Uredba o subvencionisanju prodaje traktora i automobila u Republici Srpskoj i uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite za proizvode i usluge iz Republike Srpske u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 70/07),

Vlada donosi

UREDBU

O SUBVENCIONISANjU PRODAJE TRAKTORA I AUTOMOBILA U REPUBLICI SRPSKOJ I USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE ZA PROIZVODE I USLUGE IZ REPUBLIKE SRPSKE U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i kriterijumi za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite (u daljem tekstu: krediti), za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i kupovinu određenih turističkih putovanja, sa ili bez posredovanja turističke agencije, čije odredište je u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: turistička putovanja), kao i subvencionisanje prodaje traktora i automobila u 2009. godini.

Član 2.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) je za namene iz člana 1. ove uredbe u 2009. godini preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) obezbedilo milijardu dinara za subvencionisanje kamatne stope na potrošačke kredite za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, uključujući i nameštaj proizveden u Republici Srpskoj i turistička putovanja koja se realizuju na teritoriji Republike Srpske.

Sredstva za subvencionisanje prodaje traktora i automobila u Republici Srpskoj obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu na razdelu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Član 3.

U skladu sa ovom uredbom, biće odobrovani krediti uz subvencionisanje kamatne stope za nabavku nameštaja proizvedenog na teritoriji Republike Srpske, odnosno za realizaciju turističkih putovanja na teritoriji Republike Srpske, sa ili bez posredovanja turističkih agencija.

Nameštaj, iz stava 1. ovog člana, u smislu ove uredbe, imaće isti tretman kao trajna potrošna dobra proizvedena u zemlji, uz dokumentaciju koja se propisuje za dokazivanje da je roba proizvedena na navedenoj teritoriji.

Turističko putovanje, iz stava 1. ovog člana, u smislu ove uredbe, imaće isti tretman kao usluga izvršena u zemlji.

Član 4.

Potrošački krediti se odobravaju preko banaka u Republici Srbiji (u daljem tekstu: banka), uz primenu valutne klauzule sa rokom otplate do pet godina za nameštaj, a za nabavku turističkih putovanja sa rokom otplate od 6 do 12 meseci.

Subvencionisani iznos kamate iznosi 5% godišnje na neotplaćeni deo kredita, za svaku godinu.

Fond taj iznos kamate prenosi banci, unapred za svaku godinu, na iznos dinarske protivvrednosti kredita, obračunatog po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate kamate. Uplaćen iznos kamate smatra se konačnim iznosom kamate za tu godinu.

Korisnici kredita, imaju pravo na subvencionisanje kamatne stope ukoliko kamata, koja se privremeno obračunava korisniku kredita, odnosno finansijskog lizinga, iznosi najviše 4,5% godišnje za turistička putovanja i do 6,0 % godišnje za nameštaj, i to pod uslovima da korisnik kredita:

1) prilikom podnošenja zahteva za kredit, dostavi banci, profakturu prodavca iz koje se može utvrditi da su dobra iz stava 1. ovog člana proizvedena u Republici Srpskoj, odnosno usluge turističkih putovanja realizovana u Republici Srpskoj;

2) najkasnije u roku od 30 dana od dana odobravanja kredita, dostavi banci kopije fiskalnog računa i garantnog lista uz davanje na uvid originala, odnosno kopije fiskalnog računa ili potvrde o turističkom putovanju uz davanje na uvid originala.

Izuzetno od stava 4. tačka 2) ovog člana obaveza dostavljanja garantnog lista ne odnosi se na turistička putovanja.

Ako korisnik kredita ne postupi na način i u roku iz stava 4. tačka 2) ovog člana kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 5% godišnje.

Član 5.

Fond je dužan da banci, da nalog da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita, za period korišćenja kredita, ako korisnik kredita ne postupi na način iz člana 4. stav 4. tačka 2) ove uredbe.

U slučaju iz stava 1. ovog člana korisnik kredita gubi pravo na dalje korišćenje subvencionisanog kredita, a banka može nastaviti da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Banka je dužna da u roku od tri dana od dana naplate subvencionisane kamate vrati ceo iznos subvencije na račun Fonda.

Ukupni ostali troškovi koje banka zaračunava na iznos kredita ne mogu biti viši od 0,5% jednokratno.

Član 6.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke uređuju se ugovorom.

Član 7.

Subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

reprogram postojećih kredita kod iste banke;

refinansiranje kredita kod druge banke.

Ukoliko korisnik kredita pre isteka perioda korišćenja otplati ugovoreni iznos, banka će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred uplaćene subvencionisane kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita.

Član 8.

U smislu ove uredbe, u Republici Srpskoj će biti prodavani traktori proizvedeni u Republici Srbiji.

Subvencionisana prodaja traktora iz člana 1. ove uredbe, sprovodi se u Republici Srpskoj umanjenjem prodajne cene novog traktora za iznos od 2.000 evra.

Deo subvencije cene iz stava 2. ovog člana snosi Republika Srbija u iznosu od 1.000 evra.

Raspodela sredstva iz stava 3. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima traktora i motora u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje novih traktora namenjenih prodaji u Republici Srpskoj.

Član 9.

Pod automobilom proizvedenim u Republici Srbiji, u smislu ove uredbe, smatra se Fiat Punto proizveden u Kragujevcu.

Subvencionisana prodaja automobila iz člana 1. ove uredbe, sprovodi se u Republici Srpskoj kroz Program zamene staro za novo i subvencionisanjem kamatne stope za kredite za kupovinu Fiat Punta, kao i subvencionisanjem troškova transporta i osiguranja za osnovni model Fiat Punta (model: ACTUAL), koje će obezbediti Republika Srbija, a čiji iznos po automobilu neće preći 613 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Fond će podnositi Ministarstvu izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo će podnositi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar