gradske izborne komisije i nadležni opštinski i gradski organi /2. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h /2 2. Istraživanje o izborima za predsednika Republike Srbije (PRS). R 001020 Rezultati izbora za predsednika Republike Srbije. Republička izborna komisija i nadležni skupštinski organi, odnosno preuzimanje podataka iz zapisnika biračkih odbora /2. Metodologija; štampanje uputstava i pratećih obrazaca; preuzimanje podataka od Republičke izborne komisije, unos, kontrola i obrada podataka. h h /2

/1 Statistička istraživanja i kompleksni statistički obračuni obeležavaju se sa:

oznakom R u slučajevima kad se redovno sprovode, i

oznakom P u slučajevima kad se probno sprovode radi testiranja

instrumenata pre njihovog uvođenja u redovnu produkciju.

Šifra istraživanja formirana je tako da prva tri broja označavaju oblast statistike,

a sledeća tri broja redni broj istraživanja u okviru oblasti statistike.

/2 Rok će se utvrditi u skladu sa rokom za sprovođenje izbora.

1. Obračun agregata privatnog sektora poljoprivrede i nepoljoprivrednih delatnosti (DP i DZ). R 002010 Vrednost proizvodnje, međufazna potrošnja, ras-podela dohotka, broj vlasnika i zaposlenih. Ministarstvo finansija-Poreska uprava i turistički savezi u opštinama. 01.06. Metodologija; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09. 2. Pariteti kupovne snage (PPP). P 002020 Izračunavanje pariteta kupovne snage za potrebe obračuna bruto domaćeg proizvoda za međunarodna poređenja za sektor domaćinstava na osnovu metodologije i dokumentacije OECD-a i EUROSTATA.Podaci se prikupljaju u godišnjoj, dvogodišnjoj i trogodišnjoj periodici prema planu EUROSTATA. Izabrane prodavnice u trgovini na malo, preduzeća i radnje koje se bave uslugama. Jun. Oktobar. Metodologija, izbor uzorka, prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.07. Pariteti kupovne snage – rente. P 002021 Priprema podataka o rentama prema ESA-95 za potrebe obračuna pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.09. Pariteti kupovne snage – zarade. P 002022 Prikupljanje i obrada podataka o zaradama prema ESA-95 za izabrana zanimanja u sektoru države. Dokumentacija statističkih organa i ostalih organizacija državne uprave. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.06. Pariteti kupovne snage – napojnice. P 002023 Priprema podataka o napojnicama za potrebe obračuna pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.09. Pariteti kupovne snage – porez na dodatu vrednost. P 002024 Priprema podataka o porezu na dodatu vrednost prema ESA-95 za potrebe obračuna pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.09. Pariteti kupovne snage – ponderi. P 002025 Struktura bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevioma EUROSTATA. – h 30.09. Pariteti kupovne snage -indeksi potrošačkih cena. P 002026 Indeksi potrošačkih cena na niovu osnovnih agregata prema klasifikaciji primenjenoj za obračun pariteta kupovne snage. Dokumentacija statističkih organa. Obračun podataka prema metodologiji i zahtevima EUROSTATA. – h 30.03. Pariteti kupovne snage – cene roba i usluga (nameštaj i zdravlje). P 002027 Cene izabranih proizvoda i usluga prema listi EUROSTATA. Izabrane prodavnice i ustanove koje pružaju zdravstvene usluge.15.12. Izbor uzorka, prikupljanje, unos i kontrola podataka i validacija rezultata. – h 31.07.2009. Pariteti kupovne snage – cene usluga. P 002028 Cene izabranih usluga prema listi EUROSTATA. Izabrane prodavnice i ustanove koje pružaju zdravstvene usluge15.07. Izbor uzorka, prikupljanje, unos i kontrola podataka i validacija rezultata. – h 31.12.

1. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. R 002030 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv.30.09-2.Kv.31.12-3.Kv.31.03-4.Kv. 2. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. P 002040 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv.30.09-2.Kv.31.12-3.Kv.31.03-4.Kv. 3. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, rashodnom metodom. P 002050 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, rashodnom metodom, sa osnovnim elementima raspodele. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv.30.09-2.Kv.31.12-3.Kv.31.03-4.Kv. 4. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, rashodnom metodom. P 002060 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda u tekućim cenama, rashodnom metodom, sa osnovnim elementima raspodele. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv.30.09-2.Kv.31.12-3.Kv.31.03-4.Kv. 5. Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu. R 002070 Vrednost bruto domaćeg proizvoda za ukupnu ekonomiju, za sve institucionalne sektore, i po oblastima Klasifikacije delatnosti. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.10. 6. Izrada nacionalnih računa. R 002080 Prikaz ekonomskih aktivnosti pomoću integrisanih računa (za institucionalne sektore i ukupnu ekonomiju). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12. 7. Godišnji obračun investicija u osnovna sredstva. R 002090 Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi i po oblastima delatnosti. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09. 8. Godišnji obračun lične potrošnje. R 002100 Vrednost lične potrošnje, po namenskim grupama potrošnje. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09. 9. Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu. P 002110 Vrednost bruto domaćeg proizvoda dobijena rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. 31.10. 10. Obračun bruto domaćeg proizvoda u stalnim cenama proizvodnom metodom – godišnje. R 002120 Vrednost bruto dodatih vrednosti po oblastima Klasifikacije delatnosti i bruto domaćeg proizvoda (godišnji obračun u stalnim cenama). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 11. Godišnji obračun vrednosti investicija u stalnim cenama. R 002130 Ostvarene investicije, po nameni i tehničkoj strukturi. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 12. Obračun bruto domaćeg proizvoda u stalnim cenama rashodnom metodom – godišnje. P 002140 Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.11. 13. Ekonomski potencijal opština. R 002150 Indikatori razvijenosti opština. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka po opštinama. h h 15.12. 14. Obračun bruto domaćeg proizvoda po regionima, proizvodnom metodom. P 002160 Vrednost bruto domaćeg proizvoda za definisane regione Republike po proizvodnom metodu. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka po regionima. – h 31.12 15. Obračun neobuhvaćene ekonomije. P 002170 Obračun elemenata neobuhvaćene ekonomije i njihovo uključivanje u obračun bruto domaćeg proizvoda. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 01.03. 16. Satelitski računi poljoprivrede. P 002180 Vrednost poljoprivredne proizvodnje, po proizvodima, u tekućim i stalnim cenama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 2008. 17. Satelitski računi turizma. P 002190 Potrošnja turista; proizvodni računi turističke delatnosti; dodatna vrednost turizma i metod bruto domaćeg proizvoda; zaposlenost i bruto investicije u turizmu. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 2008.

Razvojne aktivnosti

1. Satelitski računi. 002200 Izrada metodologije satelitskih računa; formiranje baze podataka iz raspoloživih izvora potrebnih za izradu određenih satelitskih računa; izrada potrebnih agregata i satelitskih računa. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 2. Projekat unapređenja analitike podataka u sektoru usluga /3. 002220 Unapređenje baze podataka za sektor usluga u cilju dobijanja jasnije i sveobuhvatnije slike o uslugama u ukupnoj ekonomiji. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h /3 Realizacija ovog projekta sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom trgovine i usluga i zavisiće od obezbeđenih sredstava iz Nacionalnog investicionog plana.

1. Prihodi budžeta (BP-1). R 003010 Prihodi budžeta, po izvorima finansiranja. Ministarstvo finansija.30.06. Metodologija; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09. 2. Raspored prihoda budžeta (BR-1). R 003020 Rashodi budžeta, po osnovnim namenama. Ministarstvo finansija. 30.06. Metodologija; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.09.

Kompleksni statistički obračuni

3. Godišnji obračun državne potrošnje. R 003030 Vrednost državne potrošnje po funkcijama. Dokumentacija Ministarstva finansija. Metodologija i obračun za Republiku. – h 30.09.

1. Kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća (SBS-03). R 004010 Finansijski rezultati: poslovni prihodi, poslovni rashodi, zalihe i investicije; broj zaposlenih. Preduzeća (nefinansijski sektor) 20.04. 20.07. 20.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstva; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06.15.09.15.12.15.03. 2. Godišnje strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća (SBS-01). R 004020 Finansijski rezultati: poslovni prihodi i ostala primanja, poslovni rashodi, porezi i ostali izdaci, zalihe, investicije i zarade; broj zaposlenih lica; regionalni i indikatori po delatnostima. Preduzeća (nefinan-sijski sektor). 20.04.Narodna banka Srbije. 25.05.Poreska uprava. 30.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10. 3. Kompleksno godišnje istraživanje o finansijskim institucijama (KGI-02). R 004030 Prihodi po izvorima, rashodi po nameni i broj zaposlenih. Banke i druge finansijske organizacije, berze, kao i društva za osiguranje. 25.04.Narodna banka Srbije. 25.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.09. 4. Kompleksno godišnje istraživanje o državnim i neprofitnim institucijama (KGI-03). R 004040 Prihodi po izvorima, rashodi po nameni i broj zaposlenih. Korisnici budžetskih sredstava. 15.06. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.10. 5. Godišnje istraživanje o investicijama u osnovna sredstva (INV-01). R 004050 Isplate za investicije, po izvorima finansiranja i delatnosti investitora; ostvarene investicije, po karakteru izgradnje, tehničkoj strukturi, delatnosti investitora i nameni; ukupna predračunska vrednost investicija; aktivirane investicije, po tehničkoj strukturi; investicije u izgradnji i predviđena vrednost investicija za dovršenje investicija u izgradnji, po delatnosti investicija i nameni. Sva preduzeća i druge organizacije i zajednice-investitori. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.07.

Razvojne aktivnosti

1. Indikatori za mala i srednja preduzeća i preduzetnike. 004060 Ekonomski indikatori. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12.

1. Anketa o potrošnji u domaćinstvima (APD ). Prikupljanje podataka-petnaestodnevno; obrada podataka-kvartalno, polugodišnje i godišnje. R 005010 Demografske karakteristike domaćinstva (nosilac domaćinstva, odnos članova domaćinstva prema li-cu na čije se ime vodi domaćinstvo, pol, navršenegodine starosti, bračni status, završena škola); ekonomske aktivnosti članova domaćinstva (zani-manje, broj članova u radnom odnosu, broj aktivnihčlanova, broj aktivnih poljoprivrednika, broj čla-nova sa ličnim primanjima, broj izdržavanih čla-nova); stanovanje (osnov korišćenja stana, vrsta stana, instalacije u stanu, vrsta goriva koje se tro- ši za zagrevanje stana); snabdevenost domaćinsta-va trajnim potrošnim dobrima; podaci o eleme- ntima gazdinstva; novčani izdaci za polutrajna do-bra; novčani izdaci za trajna dobra; primljeni po-kloni (pokloni u novcu i naturi); prodaja polu- trajnih i trajnih dobara. Prihodi po izvorima i troškovi po artiklima, količine i vrednosti za oko 500 artikala i usluga lične potrošnje; podaci o naturalnoj potrošnji. Primanja i izdaci domaćinstava koja se bave poljoprivredom, lovom i ribolovom. Tokom godine anketira se oko 4 800 izabranih domaćinstava, odnosno oko 200 domaćinstava u petnaestodnevnoj periodici. Metodologija; izbor uzorka; štampanje dnevnika, obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. /4 – h 15.06. – 1.Kv15.09. – 2.Kv15.12. – 3.Kv15.03. – 4.Kv30.03. – god.

1. DevInfo – baza podataka. R 005020 Baza podataka koja obezbeđuje metod za organizaciju, čuvanje, pregled i prezentaciju podataka sa ciljem praćenja društvenog razvoja. Baza podataka se koristi za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, Strategije za smanjenje siromaštva i Nacionalnog plana akcije za decu u Republici Srbiji. Osim vrednosti samih indikatora, baza sadrži i informacije o vremenskom periodu, geografskim oblastima, jedinicama mere, subpopulacijama i izvorima podataka. Različiti administrativni izvori.15.04.15.10. Razvoj DevInfo baze; prikupljanje, kontrola i ažuriranje podataka i praćenje realizacije pomenutih ciljeva. h h 30.04.31.10. /4 U cilju poboljšanja ankete planira se proširenje uzorka. 2. Obračun indikatora siromaštva. R 005030 Analitički rad na merenju nejednakosti, uključujući potrošačku korpu; izračunavanje linije siromaštva, indeksa siromaštva, oštrine i dubine pojave; decilna analiza; Gini koeficijent i drugi pokazatelji saglasno međunarodnim preporukama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun za Republiku. – h 31.12. 3. Izrada socijalnih indikatora. R 005040 Izrada indikatora za praćenje razvoja, siromaštva i ostalih indikatora po međunarodnim standardima. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada indikatora. – h 31.12.

Razvojne aktivnosti

1. Statistika polova. 005050 Razvoj statistike polova u sektorima društvenih i ekonomskih statistika. Dokumentacija statističkih i drugih organa i registara. Prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka po polu. – x tekuće

1. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih prehrambenih proizvoda (C-12). R 006010 Cene u trgovini na malo za industrijsko prehrambene proizvode za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 15. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/5 h 31. u mes. Za tekući mesec 2. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih neprehrambenih proizvoda (C-13). R 006020 Cene u trgovini na malo za industrijsko neprehrambene proizvode za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena. Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/5 h 31. u mes. Za tekući mesec. 3. Petnaestodnevno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11a). R 006030 Najčešće cene poljoprivrednih proizvoda u trgovini na malo i na pijaci. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 07. u mesecu. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/5 h 15. u mes.30. u mes. /5 Za gradove i opštine u kojima se snimaju cene. 4. Mesečno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11). R 006040 Najniže, najviše i najčešće cene u trgovini na malo i na pijaci za poljoprivredne proizvode za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/5 h 31. u mes. Za tekući mesec. 5. Mesečno istraživanje o cenama na malo usluga (C-14). R 006050 Cene na malo zanatskih, komunalnih, saobra-ćajnih i drugih usluga za potrebe obračuna indeksa maloprodajnih cena. Izabrana preduzeća i radnje u oblasti usluga. 17. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/5 h 31. u mes. Za tekući mesec. 6. Mesečno istraživanje o cenama industrijskih proizvoda u trgovini na veliko (C-21). R 006060 Prodajne cene u trgovini na veliko; mesečni i kumulativni indeksi cena u trgovini na veliko Izabrana preduzeća iz oblasti trgovine na veliko. 24. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15. u mes. 7. Mesečno istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga (C-31). R 006070 Cene usluga u ugostiteljstvu; mesečni i kumulativni indeksi cena ugostiteljskih usluga Izabrani ugostiteljski objekti. 22. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/5 h 10. u mes. 8. Mesečno istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (C-41, C-41P). R 006080 Mesečni i kumulativni indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena Izabrana preduzeća iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti. 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka – h 05. u mes. 9. Indeksi proizvođačkih cena za izvoz (C-41I, C-41IP). R 006090 Mesečni i kumulativni indeksi izvoznih cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena. Izabrana preduzeća iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 05 u mes. 10. Indeksi proizvođačkih cena usluga – kvartalno. P 006100 Mesečni i kumulativni indeksi cena usluga na bazi prikupljenih cena usluga. Izabrana preduzeća koja se bave pružanjem proizvodnih usluga – 15 dana po isteku kvartala. Izrada i testiranje instrumenata za obračun izvoznih cena; metodologija i izbor uzorka. – x 15.05.15.08.15.11.15.02. 11. Mesečno istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga u kafićima i kisocima (C-31K). R 006150 Cene usluga u kafićima i kisocima za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena. Izabrani kafići i kisoci. 22. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/5 h 15. u mes. 12. Mesečno istraživanje o cenama bankarskih usluga za domaćinstva (C-14B). R 006160 Cene izabranih bankarskih usluga za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena. Izabrane banke. 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h 15. u mes. 13. Mesečno istraživanje o cenama usluga osiguranja za domaćinstva (C-14O). R 006170 Cene izabranih usluga osiguranja za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena. Izabrani osiguravajući zavodi. 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h 15. u mes. 14. Indeksi proizvođačkih cena za uvoz (C-41U, C-41UP). P 006180 Mesečni i kumulativni indeksi uvoznih cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena. Izabrana preduzeća koja uvoze robu za svoje potrebe ili dalju prodaju. Izrada i testiranje instrumenata za obračun izvoznih cena; metodologija i izbor uzorka. – x 31.12. 15. Cene proizvođača poljoprivrednih proizvoda – kvartalno. P 006190 Cene poljoprivrenih prozvoda i repromaterijala u poljoprivredi za potrebe obračuna nivoa cena i indeksa cena proizvođača poljoprivrednih proizvoda prema metodologiji EU. Izabrana preduzeća koja se bave otkupom, prodajom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda -15 dana po isteku kvartala Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka h 15.06.15.09.15.12.15.03.

Kompleksni statistički obračuni

1. Mesečni obračun indeksa cena proizvođača poljoprivrednih proizvoda. R 006110 Prosečne mesečne i kumulativne cene za poljoprivredne proizvode, po sektorima svojine; individualni, podgrupni, grupni i ukupni indeksi (mesečni i kumulativni) za sektore svojine i indeksi ukupno za važnije grupe i podgrupe proizvoda. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 10. u mes. 2. Mesečni obračun indeksa cena na malo. R 006120 Indeksi mesečnih i kumulativnih cena na malo (ukupno i po grupama proizvoda i usluga) na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes 3. Mesečni obračun indeksa troškova života. R 006130 Indeksi troškova života, po grupama i nameni potrošnje (ishrana, duvan i piće, odeća i obuća, stanovanje, higijena i zdravlje, kultura i razonoda, saobraćaj i PTT na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes. 4. Indeks potrošačkih cena. R 006140 Indeksi potrošačkih cena po COICOP klasifikaciji, na bazi prikupljenih podataka o cenama. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 15. u mes.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje industrije (IND-1). R 007010 Ostvarena proizvodnja (mesečna i od početka godi-ne), zalihe i prodaja proizvoda; broj radnika – stanje poslednjeg dana u mesecu u industriji (po grupama delatnosti) i u neindustrijskim delatnostima; ocena postojećeg stanja i očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Preduzeća iz sektora: vađenje ruda i kamena; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 08. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. u mes. 2. Mesečno istraživanje industrije (IND-1 na bazi uzorka). R 007020 Prihod od prodaje sopstvenih proizvoda i usluga; broj zaposlenih; očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Mala preduzeća koja nisu obuhvaćena Mesečnim istraživanjem o industriji (IND-1) iz sektora prerađivačka industrija. 08. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. u mes. 3. Kvartalno istraživanje o prometu i novim narudžbinama u industriji. P 007030 Ukupan promet, promet na domaćem tržištu, promet na stranom tržištu.Ukupne nove narudžbine, nove narudžbine od domaćih naručilaca i nove narudžbine od inostranih naručilaca. Preduzeća iz sektora: vađenje ruda i kamena i prerađivačka industrija; kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 15. 04. 15. 07. 15. 10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. 06.30. 09.30. 12.30. 03. 4. Godišnje istraživanje industrije (IND-21). R 007040 Moguća i ostvarena proizvodnja, zalihe i prodaja proizvoda; zaposleni i časovi rada; zaposleni prema smenama, utrošak i zalihe energenata, utrošak sirovina u prehrambenoj industriji, utrošak hemikalija u industriji. Preduzeća iz sektora: vađenje ruda i kamena; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 30. 03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. 10. 5. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje električne energije – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom hidroelektrične energije (IND-4.1). R 007050 Proizvodnja električne energije na generatoru; sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija utrošena za pumpanje vode u akumulacije; predata električna energija krajnjim potrošačima po vrsti potrošača. Preduzeća čija je osnovna delatnost proizvodnja hidro-električne energije; kao i jedinice preduzeća čija osnovna delatnost nije proizvodnja hidro električne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju hidro električne energije kao dopunu osnovne delatnosti preduzeća. 15. 03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. 09. 6. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje termoelektrične energije – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije i toplote (IND-4.2). R 007060 Potrošnja goriva za proizvodnju električne energije i toplote po vrstama goriva, količine i prosečne kalorične vrednosti; električna energija utrošena za rad kotlarnica.Proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, gubici i realizacija toplote po nosiocima toplote; realizacija toplote po nosiocima toplote i po vrsti potrošača.Proizvodnja električne energije na generatoru, sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; predata električna energija krajnjim potrošačima po vrsti potrošača.Instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije ili električne i toplotne energije; kao i jedinice preduzeća čija osnovna delatnost nije proizvodnja električne energije ili električne i toplotne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju električne energije ili električne i toplotne energije kao dopunu osnovne delatnosti preduzeća. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. 09. 7. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje električne energije – obrazac za preduzeća koja se bave distribucijom električne energije(IND-4.4). R 007070 Ukupno raspoloživa električna energija primljena od organizacije za prenos el. energije, drugih distribucija, proizvođača električne energije. Isporučena električna energija drugim distribucijama. Gubici prilikom distribucije el. energije. Distribuirana električna energija krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća čija je osnovna delatnost distribuiranje električne energije do krajnjih potrošača 30. 03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. 09. 8. Godišnje istraživanje proizvodnje i potrošnje toplotne energije – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom toplote (IND-4.6). R 007080 Potrošnja goriva za proizvodnju toplotne energije po vrstama goriva (količine i prosečne kalorične vrednosti); električna energija utrošena za rad kotlarnica.Proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, gubici i realizacija toplote po nosiocima toplote; realizacija toplote po nosiocima toplote i po vrsti potrošača.Bruto proizvodnja, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote.Toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote.Instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Preduzeća čija je osnovna delatnost proizvodnja toplotne energije i jedinice preduzeća čija osnovna delatnost nije proizvodnja toplotne energije, ukoliko te jedinice obavljaju proizvodnju toplotne energije kao dopunu osnovne delatnosti preduzeća. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30. 09. 9. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – obrazac za preduzeća koja se bave distribucijom toplote (IND-4.7). R 007090 Nabavljena toplotna energija po nosiocima toplote, gubici u transportu i toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocima toplote. Preduzeća koja se bave distribucijom toplotne energije. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30. 09. 10. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.8). R 007100 Proizvodnja uglja , sušenog lignita i briketa od uglja. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju briketa, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja uglja, briketa i sušenog lignita u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Preduzeća iz oblasti: vađenje kamenog i mrkog uglja i lignita i vađenje treseta. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30. 09. 11. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za preduzeća koja se bave trgovinom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.9). R 007110 Zalihe uglja i proizvoda od uglja na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja uglja i proizvoda od uglja u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća koja se bave prometom uglja i proizvoda od uglja. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 30. 09. 12. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom nafte i derivata od nafte (IND-4.10). P 007120 Proizvodnja nafte i derivata nafte. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju derivata, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja nafte i derivata nafte u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Preduzeća iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 31.12. 13. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – obrazac za preduzeća koja se bave trgovinom nafte i derivata od nafte (IND-4.11). P 007130 Zalihe nafte i derivata nafte na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja nafte i derivata nafte u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća koja se bave prometom nafte i derivata od nafte. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 31.12. 14. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom prirodnog gasa (IND-4.12). P 007140 Proizvodnja prirodnog gasa. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja prirodnog gasa u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Preduzeća iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa.15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 31.12. 15. Godišnji bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa – obrazac za preduzeća koja se bave trgovinom prirodnog gasa (IND-4.13). P 007150 Zalihe prirodnog gasa na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja prirodnog gasa u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća koja se bave prometom prirodnog gasa.15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 31.12.

Kompleksni statistički obračuni

1. Obračun indeksa produktivnosti rada u industriji. R 007160 Indeksi produktivnosti rada u industriji. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. u mes. 2. Energetski bilans električne energije. R 007170 Bilans električne energije usklađen sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, EPS-a i EMS-a. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09. 3. Energetski bilans toplotne energije. R 007180 Bilans toplotne energije usklađen sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa i Udruženja proizvođača toplotne energije. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09. 4. Energetski bilansi uglja i proizvoda od uglja. R 007190 Zajednički bilans uglja i proizvoda od uglja i pojedinačni bilansi za svaku vrstu uglja i vrstu proizvoda od uglja, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva fina-nsija-Uprave carina i Udruženja trgovaca čvrstim gorivom. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30.09.

Razvojne aktivnosti

1. Energetski bilansi nafte i derivata nafte. 007200 Zajednički bilans nafte i derivata nafte i pojedinačni bilansi za sirovu naftu i derivate nafte, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija-Uprave carina i ostalih ustanova. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 2. Energetski bilansi prirodnog gasa. 007210 Bilans prirodnog gasa, usklađeni sa EU standardima. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva finansija-Uprave carina i ostalih ustanova. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 3. Ponderacioni sistem za obračun indeksa industrijske proizvodnje. 007220 Definisanje ponderacionog sistema i obračun pondera za oblasti, sektore i glavne industrijske grupacije, prema ekonomskoj nameni. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h tekuće

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o realizaciji proizvodnje preduzeća u poljoprivredi (PO-TRG-33). R 008010 Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge. 25. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 01. u mes. 2. Mesečno istraživanje o klanju stoke u klanicama. P 008020 Broj zaklane stoke, po vrstama i kategorijama, i broj zaklane živine, po vrstama (prinudno i ostalo klanje); težina žive i zaklane stoke i živine; količina sirovih masnoća i jestivih organa; procena upotrebljivosti mesa i jestivih organa, kao i razlozi prinudnog klanja pregledane stoke i živine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za veterinu, Odsek veterinarske inspekcije na nivou upravnog okruga. 20. u mesecu. Metodologija; izrada obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 10. u mes. 3. Kvartalno istraživanje o stoci zaklanoj u klanicama (PO-52). R 008030 Broj zaklane stoke, po vrstama i kategorijama i broj zaklane živine; težina žive i zaklane stoke i živine, količina sirovih masnoća i jestivih organa. Klanice. 15.01. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.02.20.05.20.08.20.11. 4. Kvartalno istraživanje poljoprivrednih preduzeća o organizovanom tovu stoke (PO-54). R 008040 Broj i promet vlastitih svinja, po kategorijama. Broj vlastite ili tuđe stoke i živine stavljene u tov, kao i isporuka tovljenih grla sa vlastite ekonomije i iz kooperacije. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice u sastavu drugih preduzeća koje se bave tovom vlastite ili tuđe stoke. 15.01. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.02.10.05.10.08.10.11. 5. Godišnje istraživanje o stoci zaklanoj u privatnim klanicama (PO-52-1). R 008050 Broj zaklanih grla stoke, po vrstama i broj zaklane živine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za veterinu, Odsek veterinarske inspekcije na nivou upravnog okruga. 10.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.03. 6. Istraživanje o zasejanim površinama u jesenjoj setvi-stanje 30. novembra /6 (PO-21a i PO-21b). R 008060 Zasejane površine. Potrošnja i zalihe mineralnih đubriva u preduzećima i zadrugama. Snabdevanje zemljoradnika mineralnim đubrivima i semenskom pšenicom. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji.30.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.12. 7. Istraživanje o površinama po katastarskim opštinama (PO-22 pom). R 008070 Kategorije korišćenja zemljišta (vlastite površine, površine uzete u zakup i površine date u zakup i površine poverene na korišćenje ili upravljanje). Preduzeća iz oblasti poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i druge organizacije koje koriste ili upravljaju zemljištem, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom; Republički geodetski zavod i opštinska služba za nepokretnosti. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h /6 Zavisno od vremenskih prilika. 8. Istraživanje o površinama i zasadima na kraju prolećne setve- stanje 25. maja /6 (PO-22a i PO-22b). R 008080 Kategorije korišćenja zemljišta. Zasejane površine. Stabla voća i čokoti vinove loze. Očekivani prinosi pšenice i ranog voća. Zakup zemljišta i potrošnja i zalihe mineralnih đubriva u preduzećima i zemljoradničkim zadrugama. Površine zasejane u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima. Snabdevanje zemljoradnika reprodukcionim materijalom i mineralnim đubrivima. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i druge organizacije koje koriste ili upravnjaju zemljištem, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 25.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 9. Godišnje istraživanje o proizvodnji povrća i cveća u zaštićenom prostoru (PO-23). R 008090 Površine, obim proizvodnje povrća i cveća u zaštićenom prostoru i utrošak energije. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 25.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.07. 10. Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih useva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih useva-stanje 31. jula /6(PO-32a i PO-32b). R 008100 Ostvareni prinosi pšenice, ostalih ranih žita i ranog voća. Proizvodnja semenske pšenice. Očekivani prinosi kasnih useva po hektaru i prognoza ukupne proizvodnje. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji.31.07. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.08. 11. Istraživanje o očekivanim prinosima kasnih useva, voća i grožđa-stanje 01. septembra /6(PO-33 Ia i PO-33 Ib). R 008110 Očekivani prinosi važnijih kasnih useva, voća i grožđa. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 01.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.09. 12. Istraživanje o ostvarenim prinosima kasnih useva, voća i grožđa-stanje 10. novembra /6 (PO-33a i PO-33b). R 008120 Ostvareni prinosi kasnih useva, kasnog voća i grožđa. Prerada voća i grožđa. Proizvodnja reprodukcionog materijala u preduzećima i zemljoradničkim zadrugama. Ostvareni prinosi kasnih useva u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 10.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.11. 13. Anketa o poljoprivrednim gazdinstvima – Anketa o broju stoke, stanje 01. decembra (PO-51-2). R 008130 Broj stoke, po vrstama i kategorijama, i broj živine, po vrstama. Bilans goveda, svinja, ovaca i živine. Broj konja, koza i košnica pčela. Proizvodnja mleka, vune, jaja i meda. Izabrana privatna gazdinstva – anketari. 02-16.12. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.02. 14. Anketa o poljoprivrednim gazdinstvima-stanje 01. decembara. P 008140 Proizvodnja pojedinih ratarskih kultura, voća i grožđa; troškovi poljoprivredne proizvodnje; zasejane površine u jesenjoj setvi. Izabrana privatna gazdinstva – anketari. 02.-16.12. Novi uzorak; metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 01.04. 15. Godišnje istraživanje o stočarstvu poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga – stanje 01. decembara (PO-51-2a). R 008150 Broj stoke – po vrstama i kategorijama i broj živine – po vrstama. Bilans goveda, svinja, ovaca i živine. Broj konja, koza i košnica pčela. Proizvodnja mleka, vune, jaja i meda. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice u sastavu drugih preduzeća koje se bave stočnom proizvodnjom. 10.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.02. 16. Godišnje istraživanje o veterinarskoj službi (VET-1). R 008160 Veterinarsko osoblje, veterinarski objekti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za veterinu. 20.03. Preuzimanje podataka; objavljivanje podataka. – h 01.04. 17. Godišnje istraživanje o poljoprivrednim preduzećima i zemljoradničkim zadrugama (PO-71). R 008170 Zaposleni, kapaciteti objekata i uređaja, poljoprivredne mašine, bilansi pšenice i kukuruza, utrošak sredstava za zaštitu bilja; utrošak goriva, maziva i električne energije; proizvodna saradnja sa zemljoradnicima (kooperacija). Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 10.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.04.

1. Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje – godišnje. R 008180 Indeksi, po proizvodima i grupama proizvoda, ukupno i po sektorima. Dokumentacija statističkih organa. 15.05. Metodologija; obračun indeksa. – h 20.05. 2. Obračun stočne proizvodnje. R 008190 Prirast stoke i živine, proizvodnja mesa, mleka, jaja, vune i meda. Dokumentacija statističkih organa. 15.03. Metodologija; obračun stočne proizvodnje. – h 01.04.

Razvojne aktivnosti

1. Popis poljoprivrede. 008200 Pripreme probnog popisa, izrada metodologije.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22). R 009010 Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena masa u državnim šumama. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave proizvodnjom šumskih sortimenata. 12. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 29. u mes. 2. Godišnje istraživanje o podizanju i gajenju šuma, plantažama i intenzivnim zasadima (ŠUM-41 i 42). R 009020 Veštačko pošumljavanje, po vrstama drveća, nači-nu pošumljavanja i vrsti površina; utrošeni sad-ni i setveni materijal; nega i melioracija u državnim i privatnim šumama. Podizanje i nega plantaža topola i četinara, štete u plantažama i intenzivnim zasadima, po vrstama drveća i uzrocima šteta. Posečena drvna masa i proizvedeni šumski sortimenti i površina plantaža na kojoj je izvršena čista seča u državnim i privatnim šumama. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.04. 3. Godišnje istraživanje o iskorišćavanju državnih (ŠUM-21) i privatnih šuma (ŠUM-23). R 009030 Seča drveta, po izvršiocima; posečena drvna masa, po tipovima šuma i vrstama drveća; redovne i vanredne seče, seča izvan šuma, šume opterećene pašom i sporedni šumski proizvodi. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 27.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.04. 4. Godišnje istraživanje o štetama u državnim šumama (ŠUM-51) i o štetama od požara u privatnim šumama (ŠUM-52). R 009040 Štete u državnim šumama, po tipovima šuma; posečena drvna masa, po uzrocima šteta i iznos-visina štete; uzroci nastanka požara i sredstva utrošena za zaštitu šuma, štete od požara u privatnim šumama. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 12.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.03. 5. Godišnje istraživanje o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji (ŠUM-61). R 009050 Šumske zgrade, po nameni; saobraćajnice u državnim šumama; prevozna sredstva: kamioni, traktori, žičare i druge mašine i priključni uređaji za iskorišćavanje šuma; potrošnja i zalihe goriva; potrošnja maziva i električne energije. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.05. 6. Istraživanje o lovstvu(LOV-11). R 009060 Brojno stanje po vrstama divljači, lovačke zgrade i objekti, lovišta i lovci, zaposleno osoblje. Lovačka društva, privredne organizacije i organi koji imaju svoja uzgajališta divljači.24.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 01.06.

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima (PO-62). R 010010 Zaposleni na ribnjacima i oprema ribnjaka. Kapaciteti šaranskih i pastrmskih ribnjaka. Proizvodnja konzumne ribe i mlađi – po vrstama, i troškovi proizvodnje. Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom konzumne ribe i mlađi.31.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.03. 2. Godišnje istraživanje o ulovu ribe u rekama, jezerima i kanalima (PO-62a). R 010020 Broj zaposlenih i oprema korisnika ribarskog područja , broj privrednih ribara i njihova oprema, broj sportskih i rekreativnih ribolovaca, ulov ribe – po vrstama, i podaci o poribljavanju. Preduzeća, druga pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom za korišćenje ribarskog područja 25.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.03.

STATISTIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1). R 011010 Iskorišćenje i upotreba voda prema izvorima snabdevanja i načinu upotrebe, ispuštanje i prečišćavanje otpadnih voda, kvalitet voda, ekonomski pokazatelji i dr. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabde-vanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju delatnost navedenih sektora. 30.04. Metodologija/7; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.08. /7 Revizija metodologije.

2. Godišnje istraživanje o javnom vodovodu (VOD-2V). R 011020 Zahvatanje vode prema izvorištima, kvalitet voda, snabdevanje domaćinstava, industrije i drugih preduzeća i ustanova, vodovodna mreža, uređaji i dr. Preduzeća čija je osnovna delatnost prečišćavanje i distribucija vode, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju navedenu delatnost. 01.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.07. 3. Godišnje istraživanje o javnoj kanalizaciji (VOD-2K). R 011030 Kvalitet, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, ekonomski podaci i dr. Preduzeća čija je osnovna delatnost uklanjanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; održavanje kanalizacione mreže, kao i jedinice predu-zeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju navedenu delatnost. 01.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.07. 4. Godišnje istraživanje o sistemima za navodnjavanje (VOD-4). R 011040 Količine zahvaćene vode prema izvorištima, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr. Preduzeća iz oblasti vodoprivrede i poljoprivrede, čija je delatnost iskorišćavanje voda za poljoprivredu. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06. 5. Godišnje istraživanje o komunalnom otpadu (OT-KOM-3). R 011050 Podaci o vrstama i količinama otpada, postupanje sa otpadom, vrste i količine sekundarnih sirovina, način prikupljanja, oprema i mehanizacija na deponijama. Komunalna preduzeća i preduzeća čija je delatnost skupljanje, odlaganje, tretiranje otpada i sl. Dokumentacija organa lokalne samouprave. 20.04. Izrada metodologije /8 kontrola i obrada podataka. x x 30.06. /8 Podatke prikuplja Agencija za zaštitu životne sredine, organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine

6. Godišnje istraživanje o industrijskom otpadu (OT-IND). P 011060 Podaci o vrstama i količinama otpada iz industrije (neopasni, opasni i inertni ), kao posledice aktivnosti u tehnološkom postupku, pripremi i obradi sirovina i proizvoda, tretiranje i skladištenje. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom; Preduzeća koja se bave odstranjivanjem otpadaka i smeća, sanitarnih i sličnih aktivnosti, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko, te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; nadležni državni organ. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 2008.

Kompleksni statistički obračuni

1. Godišnje istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1). R 011080 Podaci o potrošnji goriva i sirovina u pogonske i tehnološke svrhe u oblasti industrije, energetike i saobraćaja; iz poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija SO2 i Nox. Dokumentacija statističkih organa. 30.09. Izrada metodologije i kontrola i obrada podataka za Republiku, pokrajine i kvadrante. h h 30.11. 2. Godišnje istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1a). P 011090 Podaci o potrošnji goriva i sirovina u energetske i neenergetske svrhe u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija CO, NH3 i NMVOC. Dokumentacija statističkih organa.30.10. Izrada metodologije, kontrola i obrada podataka h h 30.12. 3. Godišnje istraživanje o emisiji gasova „staklene bašte” prema UNFCCC (VAZD-1b). P 011100 Podaci o potrošnji goriva, sirovina i hemikalija u pogonske i tehnološke svrhe i tehničke karakteristike oblasti industrije, energetike i saobraćaja; iz poljoprivrede (stočni fond, biomasa, zemljište), šumarstva (šumski fond, površine, štete), građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija CO2. Dokumentacija statističkih organa. Izrada metodologija, kontrola i obrada podataka h h 4. Godišnje istraživanje o opasnim hemikalijama. P 011110 Upravljanje opasnim hemikalijama – podaci o opasnim hemikalijama: proivodnja, uvoz, izvoz, korišćenje (u industriji, poljoprivredi, domaćinstvima i u druge svrhe), obrada, obnavljanje, ispuštanje i odlaganje. Dokumentacija statističkih organa. Izrada metodologija, kontrola i obrada podataka h h 5. Godišnje istraživanje o računima u životnoj sredini. P 011120 Troškovi i investicije za zaštitu životne sredine; kazne za zagađivanje životne sredine; prihodi od delatnosti povezanih sa zaštitom životne sredine. Dokumentacija statističkih organa, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode i drugih državnih organa. Izrada metodologija, kontrola i obrada podataka h h

GRAĐEVINSKA I STAMBENA STATISTIKA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o građevinskim dozvolama(GRAĐ-10). R 012010 Broj dozvole, lokacija, vrsta, veličina i vrednost građevine koje će se graditi, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Nadležni organ opštine-grada, grad Beograd, autonomne pokrajine i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 2. Mesečno istraživanje o upotrebnim dozvolama (GRAĐ-10a). R 012020 Broj upotrebnih dozvola, vrsta građevina za koje se izdaje upotrebna dozvola, broj i površina završenih stanova za koje su izdate upotrebne dozvole. Nadležni organ opštine-grada, grad Beograd, autonomne pokrajine i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 3. Kvartalno istraživanje o građevinarstvu (GRAĐ-31). R 012030 Vrednost izvedenih radova ukupno i po vrsti građevine, vrednost novih i otkazanih ugovorenih radova, broj radnika, odrađeni časovi rada, podaci o završenim i nezavršenim stanovima i površinama. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. 20.01. 20.04. 20.07. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.02.25.05.25.08.25.11. 4. Polugodišnje istraživanje o cenama stanova novogradnje (GRAĐ-41). R 012040 Cena stanova novogradnje po 1m² stambene površine, struktura cene, opremljenost instalacijama, lokacija stana i dr. Preduzeća iz oblasti građevinarstva, stambene zadruge, organizacije za uređenje zemljišta, stambene agencije i druga pravna lica koja su nosioci stambene izgradnje. 15.02. 15.08. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 15.03.15.09. 5. Godišnje istraživanje o građevin-skim radovima u inostranstvu (GRAĐ-33). R 012050 Vrednost ugovorenih radova, vrednost izvedenih radova po vrsti građevine, vrednost utrošenog domaćeg materijala i opreme, broj radnika i odrađeni časovi rada radnika. Svi podaci prikupljaju se po zemljama u kojima se izvode radovi. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove u inostranstvu. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 6. Godišnje istraživanje o građevinskim radovima(GRAĐ-11, GRAĐ-12). R 012060 Broj radnika, časovi rada, poslovanje i vrsta radova izvođača, podaci o lokaciji, vrsti i veličini građevina, o investitoru, godina početka i završetka gradnje, vrednost izvedenih radova, vrsta radova, namena zgrade, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova prema projektu, kao i broj i površina završenih stanova i stanova u izgradnji, vrsta stana za završene stanove, površina poslovnih prostorija i dr. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. 15.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.07. 7. Godišnje istraživanje o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala (GRAĐ-13). R 012080 Vrednost i količina utrošenog građevinskog i pogonskog materijala, količine zaliha, po vrstama materijala. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. 01.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.09. 8. Godišnje istraživanje o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora (GRAĐ-71). R 012090 Lokacija zgrade, kvalitet zgrade, razlog rušenja, broj i površina stanova, po vrsti, opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama, spratnost i dr. Nadležni organ opštine i preduzeća koja raspolažu dokumentacijom o rušenju. 01.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.06.

Kompleksni statistički obračuni

1. Bilans stambenog fonda – godišnje. R 012100 Broj i veličina stanova, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i izrada bilansa za Republiku, pokrajine i opštine. h h 31.07.

STATISTIKA SAOBRAĆAJA I VEZA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o prometu u pristaništima (SR/M-21). R 013010 Promet robe u pristaništima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, po zastavama prevozioca, vrstama prevoznih sredstava i vrstama robe – tone i tonski kilometri. Promet robe, po vrstama i zemljama utovara i istovara, opasnim materijama i tipovima kontejnera. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti i kapetanije pristaništa. 10. u mesecu Metodologija; kontrola i obrada podataka. h/9 h 28. u mes.30.03. 2. Mesečno istraživanje o tokovima robe u međunarodnom drumskom saobraćaju (SA/M-33). R 013020 Broj drumskih teretnih vozila u izvozu, uvozu i tranzitu, po zemljama registracije vozila, zemljama utovara i istovara robe. Tokovi vozila i robe na međunarodnim drumskim pravcima, po količini robe, voznim i tonskim kilometrima. Promet vozila po graničnim zemljama i graničnim carinarnicama. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes.30.03. 9/ Godišnje. 3. Ulaz – izlaz drumskih motornih vozila u Republiku Srbiju i iz Republike Srbije (SA/M-31). R 013030 Broj putničkih vozila u graničnom prometu po vrsti vozila i zemlji registracije; broj putnika. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes. 4. Kvartalno istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/T-11). R 013040 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri.Vozni kilometri putničkih i teretnih kola, potrošnja energije i zaposleni. Javno preduzeće „Železnice Srbije”. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 5. Kvartalno istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/T-11). R 013050 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz tereta u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 6. Kvartalno istraživanje o prometu na aerodromima (SV/T-21). R 013060 Promet domaćih i stranih vazduhoplova. Promet putnika, tereta i pošte u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju koji obavljaju domaći i strani prevozioci. Preduzeća koja pružaju aerodromske usluge. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 7. Kvartalno istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/T-11). R 013070 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri Prevoz tereta u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri.Pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 8. Kvartalno istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/T-11). R 013080 Prevoz putnika, po vrstama prevoznih sredstava.Pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 9. Kvartalno istraživanje o naftovodima (S-NF/T-11). R 013090 Količina transportovane nafte u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri.Potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća ili delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 10. Kvartalno istraživanje o gasovodima (S-GS/T-11). R 013100 Količina transportovanog gasa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju u – m3 i m3 kilometrima. Potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća i delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 11. Kvartalno istraživanje o pretovaru u lukama, pristaništima i ostalim teretnim stanicama (PR/T-11). R 013110 Pretovarene i izmanipulisane tone robe, prema vrsti operacije. Promet robe u skladištima po vrsti skladišta.Potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 12. Kvartalno istraživanje o PTT prometu – poštanske aktivnosti (PTT/T-11). R 013120 Poštanske usluge i telegramske usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Zaposleni. Preduzeća registrovana za obavljanje poštanskog saobraćaja. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 13. Kvartalno istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/T-11a). R 013130 Telekomunikacione usluge u domaćem i međuna-rodnom saobraćaju.Zaposleni. Republička agencija za telekomunikacije. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.02.28.05.28.08.28.11. 14. Godišnje istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/G-11). R 013140 Dužina pruga. Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz putnika, po rastojanjima. Prevoz putnika u međunarodnom prevozu, po zemljama. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u tonama, tonskim kilometrima i po broju pošiljaka i vrstama robe. Prevoz robe, po rastojanjima. Prevoz robe u međunarodnom saobraćaju, po zemljama i vrstama robe. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Javno preduzeće „Železnice Srbije”. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 15. Godišnje istraživanje o prometu robe i putnika u železničkom stanicama (SŽ/G-12). R 013150 Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrstama pošiljaka. Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrsti robe, na železničkim stanicama u odabranim gradovima. Javno preduzeće „Železnice Srbije”. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 10.05. 16. Godišnje istraživanje o prevozu na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-11). R 013160 Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu. Iskorišćenje prevoznih sredstava. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom saobraćajuBroj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 17. Godišnje istraživanje o floti na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-12). R 013170 Registrovana flota u saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima. Jugoregistar – registar brodova unutrašnje plovidbe 10.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 18. Godišnje istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/G-11). R 013180 Broj aviona, po vrstama, i kapacitetu. Iskorišćenost aviona. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi.Tokovi putnika i tereta na domaćim i međunarodnim relacijama. Promet domaćih aviona na stranim aerodromima. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 19. Godišnje istraživanje o privrednoj avijaciji (SV/G-12). R 013190 Broj vazduhoplova. Rad aviona na poljoprivrednim i drugim površinama. Prihodi. Utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti i jedinice preduzeća drugih delatnosti koje se bave uslugama privredne avijacije. 10.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 20. Godišnje istraživanje o aerodromskim uslugama (SV/G-21). R 013200 Saobraćajni kapaciteti na aerodromima. Promet domaćih i stranih aviona na aerodromima. Promet putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, po zemljama i zastavama prevozioca. Prihodi i devizno poslovanje. Utrošak električne energije, goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrova-na u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 25.05. 21. Godišnje istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/G-11). R 013210 Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetima i intervalima kapaciteta. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prevoz putnika i putnički kilometri, po rastojanjima. Prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe. Prevoz robe i tonski kilometri, po rastojanjima. Prevoz opasne robe po vrsti opasne robe, tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 22. Godišnje istraživanje o putevima i mostovima (SA/G- 41). R 013220 Dužina putne mreže, po vrsti kolovoza i privrednom značaju. Broj i dužina mostova. Javno preduzeće „Putevi Srbije”. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 23. Godišnje istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/G-11). R 013230 Dužina linija po vrsti prevoznih sredstava. Prevozna sredstva, po vrstama, i kapaciteti. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prihodi, po vrstama prevoznih sredstava. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.05. 24. Godišnje istraživanje o naftovodima (S-NF/G-11). R 013240 Dužina i kapacitet naftovoda. Iskorišćenost kapaciteta. Količina transportovane nafte, po relacijama. Prihodi. Utrošak električne energije. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća i delovi preduzeća registrovani u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 25. Godišnje istraživanje o gasovodima (S-GS/G-11). R 013250 Dužina i kapacitet gasovoda. Iskorišćenost kapaciteta. Količina transportovanog gasa, po relacijama. Prihodi. Utrošak električne energije. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća i delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 26. Godišnje istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u lukama, pristaništima i ostalim teretnim stanicama (PR/G-11). R 013260 Broj i kapacitet pretovarnih sredstava. Inventarsko stanje skladišta, fronta pretovara, saobraćajnih i ostalih sredstava. Iskorišćenost sredstava. Pretovar prema vrsti tereta, pakovanja i vrsti manipulacije. Pretovar kontejnera i prevoznih sredstava po vrsti manipulacije. Nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.05. 27. Godišnje istraživanje o PTT sredstvima, mreži i uslugama – poštanske aktivnosti (PTT/G-11). R 013270 Jedinice poštanske mreže i prevozna sredstva. PTT promet u domaćem i međunarodnom saobraćaju, po vrstama usluga. PTT promet, po mesecima. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Pošte, pismonosne pošiljke i paketske usluge po opštinama. Preduzeća registrovana za obavljanje poštanske delatnosti. 01.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 15.04. 28. Godišnje istraživanje o telekomunikacionim sredstvima, mreži i uslugama (T/G-11a). R 013280 Telekomunikaciona mreža i sredstva. Pretlatnici po vrsti usluge. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Usluge fiksne mreže po vrsti saobraćaja, usluge mobilne mreže, usluge JUPAK mreže. Telefonske centrale i pretlatnici po opštinama. Republička agencija za telekomunikacije. 01.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 30.05. 29. Istraživanje o radu teretnih vozila u saobraćaju za sopstvene potrebe (SA/M-21). P 013290 Prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe. Pređeni kilometri – ukupno i sa teretom. Potrošnja goriva i maziva. Relacije prevoženja i iskorišćenje prevoznih sredstava. Preduzeća vlasnici drumskih teretnih vozila kojima prevoz tereta nije osnovna delatnost. 10.06. Metodologije; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.09. 30. Registrovana drumska motorna i priključna vozila (MV-1) – obrada tromesečno i godišnje. R 013300 Ukupan broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila po vrstama, opštinama, sektoru svojine, markama, zemlji proizvodnje, godini proizvodnje, zapremini i snazi motora, obliku karoserije, nosivosti i vrsti pogonskog goriva. Prvi put registrovana i nova u izveštajnoj godini registrovana drumska motorna i priključna vozila prema markama i tipovima. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Obrada podataka. /10 h h 30.04.30.07.30.10.30.01.31.03. 31. Saobraćajne nezgode na putevima – obrada tromesečno i godišnje. R 013310 Broj saobraćajnih nezgoda i broj nastradalih lica, prema, posledicama, okolini i kategoriji puta na kojoj se desila saobraćajna nezgoda, časovima i danima u sedmici i mesecima, vidu saobraćajne nezgode, karakteristikama puta, godinama starosti učesnika i svojstvu učesnika u nezgodi. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 05.02. 05.05. 05.08. 05.11. Obrada podataka. /10 h h 30.04.30.07.30.10.30.01.31.03.

32. Brojanje saobraćaja na međunarodnim (E( drumovima (BPS-1) -petogodišnje. 013320 Broj, vrsta i veličina prometa motornih vozila prema klasifikaciji EU. Metodologija. – h 2009. /10 Izrada metodologije i prikupljanje podataka nalazi se u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o trgovini na malo (TRG-10). R 014010 Promet robe u trgovini na malo za prethodni i izveštajni mesec sa porezom na dodatu vrednost; obračunati porez na dodatu vrednost; prethodni podaci. Trgovinska i druga preduzeća koja se bave trgovinom na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 05. u mes.(35 dana po isteku meseca) 2. Mesečno istraživanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača (TRG-31). R 014020 Količina i vrednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od individualnih proizvođača, po proizvodima i grupama proizvoda. Preduzeća koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 05. u mes. (35 dana po isteku meseca) 3. Mesečno istraživanje o prometu poljoprivrednih proizvoda na pijacama (TRG-13). R 014030 Količina i vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača na pijacama i prosečna cena tih proizvoda. Preduzeća koja pružaju usluge korišćenja prodajnog prostora pijace. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikup-ljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 4. Tromesečno istraživanje o trgovini na malo (TRG-16). R 014040 Promet robe u trgovini na malo sa porezom na dodatu vrednost: po načinu plaćanja, robnim grupama i mesecima; zalihe robe, prodavnice i zaposleni u trgovini na malo krajem izveštajnog tromesečja; obračunati porez na dodatu vrednost. Trgovinska i druga preduzeća koja se bave trgovinom na malo. 05.02. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.03.15.06.15.09.15.12. 5. Tromesečno istraživanje o trgovini na veliko (TRG-16kv). R 014050 Promet u trgovini na veliko sa porezom na dodatu vrednost: po kupcima, robnim grupama i mesecima; zalihe robe i zaposleni krajem tromesečja; obračunati porez na dodatu vrednost. Trgovinska i druga preduzeća koja se bave trgovinom na veliko. 05.02. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.03.15.06.15.09.15.12. 6. Godišnje istraživanje o trgovini na malo za preduzetnike (TRG-15r ). R 014060 Promet robe u trgovini na malo sa porezom na dodatu vrednost: po načinu plaćanja, robnim grupama i mesecima; zalihe robe, prodavnice i zaposleni krajem godine; obračunati porez na dodatu vrednost po kvartalima. Preduzetnici, poreska uprava – centrala. 15.03. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.06.

1. Obuhvat preduzetnika u trgovini na malo. 014070 Usklađivanje pokazatelja preduzeća i preduzetnika u svrhu dobijanja identičnih autputa na kvartalnom nivou. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. – x 2009. 2. Ispitivanje mogućnosti realizacije statističkog istraživanja u cilju dobijanja prometa najtraženijih proizvoda u trgovini na malo. 014080 Promet najzastupljenijih proizvoda u trgovini na malo; vrednosti i količine. Metodologija. – x 2010.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o dolascimai noćenjima gostiju u smeštajnim objektima (TU-11). R 015010 Dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju po vrstama turističkih mesta i po zemljama prebivališta; dolasci i noćenja gostiju u aranžmanu; kapaciteti za smeštaj sa stanjem 31.08. (broj objekata, soba i ležaja po vrstama i kategorijama objekta). Od jula do oktobra (za 6, 7, 8. i 9. mesec) prethodni podaci (konjunkturni) o broju noćenja gostiju (domaći, strani) u proteklom mesecu i prognoza za tekući i naredni mesec. Ugostiteljska i druga preduzeća koja pružaju usluge smeštaja gostima; turističke agencije, turistička društva i ugostiteljska i druga preduzeća koja se bave posredovanjem za smeštaj gostiju u privatnim sobama-stanovima; nadležni opštinski organi uprave;organizacije zdravstvene zaštite iz podgrupe delatnosti (85141KD). 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 05. u mes. (35 dana po isteku meseca)15. u mes. za konjunktu-rne podatke 2. Tromesečno istraživanje o ugostiteljstvu (UG-11). R 015020 Promet sa porezom na dodatu vrednost: po grupama usluga, promet po mesecima; zaposleni i poslovne jedinice na kraju tromesečja. Ugostiteljska i druga preduzeća i preduzetnici koji se bave ugostiteljstvom. 01.02. 15.04. 15.07. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.03.15.06.15.09.15.12. 3. Polugodišnje istraživanje o turističkim agencijama (TU-14). R 015030 Mreža poslovnih jedinica i zaposleni; obim organizovanog turističkog prometa – dolasci i noćenja, domaćih i stranih turista ukupno i po zemljama; prevozna sredstva agencija. Turističke agencije. 15.02. 31.07. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.03.30.09. 4. Godišnje istraživanje o ugostiteljstvu (UG-15). R 015040 Promet sa porezom na dodatu vrednost: po vrstama usluga, promet odabranih proizvoda i usluga (količine i vrednosti), promet po mesecima; broj zaposlenih; broj sedišta; poslovne jedinice – po vrstama i kategorijama;obračunati porez na dodatu vrednost. Ugostiteljska i druga preduzeća koja se bave ugostiteljstvom. 15.03.Preduzetnici; Poreska uprava-centrala 20.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 5. Anketa o stranim turistima (TU-13). /11R015050 Opšti podaci o stranim turistima; karakterposetioca (turista, izletnik, tranzit); motivi dolaska u Srbiju; troškovi i struktura troškova turista. Slučajno izabranistrani turisti uizabranim objektima zasmeštaj. Metodologija;štampanje obrazaca iuputstava; prevodupitnika na stranejezike; prikupljanje, kontrola iobrada podataka. – x 31.12. 6. Anketa o stranim posetiocima (TU-16) /11 R015060 Opšti podaci o stranim posetiocima; karakterposetioca (turista, izletnik,tranzit); motivi dolaska u Srbiju; troškovi i struktura troškova posetilaca. Slučajno izabranistrani posetioci naizabranim graničnimprelazima i putničko – – robnim centrima. Metodologija;štampanje obrazaca iuputstava; prevodupitnika na stranejezike; prikupljanje, kontrola iobrada podataka. – h 31.12. /11 Realizacija ovih istraživanja u 2008. godini zavisiće od obezbeđenih sredstava iz Nacionalnog investicionog plana, s tim da će se ankete sprovesti u okviru projekta Satelitskih računa za 2008. godinu. Ukoliko se ne obezbede potrebna sredstva, njihova realizacija je predviđena u trogodišnjoj periodici.

Statistička istraživanja

1. Promet robe sa inostranstvom. R 016010 Podaci o izvozu i uvozu robe: vrednost (franko državna granica) izvezene-uvezene robe u dinarima, SAD dolarima, evrima i odgovarajućoj valuti; količina u kilogramima i odgovarajućoj jedinici mere; zemlja namene-porekla; vrsta izvezene-uvezene robe prema nomenklaturi carinske tarife, nomenklaturi statistike spoljne trgovine, klasifikaciji delatnosti, stepenu obrade, ekonomskoj nameni, stopi carine, poreza i akcizama i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina.- podaci sa Jedinstvene carinske isprave. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h Poslednji dan u mesecu. 2. CIF-FOB prilagođavanja uvoza za međunarodne potrebe. R 016030 Vrednost uvezene robe, razvrstane, po osnovnim pokazateljima na FOB paritetu, kao što su zemlje porekla, zemlje uvoza, carinske tarife, vrste transporta i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 10. u narednom mesecu za prethodni mesec. 3. Carinske stope, necarinske mere i promet Republike Srbije sa inostranstvom. R 016040 Količina i vrednost uvezene robe, zemlja porekla, režim uvoza, jedinice mere, zakonske, preferencijalne i konsolidovane carinske stope. Ministarstvo finansija-Uprava carinai nadležna ministarstva. 01.03. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.03.30.09.

1. Jedinične vrednosti izvoza i uvoza i fizički obim izvoza i uvoza – mesečno i kvartalno. P 016050 Formiranje uzorka od proizvoda carinske tarife, obračun jediničnih vrednosti po proizvodima koji su zadovoljili kriterijume cenovne kontrole i obračun indeksa jediničnih vrednosti i fizičkog obima po Paasche formuli. Izračunavanje odnosa razmene po sektorima SMTK, KD, ekonomskoj nameni, stepenu obrade proizvoda i dr. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 28.02.30.04.31.07.31.10.- do 20 u narednom mesecu. 2. Promet sa inostranstvom po karakteristikama preduzeća. P 016060 Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima, kao što su veličina preduzeća, oblik svojine, poreklo kapitala i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina i statistički poslovni registar. Mesečno i godišnje. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u narednom mesecu za prethodni mesec.Godišnje – 42 dana od završetka obrade za prethodnu godinu. 3. Analitički pokazatelji za međunarodne pregovore vezane za proces pristupanja STO i EU. P 016070 Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima potrebnim za pregovore Ministarstvo finansija-Uprava carina.i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 31.12.

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u preduzećima i finansijskim institucijama. R 017010 Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima i finansijskim institucijama (banke i osiguravajuća društva) na teritoriji Republike Srbije. Preduzeća.Finansijske institucije (banke i osiguravajuća društva). Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10. 2. Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u domaćinstvima i pojedinačno. R 017020 Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca na teritoriji Republike Srbije. Domaćinstva i pojedinci. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.10.

Statistička istraživanja

1. Statistika rođenih (Statistički listić, obrazac DEM-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018010 Mesto i datum registracije rođenja; zdravstvena ustanova; državljanstvo; vitalitet (živorođeno ili mrtvorođeno), pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građanina za rođeno dete; telesna masa na rođenju, telesna visina na rođenju, gestaciona starost, da li postoje vidljive urođene anomalije; prebivalište majke; broj dece u ovom porođaju i red rođenja, koliko je majka do sada rodila dece, koliko je od te dece u životu; u kom braku majke je ovo dete rođeno; datum zaključenja braka roditelja; koliko je majka rodila dece u ovom braku; da li je majka na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je majka strani državljanin koji privremenom radi – boravi u Srbiji; gde je dete rođeno (u zdravstvenoj ustanovi ili na drugom mestu) i ko je pružio pomoć (lekar, babica, drugo lice); za majku i oca: datum rođenja (starost), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost (nije obavezno), veroispovest (nije obavezno), najviša škola, aktivnost i zanimanje. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 2. Statistika umrlih (Statistički listić, obrazac DEM-2). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018020 Mesto i datum registracije smrti; zdravstvena ustanova; pol, datum i čas smrti, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj umrlog građanina, čas rođenja, prebivalište, bračno stanje, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost (nije obavezno), najviša završena škola, veroispovest (nije obavezno), zanimanje, da li je umrlo lice bilo na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je umrlo lice bilo strani državljanin koji je privremeno radio-boravio u Srbiji; gde je smrt nastupila i ko je utvrdio smrt, lečenje, ko je dao podatke o uzroku smrti; uzrok smrti; poreklo smrti; da li je umrlo lice odojče; za nasilne smrti: poreklo nasilne smrti, kad se događaj desio, mesto događaja, aktivnost umrlog u trenutku događaja, spoljni uzrok smrti (priroda povrede); za umrlu odojčad: telesna masa na rođenju, telesna visina na rođenju, gestaciona starost, datum rođenja majke (starost), najviša školska sprema majke, aktivnost i zanimanje majke, koliko je majka umrlog odojčeta do sada rodila dece. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 3. Statistika zaključenih brakova (Statistički listić, obrazac DEM-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018030 Datum zaključenja braka, mesto i datum registracije slučaja, za mladoženju i nevestu: ranije bračno stanje, koji je brak po redu, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građanina, prebivalište pre zaključenja braka (mladoženje i neveste), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost (nije obavezno), veroispovest (nije obavezno), najviša završena škola, aktivnost, da li je mladoženja (nevesta) izdržavano lice, da li je mladoženja (nevesta) strani državljanin koji privremeno radi – boravi u Srbiji. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 4. Statistika razvedenih brakova (Statistički listić, obrazac RB-1).Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018040 Sedište nadležnog suda, za muža i ženu: datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građanina, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost (nije obavezno), veroispovest (nije obavezno), najviša završena škola, aktivnost, bračno stanje pre stupanja u brak koji se razvodi, koji je brak po redu, da li je muž (žena) na privremenom radu u inostranstvu, da li je muž (žena) strani državljanin koji privremeno radi-boravi u Srbiji; za brak: datum zaključenja braka, broj dece rođene u ovom braku, koliko je dece rođene u ovom braku sada u životu, datum rođenja izdržavane dece iz ovog braka, broj izdržavane dece koja nisu rođena u ovom braku, poslednje zajedničko prebivalište, kome su dodeljena deca na izdržavanje prilikom razvoda i datum pravnosnažnosti presude. Sudovi nadležni za razvode brakova. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.12. 5. Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici (obrazac DEM-5). Prikupljanje i obrada-mesečno. R 018050 Broj upisanih u matične knjige rođenih; u matične knjige umrlih (umrlih usled nasilnih smrti, po vrstama), u matične knjige zaključenih brakova, kao i broj razvedenih brakova. Matičari i sudovi nadležni za razvode brakova. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. 6. Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici (obrazac DEM-5). Prikupljanje i obrada-mesečno. R 018050 Broj upisanih u matične knjige rođenih (broj upisa priznanja i pozakonjenja); u matične knjige umrlih (umrlih usled nasilnih smrti, po vrstama) i u matične knjige zaključenih brakova. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. 7. Statistika preseljenja stanovništva – unutrašnje migracije (Statistički listić, prijava preseljenja, obrazac PP-1 i PP-2). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018060 Mesto i opština prijave-odjave prebivališta, datum prijave-odjave, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja (starost), mesto rođenja, nacionalna ili etnička pripadnost (nije obavezno), zanimanje, adresa na koju se prijavljuje i adresa sa koje se odjavljuje. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 03. mes. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.03.

Kompleksni statistički obračuni

1. Procene stanovništva na osnovu prirodnog priraštaja i migracija-godišnje. R 018070 Ukupno stanovništvo, po polu i starost i na nivou opštine, Republike i pokrajine. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada procena. h h 31.12. 2. Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta-godišnje. R 018080 Očekivane verovatnoće doživljenja i srednje trajanje života. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada tablica. – h 30.12. 3. Demografski pokazatelji-godišnje. R 018090 Opšte stope svih vitalnih događaja. Specifične stope fertiliteta i mortaliteta, po starosti, i druge specifične stope. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada stopa. – h 31.12. 4. Izrada tablica fertiliteta. R 018100 Demografska analiza fertiliteta. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada tablica. – h 31.12. 5. Izrada tablica mortaliteta. R 018110 Demografska analiza mortaliteta. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada tablica. – h 31.12. 6. Posebne obrade Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. godini. R 018120 Posebne obrade podataka, izrada demografskih, etničkih, obrazovnih, socio-ekonomskih i drugih struktura stanovništva i analitičkih pokazatelja. Dokumentacija statističkih organa Izrada tabela, pokazatelja i stopa. h h 31.12. 7. Demografski pokazatelji za potrebe međunarodnih organizacija-godišnje. R 018130 Veličina, teritorijalni razmeštaj, strukture i druga obeležja stanovništva, domaćinstava i porodica. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada pokazatelja. – h 31.03.

Razvojne aktivnosti

1. Metodološke pripreme za izradu nove tipologije naselja i konstituisanje baze naselja. 018140 Definisanje kriterijuma za utvrđivanje tipa naselja; postavljanje metodoloških osnova za uspostavljanje baze naselja. Dokumentacija statističkih organa Izrada metodologije x h 31.12. 2. Pripreme popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, odnosno probnog popisa, koji će se sprovesti 2009. godine. 018150 Metodološke i organizacione pripreme. x x 31. 12. 3. Metodološke pripreme za uvođenje statističkog istraživanja o spoljnim migracijama. 018160 Definisanje metodologije. Različiti administrativni izvori Izrada metodologije x x 31. 12.

STATISTIKA RADA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o zaposlenim i o zaradama zaposlenih (RAD-1). R 019010 Isplaćene zarade; porezi i doprinosi; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima iz kadrovske evidencije; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu. Izabrana preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije. do 07. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 23. u mes. 2. Polugodišnje istraživanje o privatnim preduzetnicima i zaposlenima kod njih, licima koja samostalno obavljaju delatnost (RAD-15)-mart i septembar svake godine. R 019020 Broj vlasnika radnji, broj lica koja samostalno obavljaju delatnost-profesiju, i broj lica zaposlenih kod njih-ukupno, i žene, prema delatnostima po kojima se vode u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Republički zavod za zdravstveno osiguranje. 15.04. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 20.01.20.07. 3. Polugodišnje istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1)-mart i septembar svake godine. R 019030 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih, po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme-ukupno i žene; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene zarade. Sva preduzeća i druge organizacije i zajednice. 20.04. 20.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.01.20.07. 4. Anketa za dopunu polugodišnjeg istraživanja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (ARAD-1/P) -mart i septembar svake godine. R 019040 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih, prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme ukupno i žene, zaposleni po kadrovskoj evidenciji prema visini isplaćene bruto zarade. Oko 400 malih preduzeća, ustanova i organizacija (sa manje od 50 zaposlenih) koje su predale poslednji završni račun, a nisu dostavile najmanje dva izveštaja za mart i septembar. 20.04. 20.10. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.01.20.07. 5. Anketa o radnoj snazi (ARS) /12 R 019050 Sociodemografske karakteristike stanovništva: ime i prezime, datum rođenja, pol, bračni status, stepen obrazovanja, država rođenja i državljanstvo, prisustvo u domaćinstvu, dužina boravka u Srbiji i domaćinstvu, razlozi i trajanje odsustva, nacionalnost (nije obavezno) i mesto boravka pre godinu dana. Karakteristike za lica stara 15 i više godina: Utvrđivanje radnog statusa.Radne karakteristike za zaposlene: radni status, profesionalni status zaposlenih, sektor svojine, delatnost, zanimanje, opština rada i stanovanja, ukupne godine rada i godine rada na sadašnjem poslu, vrsta radnog odnosa, uobičajeni broj radnih sati sedmično, broj radnih sati u posmatranoj sedmici, razlozi rada manjeg broja sati od uobičajenih, željeni broj sati, način na koji bi lice želelo da ostvari željeni broj radnih sati i mogućnost lica da radi više sati; prekovremeni rad, rad na neodređeno vreme, rad na određeno vreme, sezonski i povremeni rad i dužina rada na povremenim i sezonskim poslovima, lokacija gde lice radi, prava koja lice ostvaruje na poslu, zarada na glavnom poslu, smenski rad, rad uveče, noćni rad, rad subotom i nedeljom, rad kod kuće, traženje drugog posla i razlozi traženja, rad na dodatnim poslovima, razlozi odsustvovanja sa posla, postojanje dodatnog posla, profesionalni status, delatnost, vrsta dodatnog posla i broj sati rada na dodatnom poslu.Karakteristike za lica koja ne rade: postojanje prethodnog radnog iskustva, ukupne godine rada, godina i razlog prestanka rada, profesionalni status, delatnost i zanimanje na bivšem poslu i traženje zaposlenja.Karakteristike za nezaposlene: načini i dužina traženja posla, vrsta posla koji se traži, situacija neposredno pre početka traženja posla, minimalna zarada za koju bi lice pristalo da radi. Karakteristike za neaktivno stanovništvo: zašto lice ne traži posao, da li bi lice želelo i moglo da radi i zašto ne bi moglo da radi. Ostale karakteristike za sva lica stara 15 i više godina: sadašnji glavni radni i profesionalni status i radni i profesionalni status pre godinu dana, da li je lice prijavljeno Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da li prima naknadu za nezaposlenost, najviše završeno obrazovanje ili obuka, pohađanje bilo kakvog tekućeg obrazovanja ili obuke (u sistemu redovnog obrazovanja ili van redovnog sistema obrazovanja), područje obrazovanja, sedmični časovi obrazovanja, motivi za obrazovanja van sistema redovnog obrazovanja, vreme u koje se časovi obrazovanja održavaju (u radno vreme ili van radnog vremena), ukupni prihodi domaćinstva i ocena finansijske situacije u vlastitom domaćinstvu. Anketiraju se lica iz izabranih domaćinstava. Veličina uzorka – oko 8 600 domaćinstava.Sedam dana po isteku sedmice u kojoj je 15. u mesecu aprilu i oktobru. Izrada metodologije; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 31.07.15.02. /12 U aprilu mesecu sprovešće se probno, a u oktobru mesecu redovno istraživanje. 6. Istraživanje o troškovima rada – kvartalno (ITR-K). R 019070 Ukupni troškovi rada koje poslodavac ima po osnovu angažovanja radne snage (bruto zarade, ostali lični rashodi i naknade troškova zaposlenima, troškovi-doprinosi na teret poslodavca, troškovi za bezbednost i zaštitu na radu, troškovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih), subvencije, broj zaposlenih na koje se odnose isplate, broj plaćenih sati rada, broj izvršenih sati rada – po sektorima delatnosti. Izabrana preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije. 15.03. 15.06. 15.09. 15.12. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka.Izračunavanje indeksa troška rada. – h 15.04.15.07.15.10.

Kompleksni statistički obračuni

1. Godišnji indikatori radne snage. R 019080 Zaposlenost uključujući neformalnu zaposlenost, nezaposlenost; traženje posla; stručna sprema; dopunske aktivnosti; mobilnost radne snage.Godišnje usklađivanje mesečne nezaposlenosti na bazi ankete o radnoj snazi.Stopa nezaposlenosti-mesečno, na osnovu aktivnog stanovništva i mesečne nezaposlenosti usklađene sa anketom o radnoj snazi. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i izrada indikatora. – h 2008.

1. Godišnje istraživanje o osnovnim školama-na kraju školske godine (ŠO-K). R 020010 Škole, odeljenja, nastavni jezik, broj smena; učenici-po polu, uspehu i razredu; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; školske kuhinje; školske biblioteke; učenje stranih jezika. Matične osnovne škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 2 . Godišnje istraživanje o obrazovanju dece sa posebnim potrebama, obrazovanju odraslih i dopunskom obrazovanju-na kraju školske godine (ŠSO-K, ŠSS-K, ŠOO-K, ŠU-K). R 020020 Naziv i vrsta škole, mesto škole, nastavni jezik, nastavno osoblje-prema polu i trajanju radnog vremena, odeljenja, učenici-po polu i razredima, područjima rada, uspehu i stečenom stepenu stručne spreme; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; učenje stranih jezika; školske kuhinje; školske biblioteke. Osnovne i srednje škole za decu sa posebnim potrebama, osnovne škole za odrasle i niže umetničke škole. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 3. Godišnje istraživanje o osnovnim školama-na početku školske godine (ŠO-P). R 020030 Škole, odeljenja; učenici-po polu, razredima i godini rođenja; ponovci-po razredima; nastavnici- po polu i trajanju radnog vremena. Matične osnovne škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 4. Godišnje istraživanje o srednjim školama-na kraju školske godine (ŠS-K). R 020040 Škole, odeljenja, nastavni jezik, broj smena; učenici-po polu, uspehu i razredu; nastavnici-po polu i trajanju radnog vremena; školske kuhinje; školske biblioteke; učenje stranih jezika. Matične srednje škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h x 20.02. 5. Godišnje istraživanje o srednjim školama-na početku školske godine (ŠS-P). R 020050 Škole, odeljenja; učenici-po polu, razredima i godini rođenja; ponovci-po razredima; nastavnici po polu i trajanju radnog vremena. Matične srednje škole, odnosno područna odeljenja. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 6. Godišnje istraživanje o obrazovanju dece sa posebnim potrebama, obrazovanju odraslih i dopunskom obrazovanju-na početku školske godine (ŠSO-P, ŠSS-P, ŠOO-P, ŠU-P). R 020060 Naziv i vrsta škole, mesto škole, nastavni jezik, nastavno osoblje-prema polu i trajanju radnog vremena, odeljenja, učenici-po polu i razredima, godinama starosti, područjima rada, ponovci po razredima. Osnovne i srednje škole za decu sa posebnim potrebama, osnovne škole za odrasle i niže umetničke škole. 30.09. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.02. 7. Istraživanje o nastavnom osoblju i strukturi visokoškolskih ustanova (ŠV-21). R 020070 Naziv i vrsta ustanove, odsek, grupa, smer, mesto ustanove, stepen nastave, oblik svojine, pripadnost univerzitetu; nastavno osoblje-prema polu, trajanju radnog vremena i naučnim kvalifikacijama, nastavnici koji obavljaju mentorski rad. Visokoškolske ustanove. 30.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.02. 8. Godišnje istraživanje o upisu studenata (ŠV-20). R 020080 Naziv i vrsta ustanove, odsek, grupa, smer, mesto ustanove; upisani studenti-po polu, godini rođenja, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti (nije obavezno), državljanstvu, prethodnoj školskoj spremi, godini studija, načinu finansiranja studiranja, ponovnom upisu na istu godinu studija (godišnje).Školska sprema roditelja, aktivnost i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu. Visokoškolske ustanove. Petnaest dana po završenom redovnom upisu i završenim naknadnim upisima, a najkasnije do 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 9. Godišnje istraživanje o završenim akademskim i strukovnim studijama na visokoškolskim institucijama (ŠV-50). R 020100 Naziv i vrsta ustanove, odsek, grupa, smer; mesto ustanove, vrsta studija, stepen studija; završeni studenti svih vrsta i stepena studija, po polu, godini rođenja, godini prvog upisa, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti (nije obavezno), državljanstvu, godini upisa u ovu vrstu škole, načinu finansiranja studija, prethodno završenoj školi, prosečnoj oceni studija (godišnje).Radni status i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu. Visokoškolske ustanove, do 10. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06.

1. Godišnje istraživanje o naučno-istraživačkim i istraživačko razvojnim organizacijama (IR-1, IR-2 i IR-3). R 021010 Ljudski resursi: zaposleni, prema polu, zanimanju, stepenu stručnog obrazovanja, trajanju radnog vremena, FTE, godinama života, završenoj školi i fluktuacija istraživača.Naučnoistraživačka delatnost: završeni istraživački radovi, istraživački radovi u toku, objavljeni naučni i stručni radovi, pronalasci i patenti.Finansijski pokazatelji: prihodi i rashodi; finansijski efekti završenih radova; investicije i dr. Institucije koje obavljaju naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost u državnom sektoru, visokom obrazovanju i poslovna preduzeća i trgovačka društva. 20.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada podataka i priprema softver aplikacije za automatsku obradu i dostavu podataka. – h 31.10. 2. Naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne institucije- adresar i vodič. R 021020 Adresni podaci (naziv, matični broj, JUS, delatnost, oblik svojine, organizacioni oblik, naselje, adresa), organizaciona struktura (vrsta, naučna oblast i grana) i aktivnost istraživačkih organizacija (sektor realizacije, delatnost namene). Institucije koje obavljaju naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost .20.03. Ažuriranje preko registra, a na osnovu obrazaca IR-1, IR-2 i IR-3. – h 31.12.

Kompleksni statistički obračuni

1. Indikatori naučnotehnološke aktivnosti. R 021030 Izbor indikatora stanja i razvoja nauke i tehno-logije prema standardima OECD (prikaz stanja za poslednje tri godine). Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31.12.

1. Metodološke pripreme za sprovođenje pilot istraživanja o inovacionim aktivnostima (INOV). 021040 Definisanje metodologije. Priprema instrumenata za sprovođenje pilot istraživanja. Registrovana privredna društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti (inkubatori i parkovi). Izrada metodologije – – –

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o knjigama i brošurama (ŠT-1). R 022010 Poreklo autora, broj izdanja, jezik izdanja i orginala, jezik sa koga je delo prevedeno, pismo, naučna oblast dela; vrsta; tiraž; izdavač; mesto izdavača. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 2. Godišnje istraživanje o listovima- novinama (ŠT-2). R 022020 Periodika izlaženja; ukupno izašli brojevi; izdavač; namena; jezik izdanja, pismo, godišnji tiraž, prosečan tiraž po jednom broju. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 3. Godišnje istraživanje o časopisima (ŠT-3). R 022030 Periodika izlaženja; izdavač; namena; jezik izdanja, pismo, naučna oblast, godišnji tiraž, prosečan tiraž po jednom broju. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 4. Godišnje istraživanje o roto štampi (ŠT-4). R 022040 Vrsta, oblik, jezik izdanja, pismo, periodika, izdavač, tiraž. Narodna biblioteka Srbije. 30.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.06. 5. Godišnje istraživanje o pozorištima (KU-1). R 022050 Vrsta pozorišta, sastav, jezik na kome se izvode predstave; izvedena dela, prema poreklu (domaće, strano) i vrsti; posetioci; gostovanja u zemlji i inostranstvu; zaposleni. Profesionalna, amaterska i dečja pozorišta. 01.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 25.12. 6. Godišnje istraživanje o televizijskim stanicama (TV-1). R 022060 Televizijski centri, prema osnovnim tehničkim karakteristikama; emisije televizijskog programa, po vrsti, poreklu proizvodnje, jeziku emitovanja, i prenos programa drugih TV stanica, zaposleni. Televizijski centri. 20.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.04. 7. Godišnje istraživanje o radio-stanicama (RADIO-1). R 022070 Radio-stanice prema osnovnim tehničkim karakteristikama; emisije radio programa, po vrsti; domaćinstva koja poseduju radio i TV aparate. Radio stanice i druga preduzeća za svoje radio-stanice. 20.02. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.04. 8. Godišnje istraživanje o bioskopima (FILM-1). R 022080 Vrsta bioskopa, kapacitet i oprema; prikazani filmovi-po vrsti; predstave; posetioci; prihodi od ulaznica i rashodi za najamninu za filmove; struktura zaposlenih. Bioskopi. 15.03. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h 05.06. 9. Registar nepokretnih registrovanih spomenika kulture. R 022110 Naziv i lokacija spomenika, vrsta i grupa, vreme nastanka, stanje očuvanosti, namena, režim zaštite. Zavodi za zaštitu spomenika kulture.-tekuće. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupaljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 10. Izveštaj biblioteka (BIB-1) za 2007. godinu. R 022120 Vrsta biblioteke, knjižni fondovi, neknjižni materijali, korisnici, prinove knjižnog fonda i neknjižnog materijala, knjižni fond prema jeziku izdanja, međubibliotečke pozajmice i razmena, zaposleni. Sve nacionalne biblioteke, univerzitetske i na fakultetima, opšte, naučne i specijalne biblioteke.15.06. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava, prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x x 20.09. 11. Istraživanje o filharmonijama i profesionalnim orkestrima (FO-1). R 022130 Vrsta orkestra, koncerti, posetioci, gostovanja u zemlji i inostranstvu, zaposleni. Filharmonije i profesionalni orkestri. 20. 09. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava, prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x x 25.12.

Statistička istraživanja

1. Godišnje istraživanje o ustanovama za predškolski vaspitno-obrazovni rad (PŠV). R 023010 Ustanove za sprovođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa i vrtići; jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad; deca, prema polu i uzrastu, zaposlenosti i socio-profesionalnom položaju roditelja; deca pod starateljstvom; dužina dnevnog boravka i ishrana; participacija fondova u troškovima boravka dece; broj odbijenih zahteva za smeštaj dece zbog popunjenosti kapaciteta; zaposleni, prema profilu i stručnosti. Predškolske ustanove. 15.10. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 31.01. 2. Godišnje istraživanje o domovima učenika i studentskim domovima (ŠD). R 023020 Vrsta doma; učenici i studenti prema socio-profesionalnom položaju roditelja; učenici i studenti za koje roditelji snose troškove boravka u punom iznosu i uz participaciju fondova; zaposleni, prema profilu i stručnosti; učenici- studenti, prema školi koju pohađaju. Domovi učenika i studentski domovi. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 3. Godišnje istraživanje o korisnicima dodatka na decu (DD). R 023030 Korisnici dodatka na decu i deca, po kategorijama korisnika. Ministarstvo rada i socijalne politike. 31.03. Preuzimanje podataka od nadležnog ministarstva. h h 20.06. 4. Godišnje istraživanje o korisnicima i oblicima socijalne zaštite (SZ-1). R 023040 Stanje i kretanje broja korisnika, prema kategorijama; korisnici socijalne zaštite, po kategorijama, prema oblicima, merama i uslugama socijalne zaštite, prema polu i uzrastu; deca prema vrsti i stepenu ometenosti u razvoju, polu i uzrastu. Centri za socijalni rad ili službe za socijalnu zaštitu. 31.01. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06.

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je završen postupak po krivičnoj prijavi (SK-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024010 Prijavljeno lice-poznati učinilac, po godinama života i polu; nepoznati učinilac; krivično delo; vreme izvršenja dela; podnosilac prijave; vrsta odluke: odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnesena optužnica-optužni predlog, trajanje pritvora i trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo.31.12. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /13 h 01.05. 2. Istraživanje o optuženim punoletnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen krivični postupak (SK-2). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024020 Optuženo lice (optužnica, optužni predlog, privatna tužba), po godinama života i polu; krivično delo; vreme i mesto izvršenja dela; trajanje pritvora i trajanje postupka; vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primeni mere bezbednosti, lice proglašeno krivim; osuđeno lice, krivično delo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, lice proglašeno krivim a oslobođeno od kazne, mere bezbednosti, ranija osuda, oduzimanje imovinske koristi, radni status, zanimanje, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema i bračno stanje, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni sud. 31.12. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /13 h 01.05. 3. Istraživanje o maloletnim licima prema kojima je završen postupak po krivičnoj prijavi (SK-3). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024030 Prijavljeno lice, godine života, pol, radni status,nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema, ranija osuda, krivično delo, vreme izvršenja dela, podnosilac prijave, saučesništvo, sticaj, mere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen, podnesen predlog za izricanje kazne-mere; trajanje pritvora i trajanje postupka, podaci o porodičnim prilikama. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /13 h 01.05. 4. Istraživanje o maloletnim licima prema kojima je pravnosnažno završen krivični postupak pred većem (SK-4). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024040 Optuženo lice (podnesen predlog veću za izricanje kazne, odnosno mere), krivično delo, vreme i mesto izvršenja dela, podnosilac prijave, mere u toku pripremnog postupka, trajanje pritvora i trajanje postupka, vrsta odluke: obustavljen postupak pred većem, odluka o izricanju kazne maloletničkog zatvora, vaspitne mere, mere bezbednosti, ranija osuda; radni status, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, školska sprema, porodične prilike, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni sud. 31.12. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /13 h 01.05. 5. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je postupak po prijavi za privredni prestup završen (SP-1). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024050 Prijavljeno lice, delatnost, zanimanje, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog, trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija; /14 štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. /13 Podaci se obrađuju po područjima opštinskih i okružnih javnih tužilaštva, opštinskih i okružnih sudova, i po opštini kao mestu izvršenja krivičnog dela. 6. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je postupak za privredni prestup pravnosnažno završen (SP-2). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024060 Optuženo lice, delatnost, zanimanje, školska sprema, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: prekinut postupak, optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, trajanje postupka. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; /14 štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. 7. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je postupak po prijavi za privredni prestup završen(SP-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024070 Prijavljeno lice, delatnost, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog, trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. 31.12. Metodologija; /14 štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. 8. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je postupak za privredni prestup pravnosnažno završen (SP-4). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024080 Optuženo lice, delatnost, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, imovinska korist, trajanje postupka. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; /14 štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. 9. Istraživanje o pravnosnažno rešenim privrednim sporovima (SPS-11)-godišnje. R 024090 Vrsta spora, vrednost spora, rešenje spora, teritorijalna pripadnost stranaka, vrsta svojine i delatnost koju obavljaju stranke u sporu. Nadležni sud. 31.12. Metodologija; /14 štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. /14 Revizija metodologije.

Statistička istraživanja

1. Razvrstavanje ustanova i drugih oblika organizovanja po delatnostima i vođenje registra jedinica razvrstavanja-pravnih lica (obrazac RJR-1, RJR-1a I RJR-1S) – tekuće. /14 R 025010 Identifikacioni podaci: ustanove, odnosno naziv drugog oblika organizovanja, naziv dela ustanove, poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu, adresa, matični broj, teritorijalna pripadnost (opština), naselje, poštanski broj, delatnost, oblik organizovanja, teritorijalni okvir delovanja, oblik svojine, poreklo kapitala, podaci za vezu sa drugim registrima. Ustanove, državni organi, jedinice lokalne samouprave, političke organizacije i druge organizacije, organi koji vode posebne registre, Agencija za privredne registre, područna odeljenja Republičkog zavoda za statistiku.-tekuće promene. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; unos i kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada adresara. H h tekuće. 2. Vođenje jedinstvenog registra prostornih jedinica (RPJ). R 025020 Statistički krugovi, naselja, gradovi, katastarske opštine, mesne zajednice, opštine i upravni okruzi. Donošenje metodologije za uvođenje i vođenje RPJ.Postavka RPJ na DB2 i PS platformu.Povezivanje i integrisanje baze RPJ sa ostalim bazama u statistici Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i organi jedinica lokalne samouprave.- tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama; kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada spiskova. x x tekuće. 3. Ažuriranje dokumenata statističkih krugova. R 025030 Ažuriranje skica i opisa granica, ucrtavanje granica statističkih krugova na topografske karte i topografsko-katastarske planove u klasičnom i digitalnom obliku.Revizija dokumenata statističkih i popisnih krugova (skice i opisi) u elektronskoj formi za Popis 2011. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i i organi jedinica lokalne samouprave.- tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama i ažuriranje dokumenata. h h tekuće. 4. Vođenje statističkog poslovnog registra. R 025040 Vođenje i održavanje registra prema regulativi i standardima EU (obuhvat statističkih jedinica sa identifikacionim podacima, podacima o prometu, zaposlenima i ostalim obeležjima). Administrativni izvori, statistička istraživanja i istraživanje SPR. Metodologija; izrada aplikacija; unos i kontrola podataka. h h godišnje.

/14 Ukoliko Republički zavod za statistiku Srbije i dalje bude nadležan za administrativnu registraciju.

Razvojne aktivnosti

1. Rad na primeni nove Klasifikacije delatnosti. 025050 Primena nove Klasifikacije delatnosti usklađene za standardima EUROSTATA i njeno uvođenje u statistički sistem. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Uvođenje u statistički sistem. tekuće. 2. Rad na klasifikaciji proizvoda po delatnosti. 025060 Uvođenje nacionalne verzije CPC ver.2 i CPA 2008. Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 3. Rad na usklađivanju klasifikacije industrijskih proizvoda i usluga. 025070 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (PRODCOM 2008). Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 4. Rad na usklađivanju nacionalne carinske tarife. 025080 Usklađivanje nacionalne klasifikacije sa HS 2007 i CN 2007. Ministarstvo finansija – Uprava carina i Republički zavod za statistiku. Učešće u izradi i implementacija u statistički sistem. tekuće. 5. Rad na usklađivanju klasifikacije vrsta građevina. 025090 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (CC) Dokumentacija statističkih organa. Izrada izmena i implementacija u statistički sistem. tekuće. 6. Rad na primeni GIS tehnologije u Registru prostornih jedinica. 025100 Grafički prikaz svih prostornih jedinica u digitalnom obliku i povezivanje sa bazama-tabelama.Definisanje i organizacija baze za GIS.Formiranje grupe za GIS, edukacija. Republički geodetski zavod i Republički zavod za statistiku. Prikupljanje podataka o promenama, izrada grafičkih prikaza u digitalnom obliku i izrada karata. tekuće. 7. Rad na uvođenju Standardne nomenklature prostornih jedinica za statistiku (SNPJ) i usklađivanje sa klasifikacijom NUTS EUROSTATA. 025110 Usklađivanje prostornih jedinica i priprema zakonske regulative sa standardima NUTS klasifikacije EUROSTATA. Republički zavod za statistiku. Izrada nomenklature. tekuće. 8. Vođenje statističkih standarda. 025120 Određivanje matičnog broja; uvođenje terminologije, određivanje šifarnika i definisanje procedura za korišćenje standarda Dokumentacija statističkih i drugih organa. Izrada standarda. tekuće. 9. Rad na usklađivanju Klasifikacije zanimanja. 025130 Učešće u ažuriranju Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja ISCO-88, pripremi ISCO-08 i usklađivanju postojeće Klasifikacije zanimanja. Dokumentacija navedenih klasifikacija. Ažuriranje postojeće klasifikacije. tekuće. 10. Priprema Klasifikacije obrazovanja. 025140 Prilagođavanje Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ISCED-97 potrebama statističkih istraživanja i priprema Klasifikacije obrazovanja. Dokumentacija navedenih klasifikacija. Priprema klasifikacije obrazovanja zasnovane na ISCED-97 u skladu sa našim obrazovnim sistemom. tekuće. 11. Rad na uvođenju klasifikacija iz Sistema nacionalnih računa (SNA93/ESA95). 025150 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 12. Uvođenje klasifikacije MIG (Main Industrial Groupings). 025160 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 13. Uvođenje klasifikacije EWC Stat version 3 (Evropska statistička klasifikacija otpadaka). 025170 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 14. Klasifikacije za potrebe statistike zdravstva. 025180 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće. 15. Klasifikacije – životna sredina. 025190 Dokumentacija navedenih klasifikacija. tekuće.

4100307.168.doc/2

Ostavite komentar