Uredba o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korišćenja sredstava za subvencije u turizmu u 2006. godini

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, br. 45/05, a u vezi sa članom 6. Zakona o budžetu Republike Srbije(«Službeni glasnik RS», br. 106/05 i 107/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korišćenja sredstava za subvencije u turizmu u 2006. godini

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi, bliži uslovi i namena korišćenja sredstava za subvencije u turizmu u 2006. godini.

Način korišćenja

Član 2.

Učešće sredstava iz člana 1. ove uredbe u realizaciji projekta koji se finansiraju u skladu sa ovom uredbom, ne može biti veće od 50% od ukupnog iznosa sredstava potrebnih za realizaciju svakog projekta.

Sredstva iz člana 1.ove uredbe mogu se koristiti bez obaveze njihovog vraćanja (u daljem tekstu: bespovratna sredstva) ili sa obavezom njihovog vraćanja ( u daljem tekstu: kreditna sredstva).

Namena korišćenja

Član 3.

Sredstva za subvencije u turizmu u 2006. godini koristiće se za podsticanje razvoja turizma, i to za finansiranje:

1) izrade odgovarajućih prostornih planova turističkih regija, programa razvoja turizma i urbanističkih planova turističkih mesta u okviru turističkih regija;

2) promotivnih aktivnosti turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu;

3) zaštite i održivog razvoja životne sredine, prirodnih resursa i kulturne baštine turističkih regija i turističkih mesta;

4) izgradnje turističke infrastrukture, sportsko-rekreativnih i drugih pratećih sadržaja javnog karaktera od značaja za unapređenje kvaliteta turističke ponude;

5) postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja.

Finansiranje projekata

Član 4.

Prioritet u korišćenju sredstava iz člana 1. ove uredbe imaju projekti kojima se obezbeđuje:

1) poboljšanje smeštajne ponude izgradnjom kapaciteta više kategorije;

2) rekonstrukcija sanitarnih blokova u ugostiteljskim objektima;

3) izgradnja neophodne turističke infrastrukture;

4) postavljanje turističke signalizacije;

5) unapređenje i promocija domaćeg turističkog prometa.

Član 5.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

privredni subjekti-izdavači publikacija iz oblasti turizma, registrovani u Agenciji za privredne subjekte;

turističke organizacije, ili pravna lica kojima su povereni poslovi turističkih organizacija i preduzeća, odnosno druge organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave;

naučne, istraživačke i druge organizacije, koje se bave istraživanjima u oblasti turizma;

udruženja građana koja deluju u oblasti turizma.

Kriterijumi za korišćenje bespovratnih sredstava

Član 6.

Kriterijumi za korišćenje bespovratnih sredstava su:

usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

doprinos projekta oblikovanju jedinstvenog turističkog proizvoda;

doprinos projekta zaštiti, očuvanju i razvoju turističkih resursa;

usklađenost projekta sa sistemom nacionalnog turističkog marketinga.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava

Član 7.

Zahtev za korišćenje bespovratih sredstava sadrži naročito: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; vreme realizacije projekta.

Podnosilac zahteva može da podnese samo jedan zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove turizma ( u daljem tekstu: ministarstvo).

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

Član 8.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu bespovratnih sredstava u skladu sa ovom uredbom utvrđuje komisija, koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma (u daljem tekstu: ministar).

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik bespovratnih sredstava.

Član 9.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju:

1) mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu;

2) akcionarska društva domaćeg fizičkog ili pravnog lica, sa većinskim privatnim kapitalom;

3) privatizovana preduzeća sa potpuno otplaćenim društvenim kapitalom;

4) preduzetnici;

5) preduzeća, odnosno druge organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Kriterijumi za korišćenje kreditnih sredstava

Član 10.

Kriterijumi za korišćenje kreditnih sredstava su:

usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

visina sopstvenih sredstava;

finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;

ekonomska ocena projekta;

unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;

usklađenost arhitekture i gabarita projekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom (za objekte smeštajne ponude).

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava

Član 11.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; dinamika realizacije projekta; podatke o finansijskom stanju i kreditnoj sposobnosti podnosioca zahteva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ministarstvu.

Odobravanje i realizacija kreditnih sredstava

Član 12.

Korišćenje kreditnih sredstava odobrava ministar, na predlog stručne radne grupe za razmatranje i ocenu poslovnih planova i zahteva za korišćenje sredstava za kreditnu podršku (u daljem tekstu: stručna radna grupa).

Stručnu radnu grupu obrazuje ministar.

Član 13.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije ( u daljem tekstu: Fond), uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

1) sopstvene solo menice i

2) hipoteka na nepokretnosti građevinskih objekata i gradskog građevinskog zemljišta u privatnoj svojini u odnosu 1:1 vrednosti odobrenog kredita, odnosno sopstvene menice sa avalom ili garancijom poslovne banke, ili ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, a po oceni boniteta i prihvatanju jemca, za kredite do 1.800.000,00 dinara.

Član 14.

Lice kome je odobreno korišćenje kreditnih sredstava (u daljem tekstu: korisnik) je dužno da u roku od 60 dana od dana odobravanja korišćenja sredstava zaključi ugovor o kreditu sa Fondom.

Rok za vraćanje kreditnih sredstava

Član 15.

Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava. Na zahtev korisnika, i mišljenja stručne radne grupe, ministar, može odobriti odlaganje početka otplate kredita za 12 do 24 meseci.

Izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava

Član 16.

Korisnici kredita, polugodišnje dostavljaju stručnoj radnoj grupi izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava.

Ministarstvo dostavlja Ministarstvu finansija – Sektor za budžetsku inspekciju i reviziju, godišnje izveštaje o realizaciji kreditnih sredstava po korisnicima, radi sprovođenja kontrole namenske upotrebe tih sredstava.

Kreditna sredstva vraćaju se Fondu.

Fond će mesečno izveštavati ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Sredstva koja se vraćaju Fondu po osnovu otplate kredita, koristiće se kao kreditna sredstva, na način i pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Stupanje na snagu

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

broj

u Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Miroljub Labus

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe, sadržan je u odredbi člana 15.stav 2. Zakona o turizmu (”Sl. glasnik RS”, broj 45/2005), kojim je propisano da Vlada utvrđuje kriterijume, bliže uslove, kao i namenu korišćenja podsticajnih sredstava u turizmu, kao i u odredbi člana 18. Zakona o budžetu (”Sl. glasnik RS”, broj 106/2005).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U skladu sa opredeljenjima Vlade, osnovni ciljevi razvoja turizma su: podsticanje razvoja prioritetnih vidova turizma, povećanje deviznog priliva i broja dolazaka stranih turista i povećanje zaposlenosti. Uz ove osnovne ciljeve značajani su i posebni ciljevi kao što su: stvaranje povoljnog imidža zemlje, zaštita prirode, zaštita kulturno-istorijskog nasleđa, poboljšanje kvaliteta života, zaštita korisnika turističkih usluga i podsticanje razvoja turizma u turistički atraktivnim područjima.

Disharmoničnost razvoja turizma i promene u društveno-ekonomskom razvoju zemlje uslovile su nerazvijenost određenih segmenata turističkog sektora. To se pre svega odnosi na izražen nedostatak turističke infrastrukture i novih i kvalitetnijih sadržaja turističke ponude u skladu sa zahtevima turističke tražnje.

Finansijska podrška turističkoj privredi u proteklom periodu imala je pozitivne efekte na razvoj i unapređenje srpskog turizma. U 2005. godini ministarstvo je bespovratna podsticajna sredstva u iznosu od 75.630.000 dinara, realizovalo kroz 143 ugovora sa korisnicima. Preko Fonda za razvoj Republike Srbije data je kreditna podrška za 37 projekata u iznosu od 142.000.000 dinara.

III OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Odredbom člana 2. uredbe opredeljen je način korišćenja sredstava za subvencije u turizmu u 2006. godini, a članom 3. i 4. namena korišćenja i finansiranje projekata.

Sistem davanja sredstava za subvencije turizmu u 2006. godini podeljen je u dva segmenta i to: davanje bespovratnih sredstava i davanje kreditnih sredstava.

Za bespovratna sredstva kao i za kreditna sredstva propisan je krug lica koja mogu ostvariti ovo pravo, kriterijumi i bliži uslovi za njihovo korišćenje.

Kako se kreditna podsticajna sredstva realizuju preko Fonda za razvoj, odredbama čl. 12.-16. propisani su uslovi davanja kredita, instrumenti obezbeđenja, kao i sprovođenje kontrole namenske upotrebe sredstava.

IV SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu predviđena su finansijska sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451 ”Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama” u iznosu od 422.200.000,00 dinara.

Planom ministarstva iz sredstava ove aproprijacije biće usmerena za bespovratno subvencioniranje projekata iz oblasti turizma u iznosu od 82.200.000,00 a sredstva u iznosu od 200.000.000,00 za kreditiranje projekata turističke privrede.

Iz ovog proizlazi da ukupna planirana sredstva iz budžeta za 2006. godinu predviđena za ovu namenu iznose 282.000.000,00 dinara.

Ostavite komentar