Uredba o određivanju imovine i lica koja se mogu osigurati kod stranog društva za osiguranje

Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 55/04, 70/04 – ispravka, 61/05, 61/05 – dr. zakon i 85/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O ODREĐIVANjU IMOVINE I LICA KOJA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE

Član 1.

Domaća pravna i fizička lica mogu kod stranog društva za osiguranje osigurati:

1) investicione radove u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opremu za izvođenje tih radova – ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode;

2) inostrane kredite, radi osiguranja vraćanja tih kredita – ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom;

3) brodove u izgradnji ili remontu – ako je to izričito predviđeno ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem;

4) prekomorske brodove – od odgovornosti vozara za štete učinjene trećim licima i njihovoj imovini;

5) robu koja se izvozi iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), odnosno uvozi u Republiku – ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica.

Kod stranih društava za osiguranje mogu se osigurati imovina i zaposleni domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili u zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu – ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno.

Član 2.

Predlagači za dobijanje dozvole nadležnog organa Republike za kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava, odnosno za stavljanje u promet medicinskih sredstava stranih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, mogu ugovoriti osiguranje sa stranim društvom za osiguranje za slučaj nastanka štete kao posledice primene tih lekova, odnosno medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih sudova i drugih organa da odlučuju o zahtevima za naknadu štete.

Član 3.

Strana lica koja se nalaze u Republici i imovina tih lica mogu se osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj: 110-3272/2006

U Beogradu, 1. juna 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

Ostavite komentar