Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „poverljivo” i „interno” u Ministarstvu odbrane

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U MINISTARSTVU ODBRANE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi za određivanje tajnih podataka stepena tajnosti „POVERLJIVO” i „INTERNO” u Ministarstvu odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe određuje se i označava stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ili stepenom tajnosti „INTERNO” zavisno od procene nastanka moguće štete po interese odbrane Republike Srbije, odnosno nastanka moguće štete po rad i obavljanje poslova i zadataka odbrane iz zakonom propisane nadležnosti Ministarstva u slučaju njegovog otkrivanja neovlašćenom licu, njegove zloupotrebe ili uništavanja.

Član 3.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati:

1) ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Republike Srbije;

2) ugrožavanje ustavnog poretka i demokratskih principa Republike Srbije;

3) ugrožavanje ljudskih života ili pretnju po život i zdravlje ljudi ili imovinu;

4) štetu po ekonomske interese Republike Srbije;

5) ugrožavanje nacionalne i javne bezbednosti, odbrane ili aktivnosti bezbednosnih službi;

6) ugrožavanje interesa krivičnog gonjenja, suzbijanja krivičnih dela i funkcionisanja pravosuđa;

7) ugrožavanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije i drugih snaga odbrane Republike Srbije;

8) ugrožavanje međunarodnog položaja Republike Srbije i saradnje sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima;

9) ugrožavanje objekata značajnih za odbranu zemlje;

10) ugrožavanje realizacije naučno-istraživačke delatnosti u Ministarstvu;

11) negativan uticaj na materijalno-finansijsko poslovanje u Ministarstvu;

12) neposredno i izuzetno ugrožavanje kulturnog nasleđa-umetničkih predmeta i zbirki, kao i arhivske građe Ministarstva.

Član 4.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „INTERNO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta za rad, odnosno obavljanje zadataka i poslova Ministarstva, koja za posledicu može imati:

1) smanjenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Ministarstva;

2) ugrožavanje saradnje Ministarstva sa odgovarajućim ogranima drugih država, međunarodnih organizacija i drugim međunarodnim subjektima;

3) narušavanje poverenja građana u zakonitost i stručnost rada Ministarstva.

Član 5.

Ovlašćeno lice Ministarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, a na osnovu kriterijuma iz čl. 3. i 4. ove uredbe, donosi odluku o određivanju stepena tajnosti podatka u Ministarstvu, uz prethodnu procenu moguće štete po interese Republike Srbije, odnosno moguće štete po rad i obavljanje zadataka i poslova Ministarstva.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu.

05 Broj: 110-6372/2014

U Beogradu, 26. juna 2014. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar