Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispravka, 44/99, 74/99, 4/00 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se način obrazovanja godišnjih kontingenata stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, način utvrđivanja godišnjeg plana raspodele stranih dozvola i kriterijumi za njihovu raspodelu, kao i način dodele pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola.

Godišnji kontingent pojedinačnih dozvola čine pojedinačne dozvole određene vrste razmenjene sa drugom zemljom.

Godišnji kontingent pojedinačnih dozvola ne čine dozvole dodeljene na osnovu korišćenja kombinovanog prevoza.

Godišnji kontingent vremenskih dozvola čine vremenske dozvole određene vrste razmenjene sa drugom zemljom.

Godišnji kontingent CEMT dozvola čine CEMT dozvole određene vrste.

Međunarodni transportni forum određuje i stavlja na raspolaganje baznu kvotu CEMT dozvola zemljama članicama Međunarodnog transportnog foruma. Baznu kvotu CEMT dozvola sačinjavaju dozvole koje važe za teretna vozila koja su svrstana u kategoriju – „vozilo”.

Bazna kvota CEMT dozvola predstavlja osnovicu za izračunavanje godišnjih kontingenata, tako što se jedna dozvola iz bazne kvote zamenjuje određenim brojem odgovarajućih dozvola za vozila kategorija „EVRO III bezbedno” vozilo, „EVRO IV bezbedno” vozilo, „EVRO V bezbedno” vozilo, „EVRO VI bezbedno” vozilo ili vozilo više kategorije.

Godišnje kontingente CEMT dozvola ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: nadležni organ) izračunava na osnovu teretnih vozila po kategorijama kojima raspolažu domaći prevoznici.

Iz godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola izdvaja se 3% dozvola za: interventne slučajeve, prevoze za koje su potrebne posebne dozvole (npr. vanredni prevoz) i međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Osim dozvola iz stava 1. ovog člana za prevoze vozilima čija nosivost uključujući i prikolice ne prelazi 3,5 tona, prevoz pothlađenog voća i sveže pečurke izdvaja se jednak broj dozvola koliko je bilo izdvojeno od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine (u daljem tekstu: period oktobar – oktobar).

Dozvole iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Ako broj dozvola iz stava 2. ovog člana ne zadovoljava potrebe za prevozom može se od dozvola iz stava 1. ovog člana izdvojiti dodatni broj dozvola.

Dozvole iz člana 4. ove uredbe dodeljuju se prevozniku na osnovu zahteva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o prevozu za koji se dozvola traži, broj i vrstu potrebnih dozvola, a za međunarodni prevoz za sopstvene potrebe i registarske oznake vozila.

U periodu od podnošenja zahteva do dodele dozvola prevoznik podnosi fotokopiju međunarodnog tovarnog lista i Jedinstvene carinske isprave (u daljem tekstu: CMR i JCI), odnosno posebnu dozvolu. Ako se podnosi zahtev za dodelu pojedinačne dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe, podnosi se i fotokopija fakture, odnosno dokaz da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe i dokaz o vlasništvu za vozilo ili ugovor o finansijskom lizingu za vozilo kojim se vrši taj prevoz. Ako se radi o uvozu robe, dokumentacija se dostavlja prilikom razduženja dodeljene pojedinačne dozvole. Originali svih ovih dokumenata daju se na uvid.

Zahtev za dodelu pojedinačne dozvole za prevoz vozilima čija nosivost uključujući i prikolice ne prelazi 3,5 tona, pothlađenog voća i sveže pečurke sadrži: registarske oznake vozila kojima se obavlja prevoz, broj i vrstu potrebnih pojedinačnih dozvola. Originali JCI i CMR daju se na uvid prilikom razduženja dodeljenih dozvola.

Prilikom odlučivanja o zahtevu nadležni organ uzima u obzir broj dozvola koje podnosilac zahteva nije pravilno koristio i nije vratio, vrstu robe za čiji se prevoz podnosi zahtev za dodelu dozvola, da li se radi o uvozu ili izvozu i o preostalom broju dozvola iz izdvojenog kontingenta, odnosno vodi računa da vozilo kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe nije upisano u uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza.

O zahtevu iz st. 2. i 4. ovog člana odlučuje se rešenjem.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno.

Fiksni deo godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola čini određeni broj pojedinačnih dozvola koji se određuju na osnovu ukupnog broja dozvola koje su prevoznici pravilno iskoristili u periodu oktobar – oktobar i opšteg dela plana raspodele, a u koje se ne uračunavaju dozvole dodeljene na osnovu korišćenja kombinovanog prevoza i dozvole iz člana 4. ove uredbe.

Fiksni deo godišnjih kontingenta vremenskih dozvola čini određeni broj dozvola sa liste efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola koje su prevoznici efikasno iskoristili u periodu od 1. januara do 30. oktobra tekuće godine (u daljem tekstu: period januar – oktobar).

Fiksni deo godišnjih kontingenata CEMT dozvola čini određeni broj dozvola sa liste efikasnosti korišćenja CEMT dozvola koje su prevoznici efikasno iskoristili u periodu januar – oktobar.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola čine pojedinačne dozvole dobijene povećanjem kontingenta ili razmenom novoutvrđenog kontingenta, kao i dozvole koje prevoznici nisu iskoristili odnosno nisu pravilno koristili i dozvole dobijene umanjenjem fiksnog dela utvrđenim u skladu sa ovom uredbom.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata vremenskih dozvola čine vremenske dozvole dobijene povećanjem kontingenta ili razmenom novoutvrđenog kontingenta, kao i preostali broj vremenskih dozvola sa liste efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola koje prevoznici nisu efikasno iskoristili u periodu januar – oktobar.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata CEMT dozvola čine CEMT dozvole dobijene povećanjem kontingenta ili razmenom novoutvrđenog kontingenta, kao i preostali broj CEMT dozvola sa liste efikasnosti korišćenja CEMT dozvola koje prevoznici nisu efikasno iskoristili u periodu januar – oktobar.

Raspodela godišnjih kontingenata stranih dozvola vrši se na osnovu godišnjeg plana raspodele dozvola (u daljem tekstu: plan raspodele).

Plan raspodele utvrđuje se na osnovu kriterijuma iz člana 11. ove uredbe i sastoji se od opšteg i posebnog dela.

Opšti deo plana raspodele sadrži podatke o:

broju pojedinačnih dozvola po kontingentima sa naznakom kontingenta kritičnih dozvola;

broju dozvola iz člana 4. st. 1. i 2. ove uredbe;

obaveznom broju kombinovanih prevoza u skladu sa odredbama člana 16. ove uredbe;

rokovima za korišćenje pojedinačnih dozvola dodeljenih prevozniku van plana raspodele, nakon kojih je prevoznik u obavezi da vrati dodeljene dozvole nadležnom organu;

broju CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima;

broju za koji se umanjuje broj pojedinačnih dozvola u planu raspodele po raspodeljivanju CEMT i vremenskih dozvola;

učešću fiksnog dela plana u kontingentu;

listama efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola;

listama prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola određenog kontingenta (u daljem tekstu: liste prevoznika);

listama prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola;

broju za koji se umanjuje broj teretnih vozila za utvrđivanje plana raspodele pojedinačnih dozvola nakon raspodele CEMT i vremenskih dozvola;

posebnim uslovima korišćenja dozvola.

Opšti deo plana raspodele, osim lista efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola i lista prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola i lista prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola, objavljuje se na oglasnoj tabli ili zvaničnoj internet prezentaciji nadležnog organa do 25. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Ako u periodu važenja Opšteg dela plana raspodele dođe do promene podataka iz stava 2. ovog člana nadležni organ uneće promene u Opšti deo plana i isti objaviti na način iz stava 3. ovog člana. Ovako objavljen Opšti deo plana primenjuje se narednog dana od dana objavljivanja.

Posebni deo plana raspodele sastoji se od fiksnog i promenljivog dela i utvrđuje se za svakog prevoznika (u daljem tekstu: pojedinačni plan).

Pojedinačni plan sadrži podatke o:

broju vozača u radnom odnosu, ostvarenom prometu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari, broju bodova za kvalitet voznog parka, broju vozila po kategorijama iz pravilnika kojim se uređuju tehnički i tehničko-eksploatacioni uslovi koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Pravilnik) i koeficijentu korišćenja voznog parka;

broju iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima za period oktobar – oktobar;

obavljenim prevozima CEMT dozvolom;

obavljenim prevozima vremenskom dozvolom;

broju dozvola koje mu pripadaju u fiksnom i promenljivom delu i ukupnom broju dozvola po kontingentima.

Predlog pojedinačnog plana, liste efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola i predlog liste prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima javni su i nadležni organ ih objavljuje na način iz stava 3. ovog člana.

Prevoznik u roku od sedam dana od dana objavljivanja predloga pojedinačnog plana može da daje primedbe na podatke iz stava 6. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog člana, odnosno može da podnese izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

U roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava 8. ovog člana, nadležni organ razmatra primedbe i utvrđuje plan raspodele najkasnije do 25. decembra tekuće godine.

Utvrđeni pojedinačni plan prevoznika i liste prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola nadležni organ objavljuje na način iz stava 3. ovog člana.

Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.

Ako prevoznik u roku iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev za utvrđivanje plana raspodele nadležni organ mu neće utvrditi plan raspodele.

U slučaju iz stava 2. ovog člana prevoznik može podneti zahtev za utvrđivanje plana raspodele prilikom revizije ili prilikom utvrđivanja plana raspodele naredne godine.

Zahtev za utvrđivanje plana raspodele sadrži izjavu o vozačima u radnom odnosu (ime, prezime i jedinstveni matični broj građana) i izjavu o vozilima u vlasništvu, zakupu ili finansijskom lizingu sa navođenjem registarskih oznaka, sa vremenom trajanja zakupa ili finansijskog lizinga, oblik i namenu karoserije, izjavu o ostvarenom prometu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari, kao i vrstu i broj potrebnih pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola za godinu za koju se pravi plan.

Član 10.

Prevoznik je dužan da obavesti nadležni organ o svim promenama podataka koji se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja odnosno revizije plana raspodele dozvola u roku od 10 dana od dana nastale promene.

Ako se utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke ili ako prevoznik u propisanom roku nije prijavio promene u voznom parku, umanjuje mu se fiksni deo plana raspodele dozvola za tekuću godinu za 30%.

Ako se utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke prilikom podnošenja zahteva za utvrđivanje, odnosno reviziju plana raspodele, kao i prilikom vraćanja dozvola, gubi pravo na fiksni deo plana raspodele pojedinačnih dozvola za tekuću godinu i dodatno mu se umanjuje fiksni deo plana raspodele pojedinačnih dozvola za narednu godinu za 30%.

Ako se utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke prilikom razduženja listova iz dnevnika putovanja CEMT dozvole, odnosno izveštaja ili listova iz dnevnika putovanja vremenske dozvole, CEMT, odnosno vremenska dozvola oduzima mu se i ne utvrđuje se efikasnost korišćenja te CEMT, odnosno vremenske dozvole za narednu godinu.

Tačnost podataka proverava se na osnovu službenih evidencija koje vodi nadležni organ, a od prevoznika se može zatražiti da u roku od pet dana od dana prijema poziva dostavi originalna dokumenta na osnovu kojih može da se utvrdi tačnost podataka koje je prevoznik prijavio.

Ako prevoznik vrati neiskorišćenu ali overenu pojedinačnu dozvolu fiksni deo plana raspodele pojedinačnih dozvola za narednu godinu dodatno mu se umanjuje za jednu dozvolu iz tog kontingenta.

Dodela dozvola vrši se prema sledećim kriterijumima:

pravilno korišćenje pojedinačnih dozvola odnosno efikasno korišćenje CEMT i vremenskih dozvola;

kvalitet voznog parka;

broj vozača;

korišćenje voznog parka za određeni kontingent;

korišćenje kombinovanog prevoza;

ostvareni promet po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari.

Član 12.

Pravilno iskorišćena pojedinačna dozvola je dozvola u kojoj su uneti tačni podaci koji nisu brisani ni menjani, koja je korišćena teretnim vozilom iz voznog parka prevoznika kome je dozvola dodeljena, na propisan način prema nameni, koja nije korišćena za prevoze koji su liberalizovani u skladu sa međunarodnim ugovorima, koja nije ustupljena drugom prevozniku i koja je vraćena uz priloženi CMR.

Kriterijum iz člana 11. tačka 1) ove uredbe primenjuje se utvrđivanjem broja pravilno korišćenih pojedinačnih dozvola odnosno utvrđivanjem efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola.

Kriterijum pravilnog korišćenja pojedinačnih dozvola primenjuje se tako što se za svakog prevoznika utvrdi broj pravilno korišćenih pojedinačnih dozvola posebno za svaki kontingent u periodu oktobar – oktobar.

Kriterijum efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola primenjuje se tako što se za svaku vremensku dozvolu utvrđuje broj obavljenih vožnji, ne računajući vožnje obavljene vozilima u zakupu, u periodu januar – oktobar.

Kriterijum efikasnosti korišćenja CEMT dozvola primenjuje se tako što se za svaku CEMT dozvolu utvrđuje ukupan broj bodova i to sabiranjem broja bodova za svaku obavljenu vožnju, ne računajući vožnje obavljene vozilima u zakupu, u periodu januar – oktobar.

Broj bodova za obavljenu vožnju CEMT dozvolom zavisi od udaljenosti države utovara i istovara, kritičnosti odgovarajućih kontingenata pojedinačnih dozvola potrebnih da bi se obavila ta vožnja i vrste vožnje (bilateralna, treća zemlja, vožnja nenatovarenog vozila koja je u vezi sa vožnjom natovarenog vozila).

Nadležni organ najkasnije do kraja oktobra meseca tekuće godine utvrđuje broj bodova za obavljene vožnje koji će biti primenjen prilikom utvrđivanja efikasnosti korišćenja CEMT dozvola za narednu godinu, kao i za proveru mesečne efikasnosti korišćenja CEMT dozvola u narednoj godini i stavlja ih, na odgovarajući način, na uvid prevoznicima.

Prilikom primene kriterijuma iz stava 2. ovog člana vrši se uporedna provera korišćenja svih vrsta dozvola na osnovu podataka iz evidencije nadležnog organa.

Kriterijum iz člana 11. tačka 2) ove uredbe primenjuje se tako što se za svako teretno vozilo iz voznog parka određuje sledeći broj bodova:

„EVRO VI bezbedno” vozilo i više kategorije – 10 bodova;

„EVRO V bezbedno” vozilo i „EVRO EEV bezbedno” vozilo – 8 bodova;

„EVRO IV bezbedno” vozilo – 7 bodova;

„EVRO III bezbedno” vozilo – 6 bodova;

„zelenije i bezbedno” vozilo – 4 boda;

„zeleno” vozilo – 2 boda;

„vozilo” koje je proizvedeno pre manje od 15 godina – 1 bod;

„vozilo” koje je proizvedeno pre više od 15 godina – 0,5 bodova.

Ako uz teretno vozilo „zelenije i bezbedno” ili teretno vozilo više kategorije prevoznik ima priključno vozilo sa odgovarajućom potvrdom iz Pravilnika dodaje se još jedan bod.

Bodovi utvrđeni na način iz st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se za vozila nosivosti veće od 20 tona, vozila za prevoz putničkih automobila i vozila za prevoz konfekcije.

Bodovi utvrđeni na način iz st. 1. i 2. ovog člana u zavisnosti od nosivosti vozila, osim za vozila za prevoz putničkih automobila i vozila za prevoz konfekcije, umanjuju se na sledeći način:

za vozila nosivosti veće od 12 tona – 40%;

za vozila nosivost veće od 3,5 tona – 80%;

za vozila nosivost manje od 3,5 tona – 100%.

Za vozila specijalne namene odnosno sa specijalnom nadgradnjom (hladnjače, vozila za prevoz putničkih automobila i konfekcije, cisterne za prevoz hrane, hemikalije i praškaste robe, vozila za prevoz životinja) bodovi iz st. 2. i 3. ovog člana uvećavaju se za 10%.

Za teretna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu, osim teretnih vozila koja se otplaćuju na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, ne utvrđuje se broj bodova.

Kriterijum kvalitet voznog parka za dodelu CEMT dozvola primenjuje se tako što se prevozniku utvrđuje broj teretnih i priključnih vozila prema kategorijama iz Pravilnika. U broj teretnih i priključnih vozila ne uračunavaju se vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu. Dva teretna vozila sa sopstvenom nosivošću računaju se kao jedno ako uz ta teretna vozila nema odgovarajućih priključnih vozila. U broj teretnih vozila ne uračunavaju se teretna vozila sa specijalnom nadgradnjom kiper.

Kriterijum kvalitet voznog parka za dodelu vremenskih dozvola primenjuje se tako što se prevozniku utvrđuje broj teretnih i priključnih vozila prema kategorijama iz Pravilnika od kojih je oduzet broj teretnih vozila, utvrđen u članu 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe, nakon raspodele CEMT dozvola. U broj teretnih i priključnih vozila ne uračunavaju se vozila uzeta u zakup. U broj teretnih vozila uračunavaju se teretna vozila sa specijalnom nadgradnjom kiper samo za kontingente vremenskih dozvola susednih zemalja.

Teretna vozila iz člana 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe na osnovu kojih je dodeljena CEMT dozvola ne učestvuju u utvrđivanju broja bodova za raspodelu pojedinačnih dozvola. Za pojedinačnu dozvolu koja ima istu teritorijalnu važnost kao vremenska dozvola, prilikom utvrđivanja broja bodova ne učestvuje broj teretnih vozila utvrđenih u članu 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe, na osnovu kojih je dodeljena vremenska dozvola.

Kriterijum iz člana 11. tačka 3) ove uredbe utvrđuje se izračunavanjem koeficijenta tako što se prevozniku izračuna odnos broja vozača u radnom odnosu i broja vozila u voznom parku.

Kriterijum iz člana 11. tačka 4) ove uredbe utvrđuje se tako što se izračunava koeficijent korišćenja voznog parka kao odnos broja bodova za kvalitet voznog parka vozila koja su obavila prevoze na teritoriji države za koju važi određeni kontingent i ukupnog broja bodova za kvalitet voznog parka prevoznika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prevozniku koji u prethodnom periodu oktobar – oktobar nije koristio dozvole određenog kontingenta, odnosno prevozniku koji je u prethodnom periodu oktobar – oktobar iskoristio manji broj dozvola određenog kontingenta od broja vozila u voznom parku, dodeljuje se prosečni koeficijent korišćenja voznog parka svih prevoznika.

Kriterijum iz člana 11. tačka 5) ove uredbe utvrđuje se tako što se prilikom utvrđivanja plana raspodele odnosno revizije odredi broj kombinovanih prevoza koje će domaći prevoznik morati da obavi da bi ostvario pravo na korišćenje broja dozvola iz određenog kontingenta utvrđenog planom raspodele. Ako prevoznik ostvari manji broj kombinovanih prevoza, za toliko procenata mu se umanjuje plan raspodele, a najviše za 50% od broja dozvola utvrđenih u planu raspodele.

Kriterijum iz člana 11. tačka 6) ove uredbe utvrđuje se tako što se prevozniku izračuna odnos ostvarenog prometa po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari i broja vozila i tako dobijeni koeficijent stavlja se u odnos sa prosečnim koeficijentom ostvarenog prometa po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari i broja vozila svih prevoznika.

Na osnovu broja pojedinačnih dozvola utvrđenih u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe nadležni organ određuje koji kontingenti pojedinačnih dozvola zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju potrebe prevoznika. Ukoliko broj dozvola utvrđen u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe iznosi više od 80% od godišnjeg kontingenta dozvola za prethodnu godinu, takav kontingent pojedinačnih dozvola ne zadovoljava potrebe prevoznika.

Pojedinačna dozvola iz kontingenata koji zadovoljavaju potrebe prevoznika naziva se nekritična dozvola, a dozvola iz kontingenata koji ne zadovoljavaju potrebe prevoznika – kritična.

Revizijama plana raspodele nadležni organ vrši proveru dinamike korišćenja dozvola. U toku kalendarske godine predviđene su najmanje dve revizije plana raspodele.

Ako prilikom junske revizije plana raspodele nadležni organ utvrdi da preostali broj dozvola iznosi manje od 40% od broja dozvola godišnjeg kontingenta odnosno prilikom septembarske revizije manje od 20%, takav kontingent dozvola se svrstava u kritične i njihova dalja raspodela vrši se u skladu sa članom 21. ove uredbe.

Ako prilikom bilo koje druge revizije plana raspodele nadležni organ utvrdi da je u posmatranom periodu mesečno zaduženo manje od 8% dozvola iz kontingenta, dozvole iz kontingenta koje su do tada bile svrstane u kritične mogu se svrstati u nekritične, i obrnuto ako utvrdi da je u posmatranom periodu mesečno zaduženo više od 8% dozvola iz kontingenta, dozvole iz kontingenta koje su do tada bile svrstane u nekritične svrstavaju se u kritične.

Broj dozvola koji je prevoznik primenom kriterijuma iz člana 11. tačka 1) ove uredbe iskoristio u periodu oktobar – oktobar nadležni organ raspodeljuje prevozniku u fiksni deo plana raspodele u skladu sa članom 8. stav 2. tač. 6) i 7) ove uredbe.

Broj dozvola utvrđenih u stavu 1. ovog člana umanjuje se srazmerno umanjenju broja bodova za kvalitet voznog parka, u odnosu na broj bodova utvrđen prilikom utvrđivanja prethodnog plana raspodele odnosno revizije plana raspodele.

Ako je koeficijent iz člana 17. ove uredbe manji od prosečnog, prevozniku se u tom odnosu umanjuje ukupan broj dozvola iz fiksnog dela plana raspodele, a najviše do 50%.

Promenljivi deo za nekritične dozvole ne ulazi u plan raspodele i nadležni organ ih dodeljuje prevoznicima prema njihovim zahtevima.

Prevozniku koji u voznom parku ima samo jedno odnosno dva ili više vozila nosivosti veće od 20 tona, a kome je u fiksnom delu plana raspodele utvrđeno manje od 8, odnosno 16 nekritičnih dozvola za bilateralne i tranzitne prevoze sa susednim državama, dodaje se u fiksni deo plana raspodele onoliko dozvola koliko je potrebno do broja 8, odnosno do broja 16 ako nije bilo nepravilnosti u korišćenju dozvola u prethodnom periodu oktobar – oktobar.

Član 21.

Promenljivi deo plana raspodele za kritične dozvole utvrđuje nadležni organ primenom kriterijuma iz čl. 13, 14. i 15. ove uredbe.

Broj kritičnih dozvola određenog kontingenta koji nadležni organ raspodeljuje prevozniku u promenljivi deo izračunava se kao količnik broja bodova voznog parka za taj kontingent i broja bodova potrebnih za dodelu jedne dozvole iz tog kontingenta.

Broj bodova voznog parka za određeni kontingent izračunava se kao proizvod broja bodova za kvalitet voznog parka umanjen na način propisan članom 13. stav 9. ove uredbe i koeficijenta korišćenja voznog parka tog kontingenta.

Broj bodova potrebnih za dodelu jedne dozvole iz određenog kontingenta izračunava se kao količnik ukupnog broja bodova voznog parka za određeni kontingent i broja dozvola koji se raspodeljuje u promenljivi deo plana raspodele.

Ukupan broj bodova voznog parka je zbir broja bodova voznog parka svih prevoznika koji su podneli zahtev za utvrđivanje plana raspodele za taj kontingent.

Broj dozvola koji se raspodeljuje u promenljivi deo plana raspodele je broj dozvola dobijen na način propisan u članu 6. stav 5. ove uredbe.

Ako je koeficijent iz člana 14. ove uredbe manji od jedan, prevozniku se u tom odnosu umanjuje ukupan broj dozvola iz promenljivog dela plana raspodele.

Član 22.

Sabiranjem fiksnog i promenljivog dela plana raspodele dobija se ukupan broj dozvola u planu raspodele.

Fiksni deo plana raspodele CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima utvrđuje nadležni organ na osnovu lista efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola (u daljem tekstu: liste efikasnosti).

Sa liste efikasnosti vremenska dozvola koju je prevoznik koristio najmanje dva meseca u periodu januar – oktobar i kojom je obavljeno 30 i više vožnji u vezi sa državom za koju važi vremenska dozvola, svedeno na broj dana korišćenja, dodeljuje se istom prevozniku, pod uslovom da prevoznik raspolaže brojem vozila u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe.

Sa liste efikasnosti CEMT dozvola koju je prevoznik koristio najmanje dva meseca u periodu januar – oktobar za koju je utvrđeno 80 i više bodova, svedeno na broj dana korišćenja, dodeljuje se istom prevozniku, pod uslovom da prevoznik raspolaže brojem vozila u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe.

U slučaju da efikasna CEMT dozvola iz stava 3. ovog člana ne može biti dodeljena istom prevozniku zbog smanjenja broja CEMT dozvola, nadležni organ dodeliće prevozniku drugu CEMT dozvolu koja važi za vozila iste ili više kategorije. Ako se prevozniku dodeljuje CEMT dozvola koja važi za vozila više kategorije, nadležni organ dodeliće prevozniku drugu CEMT dozvolu pod uslovom da prevoznik raspolaže brojem vozila u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe.

U slučaju da efikasnom CEMT dozvolom iz stava 3. ovog člana, za koju ne postoji ograničenje važnosti od strane jedne ili više država, prevoznik nije obavio najmanje onoliko vožnji koliko je propisano članom 8. stav 2. tačka 12) ove uredbe, nadležni organ dodeliće prevozniku drugu CEMT dozvolu koja važi za vozila iste ili više kategorije pod uslovom da prevoznik raspolaže brojem vozila u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe.

U slučaju da je ukupan broj efikasnih CEMT dozvola veći od ukupnog broja CEMT dozvola za narednu godinu, nadležni organ će prevoznicima dodeliti broj CEMT dozvola koje su efikasno koristili umanjen srazmerno umanjenju ukupnog broja CEMT dozvola u odnosu na prošlu godinu, ali najmanje jednu CEMT dozvolu.

Član 24.

Promenljivi deo plana raspodele CEMT i vremenskih dozvola utvrđuje nadležni organ primenom kriterijuma iz člana 11. ove uredbe.

Kriterijum kvalitet voznog parka za dodelu CEMT dozvole primenjuje se tako što se broj vozila određene kategorije, deli brojem CEMT dozvola dobijenih na način propisan u članu 3. ove uredbe da bi se dobio broj vozila potrebnih za dodelu jedne CEMT dozvole za određenu kategoriju teretnog vozila.

Kriterijum kvalitet voznog parka za dodelu vremenske dozvole primenjuje se tako što se broj vozila određene kategorije, deli brojem vremenskih dozvola iz člana 8. stav 2. tačka 5) ove uredbe da bi se dobio broj vozila potrebnih za dodelu jedne vremenske dozvole.

Prevozniku se izračunava broj dodeljenih CEMT dozvola tako što se broj njegovih vozila od kojih je prethodno oduzet određen broj vozila po osnovu raspodeljene CEMT dozvole iz stava 2. ovog člana podeli brojem vozila potrebnih za dodelu jedne CEMT dozvole.

Prevozniku se izračunava broj dodeljenih vremenskih dozvola tako što se broj njegovih vozila od kojih je prethodno oduzet određen broj vozila po osnovu raspodeljene vremenske dozvole iz stava 3. ovog člana podeli brojem vozila potrebnih za dodelu jedne vremenske dozvole.

Primenom kriterijuma iz čl. 12, 13. i 16. ove uredbe nadležni organ sačinjava liste prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola i liste prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola.

Ako prevoznik prvi put učestvuje u raspodeli vremenskih ili CEMT dozvola, nadležni organ prevozniku, za svaku dodeljenu vremensku ili CEMT dozvolu, srazmerno umanjuje broj pojedinačnih dozvola dodeljenih u planu raspodele u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 6) ove uredbe.

Ako prevozniku nije ponovo raspodeljena vremenska ili CEMT dozvola, prevozniku se fiksni deo plana raspodele uvećava za broj dozvola umanjenih u prethodnom periodu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Prevozniku se u plan raspodele CEMT dozvola može raspodeliti najviše do 3% od ukupnog broja CEMT dozvola određenih u skladu sa članom 3. ove uredbe.

Zahtev za reviziju plana raspodele sadrži broj i vrstu potrebnih dozvola za preostali period do kraja godine, izjavu o vozačima u radnom odnosu (ime, prezime i jedinstveni matični broj građana), izjavu o ostvarenom prometu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari, kao i izjavu o vozilima u vlasništvu, zakupu ili finansijskom lizingu sa navođenjem registarskih oznaka, sa vremenom trajanja zakupa ili finansijskog lizinga, oblika i namene karoserije.

Nadležni organ pre vršenja revizije objavljuje na način iz člana 8. stav 3. podatke iz člana 8. stav 6. tač. 1), 2), 3) i 4) ove uredbe.

Prevoznik u roku od sedam dana od dana stavljanja na uvid podataka iz stava 2. ovog člana može da daje primedbe, odnosno može da podnese izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

U roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog člana, nadležni organ razmatra primedbe i utvrđuje reviziju plana raspodele najkasnije do 10. jula odnosno do 1. oktobra tekuće godine.

Nadležni organ objavljuje na način iz člana 8. stav 3. utvrđenu reviziju pojedinačnog plana raspodele.

Obavezne revizije su junska, koja se vrši do 10. jula i septembarska, koja se vrši do 1. oktobra tekuće godine.

Za učešće u junskoj, odnosno septembarskoj reviziji plana raspodele prevoznik podnosi zahtev od 1. juna do 10. juna, odnosno od 1. septembra do 10. septembra tekuće godine.

Nadležni organ pored obaveznih revizija, može vršiti i druge revizije plana raspodele kada proceni da je potrebno, a obavezno u slučajevima promene godišnjih kontingenata kritičnih dozvola.

Prilikom junske, odnosno septembarske revizije nadležni organ prevozniku raspodeljuje u fiksni deo plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u planu, a najviše 50%, odnosno 15 % od fiksnog dela utvrđenog prilikom pravljenja plana raspodele.

Prilikom svake druge revizije nadležni organ prevozniku raspodeljuje u fiksni deo plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u planu.

Prilikom revizija iz st. 1. i 2. ovog člana promenljivi deo pojedinačnog plana raspodele utvrđuje se na način propisan u članu 21. ove uredbe. Utvrđivanje promenljivog dela pojedinačnog plana raspodele vrši se za prevoznike kojima nije umanjen fiksni deo plana u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Na osnovu službene evidencije nadležnog organa o iskorišćenosti pojedinačnih dozvola u tekućoj godini sačinjava se spisak nepreuzetih dozvola na dan 1. decembra tekuće godine. Preostale nepreuzete dozvole se raspodeljuju prevoznicima u skladu sa članom 30. st. 5, 6, 7 i 8. ove uredbe.

Prevoznik kome je nadležni organ oduzeo uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, odnosno izrekao meru zabrane obavljanja međunarodnog javnog prevoza, odnosno kome je nadležni organ strane zemlje zabranio obavljanje prevoza u toj zemlji, gubi pravo na utvrđivanje plana raspodele, odnosno oduzimaju mu se dozvole iz plana raspodele za tu zemlju.

Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži broj pojedinačnih dozvola za svaki od kontingenata.

Pre donošenja rešenja o dodeli dozvola na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana nadležni organ prevozniku utvrđuje: broj dozvola u planu raspodele i broj već dodeljenih dozvola, odnosno broj pravilno iskorišćenih dozvola, odnosno broj kombinovanih prevoza, odnosno vraćenih listova iz dnevnika putovanja, odnosno ispunjavanje uslova iz člana 8. stav 2. tačka 4) ove uredbe.

U slučaju kritičnih dozvola, prevozniku se jednovremeno može dodeliti najviše 20% dozvola iz plana raspodele.

U slučaju nekritičnih dozvola, prevozniku koji nema plan raspodele se jednovremeno može dodeliti broj dozvola dobijen množenjem broja vozila u voznom parku prevoznika umanjen za broj CEMT i vremenskih dozvola kojima prevoznik raspolaže a u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 11. ove uredbe sa koeficijentom 0,1, s tim što tako dobijen broj dozvola ne može biti manji od jedne niti veći od 10 dozvola (u daljem tekstu: pravilo 0,1).

U slučaju nekritičnih dozvola, prevozniku koji ima utvrđen plan raspodele može se jednovremeno dodeliti onoliki broj dozvola koji je jednak većoj od dve vrednosti, i to vrednosti 20% dozvola iz plana raspodele i vrednosti dobijene primenom pravila 0,1.

U slučaju nekritičnih dozvola, prevozniku koji je preuzeo dozvole iz svog plana raspodele jednovremeno se može dodeliti broj dozvola koji je jednak manjoj od dve vrednosti, i to vrednosti 20% dozvola iz plana raspodele i vrednosti dobijene kada se od broja vozila u voznom parku prevoznika oduzme broj CEMT i vremenskih dozvola kojima prevoznik raspolaže ali ne manje od broja dozvola koji se dobija primenom pravila 0,1.

Posle dodeljivanja dozvola u skladu sa st. 4, 5, 6. ili 7. ovog člana prevozniku se može dodeliti najviše onaj broj dozvola koji je jednak broju pravilno iskorišćenih dozvola.

Izuzetno od st. 4, 5, 6. ili 7. ovog člana radi obavljanja sezonskih poslova prevozniku se može dodeliti i više pojedinačnih dozvola, a najviše do broja teretnih vozila sa kojima raspolaže umanjeno za broj CEMT i vremenskih dozvola koje važe na teritoriji države za koju važi i pojedinačna dozvola, odnosno preostalog broja dozvola iz plana raspodele.

Prevoznik je dužan da pojedinačne, vremenske i CEMT dozvole koje je preuzeo iz godišnjih kontingenata vrati nadležnom organu bez obzira da li su iskorišćene ili nisu najkasnije 30 dana nakon isteka roka važenja koji je naveden u dozvoli.

Prevoznik je dužan da nadležnom organu vrati dozvolu dodeljenu van plana raspodele u roku propisanom u članu 8. stav 2. tačka 4) ove uredbe i u slučaju da je nije iskoristio.

Ako prevoznik ne postupi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, gubi pravo na dodelu svih pojedinačnih dozvola iz plana raspodele za tekuću godinu, do trenutka vraćanja dozvole.

Prevoznik je dužan da preuzme sve vremenske i CEMT dozvole koje su mu dodeljene u planu raspodele u roku od 15 dana od dana kad je plan raspodele utvrđen i objavljen.

Ako prevoznik ne preuzme vremenske i CEMT dozvole u roku iz stava 1. ovog člana, gubi pravo na njih i one se raspodeljuju drugim prevoznicima na način utvrđen za raspodelu promenljivog dela plana raspodele.

Prevoznik preuzima rešenje sa dodeljenim dozvolama uz pečat, potpis i dokaz o uplati odgovarajuće republičke administrativne takse.

Nadležni organ može doneti rešenje o oduzimanju CEMT dozvole prevozniku ako se na osnovu službene evidencije utvrdi da prevoznik nije ostvario najmanje 10 bodova za vožnje obavljene u periodu od dva meseca ili ako se utvrdi da prevoznik ne poseduje dovoljan broj vozila utvrđen u skladu sa ovom uredbom ili ako nadležni organ strane zemlje privremeno oduzme CEMT dozvolu prevozniku zbog prekršaja u korišćenju.

Ako prevoznik ne dostavi nadležnom organu otcepljene kopije listova iz dnevnika putovanja do 20. u mesecu za prethodni kalendarski mesec zajedno sa izveštajem, nadležni organ donosi rešenje o oduzimanju CEMT dozvole.

Oduzetu CEMT dozvolu ili CEMT dozvolu koju je prevoznik vratio, nadležni organ u roku od sedam dana od dana oduzimanja ili vraćanja, dodeljuje prvom sledećem prevozniku sa liste prevoznika, za period do isteka roka važenja dozvole.

Prevoznik je dužan da prijavi da je CEMT dozvola oštećena, izgubljena ili ukradena i tu dozvolu nadležni organ će u roku od sedam dana od dana prijave proglasiti nevažećom i dodeliti rezervnu CEMT dozvolu istom ili prvom sledećem prevozniku sa liste prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT dozvola.

Prevoznik koji je prijavio gubitak više od 10% ukupno dodeljenih CEMT dozvola u periodu od tri godine, gubi pravo na dodelu rezervne CEMT dozvole u slučaju ponovnog gubitka.

U vremensku dozvolu upisuju se sledeći podaci:

naziv i adresa prevoznika koji dozvolu koristi;

potpis ovlašćenog lica i pečat organa koji je dozvolu dodelio;

datum početka i prestanka važenja dozvole;

datum dodele vremenske dozvole.

Prevoznik mora imati uz vremensku dozvolu ispravno popunjen dnevnik putovanja i potvrde o kategoriji teretnog vozila propisanih Pravilnikom ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Dnevnik putovanja iz člana 36. stav 2. ove uredbe izdaje nadležni organ na ime prevoznika i neprenosiv je.

Izgled i sadržina dnevnika putovanja za određenu vrstu vremenske dozvole dati su u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Novi dnevnik putovanja izdaje se kad prevoznik prethodni popuni i vrati nadležnom organu. Novi dnevnik nosi isti broj kao i prethodni dnevnik.

Prevoznik je dužan da vodi dnevnik putovanja tako da hronološkim redom upisuje delove prevoznog puta natovarenog vozila od mesta utovara do mesta istovara i vožnju praznim vozilom.

Ispunjeni listovi za prethodni i tekući mesec čuvaju se u dnevniku putovanja.

Prevoznik je dužan da listove iz dnevnika putovanja koji sadrže podatke iz pretprošlog meseca zajedno sa izveštajem dostavi nadležnom organu najkasnije do 25. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Uz izveštaj iz stava 3. ovog člana za obavljene prevoze koje u dnevniku putovanja carinski organi nisu overili, prevoznik prilaže CMR.

Dobijeni podaci koriste se za kontrolu korišćenja dozvola i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Nadležni organ može doneti rešenje o oduzimanju vremenske dozvole prevozniku ako se na osnovu službene evidencije utvrdi da prevoznik nije obavio dovoljan broj prevoza u odnosu na broj dozvola iz člana 8. stav 2. tačka 6) ove uredbe i broja dana korišćenja vremenske dozvole ili ako se utvrdi da prevoznik ne poseduje dovoljan broj vozila utvrđen u skladu sa ovom uredbom ili ako nadležni organ strane zemlje privremeno oduzme vremensku dozvolu prevozniku zbog prekršaja u korišćenju.

Oduzetu vremensku dozvolu ili vremensku dozvolu koju je prevoznik vratio, nadležni organ može ponovo dodeliti drugom prevozniku, za period do isteka roka važenja dozvole.

Prevoznik je dužan da prijavi da je vremenska dozvola oštećena, izgubljena ili ukradena, o čemu nadležni organ obaveštava nadležni organ za poslove saobraćaja druge države te može da je zameni drugom, za period do isteka roka važenja te dozvole, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Ako prevoznik nadležnom organu ne vrati oduzetu CEMT ili vremensku dozvolu u roku od 10 dana od dana prijema rešenja o oduzimanju CEMT ili vremenske dozvole, gubi pravo na dodelu CEMT ili vremenskih dozvola za sledeću godinu i na preuzimanje pojedinačnih dozvola iz plana raspodele za tekuću godinu do vraćanja oduzete CEMT ili vremenske dozvole.

Nadležni organ će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, utvrditi broj bodova iz člana 12. stav 6. ove uredbe.

Nadležni organ će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, otpočeti sa dodelom pojedinačnih dozvola domaćim prevoznicima u skladu sa članom 30. st. 6. i 7. ove uredbe.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe odredbe Uredbe o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS”, br. 88/05, 113/07 i 6/09), osim odredbi člana 46. st. 2, 3. i 4, člana 47. st. 2, 3. i 4. i člana 52. te uredbe koje prestaju da važe danom stupanja na snagu uredbe kojom se propisuje način korišćenja i obrazac multilateralne CEMT dozvole i dnevnika putovanja, kao i izgled pečata koji se stavlja na CEMT dozvolu.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu, godine

V L A D A

PREDSEDNIK (korice 1 strana)

Prilog

SRB Dnevnik putovanja br. SRB_______

D N E V N I K P U T O V A Nj A

za

međunarodni prevoz stvari uz

Vremensku dozvolu br. SRB ……………………..

Prevoznik: ___________________________________________________

(Naziv)

___________________________________________________

___________________________________________________

(Adresa)

Pečat

Izdata: Beograd, …………………

(Mesto i datum izdavanja)

(korice 2 strana)

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj dnevnik putovanja i odgovarajuća vremenska dozvola moraju biti u vozilu. Može postojati samo jedan dnevnik putovanja po dozvoli.

Imaocu ove dozvole, registrovanog u matičnoj zemlji ugovornici, dozvoljeno je obavljanje drumskog prevoza stvari sa vremenskom dozvolom na teritoriji druge zemlje ugovornice za period od godinu dana. Vozilo se može zadržati na teritoriji zemlje ugovornice najviše 7 dana od dana ulaska, što znači da se posle tog perioda mora vratiti u zemlju registracije.

Dnevnik putovanja mora biti ispunjen unapred, pre početka svake vožnje sa teretom između pojedinih mesta utovara i istovara, kao i za svaku vožnju bez tereta.

Ako se teret tovari na nekom zbirnom mestu, potrebno je prikazati vožnju sa kompletnim teretom, dok vožnje prikupljanja i distribuiranja tereta ne treba prikazivati.

Sve ispravke se moraju napraviti tako da originalni tekst i brojke ostanu čitljivi.

Iskorišćeni obrasci dnevnika putovanja moraju se čuvati u dnevniku najmanje mesec dana i trebaju se vratiti nadležnom organu zemlje ugovornice, koji ih je izdao.

a) Datum polaskab) Datum dolaska a) Mesto utovarab) Mesto istovara a) Zemlja utovarab) Zemlja istovara Registarske oznake vozila Masa prevezenog tereta(t)(sa jednom decimalom) Posebne napomene 1 2 3 4 5 6 a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b) a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b) a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)a)b)

Vremenska dozvola br. SRB _______ List br._______

Ostavite komentar