Uredba o sadržini Registra prijava i Registra topografija i sadržini zahteva za priznanje prava na topografiju u postupku za pravnu zaštitu topografija integrisanih kola

Na osnovu člana 9. stav 4. i člana 13. stav 6. Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA TOPOGRAFIJA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PRIZNANjE PRAVA NA TOPOGRAFIJU U POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA

I. OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje sadržina Registra prijava i Registra topografija, sadržina zahteva za priznanje prava na topografiju i sadržina priloga koji se podnose uz taj zahtev u postupku za pravnu zaštitu topografija integrisanih kola koji se vodi pred organom državne uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

II. SADRŽINA REGISTARA

1. Sadržina Registra prijava topografija

Član 2.

U Registar prijava topografija upisuju se:

1) broj prijave topografije (u daljem tekstu: T-broj);

2) naziv topografije;

3) datum podnošenja prijave;

4) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena;

5) datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integrisanog kola izrađenog prema toj topografiji;

6) podaci o podnosiocu prijave: prezime, ime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

7) podaci o stvaraocu topografije: prezime, ime i adresa, ili naznačenje da stvaralac ne želi da bude naveden u prijavi;

8) podaci o punomoćniku;

9) broj prijave ili registrovanog prava ukoliko je ranije tražena zaštita za isti predmet (pravom na topografiju, uzorkom, patentom ili malim patentom);

10) podaci o uplaćenim republičkim administrativnim taksama;

11) podaci o promenama podataka upisanih u registar;

12) podaci o načinu okončanja postupka i registarski broj topografije, ako je zaštita odobrena.

Član 3.

U Registar prijava ne upisuje se prijava koja ne sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži zaštita za topografiju integrisanog kola;

2) prezime, ime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice odnosno naziv i sedište podnosioca prijave, ako je u pitanju pravno lice;

3) prikaz topografije.

2. Sadržina Registra topografija

Član 4.

U Registar topografija upisuju se:

1) registarski broj topografije;

2) T-broj i datum podnošenja prijave;

3) naziv topografije;

4) podaci o nosiocu prava na topografiju;

5) podaci o stvaraocu topografije, odnosno naznačenje da stvaralac ne želi da bude naveden;

6) podaci o punomoćniku;

7) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena;

8) datum prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integrisanog kola izrađenog prema toj topografiji;

9) broj i datum donošenja rešenja o priznanju prava;

10) datum registrovanja topografije;

11) podaci o prenosu prava;

12) podaci o promenama koje se odnose na nosioca prava;

13) datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava;

14) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za održavanje prava;

15) podatak o datumu prestanka priznatog prava (datum isteka kalendarske godine u kojoj ističe deset godina od datuma priznanja prava).

III. PRIJAVA ZA PRIZNANjE TOPOGRAFIJE

Sadržina zahteva za priznanje prava na topografiju

Član 5.

Zahtev za priznanje prava na topografiju (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se u tri primerka i sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave: prezime, ime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) podatke o stvaraocu topografije, ako podnosilac prijave nije stvaralac: prezime, ime i adresu ili naznačenje da stvaralac topografije ne želi da bude naveden u prijavi;

3) naziv topografije, koji treba da odredi i funkciju i opseg primene proizvoda u koji se topografija ugrađuje, odnosno naziv i svrhu integrisanog kola koje može biti izrađeno korišćenjem topografije za koju se traži zaštita;

4) podatke o punomoćniku, ako je prijava podneta preko punomoćnika: prezime, ime i adresu, ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

5) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena ili datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije ili integrisanog kola izrađenog prema toj topografiji, bilo gde u svetu, ako je taj datum raniji od datuma podnošenja prijave;

6) broj prijave ili registrovanog prava ako je ranije tražena zaštita za isti predmet (pravom na topografiju, dizajnom, patentom ili malim patentom);

7) listu priloga podnetih uz zahtev za priznanje prava na topografiju;

8) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

9) potpis podnosioca prijave, odnosno njegovog punomoćnika.

Kao potvrdu o primljenoj prijavi, nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana, na kome mora biti naveden datum prijema.

Prilozi koji se podnose uz zahtev

Član 6.

Uz zahtev iz člana 5. ove uredbe podnosi se i:

1) opis topografije;

2) prikaz topografije;

3) primerak integrisanog kola izvedenog prema topografiji za koju se traži zaštita, ako je integrisano kolo komercijalno upotrebljeno;

4) dokaz o prvoj komercijalnoj upotrebi topografije ili integrisanog kola izrađenog prema toj topografiji;

5) prikaz topografije čiji delovi predstavljaju poslovnu tajnu;

6) izjava o datumu nastanka topografije;

7) izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave, ako podnosilac prijave nije stvaralac ili nije jedini stvaralac;

8) izjava stvaraoca, ako ne želi da bude naveden u prijavi;

9) izjava o zajedničkom predstavniku, ako ima više podnosilaca prijave;

10) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

11) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Sadržina priloga koji se podnose uz zahtev

Opis topografije

Član 7.

Opis topografije sadrži:

1) naziv topografije, koji mora da bude isti kao u zahtevu za priznanje prava;

2) uvodni deo opisa, kojim se identifikuje topografija u celini ili njeni delovi, a koji se sastoji od jasnog i sažetog teksta sa pozivanjem na prikaz topografije;

3) opis elektronske funkcije koju treba da obavlja integrisano kolo izrađeno prema topografiji za koju se traži zaštita;

4) naznačenje da li je topografija originalna u celini ili su originalni samo njeni delovi, sa identifikacijom delova topografije koji su originalni;

5) navod o nameravanoj upotrebi topografije, odnosno o svrsi integrisanog kola izrađenog prema toj topografiji;

6) potpis podnosioca prijave, odnosno punomoćnika.

Prikaz topografije

Član 8.

Prikaz topografije otkriva njenu strukturu grafički, crtežima i/ili fotografijama:

1) slojeva integrisanog kola pripremljenog za proizvodnju;

2) radnih maski koje se koriste u proizvodnji integrisanih kola.

Originalni deo topografije mora biti posebno označen na grafičkom prikazu.

Crteži i/ili fotografije treba da budu veličine i jasnoće na osnovu kojih topografija može da se identifikuje, urađene na papiru formata A4 (210×297 mm) ili sklopljene na tu veličinu.

Ako je primerak integrisanog kola deponovan, može se priložiti računarski zapis slojeva integrisanog kola pripremljenih za proizvodnju. Računarski zapis predstavlja slojeve integrisanog kola zabeležene u kodiranom obliku.

Svaka strana prikaza mora biti potpisana i sadržati naziv topografije koji mora biti identičan kao u zahtevu za priznanje prava na topografiju i opisu topografije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku zaštite topografija integrisanih kola („Službeni list SRJ”, br. 44/98 i 47/98).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 broj

U Beogradu

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar