Uredba o načinu informisanja i obaveštavanja o tehničkim propisima, standardima i ocenjivanju usaglašenosti

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakonom o standardizaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 („Službeni glasnik RS”, broj 88/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU INFORMISANjA I OBAVEŠTAVANjA O TEHNIČKIM PROPISIMA, STANDARDIMA I OCENjIVANjU USAGLAŠENOSTI

I. OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način informisanja i službenog obaveštavanja o tehničkim propisima, standardima i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima.

II. NAČIN INFORMISANjA I SLUŽBENOG OBAVEŠTAVANjA O TEHNIČKIM PROPISIMA I OCENjIVANjU USAGLAŠENOSTI

Član 2.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao informativni centar za tehničke propise, obezbeđuje odgovore na razumne zahteve države, odnosno međunarodne organizacije potpisnika međunarodnih sporazuma (u daljem tekstu: potpisnik međunarodnih sporazuma) i drugih zainteresovanih strana i obezbeđuje dokumenta u vezi sa:

tehničkim propisima koji su doneti ili predloženi za donošenje u Republici Srbiji;

važećim postupcima ocenjivanja usaglašenosti, kao i onima koji se predlažu;

3) učešćem nadležnih organa odnosno organizacija Republike Srbije u programima ili u bilateralnim ili multilateralnim aranžmanima ocenjivanja usaglašenosti, uključujući i razumne informacije o pravilima takvih programa, odnosno aranžmana;

4) mestom objavljivanja obaveštenja o tehničkom propisu odnosno postupku ocenjivanja usaglašenosti, odnosno mestom na kojem se informacije mogu dobiti.

Ministarstvo može da obezbedi i druge relevantne informacije, ako su one dostupne.

Ministarstvo će odbiti da pruži informacije koje bi mogle da ugroze bezbednost Republike Srbije.

Dokumenta iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se na srpskom jeziku, u elektronskom ili pismenom obliku.

Član 3.

Troškovi dostavljanja dokumentata iz člana 2. ove uredbe plaćaju se prema stvarnim troškovima za pružene usluge i jednaki su za domaća i strana lica (izuzev troškova poštarine).

Član 4.

Ministarstvo nadležno za pripremu tehničkog propisa, odnosno agencija nadležna za pripremu tehničkog propisa (u daljem tekstu: nadležni organ, odnosno organizacija) dužno je da obavesti Ministarstvo o početku pripreme tehničkog propisa tako što odmah po pripremi nacrta tehničkog propisa, Ministarstvu dostavlja tekst nacrta i obaveštenje koje sadrži:

1) podatke o nadležnom organu, odnosno organizaciji (broj telefona i faksa, elektronsku adresu i podatke o osobi određenoj za komunikaciju);

2) naziv tehničkog propisa u pripremi, a ukoliko je tekst dostupan i na drugom jeziku pored srpskog jezika i informaciju o tome;

3) pravni osnov za donošenje tehničkog propisa;

4) spisak proizvoda na koje se tehnički propis u pripremi odnosi;

5) ciljeve i razloge za izradu tehničkog propisa;

6) podatke o međunarodnim standardima koji se koriste kao osnova za izradu tehničkih propisa;

7) podatke o međunarodnim standardima za proizvode koji su predmet tehničkog propisa u pripremi koji se ne koriste kao osnova za njegovu izradu, kao i razloge za njihovo nekorišćenje;

8) kratak opis sadržaja tehničkog propisa u pripremi;

9) očekivan datum donošenja tehničkog propisa i njegovog stupanja na snagu.

Ako je u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima propisana obaveza dostavljanja nacrta tehničkog propisa i na stranom jeziku nadležni organ, odnosno organizacija Ministarstvu dostavlja prevod nacrta tehničkog propisa na engleskom jeziku.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i na tehnički propis donet u hitnim slučajevima, a nadležni organ, odnosno organizacija dužno je da u roku od osam dana od dana donošenja dostavi Ministarstvu tekst tog tehničkog propisa, obaveštenje iz stava 1. ovog člana i obrazloženje razloga za njegovo donošenje.

Član 5.

Ministarstvo, na osnovu primljenog obaveštenja iz člana 4. stav 1. ove uredbe, u skladu sa odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma, službeno obaveštava nadležno međunarodno telo tako što dostavlja pismeno obaveštenje o početku pripreme tehničkog propisa, tekst nacrta ili kratko obrazloženje tehničkog propisa i cilja koji se želi postići njegovim donošenjem, kao i podatke o proizvodima na koje se tehnički propis odnosi.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se i na internet stranici Ministarstva.

Ako je predviđeno potvrđenim međunarodnim sporazumima Ministarstvo dostavlja potpisniku međunarodnih sporazuma, na njegov zahtev, nacrt odnosno sažeti prikaz tehničkog propisa, i kada je moguće ukazuje na delove tehničkog propisa koji u značajnoj meri odstupaju od odgovarajućih međunarodnih standarda.

Ministarstvo obezbeđuje svakom potpisniku međunarodnih sporazuma bez diskriminacije, razuman rok za dostavljanje primedaba u pismenoj formi i razmatra te primedbe sa nadležnim organom, odnosno organizacijom radi davanja odgovora.

Ministarstvo obaveštava nadležni organ, odnosno organizaciju da je postupak službenog obaveštavanja pokrenut i zahteva od njega da odredi rok iz stava 4. ovog člana koji ne može biti kraći od roka predviđenog potvrđenim međunarodnim sporazumom, ali koji nadležni organ, odnosno organizacija može da produži na zahtev potpisnika međunarodnih sporazuma odnosno Ministarstva.

Zahteve za dodatnim informacijama i primedbe na nacrt tehničkog propisa koje primi od potpisnika međunarodnih sporazuma Ministarstvo dostavlja nadležnom organu, odnosno organizaciji. Nadležni organ, odnosno organizacija dostavlja Ministarstvu dodatne informacije i odgovor na primedbe, na srpskom i engleskom jeziku, u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja zahteva za dodatnim informacijama, odnosno primedaba. Odgovor na primedbe mora da sadrži izjavu da će primedbe biti prihvaćene u celini ili delimično, a ako primedbe nisu prihvaćene odgovor mora da bude obrazložen.

Ministarstvo dostavlja dodatne informacije i odgovor na primedbe potpisniku međunarodnih sporazuma koji je primedbe poslao.

Kada ne prihvati primedbe, Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom, odnosno organizacijom vodi pregovore sa potpisnikom međunarodnih sporazuma čije primedbe nisu prihvaćene u cilju potvrđivanja opravdanosti donošenja tehničkog propisa koji neće predstavljati prepreku u trgovini.

Član 6.

U hitnom slučaju, kada je ugrožena: bezbednost, život i zdravlje ljudi; životna sredina ili nacionalna bezbednost, odnosno kada postoji realna opasnost da ova dobra budu ugrožena, Ministarstvo nije dužno da službeno obaveštava nadležno međunarodno telo na način predviđen u članu 5. ove uredbe, ali je dužno da:

1) po donošenju tehničkog propisa i dostavljanju podataka iz člana 4. stav. 3. ove uredbe, bez odlaganja, službeno obavesti nadležno međunarodno telo o sadržini tehničkog propisa, cilju koji se želi postići njegovim donošenjem i proizvodima na koje se tehnički propis odnosi;

2) dostavi potpisniku međunarodnih sporazuma, ako je to predviđeno potvrđenim međunarodnim sporazumima, tekst donetog tehničkog propisa;

3) omogući svakom potpisniku međunarodnih sporazuma, bez diskriminacije, razuman rok za dostavljanje primedaba u pismenoj formi i razmotri te primedbe radi davanja odgovora.

Odredbe člana 5. ove uredbe koje se odnose na dostavljanje primedaba i dodatnih informacija, kao i vođenje pregovora primenjuju se i na tehnički propis donet u hitnim slučajevima.

Član 7.

Odredbe čl. 4 – 6. ove uredbe shodno se primenjuju i u slučaju značajne izmene tehničkog propisa, uključujući i promenu proizvoda na koje se tehnički propis odnosi.

Član 8.

Službena obaveštenja o stranim tehničkim propisima koja Ministarstvo primi od potpisnika međunarodnih sporazuma dostavljaju se nadležnom organu, odnosno organizaciji.

Nadležni organ, odnosno organizacija odmah po prijemu objavljuje na svojoj internet stranici tekst službenog obaveštenja, a na pismeni zahtev zainteresovane strane dostavlja i dodatne informacije.

Član 9.

Zainteresovana strana iz člana 8. stav 2. ove uredbe koja smatra da nacrt tehničkog propisa o kome je primljeno službeno obaveštenje može predstavljati nepotrebnu prepreku međunarodnoj trgovini može svoje primedbe i predloge dostaviti nadležnom organu, odnosno organizaciji.

Ako smatra da bi donošenje tehničkog propisa o kome je primljeno službeno obaveštenje moglo predstavljati nepotrebnu prepreku međunarodnoj trgovini nadležni organ, odnosno organizacija, obaveštava o tome Ministarstvo u pismenoj formi, dostavlja primedbe sa obrazloženjem, predlaže izmene nacrta tehničkog propisa ili zahteva odlaganje donošenja tehničkog propisa.

U slučaju da potpisnik međunarodnih sporazuma ne prihvati dostavljene primedbe, Ministarstvo, na osnovu obaveštenja iz stava 2. ovog člana, zahteva da se odloži donošenje tehničkog propisa i da otpočnu pregovori u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima u cilju potvrđivanja opravdanosti donošenja tehničkog propisa koji neće predstavljati prepreku u trgovini.

Ukoliko se nacrt tehničkog propisa o kom je primljeno službeno obaveštenje odnosi na delokrug više nadležnih organa, odnosno organizacija Ministarstvo nacrt tog tehničkog propisa dostavlja svakom nadležnom organu, odnosno organizaciji i istovremeno određuje jednog od njih za koordinatora aktivnosti iz st. 1 – 3. ovog člana i člana 10. st. 1, 3. i 4. ove uredbe.

Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom, odnosno organizacijom na osnovu dostavljenog obaveštenja iz člana 9. ove uredbe, određuje formu i sadržaj pismene primedbe, zahteva za odlaganje donošenja tehničkog propisa, kao i zahteva za pokretanje pregovora.

Ministarstvo dostavlja primedbe, odnosno zahteve iz stava 1. ovog člana potpisniku međunarodnih sporazuma koji je poslao službeno obaveštenje, u skladu sa pravilima potvrđenih međunarodnih sporazuma.

Nadležni organ, odnosno organizacija na zahtev Ministarstva dostavlja informacije potrebne za vođenje pregovora u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Član 11.

Odredbe čl. 4 – 10. ove uredbe shodno se primenjuju na službeno obaveštavanje o postupcima za ocenjivanje usaglašenosti sa tehničkim propisima.

Član 12.

Sva primljena i poslata službena obaveštenja u vezi sa tehničkim propisima i ocenjivanjem usaglašenosti sa tehničkim propisima, objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

III. NAČIN INFORMISANjA I SLUŽBENOG OBAVEŠTAVANjA O STANDARDIMA

Član 13.

Institut za standardizaciju Srbije, kao informativni centar za standarde, obezbeđuje

odgovore na razumne zahteve potpisnika međunarodnih sporazuma i drugih zainteresovanih strana i obezbeđuje dokumente u vezi sa:

1) standardima koji su doneti ili predloženi za donošenje u Republici Srbiji;

2) mestom na kome je objavljeno obaveštenje, odnosno mestom na kome se informacije mogu dobiti.

Institut za standardizaciju Srbije može da obezbedi i druge relevantne informacije, ako su one dostupne.

Odredbe člana 3. ove uredbe shodno se primenjuju na dostavljanje dokumenata iz stava 1. ovog člana.

Član 14.

Na službeno obaveštavanje o standardima primenjuje se Kodeks dobre prakse za pripremu, donošenje i primenu standarda (Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards), koji čini Aneks 3 Sporazuma Svetske trgovinske organizacije o tehničkim preprekama u trgovini.

Sva primljena i poslata službena obaveštenja u vezi sa standardima objavljuju se na internet stranici Instituta za standardizaciju Srbije.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8901/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar