Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika

Na osnovu člana 201. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), a u vezi sa članom 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA

ZA KONSTRUKCIONE HLADNOOBLIKOVANE ZAVARENE ŠUPLJE PROFILE

OD NELEGIRANIH I SITNOZRNIH ČELIKA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju zahtevi koje u pogledu kvaliteta moraju da ispune konstrukcioni hladnooblikovani zavareni šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnih čelika koji se isporučuju na tržište, postupak ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti, zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti procesa fabričke kontrole proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila od nelegiranih i sitnozrnih čelika i zaštitna klauzula.

Primena

Član 2.

Ova uredba se primenjuje na konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile dobijene postupcima hladnog oblikovanja i podužnog elektrolučnog zavarivanja, i to:

podužno zavarene šavne cevi, odnosno hladnooblikovane profile kružnog, kvadratnog i pravougaonog preseka, koji se izrađuju od nelegiranih čelika bez naknadne termičke obrade;

podužno zavarene šavne cevi, odnosno hladnooblikovane profile kružnog, kvadratnog i pravougaonog preseka, koji se izrađuju od sitnozrnih čelika bez naknadne termičke obrade.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi korišćeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti je pravno lice ili deo pravnog lica koje poseduje sertifikat o akreditaciji izdat od strane nacionalnog tela za akreditaciju za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti saglasno ovoj uredbi;

isprava o usaglašenosti je dokument kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima ove uredbe;

kvalitet čelika je određen hemijskim sastavom i mehaničkim svojstvima čeličnog materijala;

normalizaciono valjanje je postupak valjanja pri kojem se završna deformacija odvija u određenom opsegu temperature, čime se materijal dovodi u stanje koje je ekvivalentno stanju nakon normalizacije, tako da se specificirane vrednosti mehaničkih svojstava ne menjaju ni nakon normalizacije;

proizvođač je svako pravno lice koje proizvodi konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika ili pravno lice koje se predstavlja kao proizvođač tih proizvoda, stavljanjem na proizvod svog poslovnog imena ili naziva, žiga, neke druge prepoznatljive oznake ili na drugi način;

sitnozrni čelici su čelici sitne strukture zrna sa ekvivalentnim indeksom feritnog zrna ≥ 6 mereno u skladu sa SRPS EN ISO 643, tačka 6.7.3;

sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje je isprava kojom imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti potvrđuje da je proces fabričke kontrole proizvodnje usaglašen sa zahtevima ove uredbe;

termomehaničko valjanje je postupak valjanja pri kojem se završna deformacija odvija u određenom opsegu temperature, čime se materijal dovodi u stanje sa određenim svojstvima koja se ne mogu postići ili povratiti samo postupkom termičke obrade;

fabrička kontrola proizvodnje je dokumentovana i stalna interna kontrola proizvodnje koju obavlja proizvođač;

hladno oblikovanje je postupak u kojem se glavno oblikovanje izvodi na sobnoj temperaturi;

šarža je određena količina čelika istog hemijskog sastava, koja je dobijena pri jednom izlivanju čelika iz konvertora ili elektropeći.

II. OZNAČAVANJE I OBELEŽAVANJE

Član 4.

Označavanje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila sprovodi se u skladu sa standardom SRPS EN 10219-1, poglavlje 4.2 i ovom uredbom.

Oznake koje se odnose na konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih čelika, shodno obliku, naročito sadrže:

broj standarda;

veliko slovo S (latinično S) za konstrukcione čelike;

numeričku oznaku koja ukazuje na minimalnu nazivnu vrednost granice razvlačenja za debljine zida ≤ 16 mm, izraženu u MPa;

velika slova JR (latinična JR) za kvalitete sa utvrđenim svojstvima žilavosti materijala na sobnoj temperaturi, dodatne oznake J0 za kvalitete sa utvrđenim svojstvima žilavosti materijala na temperaturi od 0˚C, dodatne oznake J2 ili K2 za kvalitete sa utvrđenim svojstvima žilavosti materijala na temperaturi od -20˚C;

veliko slovo H (latinično H) koje ukazuje na šuplji profil;

naziv države proizvođača;

naziv i sedište proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno uvoznika ako proizvođač ili njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije;

naziv države iz koje se uvozi;

srpski znak usaglašenosti.

Oznake koje se odnose na konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od sitnozrnih čelika, shodno obliku, naročito sadrže:

broj standarda;

veliko slovo S (latinično S) za konstrukcione čelike;

numeričku oznaku koja ukazuje na minimalnu nazivnu vrednost granice razvlačenja za debljine zida ≤ 16 mm, izraženu u MPa;

veliko slovo N (latinično N) koje označava normalizaciju ili normalizovano valjanje osnovnog materijala ili veliko slovo M koje označava termomehaničko valjanje osnovnog materijala;

veliko slovo L (latinično L) za kvalitete sa utvrđenim svojstvima žilavosti materijala na temperaturi od -50˚C;

veliko slovo H (latinično H) koje ukazuje na šuplji profil;

naziv države proizvođača;

naziv i sedište proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno uvoznika, ako proizvođač ili njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije;

naziv države iz koje se uvozi;

srpski znak usaglašenosti.

Obeležavanje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila vrši se u skladu sa odredbama utvrđenim u standardu SRPS EN 10219-1, poglavlje 10 i ovom uredbom i sadrži sledeće podatke:

oznaku čelika;

naziv države proizvođača;

naziv i sedište proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno uvoznika ako proizvođač ili njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije;

naziv države iz koje se uvozi;

srpski znak usaglašenosti;

u slučaju specifičnog kontrolisanja:

(1) identifikacioni broj (npr. broj narudžbine, koji omogućava prepoznavanje proizvoda);

(2) oznaku predstavnika spoljne kontrole.

Svaki konstrukcioni hladnooblikovani zavareni šuplji profil mora biti obeležen pogodnom trajnom metodom (bojenje, štampanje, prijanjajuća etiketa ili bezbedno pričvršćivanje viseće etikete).

Ukoliko se konstrukcioni hladnooblikovani zavareni šuplji profili isporučuju povezani u pakete, obeležavanje se vrši bezbednim pričvršćivanjem viseće etikete.

Član 5.

Proizvođač, zastupnik, ili uvoznik, kao i distributer koji vrši pakovanje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila mora na odgovarajući način označiti konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile na osnovu čega se identifikuje:

količina (masa ili ukupna dužina);

dimenzije (dužina, specificirane, odnosno nazivne mere poprečnog preseka), shodno standardu SRPS EN 10219-2;

podaci o obliku proizvoda:

(1) CFCHS = hladnooblikovani šuplji profil kružnog poprečnog preseka;

(2) CFRHS = hladnooblikovani šuplji profil kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka;

oznaka čelika (shodno standardu SRPS EN 10219-1, deo 4.2).

Oznake iz stava 1. ovog člana moraju biti pričvršćene za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile tako da je onemogućeno njihovo lako skidanje tokom transporta i pretovara.

III. ZAHTEVI

Hemijski sastav

Član 6.

Rezultati analize hemijskog sastava šarže, dobijeni od strane proizvođača čelika, treba da budu:

1) za nelegirane čelike u skladu sa zahtevima utvrđenim standardom SRPS EN 10219-1, Tabela A.1;

2) za sitnozrne čelike u skladu sa zahtevima utvrđenim standardom SRPS EN 10219-1, Tabela B.1 ili Tabela B.2.

Najveća vrednost ekvivalenta ugljenika (CEV) za sve vrste čelika, dobijena analizom šarže, treba da bude u skladu sa vrednostima utvrđenim standardom SRPS EN 10219-1, Tabela A.2 ili Tabela B.3.

Vrednost ekvivalenta ugljenika (CEV) izračunava se prema formuli:

[pic]

gde je sadržaj hemijskih elemenata izražen u % mase.

Dozvoljena odstupanja vrednosti dobijenih hemijskom analizom čelika u odnosu na granične vrednosti za analizu šarže, treba da budu u skladu sa vrednostima utvrđenim u standardu SRPS EN 10219-1, Tabela 1.

Mehanička svojstva

Član 7.

Mehanička svojstva konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila treba da budu:

za nelegirane čelike u skladu sa zahtevima utvrđenim standardom SRPS EN 10219-1, Tabela A.3;

za sitnozrne čelike u skladu sa zahtevima utvrđenim standardom SRPS EN 10219-1, Tabela B.4 i Tabela B.5.

Za ispitivanje udarne žilavosti materijala koriste se standardne epruvete sa V- zarezom u skladu sa standardom SRPS EN ISO 148-1. Ispitivanje udarne žilavosti se ne zahteva za specificirane debljine zida manje od 6 mm.

Stanje površine

Član 8.

Konstrukcioni hladnooblikovani zavareni šuplji profili treba da imaju glatku površinu koja ispunjava zahteve utvrđene standardom SRPS EN 10219-1, poglavlje 6.9 i standardom SRPS EN 10219-2, poglavlje 7.

IV. POSTUPAK OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI

Član 9.

Postupak ocenjivanja usaglašenosti konstrukcionih hladnooblikovanih šupljih profila obuhvata, saglasno standardu SRPS EN 10219-1, prilog D:

početno ispitivanje vrste proizvoda;

fabričku kontrolu proizvodnje od strane proizvođača, uključujući i ocenu proizvoda.

Početno ispitivanje vrste proizvoda, shodno SRPS EN 10219-1, tačka 7.3 i Prilog D, D.2.1 obuhvata:

analizu šarže i garantovanu zavarivost;

ispitivanje zatezanjem;

ispitivanje udarom;

stanje spoljašnje površine, mere i tolerancije;

ispitivanje zavarenog spoja bez razaranja (samo za specifična kontrolisanja).

Pri proizvodnji konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila od nelegiranih i sitnozrnih čelika uspostavlja se stalni sistem fabričke kontrole proizvodnje, koja se sprovodi primenom metoda utvrđenih standardom SRPS ISO 9001. Zahtevi koji se odnose na fabričku kontrolu proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila utvrđeni su standardom SRPS EN 10219-1, Prilog D, tačka D.3.

Uzimanje uzoraka

Član 10.

Uzorci za ispitivanje proizvoda moraju biti uzeti od proizvoda na način utvrđen SRPS EN 10219-1, tačka 8.2, i to:

za hemijski sastav i ispitivanje zatezanjem vrši se jedno ispitivanje za konkretnu šaržu, odnosno jedinicu ispitivanja shodno SRPS EN 10219-1, tačka 7.3 Tabela 2. i Tabela 3;

za ispitivanje udarne žilavosti jedan set epruveta shodno SRPS EN 10219-1, tačka 7.3, Tabela 2. i Tabela 3;

za vizuelnu proveru stanja površine i proveru mera primenjuju se zahtevi standarda SRPS EN 10219-1, tačka 9.3.

Položaj uzoraka i epruveta za ispitivanje vrši se shodno standardu SRPS EN 10219-1, Prilog C.

Merenje dimenzija i dozvoljenih odstupanja vrši se shodno standardu SRPS EN 10219-2, tač. 6. i 7.

V. ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI

Član 11.

Pre isporuke konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila na tržište neophodno je da proizvođač, njegov zastupnik, uvoznik ili distributer obezbedi ispravu o usaglašenosti propisanu ovom uredbom.

Ako je postupak ocenjivanja usaglašenosti konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila sproveden u skladu sa čl. 9. i 10. ove uredbe i ako rezultati ispitivanja uzoraka pokažu usaglašenost konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila sa zahtevima iz čl. 6, 7. i 8. ove uredbe, proizvođač izdaje ispravu o usaglašenosti.

Isprava o usaglašenosti za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile je deklaracija o usaglašenosti.

Deklaraciju o usaglašenosti sačinjava proizvođač čija fabrička kontrola proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila ispunjava uslove propisane ovom uredbom.

Sertifikat o usaglašenosti kojim se potvrđuje ispunjenost uslova fabričke kontrole proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila izdaje imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti procesa fabričke kontrole proizvodnje koje, osim uslova za imenovanje iz člana 13. ove uredbe, ispunjava i uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17065.

Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje izdaje se na period do jedne godine.

Deklaracija o usaglašenosti sačinjava se za svaku šaržu.

Izveštaj o ispitivanju konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila sačinjava akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025.

Do pribavljanja sertifikata o usaglašenosti kojim se potvrđuje ispunjenost uslova fabričke kontrole proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila, telo za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 8. ovog člana ne može da sačini izveštaj o ispitivanju za svoje proizvode, proizvode koje uvozi, odnosno kupuje.

Izveštaj o ispitivanju se izdaje za svaku šaržu.

Sadržaj isprave o usaglašenosti

Član 12.

Deklaracija o usaglašenosti sadrži, naročito:

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta proizvođača ili zastupnika;

jedinstveni identifikacioni broj proizvoda;

opis proizvoda (može biti praćen fotografijom, ako je to odgovarajuće) koji sadrži naziv, marku, tip, odnosno model ili druge podatke,  radi  bliže identifikacije proizvoda;

naziv države u kojoj je proizvod proizveden;

naziv tehničkog propisa na osnovu kog je ocenjena usaglašenost predmetnog proizvoda, kao i naziv službenog glasila u kome je taj propis objavljen;

podatke o primenjenim standardima ili tehničkim specifikacijama na koje se tehnički propis poziva, a u odnosu na koje se izjavljuje da postoji usaglašenost;

izričitu izjavu kojom se potvrđuje da je proizvod usaglašen sa zahtevima ove uredbe, odnosno izjavu kojom se potvrđuje da je proizvod usaglašen sa zahtevima primenjenih srpskih standarda;

broj izveštaja o ispitivanju na osnovu kog je deklaracija izdata;

broj sertifikata fabričke kontrole proizvodnje na osnovu kog je izdata;

identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje deklaracije u ime proizvođača ili njegovog zastupnika;

mesto i datum sačinjavanja deklaracije.

Deklaracija kao prilog sadrži sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje na osnovu kog je izdata, odnosno izveštaj o ispitivanju iz člana 11. stav 8. ove uredbe.

Proizvođač konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila je dužan da čuva deklaraciju o usaglašenosti, dokumentaciju o rezultatima ispitivanja i druge podatke, kao i tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa sprovedenim postupkom ocenjivanja usaglašenosti i sačinjenom deklaracijom o usaglašenosti u roku od deset godina od dana sačinjavanja deklaracija o usaglašenosti.

Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila naročito sadrži:

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta imenovanog tela koje je izdalo sertifikat;

jedinstveni broj imenovanog tela iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti;

naziv i broj sertifikata;

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta proizvođača;

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta podnosioca zahteva;

naziv proizvoda koji je predmet sertifikata, uključujući i marku, tip, odnosno model ili druge podatke radi bliže identifikacije proizvoda, kao i godinu proizvodnje;

izričitu izjavu kojom se potvrđuje da je fabrička kontrola proizvodnje usaglašena sa zahtevima ove uredbe;

broj izveštaja o ispitivanju ili drugog odgovarajućeg izveštaja na osnovu koga je sertifikat izdat;

rok važenja sertifikata;

identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje sertifikata;

mesto i datum izdavanja sertifikata.

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila je dužno da čuva dokumentaciju o rezultatima ispitivanja kao i tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa sprovedenim postupkom ocenjivanja usaglašenosti u roku od deset godina od dana izdavanja isprave o usaglašenosti.

Izveštaj o ispitivanju konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila naročito sadrži:

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti koje je sačinilo izveštaj o ispitivanju;

broj sertifikata o akreditaciji izdatog od strane nacionalnog tela za akreditaciju za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti saglasno ovoj uredbi;

naziv isprave (izveštaj o ispitivanju), broj pod kojim je taj izveštaj sačinjen, kao i identifikaciju svake strane izveštaja koja omogućava da se ona prepozna kao deo izveštaja, kao i preciznu identifikaciju kraja izveštaja;

identifikaciju korišćene metode ispitivanja;

opis, stanje i nedvosmislenu identifikaciju uzoraka koji su ispitivani, datum prijema uzoraka, datume obavljanja ispitivanja, kao i plan i procedure uzorkovanja;

rezultate ispitivanja sa izričitom izjavom kojom se potvrđuje da je proizvod usaglašen sa zahtevima utvrđenim standardom SRPS EN 10219-1 i SRPS EN 10219-2;

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta proizvođača;

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta podnosioca zahteva;

identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izveštaj;

mesto i datum sačinjavanja izveštaja.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti je dužno da čuva dokumentaciju o rezultatima ispitivanja konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila, kao i tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa sprovedenim postupkom ocenjivanja usaglašenosti i sačinjenom ispravom o usaglašenosti, u roku od deset godina od dana od dana izdavanja isprave o usaglašenosti, a proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik, ako proizvođač ili njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije mora čuvati zapise o sprovedenim ispitivanjima najmanje deset godina.

VI. IMENOVANO TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Član 13.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti procesa fabričke kontrole proizvodnje može da obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila ako ispunjava sledeće uslove:

telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegov direktor, odnosno članovi uprave, kao i zaposlena i druga angažovana lica (u daljem tekstu: osoblje) odgovorna za sprovođenje ispitivanja ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovom uredbom ne smeju biti projektanti, proizvođači, isporučioci konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila, niti zastupnici bilo koje od zainteresovanih strana. Takođe, oni ne smeju biti uključeni, direktno ili kao zastupnici u projektovanju, marketingu ili proizvodnji, hladnooblikovanih šupljih profila;

za svaku vrstu fabričke kontrole proizvodnje konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila za koju telo za ocenjivanje usaglašenosti traži imenovanje, kao i za svaki postupak ocenjivanja usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, to telo, pre i posle imenovanja, mora imati na raspolaganju osoblje sa tehničkim znanjem, kao i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, kao i odgovarajuće ovlašćenje za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

telo za ocenjivanje usaglašenosti treba da ima na raspolaganju odgovarajuću opremu za ispitivanja u zavisnosti od zahteva propisanih ovom uredbom;

zarada, odnosno nagrada osoblja ne može da zavisi od broja obavljenih ispitivanja, niti od rezultata tih ispitivanja;

telo za ocenjivanje usaglašenosti treba da ima odgovarajući opšti akt kojim je propisan postupak za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti procesa fabričke kontrole proizvodnje, uključujući i postupak odlučivanja po prigovorima na rad tog tela i donete odluke;

telo za ocenjivanje usaglašenosti treba da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu;

osoblje je dužno da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije koje dobije prilikom obavljanja poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa svojim opštim aktom o poslovnoj tajni, ovom uredbom i drugim propisima.

Odredbe stava 1. ovog člana ne isključuju mogućnost razmene tehničkih informacija između proizvođača i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Postupak imenovanja tela iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa odredbama propisa koji uređuju način imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti.

VII. ZNAK USAGLAŠENOSTI

Član 14.

Na konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile koji su usaglašeni sa zahtevima ove uredbe, pre isporuke na tržište, stavlja se srpski znak usaglašenosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti.

Srpski znak usaglašenosti stavlja proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, na vidnom mestu, tako da bude čitljiv i neizbrisiv, u skladu sa propisom kojim se uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti.

Na konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile se mogu stavljati i drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake, pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i/ili značenje znaka usaglašenosti.

Na konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile se ne mogu stavljati drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake čije stavljanje je zabranjeno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

VIII. ZAŠTITNA KLAUZULA

Član 15.

Isporuka ili upotreba konstrukcionih hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila, koji su isporučeni na tržište Republike Srbije, a za koji se utvrdi da ne ispunjavaju zahteve iz ove uredbe, može se ograničiti ili zabraniti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Proizvođač sačinjava deklaraciju o usaglašenosti na osnovu izveštaja o ispitivanju i tehničke dokumentacije iz člana 11. stav 8. ove uredbe, u skladu sa zahtevima propisanim ovom uredbom, a najduže do godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 17.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. decembra 2015. godine.

05 broj

U Beogradu, 5. novembra 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar