Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNjI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 56/11 i 74/11), u članu 3. reči: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10)” zamenjuju se rečima: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11)”.

Član 2.

Sredstva u iznosu od 500.000.000 dinara koja obezbeđuje Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za razvoj stočarstva u opštinama i gradovima koji pripadaju područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, br. 3/10, 6/10 i 13/10) isplaćivaće se iz sredstava obezbeđenih članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) u okviru Razdela 19 – Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.1 – Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar