Uredba o načinu postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

Na osnovu člana 17. stav 6. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13 i 18/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU POSTEPENOG ISKLJUČIVANJA IZ PLOVIDBE TANKERA BEZ DVOSTRUKE OPLATE

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate i uvođenja u plovidbu tankera sa dvostrukom oplatom ili drugim ekvivalentnim zahtevima za gradnju u skladu sa MARPOL Konvencijom i zabrana prevoza teških oblika ulja tankerima sa jednostrukom oplatom.

Član 2.

Ova uredba se primenjuje na tankere za prevoz ulja nosivosti 5.000 tona i više, koji uplovljavaju u luke u Republici Srbiji ili tankere za prevoz ulja nosivosti 5.000 tona ili više, upisane u odgovarajući upisnik brodova u Republici Srbiji.

Ova uredba se ne primenjuje na ratne brodove i javne brodove.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) tanker za prevoz ulja je brod registrovan prvenstveno za prevoz ulja u tečnom stanju;

2) nosivost je nosivost broda kako je definisano Pravilom 1.23 Priloga I MARPOL Konvencije;

3) tanker za prevoz ulja kategorije 1. je tanker za prevoz ulja nosivosti 20.000 dwt i više koji prevozi kao teret sirovo ulje, teško gorivo, teško dizel gorivo ili ulje za podmazivanje i tanker za prevoz ulja nosivosti 30.000 dwt i više koji prevoze ulja drugih vrsta, a koji ne odgovaraju zahtevima Pravila od 18.1. do 18.9, od 18.12. do 18.15, 30.4, od 33.1 do 33.3 i od 35.1 do 35.3. Priloga I MARPOL Konvencije;

4) tanker za prevoz ulja kategorije 2. je tanker za prevoz ulja nosivosti 20.000 dwt i više koji prevozi kao teret sirovo ulje, teško gorivo, teško dizel gorivo ili ulje za podmazivanje i tanker za prevoz ulja nosivosti 30.000 dwt i više koji prevozi ulja drugih vrsta, a koji odgovaraju zahtevima Pravila od 18.1. do 18.9, od 18.12. do 18.15, 30.4, od 33.1 do 33.3 i od 35.1 do 35.3. Priloga I MARPOL Konvencije;

5) tanker za prevoz ulja kategorije 3. je tanker za prevoz ulja nosivosti 5.000 dwt i više, ali manje od nosivosti navedenih u tač. 3) i 4) ovog člana;

6) tanker za prevoz ulja sa jednostrukom oplatom je tanker za prevoz ulja koji ne odgovara zahtevima za dvostrukom oplatom ili drugim ekvivalentnim projektnim zahtevima iz Pravila 19. i 28.6. Priloga I MARPOL Konvencije;

7) tanker za prevoz ulja sa dvostrukom oplatom je tanker za prevoz ulja:

(1) nosivosti 5.000 dwt i više koji odgovara zahtevima za dvostrukom oplatom ili drugim ekvivalentnim projektnim zahtevima Pravila 19. i 28.6. Priloga I MARPOL Konvencije ili zahtevima iz Pravila 20.1.3. ili

(2) nosivosti 600 dwt i više, ali manje od 5.000 dwt, opremljen tovarnim prostorima sa dvostrukom oplatom ili prostorima koji odgovaraju zahtevima Pravila 19.6.1. Priloga I MARPOL Konvencije i bočnim tovarnim prostorima ili prostorima razmeštenim prema zahtevima Pravila 19.3.1, koji ispunjavaju zahteve o udaljenosti iz Pravila 19.6.2;

8) starost broda je starost izražena u broju godina nakon datuma njegove isporuke;

9) teško dizel gorivo je dizel gorivo kako je definisano Pravilom 20. Priloga I MARPOL Konvencije;

10) teško gorivo je gorivo koje se sastoji od teških destilata ili ostataka sirovog ulja ili njihove mešavine kako je definisano Pravilom 20. Priloga I MARPOL Konvencije;

11) teška frakcija ulja je:

(1) sirovo ulje koje pri temperaturi od 15°S ima gustinu veću od 900 kg/m3;

(2) ulje, osim sirovog ulja koje pri temperaturi od 15°C ima gustinu veću od 900 kg/m3 ili kinematički viskozitet na 50°C veći od 180 mm2/s;

(3) bitumen i katran, kao i njihove emulzije;

12) MEPC je Komitet za zaštitu morske sredine IMO;

13) IMO je Međunarodna pomorska organizacija;

14) dwt (deadweight tonnage) je nosivost broda koja je zasnovana na ukrcajnom kapacitetu broda, uključujući gorivo i mazivo potrebno za normalan rad broda, mereno u tonama kada je brod uronjen na određenoj vodnoj liniji.

Član 4.

U međunarodni i nacionalni upisnik pomorskih brodova može da se upiše tanker koji ima dvostruku oplatu.

Tankeru za prevoz ulja koji nema dvostruku oplatu, bez obzira na zastavu koju vije, zabranjuje se da uplovi u luku na teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, tanker za prevoz ulja kategorija 2. i 3, koji ima samo duplo dno ili samo dupli bok, a čiji prostor se ne koristi za prevoz ulja i koji se proteže celom dužinom tovarnog prostora, ili koji ima prostore sa dvostrukom oplatom koji se ne koriste za prevoz ulja i koji se protežu celom dužinom tovarnog prostora, ali koji ne ispunjava uslove za izuzeće propisane odredbama Pravila 20.1.3. Prilog I MARPOL Konvencije, može da uplovi u luku na teritoriji Republike Srbije do dana kad brod napuni 25 godina starosti broda.

Tankeru koji prevozi teške frakcije ulja, a koji nema dvostruku oplatu, bez obzira koju zastavu vije, zabranjeno je uplovljenje u luku ili sidrište na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Tankeru za prevoz ulja sa jednostrukom oplatom starijem od 15 godina, bez obzira na zastavu koju vije, zabranjuje se da uplovi, odnosno da napusti luku na teritoriji Republike Srbije, ako nije u skladu sa međunarodnim usvojenim normama.

Član 6.

Nakon dana kad brod napuni 25 godina starosti broda zabranjuje se:

1) dalje korišćenje, u skladu sa odredbama Pravila 20.5. Priloga I MARPOL Konvencije, tankerima za prevoz ulja kategorije 2. i 3. koji viju zastavu Republike Srbije;

2) uplovljavanje u luke na teritoriji Republike Srbije tankera za prevoz ulja kategorije 2. i 3. koji plove pod zastavom strane države, u skladu sa odredbama Pravila 20.5. Priloga I MARPOL Konvencije.

Član 7.

Izuzetno od odredaba čl. 4, 5. i 6. ove uredbe, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja dozvoliće brodu da uplovi ili napusti luku na teritoriji Republike Srbije ili da se usidri na sidrištu, ukoliko je:

1) tanker za prevoz ulja u opasnosti ili mu je potrebna luka ili mesto skloništa;

2) istovareni tanker za prevoz ulja na putu prema luci popravke.

Član 8.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja će obavestiti IMO o svakoj odluci o zabrani uplovljenja za tankere za prevoz ulja, u skladu sa odredbama člana 6. ove uredbe, a na osnovu Pravila 20.5. Priloga I MARPOL Konvencije, u luke na teritoriji Republike Srbije, prema Pravilu 20.8.2. Priloga I MARPOL Konvencije.

Član 9.

Novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice – brodar broda, ako:

1) tanker za prevoz ulja koji nema dvostruku oplatu uplovi u luku na teritoriji Republike Srbije (član 4. stav 2);

2) tanker koji prevozi teške frakcije ulja uplovi u luku ili sidrište na teritoriji Republike Srbije (član 4. stav 4).

Za radnje iz stava 1. ovoga člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Novčanom kaznom od 30.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 10.

Novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice – zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje ako:

1) tankerom za prevoz ulja koji nema dvostruku oplatu uplovi u luku na teritoriji Republike Srbije (član 4. stav 2);

2) tankerom koji prevozi teške frakcije ulja uplovi u luku ili sidrište na teritoriji Republike Srbije (član 4. stav 4).

Član 11.

Ova uredba je usklađena sa svim načelima i zahtevima iz Uredbe br. 530/2012 Evropskog parlamenta i saveta od 13. juna 2012. godine o ubrzanom postupnom uvođenju zahteva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnih projektnih zahteva za tankere za ulje sa jednostrukom oplatom.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-381/2017

U Beogradu, 24. decembra 2017. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar